Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

[PDF] Tổng hợp bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - có đáp án

Nội dung [Hiện]

Câu bị động là một phần quan trọng thường xuất hiện trong các bài thi. Để sử dụng câu bị động hiệu quả, ngoài sự nắm vững các cấu trúc và quy tắc sử dụng trong các thì và dạng thì chúng ta cũng cần luyện tập thường xuyên. Hiểu được điều này, IELTS LangGo sẽ giúp bạn tổng hợp bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 có kèm theo đáp án nhé! 

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - có đáp án
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - có đáp án

1. Ôn tập kiến thức cơ bản về Passive Voice lớp 12

Trước khi đi vào phần bài tập thì hãy cùng IELTS LangGo ôn tập qua một số công thức và các cấu trúc câu bị động quan trọng nhé! 

1.1. Công thức câu bị động trong Tiếng Anh

Câu bị động là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh được sử dụng để nhấn mạnh vào hành động hoặc kết quả của hành động hơn là chủ ngữ thực hiện hành động đó.

Công thức câu bị động trong Tiếng Anh
Công thức câu bị động trong Tiếng Anh

Công thức chung:

  • Câu chủ động: S + V + O

  • Câu bị động: O + to be + Vpp + (by S)

Ví dụ: Câu chủ động: The teacher teaches us English. (Giáo viên dạy chúng tôi tiếng Anh.)

=> Câu bị động: We are taught English by the teacher. (Chúng tôi được giáo viên dạy tiếng Anh.)

1.2. Các cấu trúc câu bị động trong Tiếng Anh theo thì

Thì tiếng Anh

Cấu trúc câu bị động

Ví dụ

Hiện tại đơn

S + am/is/are + Vp2

The teacher teaches us English. (Giáo viên dạy chúng tôi tiếng Anh.) => We are taught English by the teacher. (Chúng tôi được giáo viên dạy tiếng Anh.)

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + being + Vp2

She is cooking dinner. (Cô ấy đang nấu cơm tối.) => Dinner is being cooked by her. (Cơm tối đang được nấu bởi cô ấy.)

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + been + Vp2

I have finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.) => My homework has been finished. (Bài tập về nhà của tôi đã được hoàn thành.)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + have/ has been being + Vp2

We have been studying for 2 hours. (Chúng tôi đã học được 2 tiếng.) => English has been being studied by us for 2 hours. (Tiếng Anh đã được chúng tôi học trong 2 tiếng.)

Quá khứ đơn

S + was/were + Vp2

They built a new house last year. (Họ đã xây dựng một ngôi nhà mới vào năm ngoái.) => A new house was built by them last year. (Một ngôi nhà mới đã được xây dựng bởi họ vào năm ngoái.)

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + being + Vp2

The chef was preparing dinner when the guests arrived. (Bếp trưởng đang chuẩn bị bữa tối khi khách đến.)

=>  Dinner was being prepared by the chef when the guests arrived. (Bữa tối đang được chuẩn bị bởi đầu bếp khi khách đến.)

Quá khứ hoàn thành

S + had + been + Vp2

I had finished my work before you arrived. (Tôi đã hoàn thành công việc trước khi bạn đến.) => My work had been finished before you arrived. (Công việc của tôi đã được hoàn thành trước khi bạn đến.)

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

S + had been being + Vp2

The workers had been painting the house for three hours by noon. (Công nhân đã sơn nhà được ba tiếng vào giữa trưa.)

=> The house had been being painted by the workers for three hours by noon. (Ngôi nhà đã được sơn bởi công nhân trong ba tiếng vào giữa trưa.)

Tương lai đơn

S + will + be + Vp2

The company will launch a new product next month. (Công ty sẽ ra mắt một sản phẩm mới vào tháng sau.)

=> A new product will be launched by the company next month. (Một sản phẩm mới sẽ được công ty ra mắt vào tháng sau.)

Tương lai hoàn thành

S + will + have + been + Vp2

We will have finished the project by the end of the month. (Chúng tôi sẽ hoàn thành dự án vào cuối tháng.) => The project will have been finished by us by the end of the month. (Dự án sẽ được chúng tôi hoàn thành vào cuối tháng.)

Tương lai gần

S + am/is/are going to + be + Vp2

We are going to renovate the kitchen next month. (Chúng tôi sẽ trang trí lại nhà bếp vào tháng sau.) => The kitchen is going to be renovated by us next month. (Nhà bếp sẽ được chúng tôi trang trí lại vào tháng sau.)

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

S + will have been being + Vp2

The workers will have been painting the house for three hours by noon. (Những công nhân sẽ sơn ngôi nhà được ba tiếng vào giữa trưa.) => The house will have been being painted by the workers for three hours by noon. (Ngôi nhà sẽ được sơn bởi những công nhân trong ba tiếng vào giữa trưa.)

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + be + Vp2

She makes her voice heard in the meetings. (Cô ấy khiến tiếng nói của mình được lắng nghe trong các cuộc họp.) => Her voice is made heard in the meetings by her. (Tiếng nói của cô ấy được lắng nghe trong các cuộc họp bởi cô ấy.)

>> Xem thêm: Câu bị động (Passive Voice): Lý thuyết, công thức và bài tập (có đáp án) 

2. Mẹo và lưu ý khi làm bài tập trắc nghiệm Passive Voice

Khi làm bài tập trắc nghiệm câu bị động, các bạn nên lưu ý một số mẹo sau: 

2.1. Chuyển đại từ tân ngữ thành đại từ chủ ngữ

Quy tắc: Khi chuyển sang câu bị động, nếu chủ ngữ của câu chủ động là các đại từ nhân xưng thì ta cần chuyển đại từ nhân xưng => đại từ tân ngữ. Cụ thể:

I => Me

We => Us

You => You

He => Him

She => Her

It => It

They => Them

Ví dụ:

- Sai: The gift was given to I.

- Đúng: The gift was given to me.

2.2. Áp dụng đúng thì

 Động từ to be trong câu bị động phải được chia theo thì của động từ chính trong câu chủ động.

Ví dụ: I saw him yesterday. (Tôi đã nhìn thấy anh ấy ngày hôm qua.)

=> He was seen by me yesterday. (Anh ấy đã được tôi nhìn thấy ngày hôm qua.) ("Was" được chia theo thì quá khứ đơn của động từ "see".)

2.3. Chủ ngữ là đại từ phiếm chỉ như "they", "people", "everyone", "someone", "anyone",... ta không cần đưa chúng vào câu bị động.

Ví dụ: They discussed the project last week. (Họ đã thảo luận về dự án vào tuần trước.)

=> The project was discussed last week. (Dự án đã được thảo luận vào tuần trước.) (Không cần thêm "by they")

2.4. Thứ tự "nơi chốn + by… + thời gian" trong câu bị động.

Lưu ý: Thứ tự này cố định và không thay đổi, kể cả khi thiếu một yếu tố.

Ví dụ: Câu chủ động: They built this house in Hanoi last year. (Họ đã xây dựng ngôi nhà này ở Hà Nội vào năm ngoái.)

=> Câu bị động: This house was built in Hanoi by them last year. (Ngôi nhà này được xây dựng ở Hà Nội bởi họ vào năm ngoái.)

2.5. Sử dụng "with" thay cho "by" với các động từ Crowd, Fill, Cover.

Ví dụ: Câu chủ động: Volunteers covered the field with colorful flowers.

=> Câu bị động: The field was covered with colorful flowers by volunteer

2.6. Một số tình huống không dùng được Passive Voice:

  • Tân ngữ là đại từ phản thân hoặc tính từ sở hữu giống chủ ngữ:

Ví dụ: I love myself. (Không thể nói: Myself is loved by me.)

  • Nội động từ đóng vai trò là động từ chính:

Ví dụ: The birds fly on the sky. (Không có dạng bị động: A puppy is looked at by him.)

  • Một số động từ: have (nghĩa "có" - sở hữu), lack, belong to, resemble, seem, appear, look, be

Ví dụ: He looks at his puppy. (Không có dạng bị động: A puppy is looked at by him.)

3. Bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - có đáp án

Trong phần này, hãy cùng IELTS LangGo thực hành với các bài tập trắc nghiệm về passive voice lớp 12 để rèn luyện kỹ năng ngữ pháp và nắm vững cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp này nhé! 

Download: Bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 PDF

Bài 1: Bài tập passive voice lớp 12 có đáp án - Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

1. The building .................. during the storm.

A. was damaged

B. was damaging

C. was damage

D. was being damaged

2. The tickets .................. online for weeks.

A. have sold

B. have been sold

C. had sold

D. had been sold

3. A new factory .................. in the industrial zone.

A. is constructing

B. is being constructed

C. is constructed

D. is constructing

4. The problem .................. yet.

A. isn't solved

B. hasn't solved

C. hasn't been solved

D. isn't being solved

5. The trees .................. every year by the gardeners.

A. are planting

B. are being planted

C. are planted

D. are being plant

6. The letter .................. by the end of the day.

A. should be written

B. should written

C. should be writing

D. should writing

7. The computer system .................. for maintenance every month.

A. is shutting down

B. is being shut down

C. is shut down

D. is being shutting down

8. The meeting .................. in the conference room tomorrow.

A. will hold

B. will be hold

C. will be held

D. will holding

9. The problem .................. before it gets worse.

A. should be solved

B. should solved

C. should be solving

D. should solving

10. The new restaurant .................. next month.

A. is opening

B. is being opened

C. is opened

D. is being opening

11. The package .................. from the post office yet.

A. hasn't collected

B. hasn't been collected

C. hasn't collecting

D. hasn't been collecting

12. John's car .................. by the mechanic last week.

A. was repaired

B. repaired

C. was repairing

D. repairing

13. The book .................. by the author for over a year now.

A. has written

B. has been written

C. has been writing

D. has wrote

14. The concert .................. due to bad weather.

A. was canceled

B. canceled

C. was canceling

D. canceling

15. A new park .................. in the city center.

A. is constructing

B. is being constructed

C. is constructed

D. is constructing

16. The children .................. to the amusement park every summer.

A. are taken

B. take

C. are taking

D. taken

17. The new policy .................. well by the public.

A. is receiving

B. is being received

C. is received

D. is receiving it

18. The company's profits .................. significantly last quarter.

A. have increased

B. increased

C. have been increased

D. increasing

19. The news .................. a shock to everyone.

A. was

B. were

C. has been

D. were being

20. The music .................. by the students during the school assembly.

A. was performed

B. performed

C. was performing

D. performing

Bài 2: Bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

1. The cookies .................. by the baker this morning.

A. were baked

B. baked

C. were baking

D. baking

2. While I .................. (work) in the garden, it started to rain heavily.

A. was working

B. worked

C. am working

D. working

3. By the time he arrived, she .................. (leave).

A. has left

B. had left

C. was leaving

D. leaves

4. They .................. (study) English for ten years before they moved to the United States.

A. have studied

B. had studied

C. were studying

D. studied

5. She .................. (read) the book for two hours before she fell asleep.

A. has read

B. reads

C. had read

D. was reading

6. By next month, we .................. (complete) the renovation of our house.

A. complete

B. are completing

C. will have completed

D. will complete

7. We .................. (visit) our grandparents next weekend.

A. will visit

B. are visiting

C. visit

D. visited

8. By this time next year, they .................. (travel) around the world.

A. travel

B. are traveling

C. will have traveled

D. will travel

9. By the end of the month, he .................. (finish) writing his novel.

A. finish

B. will finish

C. finishes

D. will have finished

10. When I arrived, they .................. (already/start) their journey.

A. already started

B. had already started

C. already have started

D. had already been starting

Bài 3: Bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - Chọn đáp án đúng sao cho nghĩa không đổi so với câu gốc

1. She completed the assignment yesterday.

A. The assignment has completed yesterday.

B. The assignment had been completed yesterday.

C. The assignment was completed yesterday.

D. The assignment had completed yesterday.

2. They will build a new school in the neighborhood.

A. A new school will be built in the neighborhood by them.

B. A new school will build in the neighborhood by them.

C. A new school will be built in the neighborhood.

D. A new school will built in the neighborhood.

3. Someone stole my wallet from my bag while I was shopping.

A. My wallet from my bag was stolen while I was shopping.

B. My wallet from my bag stole while I was shopping.

C. My wallet from my bag was stole while I was shopping.

D. My wallet from my bag was stolen while I shopped.

4. We are renovating the old house next month.

A. The old house is being renovated next month by us.

B. The old house is renovating next month by us.

C. The old house is renovated next month.

D. The old house renovates next month.

5. He repaired the broken chair yesterday.

A. The broken chair was repaired yesterday by him.

B. The broken chair repaired yesterday by him.

C. The broken chair was repair yesterday by him.

D. The broken chair was repaired by him yesterday.

6. They have already planted the trees in the garden.

A. The trees in the garden have already been planted by them.

B. The trees in the garden have already planted by them.

C. The trees in the garden have already plant.

D. The trees in the garden have already been plant by them.

7. She will send invitations to the party next week.

A. Invitations to the party will send by her next week.

B. Invitations to the party will be sent by her next week.

C. Invitations to the party will be send by her next week.

D. Invitations to the party will be sending by her next week.

8. Someone broke into our house while we were on vacation.

A. Our house was broken into while we were on vacation.

B. Our house was broke into while we were on vacation.

C. Our house broke into while we were on vacation.

D. Our house was break into while we were on vacation.

9. They are constructing a new bridge across the river.

A. A new bridge across the river is constructing by them.

B. A new bridge across the river is being constructed by them.

C. A new bridge across the river is constructed by them.

D. A new bridge across the river constructs by them.

10. She will write the report by the end of the week.

A. The report will be written by her by the end of the week.

B. The report will write by her by the end of the week.

C. The report will be write by her by the end of the week.

D. The report will written by her by the end of the week.

Bài 4: Bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - Chọn đáp án đúng sao cho nghĩa không đổi so với câu gốc

1. The students had not submitted their assignments before the deadline.

A. The assignments had not been submitted by the students before the deadline.

B. The assignments had not submitted by the students before the deadline.

C. The assignments had not been submit by the students before the deadline.

D. The assignments had not submit by the students before the deadline.

2. They are repairing the road near the school.

A. The road near the school is repairing by them.

B. The road near the school is being repaired by them.

C. The road near the school is repaired by them.

D. The road near the school is repair by them.

3. Someone had taken my umbrella from the office.

A. My umbrella from the office had been taken by someone.

B. My umbrella from the office had taken by someone.

C. My umbrella from the office had been take by someone.

D. My umbrella from the office had taken someone.

4. They will announce the winner of the competition next week.

A. The winner of the competition will announce next week by them.

B. The winner of the competition will be announced next week by them.

C. The winner of the competition will be announce next week by them.

D. The winner of the competition will announcing next week by them.

5. She has not finished her homework yet.

A. Her homework has not been finished by her yet.

B. Her homework has not finished yet.

C. Her homework has not been finish by her yet.

D. Her homework has not been finish yet.

6. They painted the walls of the house last month.

A. The walls of the house were painted last month by them.

B. The walls of the house painted last month by them.

C. The walls of the house were paint last month by them.

D. The walls of the house were painted by them last month.

7. Someone has stolen my phone.

A. My phone has been stolen.

B. My phone has stolen.

C. My phone stolen.

D. My phone has been stole.

8. They had invited us to their wedding.

A. We had been invited to their wedding.

B. We had invited to their wedding.

C. We had been invite to their wedding.

D. We had invite to their wedding.

9. He is printing the documents for the meeting.

A. The documents for the meeting are printing by him.

B. The documents for the meeting are being printed by him.

C. The documents for the meeting are printed by him.

D. The documents for the meeting are print by him.

10. They will clean the classroom after school.

A. The classroom will be cleaned after school by them.

B. The classroom will clean after school by them.

C. The classroom will be clean after school by them.

D. The classroom will cleaning after school by them.

Bài 5: Bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 - Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

1. The new regulations require that all forms ___________ by the end of the month.

A. to fill out

B. are filled out

C. to be filled out

D. should be filled out

2. Due to the heavy snow, the roads ___________ until further notice.

A. were closed

B. will close

C. are closing

D. must be closed

3. The broken window ___________ yesterday afternoon.

A. is fixed

B. was fixing

C. has been fixed

D. fixed

4. Valuable items ___________ in a safe place.

A. must keep

B. must be kept

C. must kept

D. must have kept

5. The decision ___________ at the next board meeting.

A. will be made

B. was made

C. is made

D. had made

6. All applications ___________ before the deadline.

A. should submit

B. should be submitted

C. should submitting

D. should have submitted

7. The broken vase ___________ carefully.

A. needs repairing

B. need to repair

C. needs to be repaired

D. needing repair

8. All the documents ___________ ready for inspection by tomorrow.

A. must have

B. must be had

C. must be

D. must been

9. The missing keys ___________ somewhere in the house.

A. should find

B. should be found

C. should found

D. should be finding

10. The instructions ___________ clearly to avoid any confusion.

A. should write

B. should be written

C. should have written

D. should writing

Đáp án bài 1:

1. A. was damaged

2. B. have been sold

3. B. is being constructed

4. C. hasn't been solved

5. B. are being planted

6. A. should be written

7. B. is being shut down

8. C. will be held

9. A. should be solved

10. B. is being opened

11. B. hasn't been collected

12. A. was repaired

13. B. has been written

14. A. was canceled

15. B. is being constructed

16. A. are taken

17. B. is being received

18. A. have increased

19. A. was

20. A. was performed

Đáp án bài 2: 

1. A. were baked

2. A. was working

3. B. had left

4. B. had studied

5. C. had read

6. C. will have completed

7. A. will visit

8. C. will have traveled

9. D. will have finished

10. B. had already started

Đáp án bài 3:

1. C

2. C

3. B

4. A

5. D

6. A

7. B

8. A

9. B

10. A

Đáp án bài 4: 

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. A

7. A

8. A

9. B

10. A

Đáp án bài 5:

1. C. to be filled out

2. D. must be closed

3. C. has been fixed

4. B. must be kept

5. A. will be made

6. B. should be submitted

7. C. needs to be repaired

8. C. must be

9. B. should be found

10. B. should be written

>> Xen thêm: Tổng hợp bài tập câu bị động có lời giải cơ bản và nâng cao

4. Bài tập viết lại câu passive voice lớp 12

Download: Bài tập viết lại câu bị động lớp 12 PDF

Bài 1: 

1. The mechanic services our car regularly.

2. The noise from the construction site disturbs the neighbors.

3. The company is launching a new product next month.

4. They have painted the house blue and white.

5. Someone stole my bike yesterday.

6. You should return the library books by Friday.

7. The police caught the thief red-handed.

8. People have spoken about this issue for years.

9. Will they hold the meeting in the conference room?

10. She could have finished the project last week.

Bài 2: 

1. The chef prepares delicious meals in the kitchen every evening.

2. The storm damaged the roof of the house.

3. The company is launching its new website tomorrow.

4. They have renovated the old building downtown.

5. Someone found my lost keys yesterday.

6. You need to return the borrowed tools to the shed.

7. The teacher gave the students a surprise quiz yesterday.

8. People have admired her artwork for years.

9. Will they hold the ceremony in the auditorium?

10. She might have forgotten to lock the door last night.

Bài 3: 

1. The gardener waters the plants in the garden every morning.

2. The noise from the party annoyed the neighbors last night.

3. The company is expanding its operations overseas.

4. They have booked a table at the restaurant for dinner tonight.

5. Someone stole my wallet from my bag.

6. You should clean your room before your guests arrive.

7. The mechanic fixed my car last week.

8. People have discussed this topic extensively.

9. Will they announce the winner at the event?

10. She must have left her phone at home this morning.

Bài 4: 

1. The baker bakes fresh bread early in the morning.

2. The smoke from the factory pollutes the air in the neighborhood.

3. The company is launching a new advertising campaign next month.

4. They have built a new bridge across the river.

5. Someone broke the window with a baseball.

6. You ought to wash the dishes after dinner.

7. The doctor prescribed some medication for my illness.

8. People have enjoyed the performance immensely.

9. Will they publish the results in the newspaper?

10. She has likely misplaced her keys somewhere.

Bài 5: 

1. They told me that you were the best architect in this city.

2. She reported that the flowers were killed by frost.

3. Some people inform me that the director is going to take a business trip to England.

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

5. He discovered that this cotton was grown in Egypt.

6. They promise that the performance will start on time.

7. He recommends that we should stay in the city center.

8. We believed that Alice would pass the driving test.

9. The director notifies all the workers that they will have to work extra hard this month.

10. They have persuaded me that they will go with me to the stadium.

Đáp án bài 1:

1. Our car is serviced regularly by the mechanic.

2. The neighbors are disturbed by the noise from the construction site.

3. A new product is being launched by the company next month.

4. The house has been painted blue and white.

5. My bike was stolen yesterday by someone.

6. The library books should be returned by you by Friday.

7. The thief was caught red-handed by the police.

8. This issue has been spoken about by people for years.

9. Will the meeting be held in the conference room by them?

10. The project could have been finished last week by her

Đáp án bài 2: 

1. Delicious meals are prepared in the kitchen every evening by the chef.

2. The roof of the house was damaged by the storm.

3. The new website is being launched by the company tomorrow.

4. The old building downtown has been renovated by them.

5. My lost keys were found yesterday by someone.

6. The borrowed tools need to be returned to the shed by you.

7. The students were given a surprise quiz yesterday by the teacher.

8. Her artwork has been admired by people for years.

9. Will the ceremony be held in the auditorium by them?

10. The door might have been forgotten to lock last night by her.

Đáp án bài 3: 

1. The plants in the garden are watered every morning by the gardener.

2. The neighbors were annoyed by the noise from the party last night.

3. Its operations overseas are being expanded by the company.

4. A table at the restaurant has been booked for dinner tonight by them.

5. My wallet was stolen from my bag by someone.

6. Your room should be cleaned before your guests arrive.

7. My car was fixed last week by the mechanic.

8. This topic has been extensively discussed by people.

9. Will the winner be announced at the event by them?

10. Her phone must have been left at home this morning by her

Đáp án bài 4: 

1. Fresh bread is baked early in the morning by the baker.

2. The air in the neighborhood is polluted by the smoke from the factory.

3. A new advertising campaign is being launched next month by the company.

4. A new bridge across the river has been built by them.

5. The window was broken with a baseball by someone.

6. The dishes ought to be washed after dinner by you.

7. Some medication was prescribed for my illness by the doctor.

8. The performance has been immensely enjoyed by people.

9. Will the results be published in the newspaper by them?

10. Her keys have likely been misplaced somewhere by her

Đáp án bài 5: 

1. I was told that you were the best architect in this city.

2. It was reported that the flowers were killed by frost.

3. I was informed that the director is going to take a business trip to England.

4. It was announced by that officer that the meeting was delayed until next week.

5. It was discovered that this cotton was grown in Egypt.

6. It was promised by them that the performance will start on time.

7. It is recommended by him that we should stay in the city center.

8. It was believed that Alice would pass the driving test.

9. All the workers were notified by the director that they will have to work extra hard this month.

10. I was persuaded by them that they will go with me to the stadium.

Với bộ sưu tập bài tập trắc nghiệm passive voice lớp 12 và đầy đủ đáp án, IELTS LangGo tin rằng bạn sẽ dễ dàng chinh phục ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Đừng quên dành thời gian luyện tập thường xuyên để tự tin sử dụng câu bị động trong tiếng Anh nhé! 

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
  • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
  • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
  • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
  • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
  • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ