Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp bài tập các thì trong tiếng Anh cơ bản & nâng cao

Nội dung [Hiện]

12 thì cơ bản trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp phổ biến nhất trong các đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Trong bài viết này, IELTS LangGo đã giúp bạn tổng hợp bài tập các thì trong tiếng Anh có đáp án để các bạn thực hành và nắm chắc kiến thức.

Kiến thức trọng tâm
 • Tổng hợp công thức 12 thì trong Tiếng Anh
 • Bài tập các thì trong Tiếng Anh cơ bản và nâng cao có đáp án

1. Công thức 12 thì cơ bản trong tiếng Anh

Để có thể hoàn thành chính xác các bài tập về 12 thì trong tiếng Anh, điều quan trọng là bạn cần thuộc lòng công thức của các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.

Kiến thức quan trọng về 12 thì cơ bản trong tiếng Anh
Kiến thức quan trọng về 12 thì cơ bản trong tiếng Anh

Hiện tại đơn (Present Simple)

 • Khẳng định: S + V(s/es) + O
 • Phủ định: S + do/does + not + V-infinitive + O
 • Nghi vấn: Do/Does + S + V-infinitive + O?

Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

 • Khẳng định: S + am/is/are + V-ing
 • Phủ định: S + am/is/are + not + V-ing
 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?

Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

 • Khẳng định: S + have/has + V3/ed
 • Phủ định: S + have/has + not + V3/ed
 • Nghi vấn: Have/Has + S + V3/ed?

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

 • Khẳng định: S + have/has + been + V-ing
 • Phủ định: S + have/has + not + been + V-ing
 • Nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?

Quá khứ đơn (Past Simple)

 • Khẳng định: S + V2/ed + O
 • Phủ định: S + did + not + V-infinitive + O
 • Nghi vấn: Did + S + V-infinitive + O?

Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

 • Khẳng định: S + was/were + V-ing
 • Phủ định: S + was/were + not + V-ing
 • Nghi vấn: Was/Were + S + V-ing?

Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

 • Khẳng định: S + had + V3/ed
 • Phủ định: S + had + not + V3/ed
 • Nghi vấn: Had + S + V3/ed?

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

 • Khẳng định: S + had + been + V-ing
 • Phủ định: S + had + not + been + V-ing
 • Nghi vấn: Had + S + been + V-ing?

Tương lai đơn (Future Simple)

 • Khẳng định: S + will + V-infinitive
 • Phủ định: S + will + not + V-infinitive
 • Nghi vấn: Will + S + V-infinitive?

Tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

 • Khẳng định: S + will + be + V-ing
 • Phủ định: S + will + not + be + V-ing
 • Nghi vấn: Will + S + be + V-ing?

Tương lai hoàn thành (Future Perfect)

 • Khẳng định: S + will + have + V3/ed
 • Phủ định: S + will + not + have + V3/ed
 • Nghi vấn: Will + S + have + V3/ed?

Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)

 • Khẳng định: S + will + have + been + V-ing
 • Phủ định: S + will + not + have + been + V-ing
 • Nghi vấn: Will + S + have + been + V-ing?

2. Bài tập các thì trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Dưới đây là bài tập tổng hợp các thì trong tiếng Anh bao gồm bài tập trắc nghiệm và tự luận có đáp án giúp các bạn luyện tập.

2.1. Bài tập về các thì trong Tiếng Anh cơ bản

Bài tập thì Hiện tại đơn

 1. I (like) ______ to read books.

 2. She (watch) ______ TV after dinner.

 3. They (visit) ______ their grandparents on Sundays.

 4. He (work) ______ at a bank.

 5. We (play) ______ tennis on weekends.

 6. She (not/drink) ______ coffee.

 7. It (not/rain) ______ in the desert.

 8. They (not/know) ______ the answer.

 9. He (not/have) ______ a car.

 10. We (not/live) ______ in the city.

Đáp án:

 1. like

 2. watches

 3. visit

 4. works

 5. play

 6. doesn't drink

 7. doesn't rain

 8. don't know

 9. doesn't have

 10. don't live

Xem thêm: 70+ bài tập thì hiện tại đơn cơ bản và nâng cao

Bài tập thì Quá khứ đơn

 1. She (go) __________ to the market yesterday.

 2. We (finish) __________ our homework last night.

 3. They (play) __________ football last weekend.

 4. She (not see) __________ him at the party.

 5. We (not eat) __________ dinner at home yesterday.

 6. They (not go) __________ to the cinema last week.

 7. (You / watch) __________ the movie last night?

 8. (He / arrive) __________ on time?

Đáp án:

 1. went

 2. finished

 3. played

 4. didn’t see

 5. didn’t eat

 6. didn’t go

 7. Did you watch

 8. Did he arrive

Xem thêm: Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

Bài tập thì Tương lai đơn

 1. She (travel) __________ to Paris next summer.

 2. We (meet) __________ at the cafe tomorrow.

 3. They (buy) __________ a new car next month.

 4. He (start) __________ his new job next week.

 5. She (not come) __________ to the party tonight.

 6. We (not finish) __________ the project by the deadline.

 7. They (not go) __________ on vacation this year.

 8. (You / help) __________ me with my homework?

 9. (She / attend) __________ the meeting tomorrow?

Đáp án:

 1. will travel

 2. will meet

 3. will buy

 4. will start

 5. won’t come

 6. won’t finish

 7. won’t go

 8. Will you help

 9. Will she attend

Xem thêm: Bài tập thì tương lai đơn từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập các thì hiện tại trong tiếng Anh
Bài tập các thì hiện tại trong tiếng Anh

Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn

 1. She (read) ______ a book right now.

 2. They (play) ______ soccer in the park at the moment.

 3. He (go) ______ to work by bus today.

 4. My mother (cook) ______ dinner in the kitchen.

 5. We (study) ______ for the exam this week.

 6. She (not/drink) ______ coffee at this moment.

 7. It (not/rain) ______ now.

 8. They (not/work) ______ on the project currently.

 9. He (not/have) ______ a meeting now.

 10. We (not/live) ______ in that house anymore.

Đáp án:

 1. is reading

 2. are playing

 3. is going

 4. is cooking

 5. are studying

 6. isn't drinking

 7. isn't raining

 8. aren't working

 9. isn't having

 10. aren't living

Xem thêm: 50+ bài tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Bài tập thì Quá khứ tiếp diễn

 1. She (read) __________ a book when the phone rang.

 2. We (play) __________ soccer at the park yesterday afternoon.

 3. He (not watch) __________ TV when you called.

 4. The students (not study) __________ at 8 PM last night.

 5. What (you / do) __________ at 7 PM yesterday?

 6. (It / rain) __________ when you left the office?

 7. (She / write) __________ an email when you saw her?

Đáp án:

 1. was reading

 2. were playing

 3. wasn’t watching

 4. weren’t playing

 5. were you doing

 6. Was it raining

 7. Was she writing

Xem thêm: Tổng hợp bài tập thì quá khứ tiếp diễn có đáp án đầy đủ

Bài tập thì Tương lai tiếp diễn

 1. She (travel) __________ to Paris this time next week.

 2. We (have) __________ dinner at 8 PM tomorrow.

 3. They (play) __________ football at this time next Saturday.

 4. He (work) __________ on his project all night.

 5. She (not wait) __________ for you when you arrive.

 6. We (not watch) __________ TV at 9 PM.

 7. They (not use) __________ the car tomorrow morning.

 8. (You / visit) __________ your grandparents at this time next month?

 9. (She / attend) __________ the conference tomorrow?

Đáp án:

 1. will be traveling

 2. will be having

 3. will be playing

 4. will be working

 5. won’t be waiting

 6. won’t be watching

 7. won’t be using

 8. Will you be visiting

 9. Will she be attending

Bài tập thì Hiện tại hoàn thành

 1. She (visit) __________ many countries.

 2. We (finish) __________ our homework.

 3. They (buy) __________ a new house.

 4. He (read) __________ that book already.

 5. She (not meet) __________ him before.

 6. We (not complete) __________ the project yet.

 7. They (not try) __________ Japanese food.

 8. (You / ever / be) __________ to New York?

 9. (He / finish) __________ his work?

Đáp án:

 1. has visited

 2. have finished

 3. have bought

 4. has read

 5. hasn’t met

 6. haven’t completed

 7. haven’t tried

 8. Have you ever been

 9. Has he finished

Xem thêm: 50 câu bài tập thì hiện tại hoàn thành

Bài tập thì Quá khứ hoàn thành

 1. She (finish) __________ her homework before the movie started.

 2. We (leave) __________ the party before it started to rain.

 3. They (eat) __________ all the food by the time we arrived.

 4. He (read) __________ the book before the exam.

 5. I (visit) __________ my grandparents before they moved to another city.

 6. She (not finish) __________ her homework before the movie started.

 7. We (not leave) __________ the house when the phone rang.

 8. They (not see) __________ the movie before I mentioned it.

 9. (You / finish) __________ your work before the deadline?

 10. (She / leave) __________ by the time you arrived?

 11. (They / eat) __________ breakfast before going to school?

Đáp án:

 1. had finished

 2. had left

 3. had eaten

 4. had read

 5. had visited

 6. hadn’t finished

 7. hadn’t left

 8. hadn’t seen

 9. Had you finished

 10. Had she left

 11. Had they eaten

Xem thêm: Tổng hợp bài tập thì quá khứ hoàn thành có đáp án chi tiết

Bài tập các thì quá khứ trong tiếng Anh
Bài tập các thì quá khứ trong tiếng Anh

Bài tập thì Tương lai hoàn thành

 1. By this time next year, she (graduate) __________ from university.

 2. We (finish) __________ the project by the end of this week.

 3. They (move) __________ to a new house by the summer.

 4. He (complete) __________ his novel by next month.

 5. I (save) __________ enough money to buy a car by December.

 6. She (not finish) __________ her homework by the time we arrive.

 7. We (not leave) __________ by the time you get here.

 8. They (not arrive) __________ at the airport by noon.

 9. (You / finish) __________ the report by tomorrow?

 10. (She / arrive) __________ by 8 PM?

 11. (They / complete) __________ the construction by the end of the year?

Đáp án:

 1. will have graduated

 2. will have finished

 3. will have moved

 4. will have completed

 5. will have saved

 6. won’t have finished

 7. won’t have left

 8. won’t have arrived

 9. Will you have finished

 10. Will she have arrived

 11. Will they have completed

Xem thêm: Tổng hợp bài tập thì tương lai hoàn thành cơ bản và nâng cao

Bài tập thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 1. She (study) __________ English for three years.

 2. We (work) __________ on this project since morning.

 3. They (live) __________ in this city for a decade.

 4. He (run) __________ every morning for the last month.

 5. I (wait) __________ for you for an hour.

 6. She (not work) __________ here for long.

 7. We (not exercise) __________ regularly.

 8. They (not practice) __________ the piano lately.

 9. (You / wait) __________ for me?

 10. (She / learn) __________ Spanish for a long time?

 11. (They / play) __________ video games all day?

Đáp án:

 1. has been studying

 2. have been working

 3. have been living

 4. has been running

 5. have been waiting

 6. hasn’t been working

 7. haven’t been exercising

 8. haven’t been practicing

 9. Have you been waiting

 10. Has she been learning

 11. Have they been playing

Xem thêm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài tập thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 1. She (study) __________ for two hours before the exam started.

 2. We (wait) __________ for over an hour when the bus finally arrived.

 3. They (live) __________ in that house for ten years before they moved.

 4. He (work) __________ at the company for five years before he got promoted.

 5. I (exercise) __________ for half an hour before you called.

 6. She (not sleep) __________ well before the trip.

 7. We (not talk) __________ for long when the meeting began.

 8. They (not practice) __________ enough before the competition.

 9. (You / wait) __________ long before the train came?

 10. (She / work) __________ at the company for a long time before she left?

 11. (They / argue) __________ when you arrived?

Đáp án:

 1. had been studying

 2. had been waiting

 3. had been living

 4. had been working

 5. had been exercising

 6. hadn’t been sleeping

 7. hadn’t been talking

 8. hadn’t been practicing

 9. Had you been waiting

 10. Had she been working

 11. Had they been arguing

Xem thêm: Trọn bộ bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn cơ bản và nâng cao

Bài tập các thì tương lai trong tiếng Anh
Bài tập các thì tương lai trong tiếng Anh

Bài tập thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 1. By next June, she (study) __________ English for five years.

 2. We (work) __________ on this project for six months by the end of this year.

 3. They (live) __________ in New York for a decade by next year.

 4. He (train) __________ for the marathon for four months by the time the race starts.

 5. I (wait) __________ for you for two hours by the time you arrive.

 6. By the time you come, she (not work) __________ here for a full year yet.

 7. We (not travel) __________ for a week when we reach Paris.

 8. They (not practice) __________ enough by the time the concert starts.

 9. By next month, (you / complete) __________ your training?

 10. (She / write) __________ her book for a year by the end of this month?

 11. (They / build) __________ the new bridge by next spring?

Đáp án:

 1. will have been studying

 2. will have been working

 3. will have been living

 4. will have been training

 5. will have been waiting

 6. won’t have been working

 7. won’t have been traveling

 8. won’t have been practicing

 9. will you have been completing

 10. Will she have been writing

 11. Will they have been building

Xem thêm: Tổng hợp bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có đáp án

2.2. Bài tập về các thì trong Tiếng Anh nâng cao

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. Last night, we (watch) television when the power (fail).

 2. We (be) in this class for 4 years next September.

 3. When we came in, they (prepare) the meal for us.

 4. There (be) many changes in our village in the past few years.

 5. Think carefully. I'm sure you (remember) his name.

 6. After ancient Greek athletes had won a race in the Olympics, they (receive) a simple crown of olive leaves.

 7. They (build) that bridge when I (be) there last year, they (not finish) it yet.

 8. As soon as my parents came, we (go) out for dinner.

 9. I (search) everywhere for the pen I (lose) yesterday.

 10. "What you (do) at the moment, Ann?" - "I (pack). I (catch) a plane to London tomorrow morning."

 11. Since I left Venezuela six years ago, I (return) to visit friends and family several times.

 12. When my parents (arrive) for a visit tomorrow, they will see our baby for the first time.

 13. Don't worry. I (finish) the report by 10 o'clock.

 14. I'll return Bob's pen to him next time I (see) him.

 15. "I (go) out to buy a morning newspaper." - "But it (rain) now. Why don't you wait until the rain (stop)?"

 16. Whenever I travel abroad, I (forget) something I need.

 17. Hurry up or you (be) late for class.

 18. He (be) to the theater three times this month.

 19. Hurry up or the film (be) over before we (get) home.

 20. Before I (start) the car, all passengers had buckled their seat belts.

Bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng Anh nâng cao
Bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng Anh nâng cao

Bài tập 2: Chọn phương án đúng

1. I ______________ your brother at Green Street yesterday afternoon.

 1. meet

 2. met

 3. have met

 4. had met

2. He ___________ a cigarette and _________ to the window.

 1. light; walked

 2. lit; walks

 3. lighted; walked

 4. lights; walks

3. After she _________ for help, she ______ off her shoes and _______ in to save him.

 1. shouted; took; jumped

 2. had shouted; took; jumped

 3. had shouted; had taken; jumped

 4. shouted; had taken; jumped

4. I can't go with you because I __________ my homework yet.

 1. haven't finished

 2. had finished

 3. finished

 4. finish

5. He ___________ for London 2 years ago and since then I ____________ him.

 1. have left; didn't see

 2. left; haven't seen

 3. left; hadn't seen

 4. had left; haven't seen

6. The performance __________ at 7 o'clock and __________ for 3 hours. We all _________ it very much.

 1. had started; had lasted; enjoyed

 2. had started; lasted; enjoyed

 3. started; had lasted; enjoyed

 4. started; lasted; enjoyed

7. Tell them to stop and take a rest. They _________ long enough.

 1. have worked

 2. had worked

 3. have been working

 4. had been working

8. "You _________ here before?” - "Yes, I _________ my holidays here last year.”

 1. have you been; spended

 2. have you been; spent

 3. had you been; spent

 4. were you; spent

9. We ____________ our housework by tomorrow evening.

 1. will finish

 2. will have finished

 3. will be finishing

 4. are going to finish

10. "Your face is dirty, Tom.” - "All right, I ___________ it.”

 1. am washing

 2. am going to wash

 3. will wash

 4. will have washed

11. Coming into the room, he _________ Mary where he ____________ her.

 1. see; left

 2. saw; had left

 3. had seen; left

 4. saw; was leaving

12. I ____________ from him since he ____________ two years ago.

 1. hadn't heard; disappeared

 2. haven't heard; disappeared

 3. didn't hear; has disappeared

 4. will not hear; disappears

13. After the guests ____________, she ___________ back into the living-room and __________ off the light.

 1. left; went; turned

 2. had left; had gone; turned

 3. have left; will got; turned

 4. had left; went; turned

14. By the time you finish cooking, they ___________ their homework.

 1. will have finished

 2. will finish

 3. had finished

 4. have finished

15. "You have just missed the last train.” - "Never mind. I ______________”

 1. will be walking

 2. am going to walk

 3. will walk

 4. am walking

16. "I ___________ the way to the Globe Theater.” - "OK. I __________ you.”

 1. don't know; will show

 2. won't know; will show

 3. don't know; am showing

 4. don't know; am going to show

17. Come in, please. I ____________ for you long.

 1. have waited

 2. have been waiting

 3. had been waiting

 4. have been waited

18. Who you ___________ to the cinema with last night?

 1. went

 2. did you go

 3. had gone

 4. did you went

19. Detective: I'm afraid I must ask both of you. What _________ at 10.20 p.m yesterday?

Mr. X: I ____________chess with my wife.

Mr. Y: I ____________ to a play on the radio.

 1. were you doing; am playing; was listening

 2. did you do; played; listened

 3. were you doing; am playing; am listening

 4. were you doing; was playing; was listening

20. You ___________ my sister for a long time. __________ come to see us tonight?

 1. haven’t seen; Will you

 2. won't see; Will you

 3. hadn't seen; Would you

 4. haven’t seen; Are you going

Nguồn: 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

 1. were watching, failed

 2. will have been

 3. were preparing

 4. have been

 5. will remember

 6. received

 7. were building, was, have not finished

 8. went

 9. have been searching, lost

 10. are you doing, am packing, am catching

 11. have returned

 12. arrive

 13. will finish

 14. see

 15. will go, is raining, stops

 16. forget

 17. will be

 18. has been

 19. will have been, get

 20. started

Bài tập 2:

 1. B

 2. C

 3. B

 4. A

 5. B

 6. D

 7. C

 8. B

 9. B

 10. C

 11. B

 12. B

 13. D

 14. A

 15. C

 16. A

 17. B

 18. B

 19. D

 20. A

Trên đây là bài tập các thì trong tiếng Anh có đáp án. Các bạn cùng thực hành để củng cố kiến thức về 12 thì trong Tiếng Anh nhé.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ