Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề Cambridge 18, Test 1, Reading, Passage 1: Urban farming

Nội dung [Hiện]

Reading thường là kỹ năng kéo điểm lên mà khá nhiều bạn cảm thấy tự tin hơn so với Writing hoặc Speaking. Tuy vậy, nhiều bạn cũng sẽ gặp phải vấn đề là dù làm nhiều đề nhưng không thấy điểm số cải thiện. Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ cung cấp cho các bạn đáp án và giải thích chi tiết của đề Cam 18 - Test 1 - Reading - Passage 1: Urban farming cũng như một số hướng dẫn để luyện đề một cách hiệu quả hơn.

Giải chi tiết đề Cam 18 - Test 1 - Reading - Passage 1: Urban farming
Giải chi tiết đề Cam 18 - Test 1 - Reading - Passage 1: Urban farming

1. Phân tích đề Cambridge 18, Test 1, Reading passage 1: Urban farming

Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem bài đọc cũng như các câu hỏi nhé:

URBAN FARMING

In Paris, urban farmers are trying a soil-free approach to agriculture that uses less space and fewer resources. Could it help cities face the threats to our food supplies? 

Ở Paris, các nông dân đô thị đang thử nghiệm một phương pháp nông nghiệp không dùng đất, giúp sử dụng ít diện tích và tài nguyên hơn. Liệu điều này có thể giúp các thành phố đối mặt với những đe dọa đối với nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta không?

On top of a striking new exhibition hall in southern Paris, the world’s largest urban rooftop farm has started to bear fruit. Strawberries that are small, intensely flavoured and resplendently red sprout abundantly from large plastic tubes. Peer inside and you see the tubes are completely hollow, the roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. From identical vertical tubes nearby burst row upon row of lettuces; near those are aromatic herbs, such as basil, sage and peppermint. Opposite, in narrow, horizontal trays packed not with soil but with coconut fibre, grow cherry tomatoes, shiny aubergines and brightly coloured chards.

Trên đỉnh của một hội trường triển lãm mới ấn tượng ở phía nam Paris, trang trại đô thị trên mái nhà lớn nhất thế giới đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Những quả dâu tây nhỏ, có vị đậm đà và màu đỏ rực rỡ mọc mạnh mẽ từ các ống nhựa lớn. Hãy nhìn vào và bạn sẽ thấy các ống hoàn toàn trống rỗng, rễ của hàng chục cây dâu tây treo bên trong. Từ các ống dọc theo bên cạnh nhú ra từng hàng xà lách; gần đó là các loại thảo mộc thơm như húng quế, rau xô thơm và bạc hà. Ở phía đối diện, trong các khay hẹp, nằm ngang được nhét đầy xơ dừa chứ không phải đất, trồng cà chua bi, cà tím sáng bóng và củ cải sặc sỡ.

Pascal Hardy, an engineer and sustainable development consultant, began experimenting with vertical farming and aeroponic growing towers - as the soil-free plastic tubes are known – on his Paris apartment block roof five years ago. The urban rooftop space above the exhibition hall is somewhat bigger: 14,000 square metres and almost exactly the size of a couple of football pitches. Already, the team of young urban farmers who tend it have picked, in one day, 3,000 lettuces and 150 punnets of strawberries. When the remaining two thirds of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kg of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetables, every day. ‘We’re not ever, obviously, going to feed the whole city this way,’ cautions Hardy. ‘In the urban environment you’re working with very significant practical constraints, clearly, on what you can do and where. But if enough unused space can be developed like this, there’s no reason why you shouldn’t eventually target maybe between 5% and 10% of consumption.’

Pascal Hardy, một kỹ sư và nhà tư vấn phát triển bền vững, đã bắt đầu thử nghiệm với canh tác thẳng đứng và tháp phát triển khí canh - tên gọi của ống nhựa không chứa đất - trên mái nhà của tòa nhà căn hộ ở Paris cách đây năm năm. Khoảng không trên mái nhà đô thị phía trên hội trường triển lãm lớn hơn một chút: 14.000 mét vuông và gần như chính xác bằng kích thước của một hai sân bóng đá. Đã có một nhóm những nông dân đô thị trẻ tuổi chăm sóc nó, trong một ngày, họ đã hái được 3.000 bó xà lách và 150 hộp dâu tây. Khi hai phần ba còn lại của khu vực mở rộng lớn này được đưa vào sản xuất, 20 nhân viên sẽ thu hoạch đến 1.000 kg của khoảng 35 loại trái cây và rau củ khác nhau mỗi ngày. "Chúng tôi đương nhiên sẽ không nuôi cả thành phố bằng cách này," Hardy cảnh báo. "Trong môi trường đô thị, bạn đang phải giải quyết các ràng buộc thực tế rất đáng kể, rõ ràng, về những gì bạn có thể làm và ở đâu. Nhưng nếu có đủ không gian chưa sử dụng được phát triển, không có lý do gì bạn không nên đặt mục tiêu có thể đáp ứng từ 5% đến 10% của lượng tiêu thụ."

Perhaps most significantly, however, this is a real-life showcase for the work of Hardy’s flourishing urban agriculture consultancy, Agripolis, which is currently fielding enquiries from around the world to design, build and equip a new breed of soil-free inner-city farm. ‘The method’s advantages are many,’ he says. ‘First, I don’t much like the fact that most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produced them are such huge generators of greenhouse gases. I don’t much like the fact, either, that they’ve travelled an average of 2,000 refrigerated kilometres to my plate, that their quality is so poor, because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys, or that 80% of the price I pay goes to wholesalers and transport companies, not the producers.’

Có lẽ điều quan trọng nhất, tuy nhiên, đây là một ví dụ thực tế cho công việc của công ty tư vấn nông nghiệp đô thị phát triển mạnh mẽ của Hardy, Agripolis, hiện đang nhận được các yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới để thiết kế, xây dựng và trang bị một loại nông trại đô thị mới không sử dụng đất đai. "Những ưu điểm của phương pháp này rất nhiều," ông nói. "Trước tiên, tôi không thích việc hầu hết các loại hoa quả và rau chúng ta ăn đã được xử lý với khoảng 17 loại thuốc trừ sâu khác nhau, hoặc việc các kỹ thuật thâm canh tạo ra nguồn phát thải khí nhà kính lớn. Tôi cũng không thích việc chúng đã di chuyển trung bình 2.000 km qua tủ lạnh để lên đĩa của tôi, rằng chất lượng của chúng rất tệ, bởi vì các loại rau quả đã được lựa chọn vì khả năng chịu được những chuyến đi dài như vậy, hoặc rằng 80% giá tiền tôi trả đi đến các nhà buôn và công ty vận chuyển, không phải các nhà sản xuất."

Produce grown using this soil–free method, on the other hand – which relies solely on a small quantity of water, enriched with organic nutrients, pumped around a closed circuit of pipes, towers and trays – is ‘produced up here, and sold locally, just down there. It barely travels at all,’ Hardy says. ‘You can select crop varieties for their flavour, not their resistance to the transport and storage chain, and you can pick them when they’re really at their best, and not before.’ No soil is exhausted, and the water that gently showers the plants’ roots every 12 minutes is recycled, so the method uses 90% less water than a classic intensive farm for the same yield.

Sản phẩm được trồng bằng phương pháp không sử dụng đất đai này, lại - chỉ dựa vào một lượng nhỏ nước, được bổ sung dinh dưỡng hữu cơ bơm xung quanh một mạch ống, tháp và khay đóng - "được sản xuất ở đây và bán địa phương. Nó hầu như không di chuyển," Hardy nói. "Bạn có thể chọn các loại cây trồng vì hương vị của chúng, không phải sự chống chịu của chúng đối với chuỗi vận chuyển và lưu trữ, và bạn có thể thu hoạch chúng khi chúng thực sự ở trạng thái tốt nhất, và không phải trước đó." Không có đất đai bị cạn kiệt, và nước mưa nhẹ nhàng rơi trên rễ cây mỗi 12 phút được tái chế, vì vậy phương pháp này sử dụng ít nước hơn 90% so với một trang trại cường độ kinh điển để thu hoạch cùng lượng sản phẩm.

Urban farming is not, of course, a new phenomenon. Inner–city agriculture is booming from Shanghai to Detroit and Tokyo to Bangkok. Strawberries are being grown in disused shipping containers, mushrooms in underground carparks. Aeroponic farming, he says, is ‘virtuous’. The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy: roughly €100 to €150 per square metre. It is cheap to run, too, consuming a tiny fraction of the electricity used by some techniques. 

Nông nghiệp đô thị không phải là một hiện tượng mới, tất nhiên. Nông nghiệp trong thành phố đang phát triển mạnh mẽ từ Shanghai đến Detroit và Tokyo đến Bangkok. Dâu tây được trồng trong các container không sử dụng, nấm trong các bãi đậu xe ngầm. Nông nghiệp dọc, ông nói, là "đạo đức". Thiết bị nhẹ nhàng, có thể được lắp đặt trên gần như bất kỳ bề mặt phẳng nào và rẻ tiền để mua: khoảng €100 đến €150 cho mỗi mét vuông. Nó cũng rẻ để vận hành, tiêu thụ một phần nhỏ của điện năng so với một số kỹ thuật khác.

Produce grown this way typically sells at prices that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil–based organic growers. There are limits to what farmers can grow this way, of course, and much of the produce is suited to the summer months. ‘Root vegetables we cannot do, at least not yet,’ he says. ‘Radishes are OK, but carrots, potatoes, that kind of thing– the roots are simply too long. Fruit trees are obviously not an option. And beans tend to take up a lot of space for not much return.’ Nevertheless, urban farming of the kind being practised in Paris is one part of a bigger and fast–changing picture that is bringing food production closer to our lives.

Nông sản được trồng theo cách này thường được bán với giá cả cao hơn so với nông sản của phương pháp tập trung, nhưng thấp hơn so với người trồng hữu cơ có sử dụng đất. Có những hạn chế về những gì nông dân có thể trồng khi sử dụng cách này, tất nhiên, và nhiều sản phẩm chỉ phù hợp với các tháng mùa hè. "Chúng tôi không thể trồng rau củ, ít nhất là chưa," ông nói. "Củ cải trắng thì ổn, nhưng cà rốt, khoai tây, loại rau củ như vậy - củ quá dài. Cây ăn quả rõ ràng không phải là một lựa chọn. Và đậu thì thường chiếm nhiều diện tích mà lại không có nhiều lợi nhuận." Tuy nhiên, nông nghiệp đô thị như đang được thực hành ở Paris là một phần của một bức tranh lớn và đang thay đổi nhanh chóng, mang sản xuất thực phẩm gần hơn với cuộc sống của chúng ta.

 

Questions 1-3

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND / OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-3 on your answer sheet.

Urban farming in Paris

1 Vertical tubes are used to grow strawberries,.........................and herbs.

2 There will eventually be a daily harvest of as much as………………………in weight of fruit and vegetables.

3 It may be possible that the farm’s produce will account for as much as 10% of the city’s………………………………..overall.

Questions 4-7

Complete the table below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 4-7 on your answer sheet.

Growth

Selection

Sale

Intensive farming

wide range of    4 …………………………. used

techniques pollute air

quality not good 

varieties of fruit and vegetables chosen that can survive long       5 …………………………..

6 ……………………… receive very little of the overall income

Aeroponic urban farming

no soil used

nutrients added to water, which is recycled

produce chosen because of its     7 …………………………

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

8. Urban farming can take place above or below ground.

9. Some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand.

10. Urban farming relies more on electricity than some other types of farming.

11. Fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce.

12. Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year.

13. Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables.

Phân tích đề bài và cách làm bài
Phân tích đề bài và cách làm bài

Phân tích đề bài và cách làm bài:

Ở Passage này có 3 dạng câu hỏi chia thành 13 câu hỏi. Hãy cùng phân tích chiến lược làm bài của các dạng câu hỏi này nhé: 

Dạng 1: Sentence completion

 • Step 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài để nắm chắc mình được điền tối đa bao nhiêu từ vào chỗ trống và tên để có thể xác định vị trí đoạn cần đọc nhanh hơn.
 • Step 2: Đọc câu cần điền, gạch chân keywords và xác định dạng từ cần điền (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ hoặc số).
 • Step 3: Scan bài đọc để tìm thông tin tương đương.
 • Step 4: Đọc kỹ và so sánh keywords (cả synonyms và các cách paraphrasing của chúng) để tìm ra từ cần điền. Lưu ý khi đã tìm được từ cần điền, các bạn phải copy y nguyên chứ đừng thay đổi gì nhé.
 • Step 5: Kiểm tra số lượng từ, dạng từ và chính tả.  

  Lưu ý: Đọc lại câu sau khi đã điền để đảm bảo nghĩa của câu hợp lý.

  >> Xem thêm: Hướng dẫn làm dạng Sentence completion IELTS Reading siêu nhanh gọn

  Dạng 2: Table completion

  Dạng bài này khá tương tự với sentence completion và các bước làm bài cũng tương tự nhưng các bạn cần đọc kỹ bảng để hiểu mối quan hệ của thông tin và mình đang được hỏi gì nhé.

  >> Xem thêm: Cách làm dạng bài table completion reading dễ dàng và chính xác

  Dạng 3: True / False / Not Given

  • Step 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài để nắm chắc mình cần điền True/False/Not Given hay Yes/No/Not Give nhé vì nhiều bạn hay nhầm phần này và khi thi giấy có thể mất điểm nhé.
  • Step 2: Đọc kỹ statement và gạch chân keywords.
  • Step 3: Scan bài đọc để tìm câu thứ 1 (chú ý synonyms và cách paraphrase).
  • Step 4: Đọc kỹ câu trong bài và câu được hỏi và quyết định True / False / Not Given. 
  • Step 5: Lặp lại với các câu tiếp theo.

  Phân biệt kĩ True - False và Not Given nhé:

  • True: Tất cả các phần của statement (nhận định) đồng ý với thông tin trong đoạn văn. 
  • False: Ít nhất một phần của statement mâu thuẫn với thông tin trong đoạn văn. (Mâu thuẫn có nghĩa là statement có cùng loại thông tin nhưng với ý nghĩa khác.)
  • Not given:  Không có thông tin này.

   Lưu ý:

   • True / False / Not Given là dạng bài theo thứ tự nên sau khi xác định được vị trí câu 1, các bạn hãy tiếp tục đọc về sau chứ đừng tốn thời gian tìm lại từ đầu.
   • Vì một số câu Not Given không được nhắc đến nên để tối ưu thời gian, hãy đọc 2 statement một lúc để không phải đi tìm thông tin mông lung nhé.  
   • True thì khá rõ ràng là thông tin phải trùng khớp hoàn toàn. Còn để phân biệt False và Not Given, các bạn hãy tự hỏi liệu thông tin trong bài đọc và statement có thể xảy ra cùng lúc không. Nếu không thể xảy ra cùng lúc thì sẽ chọn False, còn có thể thì chọn Not Given.
   • Chú ý một số lượng từ (all, most, many, some, a few, v.v) hay trạng từ tần suất (always, often, barely, v.v) hoặc trạng từ chỉ khả năng xảy ra (likely, probably, v.v) vì những từ này sẽ hoàn toàn thay đổi nghĩa của câu. Một câu có thể từ True thành False nếu thay đổi chỉ 1 từ này nhé.

   >> Xem thêm: Cách làm dạng bài True/False/Not Given IELTS chuẩn nhất

   2. Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading passage 1

   Đây là đáp án của các câu hỏi trong bài Urban farming - IELTS Reading này:

   1. lettuces

   8. TRUE

   2. 1,000 kg

   9. NOT GIVEN

   3. consumption

   10. FALSE

   4. pesticides

   11. TRUE

   5. journeys

   12. FALSE

   6. producers

   13. NOT GIVEN

   7. flavour / flavor

   Sau khi đã xác định được đáp án, nhiều bạn sẽ dừng lại ngay nhưng đây chưa phải là cách làm bài đúng. Để khai thác các đề Reading và Listening, các bạn hãy chữa thật kỹ, xác định các lỗi sai mình đang gặp phải là gì và tìm cách khắc phục. Tuy các bạn có thể nghĩ việc này tốn thời gian nhưng đây lại là cách nhanh nhất để cải thiện cách làm bài và tiến bộ hơn trong các đề sau. 

   Hãy đọc kỹ phần giải thích dưới đây để học thêm cả những cách đề bài paraphrase thông tin quan trọng nữa nhé. Dần dần các bạn sẽ phát hiện các từ đồng nghĩa, trái nghĩa hay cách diễn đạt khác tốt hơn và cải thiện tốc độ làm bài đấy. 

   Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading passage 1
   Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Reading passage 1

   Giải thích chi tiết đáp án:

   Question 1:

   Vị trí: Đoạn 2

   - Keywords câu hỏi: Vertical tubes are used to grow strawberries,.........................and herbs.

   - Keywords trong bài đọc: Peer inside and you see the tubes are completely hollow, the roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. From identical vertical tubes nearby burst row upon row of lettuces; near those are aromatic herbs, such as basil, sage and peppermint. 

   - Từ loại cần điền: danh từ

   - Cần tìm: Một thực vật được trồng trong những ống thẳng đứng ngoài dâu và rau thơm.

   - Giải thích: Sau khi nhắc tới strawberry, bài đọc nói tới trong những ống thẳng đứng nở ra hàng nối tiếp hàng xà lách, gần đó là rau thơm, ví dụ húng quế, xô thơm, bạc hà. Vì đã có strawberries và herbs nên đáp án ta cần điền là lettuces.   

   -> Đáp án: lettuces

   Question 2:

   Vị trí: Đoạn 3

   - Keywords câu hỏi: There will eventually be a daily harvest of as much as………………………in weight of fruit and vegetables.

   - Keywords trong bài đọc: When the remaining two thirds of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kg of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetables, every day.

   - Từ loại cần điền: số

   - Cần tìm: Số lượng hoa quả và rau thu hoạch tối đa một ngày. 

   - Giải thích: Khi 2/3 của khu vực rộng lớn được đưa vào sử dụng, 20 nhân viên sẽ thu hoạch đến 1,000 kg của khoảng 35 loại hoa quả và rau mỗi ngày. 

   -> Đáp án: 1,000 kg

   Question 3:

   Vị trí: Đoạn 3

   - Keywords câu hỏi: It may be possible that the farm’s produce will account for as much as 10% of the city’s………………………………..overall.

   - Keywords trong bài đọc: In the urban environment you’re working with very significant practical constraints, clearly, on what you can do and where. But if enough unused space can be developed like this, there’s no reason why you shouldn’t eventually target maybe between 5% and 10% of consumption.

   - Từ loại cần điền: danh từ

   - Cần tìm: Nông sản của trang trại của khả năng chiếm tới 10% gì của toàn thành phố.

   - Giải thích: Trong môi trường đô thị, bạn đang phải giải quyết các ràng buộc thực tế rất đáng kể, rõ ràng, về những gì bạn có thể làm và ở đâu. Nhưng nếu có đủ không gian chưa sử dụng được phát triển, không có lý do gì bạn không nên đặt mục tiêu có thể đáp ứng từ 5% đến 10% của lượng tiêu thụ.

   Ở câu này chúng ta có keyword 10% rất rõ ràng nên các bạn hãy dựa vào những keywords khó bị thay đổi như thế này (số, năm, tên riêng, từ chuyên ngành) để xác định thông tin nhanh hơn. 

   -> Đáp án: consumption

   Question 4:

   Vị trí: Đoạn 4

   - Keywords câu hỏi: Intensive farming: Wide range of………………………….used

   - Keywords trong bài đọc: First, I don’t much like the fact that most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produced them are such huge generators of greenhouse gases.

   - Từ loại cần điền: danh từ

   Cần tìm: Intensive farming có sử dụng nhiều loại gì.

   Giải thích: Trước tiên, tôi không thích việc hầu hết các loại hoa quả và rau chúng ta ăn đã được xử lý với khoảng 17 loại thuốc trừ sâu khác nhau, hoặc việc các kỹ thuật thâm canh tạo ra nguồn phát thải khí nhà kính lớn.

   -> Đáp án: pesticides

   Question 5:

   Vị trí: Đoạn 4

   - Keywords câu hỏi: Intensive farming: varieties of fruit and vegetables chosen that can survive long…………………………..

   - Keywords trong bài đọc:  I don’t much like the fact, either, that they’ve travelled an average of 2,000 refrigerated kilometres to my plate, that their quality is so poor, because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys.

   - Từ loại cần điền: danh từ

   - Cần tìm: Intensive farming: các loại hoa quả và rau được lựa chọn có thể chịu được cái gì đó dài.

   - Giải thích: Tôi cũng không thích việc chúng đã di chuyển trung bình 2.000 km qua tủ lạnh để lên đĩa của tôi, rằng chất lượng của chúng rất tệ, bởi vì các loại rau quả đã được lựa chọn vì khả năng chịu được những chuyến đi dài như vậy.

   -> Đáp án: journeys

   Question 6:

   Vị trí: Đoạn 4

   - Keywords câu hỏi: ……………………… receive very little of the overall income

   - Keywords trong bài đọc: or that 80% of the price I pay goes to wholesalers and transport companies, not the producers.

   - Từ loại: danh từ

   - Cần tìm: Intensive farming: ai nhận được rất ít từ thu nhập tổng.

   - Giải thích: 80% giá tiền đi đến các nhà buôn và công ty vận chuyển, không phải các nhà sản xuất. Các nhà sản xuất ở đây chỉ nhận được 20% hoặc ít hơn nên là rất ít so với tổng giá trị.

   -> Đáp án: producers

   Question 7:

   Vị trí: Đoạn 5

   - Keywords câu hỏi: Aeroponic urban farming: produce chosen because of its…………………………

   - Keywords trong bài đọc: You can select crop varieties for their flavour, not their resistance to the transport and storage chain, and you can pick them when they’re really at their best, and not before.

   - Từ loại: danh từ

   - Cần tìm: Aeroponic urban farming: nông sản được lựa chọn vì cái gì của nó.

   - Giải thích: Bạn có thể chọn các loại cây trồng vì hương vị của chúng, không phải sự chống chịu của chúng đối với chuỗi vận chuyển và lưu trữ.

   -> Đáp án: flavour

   Question 8:

   Vị trí: Đoạn 6

   - Keywords câu hỏi: Urban farming can take place above or below ground.

   - Keywords trong bài đọc: Strawberries are being grown in disused shipping containers, mushrooms in underground carparks.

   - Giải thích: Dâu tây được trồng trong các container không sử dụng, nấm trong các bãi đậu xe ngầm. 

   -> Trồng trọt đô thị có thể xảy ra trên và dưới mặt đất. -> Giống statement.

   -> Đáp án: TRUE

   Question 9:

   Vị trí: Đoạn 6

   - Keywords câu hỏi: Some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand.

   - Keywords trong bài đọc: The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy: roughly €100 to €150 per square metre.

   - Giải thích: Thiết bị nhẹ nhàng, có thể được lắp đặt trên gần như bất kỳ bề mặt phẳng nào và rẻ tiền để mua: khoảng €100 đến €150 cho mỗi mét vuông. 

   -> Khi nói đến thiết bị, bài chỉ nói về cân nặng và giá rẻ chứ không nói đến có thể làm bằng tay hay không.

   -> Đáp án: NOT GIVEN

   Question 10:

   Vị trí: Đoạn 6

   - Keywords câu hỏi: Urban farming relies more on electricity than some other types of farming.

   - Keywords trong bài đọc: It is cheap to run, too, consuming a tiny fraction of the electricity used by some techniques.

   - Giải thích: Nó cũng rẻ để vận hành, tiêu thụ một phần nhỏ của điện năng so với một số kỹ thuật khác.

   -> Phụ thuộc nhiều hơn vào điện so với các loại khác. -> ngược lại so với statement. 

   -> Đáp án: FALSE

   Question 11:

   Vị trí: Đoạn 7

   - Keywords câu hỏi: Fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce.

   - Keywords trong bài đọc: Produce grown this way typically sells at prices that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil–based organic growers.

   - Giải thích: Nông sản được trồng theo cách này thường được bán với giá cả cao hơn so với nông sản của phương pháp tập trung, nhưng thấp hơn so với người trồng hữu cơ có sử dụng đất.

   -> Giá cao hơn phương pháp tập trung nhưng lại thấp hơn nông sản hữu cơ truyền thống. -> Giống statement.

   -> Đáp án: TRUE

   Question 12:

   Vị trí: Đoạn 7

   - Keywords câu hỏi: Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year.

   - Keywords trong bài đọc: There are limits to what farmers can grow this way, of course, and much of the produce is suited to the summer months

   - Giải thích: Có những hạn chế về những gì nông dân có thể trồng khi sử dụng cách này, tất nhiên, và nhiều sản phẩm chỉ phù hợp với các tháng mùa hè. 

   -> Chỉ phù hợp với tháng hè -> ngược lại với statement nói là bất kỳ khi nào trong năm.

   -> Đáp án: FALSE

   Question 13:

   Vị trí: Đoạn 7

   - Keywords câu hỏi: Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables.

   - Keywords trong bài đọc:  And beans tend to take up a lot of space for not much return.’

   - Giải thích: Và đậu thì thường chiếm nhiều diện tích mà lại không có nhiều lợi nhuận.

   -> Bài đọc nói về chiếm nhiều diện tích chứ không nói đến có tốn nhiều thời gian để trồng hơn hay không.

   -> Đáp án: NOT GIVEN

   3. Học từ vựng hay trong bài IELTS Reading Urban farming

   Sau khi đã chữa kỹ và hiểu tại sao mình lại sai thì bước tiếp theo các bạn nên làm là đọc lại bài và có thể tự tóm tắt nội dung của bài để chắc chắn là mình hiểu. Từ đây các bạn cũng có thể rút ra một số ý tưởng và từ vựng và cấu trúc ngữ pháp để áp dụng vào bài Writing hoặc Speaking của mình nhé.

   Học từ vựng hay trong bài IELTS Reading Urban farming
   Học từ vựng hay trong bài IELTS Reading Urban farming

   IELTS LangGo sẽ giúp các bạn lọc ra một số từ vựng hữu ích từ bài đọc này cùng một số cấu trúc ngữ pháp:

   Vocabulary:

   • urban farming (colloc.): trồng trọt đô thị
   • exhibition hall (colloc.): nhà trưng bày
   • aromatic herbs (colloc.): các loại thảo mộc thơm
   • sustainable development (colloc.): phát triển bền vững
   • practical constraints (colloc.): ràng buộc thực tế
   • flourish (v): phát triển mạnh mẽ
   • pesticides (n): thuốc trừ sâu
   • intensive farming techniques (colloc.): các kỹ thuật thâm canh
   • greenhouse gases (colloc.): khí nhà kính
   • withstand (v): chịu đựng
   • wholesalers (n): người bán buôn
   • produce (n): nông sản
   • organic nutrients (colloc.): dinh dưỡng hữu cơ
   • storage chain (colloc.): chuỗi lưu trữ
   • boom (v): bùng nổ
   • aeroponic farming (colloc.): thủy canh (trồng trọt dùng nước)
   • shipping containers (colloc.): các container vận chuyển
   • take up (phr. v.): chiếm (không gian / thời gian)

   Grammar: Các bạn hãy xem một số cấu trúc ngữ pháp tiêu biểu đã được sử dụng nhé: 

   • So sánh nhất(Superlative sentence): On top of a striking new exhibition hall in southern Paris, the world’s largest urban rooftop farm has started to bear fruit.
   • So sánh hơn(Comparative sentence)Produce grown this way typically sells at prices that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil–based organic growers.
   • Mệnh đề quan hệ(Relative clause): Strawberries that are small, intensely flavoured and resplendently red sprout abundantly from large plastic tubes.
   • Câu điều kiện(Conditional sentence): But if enough unused space can be developed like this, there’s no reason why you shouldn’t eventually target maybe between 5% and 10% of consumption.
   • Câu bị động(Passive voice)  + Câu ghép(Compound sentence): No soil is exhausted, and the water that gently showers the plants’ roots every 12 minutes is recycled, so the method uses 90% less water than a classic intensive farm for the same yield.
   • Động từ khuyết thiếu(Modal verb): The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy.

   Để đạt được các band điểm cao trong Writing hay Speaking, hãy áp dụng đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp này vào bài viết và bài nói của mình trong kỳ thi nhé.

   Trên đây là phần giải đề Cam 18, Test 1, Reading passage 1: Urban farming. Hãy đảm bảo là mỗi lần làm bài xong các bạn sẽ chữa thật kỹ để nắm được vấn đề của mình ở đâu. Sau đó hãy đọc lại để học thêm về ý tưởng, từ vựng hay những cấu trúc ngữ pháp để áp dụng thêm vào bài viết hay nói của mình nhé. 

   Chúc các bạn tiếp tục chăm chỉ và cố gắng để đạt được band điểm mong muốn!

   IELTS LangGo

   🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
   Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
   • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
   • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
   • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
   • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
   • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

   ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ