Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải chi tiết bài Reading, Unit 1, Tiếng Anh lớp 12 sách mới Global Success

Nội dung [Hiện]

Trong phần Unit 1: Life stories we admire, lớp 12, Reading, học sinh sẽ được luyện đọc và thực hành các bài tập đọc hiểu về Steve Jobs - nhà sáng lập công ty công nghệ Apple nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Để giúp bạn dễ dàng chinh phục chương trình Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 sách mới Global Success, phần Reading, IELTS LangGo sẽ bật mí chi tiết đáp án và lời giải bài tập trong bài viết dưới đây.

Soạn bài tập Unit 1 lớp 12 Reading chi tiết
Soạn bài tập Unit 1 lớp 12 Reading chi tiết

1. Work in pairs. Discuss the question

(Yêu cầu: Làm việc theo cặp và trao đổi các câu hỏi sau)

Câu hỏi bài 1 Unit 1 lớp 12 Reading
Câu hỏi bài 1 Unit 1 lớp 12 Reading

Câu 1: Who is the men in the photo? (Người đàn ông trong ảnh là ai?)

Trả lời: His name is Steve Jobs. He was the co-founder of Apple Inc., a company that makes iPhones, iPads, and Mac computers. Born in 1955 in California, he played a big role in creating innovative and popular tech products that many people use today. 

(Tên anh ấy là Steve Jobs. Anh ấy là người đồng sáng lập của Apple Inc., một công ty sản xuất iPhone, iPad và máy tính Mac. Sinh năm 1955 tại California, anh ấy đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm công nghệ đổi mới và phổ biến mà nhiều người sử dụng ngày nay.)

Câu 2: What is he most famous for? (Ông ấy nổi tiếng nhất vì điều gì?)

Trả lời: Steve Jobs is most famous for the creation and development of innovative products such as the iPhone, iPad, and Mac computers. He is widely recognized for his visionary leadership, design aesthetics, and relentless pursuit of excellence in technology and consumer electronics. Jobs' influence on the technology industry has been profound, making him an iconic figure in the world of entrepreneurship and innovation.

(Steve Jobs nổi tiếng nhất với việc tạo ra và phát triển các sản phẩm đổi mới như iPhone, iPad và máy tính Mac. Ông được nhiều người biết đến với khả năng lãnh đạo có tầm nhìn, sự thẩm mỹ trong thiết kế, và không ngừng theo đuổi sự xuất sắc trong công nghệ và điện tử tiêu dùng. Ảnh hưởng của Jobs lên ngành công nghệ là rất sâu rộng, khiến anh trở thành một biểu tượng đáng kính trong lĩnh vực doanh nhân và đổi mới.)

2. Read the article. Choose the words or phrases with the closest meaning to the highlighted words or phrases in the text

(Yêu cầu: Đọc văn bản sau. Chọn từ/cụm từ có nghĩa gần nhất với từ/cụm từ được bôi đậm trong văn bản)

A. 

Steven Paul Jobs was born on 24th February 1955 in San Francisco, USA. His biological parents were not married and gave him up for adoption. He was adopted by Clara and Paul Jobs. In 1971, Jobs met Steve Wozniak, who was five years older than him, but they bonded over their love of electronics. After high school, Jobs attended Reed College in Oregon, but found the class boring and dropped out after six months.

When Jobs was 21, he and Wozniak started Apple Computers in Jobs’ family garage with money they got by selling Jobs’ van and Wozniak’s scientific calculator. By making computers smaller, cheaper, and accessible to everyday users, their company became a huge success and sales quickly increased.

B. 

Although Jobs left Apple in 1985, he returned to his post in 1997 when the company needed new ideas. He helped invent new products such as the iMac, the iBook for students, the iPod music player, and iTunes music software. In 2007, he introduced the touch-screen iPhone which changed the way phones were used. Apple products were not only designed to be cutting-edge technology but also to be stylish and easy to use.

In addition, Jobs contributed to computer animation. In 1986, he bought a small company, which later became Pixar Animation Studios. It produced the first full-length computer-animated film Toy Story, followed by other blockbusters.

C. 

In 2003, Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. He fought the disease for several years and stopped working in August 2011. Two months later, he passed away. He had four children, three with his wife of 20 years and one from a previous relationship. 

On an Apple webpage, a statement reads, ‘Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.’

A.

Steven Paul Jobs sinh ngày 24/2/1955 tại San Francisco, Mỹ. Bố mẹ ruột của anh không phải là vợ chồng và họ đã đưa anh đi nhận nuôi. Anh được nhận nuôi bởi Clara và Paul Jobs. Năm 1971, Jobs gặp Steve Wozniak, người lớn hơn anh năm tuổi, nhưng họ đã kết nối qua sở thích chung về điện tử. Sau khi tốt nghiệp trung học, Jobs vào học ở Reed College ở Oregon, nhưng thấy lớp học buồn chán và rời trường sau sáu tháng.

Khi Jobs 21 tuổi, anh và Wozniak đã bắt đầu công ty Apple Computers trong garage gia đình của Jobs bằng tiền từ việc bán chiếc xe tải của Jobs và máy tính của Wozniak. Bằng cách làm cho máy tính nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn với người dùng hàng ngày, công ty của họ đã trở thành một thành công lớn và doanh số bán hàng tăng nhanh chóng.

B.

Mặc dù Jobs đã rời khỏi Apple vào năm 1985, anh đã trở lại vị trí của mình vào năm 1997 khi công ty cần ý tưởng mới. Anh đã giúp phát minh ra các sản phẩm mới như iMac, iBook dành cho sinh viên, máy nghe nhạc iPod và phần mềm âm nhạc iTunes. Vào năm 2007, anh giới thiệu chiếc iPhone cảm ứng, đã thay đổi cách sử dụng điện thoại di động. Sản phẩm của Apple không chỉ được thiết kế để là công nghệ tiên tiến mà còn để làm đẹp và dễ sử dụng.

Hơn nữa, Jobs đã đóng góp cho ngành hoạt hình máy tính. Vào năm 1986, anh đã mua một công ty nhỏ, sau này trở thành Pixar Animation Studios. Họ đã sản xuất bộ phim hoạt hình đầu tiên dài tập bằng máy tính tên là Toy Story, theo sau là nhiều bom tấn khác.

C.

Vào năm 2003, Jobs được chẩn đoán mắc một loại ung thư tụy hiếm. Anh đã chiến đấu với căn bệnh này trong vài năm và ngừng làm việc vào tháng 8 năm 2011. Hai tháng sau đó, anh qua đời. Anh có bốn đứa con, ba con với vợ anh đã sống chung 20 năm và một con từ mối quan hệ trước đó.

Trên một trang web của Apple, có một tuyên bố: "Apple đã mất một thiên tài của tầm nhìn và sáng tạo, và thế giới đã mất một con người tuyệt vời."

1. adopted

A. give birth to (sinh ra, đẻ ra)

B. taken by another family as their own child (được nhận từ một gia đình khác làm con của chính họ)

=> Chọn đáp án B. Vì adopted có nghĩa là “được nhận nuôi”.

Câu trong đoạn văn: He was adopted by Clara and Paul Jobs. (Anh được nhận nuôi bởi Clara và Paul Jobs.)

2. dropped out

A. continued to study (tiếp tục đi học)

B. left school/college before completing your studies (rời khỏi trường/cao đẳng trước khi hoàn thành việc học)

=> Chọn đáp án B. Vì dropped out có nghĩa là “bỏ học”

Câu trong đoạn văn: After high school, Jobs attended Reed College in Oregon, but found the class boring and dropped out after six months. (Sau khi tốt nghiệp trung học, Jobs vào học ở Reed College ở Oregon, nhưng thấy lớp học buồn chán và rời trường sau sáu tháng.)

3. cancer

A. a serious disease (một căn bệnh nghiêm trọng)

B. a dangerous animal (một loài động vật nguy hiểm)

=> Chọn đáp án A. Vì “cancer” có nghĩa là “bệnh ung thư”

Câu trong đoạn văn: In 2003, Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. (Vào năm 2003, Jobs được chẩn đoán mắc một loại ung thư tụy hiếm.)

4. passed away

A. died (qua đời)

B. went past something (đi qua một thứ gì đó)

=> Chọn đáp án A. Vì pass away có nghĩa là “qua đời, băng hà” (to die. People say ‘pass away’ to avoid saying ‘die’.)

Câu trong đoạn văn: Two months later, he passed away. (Hai tháng sau đó, anh qua đời.)

5. genius

A. a very intelligent person (một người rất thông minh)

B. an ordinary person (một người tầm thường)

=> Chọn đáp án A vì genius có nghĩa là “thiên tài” (a person who is unusually intelligent or artistic, or who has a very high level of skill, especially in one area).

Câu trong đoạn văn: ‘Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.’ ("Apple đã mất một thiên tài của tầm nhìn và sáng tạo, và thế giới đã mất một con người tuyệt vời.")

Xem thêm: Lớp 12 có nên học IELTS không?

3. Read the article again. Match each section (A-C) with a heading (1-5). There are two extra headings

(Yêu cầu: Đọc văn bản sau. Nối mỗi đoạn A-C với mỗi tiêu đề 1-5. Có 2 tiêu đề không sử dụng đến)

1. Achievements (Những thành tựu)

2. Early life and education (Cuộc đời khi còn nhỏ và giáo dục)

3. Marriage and family (Hôn nhân và gia đình)

4. Contribution to animation (Những cống hiến cho hoạt hình)

5. Health issues and family (Những vấn đề sức khỏe và gia đình)

Đáp án cho bài 3. Unit 1 lớp 12 Reading:

1. Achievements (Những thành tựu) - Đoạn B

Giải thích: Đoạn B đề cập đến những thành tựu mà Steve Jobs đạt được như thành công lớn và doanh số bán hàng tăng nhanh chóng (a huge success and sales quickly increased), công nghệ tiên tiến (cutting-edge technology) hay sản xuất bộ phim hoạt hình đầu tiên dài tập bằng máy tính tên là Toy Story và nhiều bom tấn khác (the first full-length computer-animated film Toy Story, followed by other blockbusters).

2. Early life and education (Cuộc đời khi còn nhỏ và giáo dục) - Đoạn A

Giải thích: Đoạn A đề cập đến cuộc đời của Steve Jobs khi còn nhỏ như sinh ngàu 24/2/1955 (born on 24th February 1955) hay được nhận nuôi (adopted). Bên cạnh đó, đoạn A cũng nói đến vấn đề học tập của Jobs như học tại trường Cao đẳng Reed (attended Reed College) và bỏ học sau 6 tháng (dropped out after six months).

3. Marriage and family (Hôn nhân và gia đình) - Không sử dụng

Giải thích: Dù có nhắc đến vấn đề gia đình trong đoạn C nhưng yếu tố hôn nhân không được nói tới.

4. Contribution to animation (Những cống hiến cho hoạt hình) - Không sử dụng 

Giải thích: Dù đoạn B có nói đến những cống hiến của Jobs cho hoạt hình (contributed to animation) nhưng đây không phải toàn bộ ý chính của đoạn B.

5. Health issues and family (Những vấn đề sức khỏe và gia đình) - Đoạn C

Giải thích: Đoạn C vì nó đề cập tới vấn đề sức khỏe của Jobs là căn bệnh ung thư tụy hiếm (a rare form of pancreatic cancer) và vấn đề gia đình của ông như có 4 người con, trong đó 3 người với vợ và 1 người từ mối quan hệ trước đó (four children, three with his wife of 20 years and one from a previous relationship).

4. Read the article again. Complete the diagram with information from the text. Use ONE word for each gap

(Yêu cầu: Đọc văn bản sau. Hoàn thành biểu đồ sau với các thông tin trong văn bản. Sử dụng 1 TỪ duy nhất cho mỗi ô trống)

Đáp án: 

1955

 • born in San Francisco (được sinh ra tại San Francisco)
 • (1) adopted by the Jobs’ family (được nhận nuôi bởi gia đình nhà Jobs)

Giải thích: Vì trong đoạn A có đề cập: He was adopted by Clara and Paul Jobs. (Anh được nhận nuôi bởi Clara và Paul Jobs).

1976

 • started (2) Apple Computers (thành lập công ty Apple Computers)

Giải thích: Vì trong đoạn A có đề cập: When Jobs was 21, he and Wozniak started Apple Computers in Jobs’ family garage… (Khi Jobs 21 tuổi, anh và Wozniak đã bắt đầu công ty Apple Computers trong garage gia đình của Jobs).

1985

 • left the company. (rời khỏi công ty)

1986

 • bought a (3) company (mua một công ty)

Giải thích: Vì trong đoạn B có đề cập: In 1986, he bought a small company, which later became Pixar Animation Studios. (Vào năm 1986, anh đã mua một công ty nhỏ, sau này trở thành Pixar Animation Studios.)

1997 - 2010

 • returned to Apple (quay trở lại Apple)
 • helped invent new (4) ideas (giúp sáng tạo nên những ý tưởng mới)

Giải thích: Vì trong đoạn B có đề cập: he returned to his post in 1997 when the company needed new ideas. (anh đã trở lại vị trí của mình vào năm 1997 khi công ty cần ý tưởng mới.)

2011

 • resigned (từ chức)
 • died of (5) cancer (qua đời vì ung thư)

Giải thích: Vì trong đoạn C có đề cập: Jobs was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer… Two months later, he passed away. (Jobs được chẩn đoán mắc một loại ung thư tụy hiếm… Hai tháng sau đó, anh qua đời.)

5. Work in pairs. Discuss the following question

(Yêu cầu: Làm việc theo nhóm và bàn luận về câu hỏi sau)

What do you admire the most about Steve Jobs? (Bạn ngưỡng mộ điều gì nhất về Steve Jobs?)

Gợi ý câu trả lời cho bài tập 5. Reading Unit 1 lớp 12 sách mới:

Gợi ý lời giải bài 5 Unit 1 lớp 12 Reading
Gợi ý lời giải bài 5 Unit 1 lớp 12 Reading

I admire Steve Jobs the most for his visionary leadership and innovative thinking. He had an extraordinary ability to anticipate future trends and transform industries with groundbreaking products like the iPhone and iPad. His pursuit of excellence and commitment to quality set a high standard in the tech world. Additionally, Jobs' passion for design and user experience ensured that Apple products were not only technologically advanced but also aesthetically pleasing and user-friendly.

(Tôi ngưỡng mộ Steve Jobs nhất vì sự lãnh đạo tầm nhìn và tư duy đổi mới của anh ấy. Anh có khả năng phi thường trong việc dự đoán xu hướng tương lai và biến đổi ngành công nghiệp thông qua các sản phẩm đột phá như iPhone và iPad. Việc theo đuổi sự xuất sắc và cam kết với chất lượng của anh đã đặt ra một tiêu chuẩn cao trong thế giới công nghệ. Ngoài ra, đam mê của Jobs về thiết kế và trải nghiệm người dùng đã đảm bảo rằng các sản phẩm của Apple không chỉ tiên tiến về công nghệ mà còn được thiết kế mỹ thuật và dễ sử dụng.)

Như vậy, bài viết trên của IELTS LangGo đã bật mí đáp án và lời giải chi tiết cho Unit 1 lớp 12 Reading. Hy vọng bạn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thành bài tập Tiếng Anh trên trường và cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình. Chúc các bạn học tập tốt!

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ