Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Cấu trúc và Bài tập

Nội dung [Hiện]

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh khá ít gặp nên có thể nhiều bạn cảm thấy bối rối khi bắt gặp các bài tập liên quan đến cấu trúc câu này.

Vì vậy, trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ cùng bạn ôn tập kiến thức về câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn bao gồm: cấu trúc, cách dùng và các chuyển từ câu chủ động sang bị động.

Câu bị động hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Câu bị động hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì?

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chính là sự kết hợp của Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) và Câu bị động (Passive Voice), trong đó:

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Diễn tả hành động đã bắt đầu trong quá khứ kéo dài đến hiện tại, đồng thời nhấn mạnh tính liên tục của hành động đó.
 • Câu bị động: Được dùng khi muốn nhấn mạnh hoặc làm nổi bật đối tượng chịu tác động của hành động trong câu.

Từ đó, chúng ta có thể hiểu câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng khi muốn nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động diễn ra trong quá khứ kéo dài liên tục đến hiện tại.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + have/has + been + V-ing + O

VD: They have been making hot dogs for 5 years.

(Họ đã làm hot-dogs được 5 năm.)

S + have/has + been + being + V3/ed +(by + O)

VD: Hot dogs have been being made by them for 5 years.

(Hot-dogs đã được họ làm 5 năm rồi.)

2. Cấu trúc câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Vì là dạng bị động của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nên câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ có công thức như sau:

Khẳng định

S + have/has + been + being + V3/ed +(by + O)

Phủ định

S + have/has + not + been + being + V3/ed +(by + O)

Nghi vấn

Have/has + S + been + being + V3/ed +(by + O)

Ví dụ:

 • The house has been being built for 6 months. (Ngôi nhà đã được xây khoảng 6 tháng rồi.)
 • The bike has not been being used by him for a year. (Chiếc xe đạp đã không được anh ta sử dụng trong 1 năm rồi.)
 • Has the cake been being made by your sister for 2 hours? (Chiếc bánh được chị gái bạn làm được 2 tiếng rồi phải không?)
Cấu trúc câu bị động của hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Cấu trúc câu bị động của hiện tại hoàn thành tiếp diễn

3. Cách sử dụng câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có cách dùng tương tự như thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tuy nhiên vì là câu bị động nên chủ thể chịu tác động của hành động sẽ được nhấn mạnh hơn.

Dưới đây IELTS LangGo sẽ phân tích chi tiết hơn các cách sử dụng câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại, nhấn mạnh tính liên tục của hành động

VD: The flowers have been being planted in the garden for many years. (Những bông hoa đã được trồng trong vườn trong nhiều năm.)

 • Diễn tả hành động vừa mới kết thúc trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn liên quan đến hiện tại.

VD: The novel has been being written by her for several months and now it is completed. (Cuốn tiểu thuyết được cô viết được vài tháng và hiện đã hoàn thành.)

4. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Để chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn bạn cần nắm chắc cấu trúc chủ động và bị động được đề cập trong phần 1 và làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Nhận diện chủ thể, động từ, và tân ngữ trong câu chủ động:

 • Chủ ngữ (Subject): Người hoặc vật thực hiện hành động
 • Động từ (Verb): Hành động được thực hiện
 • Tân ngữ (Object): Người hoặc vật chịu tác động của hành động

Bước 2: Thực hiện chuyển đổi

 • Chủ ngữ của câu chủ động sẽ trở thành tân ngữ của câu bị động.
 • Tân ngữ của câu chủ động sẽ trở thành chủ ngữ của câu bị động.
 • Động từ trong câu chủ động sẽ được chuyển sang dạng bị động.

Lưu ý: Bạn cần chọn Have/Has sao cho phù hợp với chủ ngữ của câu bị động.

=> Cấu trúc chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chủ động: S + have/has + been + V-ing + O

=> Bị động: S + have/has + been + being + V3/ed +(by + O)

Ví dụ:

 • Câu chủ động: The workers have been repairing the roof for 2 hours.

=> Câu bị động: The roof has been being repaired for 2 hours by the workers.

 • Câu chủ động: The chef has been preparing the special dish since 9 am.

=> The special dish has been being prepared by the chef since 9 am.

 • Câu chủ động: The students have been presenting their projects during the school assembly.

=> Their projects have been being presented by the students during the school assembly.

5. Bài tập câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hãy ôn luyện kiến thức về câu bị động của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông qua các bài tập dưới đây của IELTS LangGo, và đừng quên check đáp án ở phía dưới xem bạn đúng được bao nhiêu % nhé.

Bài tập câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài tập câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 1: Chuyển các câu sau sang câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 1. They have been building the house since last year.

 2. My father has been repairing the car for 2 hours.

 3. She has been making the cake for 1 hour.

 4. My sister has been reading the book all day.

 5. The students have been solving the math exercises for 2 hours.

 6. The mechanic has been fixing the car since this morning.

 7. John has been planting flowers around his house for 3 months.

 8. The workers have been repairing the road since the traffic accident occurred.

 9. The scientists have been conducting experiments for a long time.

 10. The sculptor has been painting the artwork for 1 month.

 11. She has been baking the bread for 1 hour.

 12. He has been using the bike for years.

 13. The construction workers have been building the house for months.

 14. The auto detailing service has been washing the car for 30 minutes.

 15. The cleaners have been cleaning the house for 1 hour.

Đáp án:

 1. The house has been being built since last year.

 2. The car has been being repaired by my father for 2 hours.

 3. The cake has been being made for 1 hour.

 4. The book has been being read by my sister all day.

 5. The math exercises have been being solved by the students for 2 hours.

 6. The car has been being fixed by the mechanic since this morning.

 7. Flowers have been being planted by John for 3 months.

 8. The road has been being repaired by the workers since the traffic accident occurred.

 9. Experiments have been being conducted by the scientists for a long time.

 10. The artwork has been being painted by the sculptor for 1 month.

 11. The bread has been being baked for 1 hour.

 12. The bike has been being used for years.

 13. The house has been being built by the construction workers for months.

 14. The car has been being washed by the auto detailing service for 30 minutes.

 15. The house has been being cleaned by the cleaners for 1 hour.

Bài 2: Hãy chọn đáp án đúng

1. The new skyscraper _______________ in the heart of the city since last year.

 1. was building

 2. is building

 3. has been being built

2. The injured athlete _______________ in the hospital since yesterday.

 1. was keeping

 2. has been being kept

 3. was kept

3. The movie _______________ by a famous director for 4 months.

 1. was making

 2. has been being made

 3. made

4. The rescue team _______________ for hours to find the missing hikers.

 1. were searching

 2. has been being searched

 3. has been searching

5. The historic building _______________ for 2 weeks.

 1. was restoring

 2. has restored

 3. has been being restored

6. The novel _______________ by him for 6 days.

 1. has been being read

 2. has read

 3. was being read

7. The top-secret documents _______________ in secret for many years.

 1. were keeping

 2. has kepts

 3. has been being kept

8. The delicious meal _______________ by the chef for 2 hours.

 1. has been being cooked

 2. is cooking

 3. was being cooked

9. The concert _______________ in the historic theater since Saturday.

 1. has been being performed

 2. is performing

 3. was being performed

10. The craftsman _______________ the antique clock for 2 hours.

 1. has been being repaired

 2. repaired

 3. has been repairing

Bài 2:

 1. C

 2. B

 3. B

 4. C

 5. C

 6. A

 7. C

 8. A

 9. A

 10. C

Bài 3: Chia động từ trong ngoặc ở dạng bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 1. The dishes _____________ (wash) by Mary for 30 minutes.

 2. The cake _____________ (bake) by my sister for 15 minutes.

 3. The project _____________ (present) by our team leader for 20 minutes.

 4. The grass in the garden _____________ (cut) for 1 hour.

 5. The computer _____________ (repair) by the IT technician since this morning.

 6. The plans _____________ (discuss) by the board members since last Monday.

 7. The streets _____________ (clean) by the city workers since 5 am this morning.

 8. The book _____________ (read) by thousands of people since it was published.

 9. The cookies _____________ (bake) by Grandma for 20 minutes.

 10. The movie _____________ (film) by the famous director since last month.

Đáp án:

 1. have been being washed

 2. has been being baked

 3. has been being presented

 4. has been being cut

 5. has been being repaired

 6. have been being discussed

 7. have been being cleaned

 8. has been being read

 9. have been being baked

 10. has been being filmed

IELTS LangGo vừa cùng bạn ôn tập về câu bị động thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và cách chuyển đổi từ câu chủ động sang bị động ở thì này.

Các bạn hãy xem lại thật kỹ lý thuyết và làm bài tập thực hành để ghi nhớ kiến thức nhé.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ