Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề Cambridge 18: Test 2 - Passage 1: Stonehenge IELTS Reading

Nội dung [Hiện]

Với phần Reading, việc đảm bảo mình nắm được các chiến lược làm bài là rất quan trọng để có thể đẩy nhanh tốc độ làm bài. Ngoài ra các bạn cũng cần chữa kỹ đề hiểu vấn đề của mình đang ở đâu để cải thiện trong các lần làm bài sau. 

Hãy đọc phần giải bài Cambridge 18 - Test 2 - Reading passage 1: Stonehenge (IELTS Reading) dưới đây, nắm chắc các chiến lược làm bài và rút ra một số từ vựng và cấu trúc ngữ pháp hữu ích nhé.

1. Phân tích đề Cambridge 18, Test 2, Reading passage 1: Stonehenge 

Hãy cùng xem bài đọc dưới đây và thử tự làm trước nhé:

Stonehenge

For centuries, historians and archaeologists have puzzled over the many mysteries of Stonehenge, a prehistoric monument that took an estimated 1,500 years to erect. Located on Salisbury Plain in southern England, it is comprised of roughly 100 massive upright stones placed in a circular layout.

Trong nhiều thế kỷ, các nhà sử học và khảo cổ học đã băn khoăn về nhiều bí ẩn của Stonehenge, một công trình tiền sử mà được ước tính mất khoảng 1.500 năm để xây dựng. Nằm trên đồng bằng Salisbury ở phía nam nước Anh, nó gồm khoảng 100 tảng đá lớn đứng thẳng được đặt trong một bố trí vòng tròn.

Archaeologists believe England’s most iconic prehistoric ruin was built in several stages with the earliest constructed 5,000 or more years ago. First, Neolithic* Britons used primitive tools, which may have been fashioned out of deer antlers, to dig a massive circular ditch and bank, or henge. Deep pits dating back to that era and located within the circle may have once held a ring of timber posts, according to some scholars. Several hundred years later, it is thought, Stonehenge’s builders hoisted an estimated 80 bluestones, 43 of which remain today, into standing positions and placed them in either a horseshoe or circular formation. These stones have been traced all the way to the Preseli Hills in Wales, some 300 kilometres from Stonehenge. How, then, did prehistoric builders without sophisticated tools or engineering haul these boulders, which weigh up to four tons, over such a great distance?

Các khảo cổ học tin rằng di tích tiền sử nổi tiếng nhất của Anh được xây dựng trong một số giai đoạn khác nhau, với giai đoạn đầu tiên được xây dựng cách đây 5.000 năm hoặc hơn. Ban đầu, người Anh thời Kỷ đồ đá đã sử dụng công cụ nguyên thủy, có thể đã được làm từ sừng nai, để đào một khe rãnh tròn to lớn và một bức tường đất, hay còn gọi là trụ tròn. Các hố sâu có niên đại từ thời kỳ đó và nằm trong vòng tròn có thể đã từng chứa một vòng cột gỗ, theo một số học giả. Vài trăm năm sau đó, được cho là, những người xây dựng Stonehenge đã nâng lên khoảng 80 tảng đá xanh, trong đó 43 tảng vẫn còn lại cho đến ngày nay, vào vị trí đứng và đặt chúng trong hình dạng hình cung hoặc hình tròn. Những tảng đá này đã được tìm ra cho đến các ngọn đồi Preseli ở Wales, khoảng 300 kilomet từ Stonehenge. Vậy, các nhà xây dựng tiền sử không có công cụ hoặc kỹ thuật kỹ thuật cao cấp đã kéo những tảng đá lớn, nặng đến 4 tấn, qua một khoảng cách lớn như vậy như thế nào?

According to one long-standing theory among archaeologists, Stonehenge’s builders fashioned sledges and rollers out of tree trunks to lug the bluestones from the Preseli Hills. They then transferred the boulders onto rafts and floated them first along the Welsh coast and then up the River Avon toward Salisbury Plain; alternatively, they may have towed each stone with a fleet of vessels. More recent archaeological hypotheses have them transporting the bluestones with supersized wicker baskets on a combination of ball bearings and long grooved planks, hauled by oxen.

Theo một lý thuyết lâu đời giữa các nhà khảo cổ học, những người xây dựng Stonehenge đã làm ra xe trượt và trục lăn từ các thân cây để kéo các tảng đá màu xanh lá cây từ các ngọn đồi Preseli. Sau đó, họ chuyển các tảng đá lớn lên thuyền và đưa chúng đi dọc theo bờ biển Wales trước và sau đó lên theo sông Avon về phía đồng bằng Salisbury; hoặc, họ có thể đã kéo từng tảng đá bằng một đội tàu thuyền. Các giả thuyết khảo cổ học gần đây hơn đã cho rằng họ đã vận chuyển các tảng đá màu xanh bằng các cỗ xe giấy lớn trên một kết hợp của bi góc và tấm ván dài, và được kéo bởi bò.

As early as the 1970s, geologists have been adding their voices to the debate over how Stonehenge came into being. Challenging the classic image of industrious builders pushing, carting, rolling or hauling giant stones from faraway Wales, some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the bluestones to Salisbury Plain. Most archaeologists have remained sceptical about this theory, however, wondering how the forces of nature could possibly have delivered the exact number of stones needed to complete the circle.

Từ những năm 1970, các nhà địa chất đã thêm ý kiến vào cuộc tranh luận về việc Stonehenge ra đời như thế nào. Thách thức hình ảnh cổ điển về những người xây dựng siêng năng đẩy, kéo, lăn hoặc kéo các tảng đá khổng lồ từ xa xôi ở Wales, một số nhà khoa học đã gợi ý rằng là băng tuyết, không phải là con người, đã mang các tảng đá màu xanh đến đồng bằng Salisbury. Tuy nhiên, hầu hết các nhà khảo cổ học vẫn giữ sự hoài nghi về lý thuyết này, tự hỏi làm thế nào mà lực của tự nhiên có thể có thể đã mang đúng số lượng đá cần thiết để hoàn thành vòng tròn.

The third phase of construction took place around 2000 BCE. At this point, sandstone slabs- known as ‘sarsens’- were arranged into an outer crescent or ring; some were assembled into the iconic three-pieced structures called trilithons that stand tall in the centre of Stonehenge. Some 50 of these stones are now visible on the site, which may once have contained many more. Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE, with the bluestones in particular being repositioned multiple times. 

Giai đoạn xây dựng thứ ba diễn ra vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Tại thời điểm này, các tấm đá cát - được biết đến với tên gọi là 'sarsens' - được sắp xếp thành một vòng cung hoặc vòng tròn bên ngoài; một số được lắp ráp thành các cấu trúc ba phần biểu tượng được gọi là trilithons đứng cao ở trung tâm của Stonehenge. Khoảng 50 tảng đá này hiện nay có thể nhìn thấy tại khu vực này, mà có thể đã từng chứa nhiều hơn. Các phương pháp định tuổi carbon đã tiết lộ rằng việc xây dựng tiếp tục tại Stonehenge cho đến khoảng năm 1600 trước Công nguyên, với các tảng đá màu xanh đặc biệt được di chuyển nhiều lần. 

But who were the builders of Stonehenge? In the 17th century, archaeologist John Aubrey  made the claim that Stonehenge was the work of druids, who had important religious, judicial and political roles in Celtic** society. This theory was widely popularized by the antiquarian William Stukeley, who had unearthed primitive graves at the site. Even today, people who identify as modern druids continue to gather at Stonehenge for the summer solstice. However, in the mid-20th century, radiocarbon dating demonstrated that Stonehenge stood more than 1,000 years before the Celts inhabited the region. 

Nhưng ai là những người xây dựng Stonehenge? Vào thế kỷ 17, nhà khảo cổ học John Aubrey đã đưa ra quan điểm rằng Stonehenge là công trình của các nhà tu lạc, người có vai trò tôn giáo, tư pháp và chính trị quan trọng trong xã hội Celtic. Lý thuyết này đã được phổ biến rộng rãi bởi nhà khảo cổ học William Stukeley, người đã khai quật ra các mộ cổ tại hiện trường. Ngay cả ngày nay, những người tự nhận mình là những người tu lạc hiện đại vẫn tiếp tục tập trung tại Stonehenge vào mùa hè. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 20, phương pháp định tuổi carbon đã chứng minh rằng Stonehenge đã tồn tại hơn 1.000 năm trước khi Celt định cư trong khu vực này. 

Many modern historians and archaeologists now agree that several distinct tribes of people contributed to Stonehenge, each undertaking a different phase of its construction. Bones, tools and other artefacts found on the site seem to support this hypothesis. The first stage was achieved by Neolithic agrarians who were likely to have been indigenous to the British Isles. Later, it is believed, groups with advanced tools and a more communal way of life left their mark on the site. Some believe that they were immigrants from the European continent, while others maintain that they were probably native Britons, descended from the original builders.

Nhiều nhà sử học và khảo cổ học hiện đại ngày nay đồng ý rằng nhiều bộ tộc riêng biệt đã đóng góp vào việc xây dựng Stonehenge, mỗi bộ tộc thực hiện một giai đoạn xây dựng khác nhau. Xương, công cụ và các hiện vật khác được tìm thấy tại vị trí này có vẻ hỗ trợ giả thuyết này. Giai đoạn đầu tiên được thực hiện bởi những nông dân Kỷ đồ mới có khả năng là người bản địa của quần đảo Anh. Sau đó, nó được tin rằng, các nhóm sử dụng công cụ tiên tiến hơn và một cách sống cộng đồng hơn để lại dấu ấn của họ trên vị trí này. Một số người tin rằng họ là những người nhập cư từ lục địa châu Âu, trong khi những người khác vẫn tin rằng họ có lẽ là người Anh bản địa, hậu duệ của những người xây dựng ban đầu.

If the facts surrounding the architects and construction of Stonehenge remain shadowy at best, the purpose of the striking monument is even more of a mystery. While there is consensus among the majority of modern scholars that Stonehenge once served the function of burial ground, they have yet to determine what other purposes it had. 

Nếu những sự thật về các kiến trúc sư và việc xây dựng Stonehenge vẫn là chưa rõ ràng thì mục đích của công trình ấn tượng này càng là một bí ẩn lớn hơn. Trong khi có sự đồng thuận giữa phần lớn các nhà học giả hiện đại rằng Stonehenge từng phục vụ chức năng của một khu đất chôn cất, họ vẫn chưa xác định được mục đích khác của nó là gì.

In the 1960s, the astronomer Gerald Hawkins suggested that the cluster of megalithic stones operated as a form of calendar, with different points corresponding to astrological phenomena such as solstices, equinoxes and eclipses occurring at different times of the year. While his theory has received a considerable amount of attention over the decades, critics maintain that Stonehenge’s builders probably lacked the knowledge necessary to predict such events or that England’s dense cloud cover would have obscured their view of the skies.

Vào những năm 1960, nhà thiên văn học Gerald Hawkins đã đề xuất rằng cụm đá khối lớn hoạt động như một loại lịch, với các điểm khác nhau tương ứng với hiện tượng thiên văn như mặt trời ngắn nhất, mặt trời dài nhất và những sự kiện như nhau đến vào thời gian khác nhau trong năm. Trong khi lý thuyết của ông đã nhận được một lượng lớn sự chú ý qua các thập kỷ, các nhà phê bình vẫn tin rằng những người xây dựng Stonehenge có lẽ thiếu kiến thức cần thiết để dự đoán các sự kiện như vậy hoặc rằng lớp mây dày đặc của Anh sẽ làm mờ tầm nhìn của họ về bầu trời. 

More recently, signs of illness and injury in the human remains unearthed at Stonehenge led a group of British archaeologists to speculate that it was considered a place of healing, perhaps because bluestones were thought to have curative powers. 

Gần đây hơn, dấu hiệu của bệnh tật và thương tích trên các hài cốt người được khai quật tại Stonehenge đã khiến một nhóm khảo cổ học Anh đưa ra giả thuyết rằng nó được coi là một nơi điều trị, có lẽ vì các tảng đá màu xanh lá cây được cho là có sức mạnh chữa lành.

Questions 1-8

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-8 on your answer sheet.

Stonehenge

Construction

Stage 1:

 • the ditch and henge were dug, possibly using tools made from 1…………………………………….
 • 2…………………………………….may have been arranged in deep pits inside the circle

Stage 2:

 • bluestones from the Preseli Hills were placed in standing position
 • theories about the transportation of the bluestones:
 • archaeological:
 • builders used 3…………………………………….to make sledges and rollers
 • 4…………………………………….pulled them on giant baskets
 • geological:
 • they were brought from Wales by 5…………………………………….

Stage 3:

 • sandstone slabs were arranged into an outer crescent or ring

Builders

 • a theory arose in the 17th century that its builders were Celtic 6…………………………………….

Purpose

 • many experts agree it has been used as a 7…………………………………….site
 • in the 1960s, it was suggested that it worked as a kind of 8…………………………………….

Questions 9-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 9-13 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

9. During the third phase of construction, sandstone slabs were placed in both the outer areas and the middle of the Stonehenge site.

10. There is scientific proof that the bluestones stood in the same spot until approximately 1600 BCE.

11. John Aubrey’s claim about Stonehenge was supported by 20th-century findings.

12. Objects discovered at Stonehenge seem to indicate that it was constructed by a number of different groups of people.

13. Criticism of Gerald Hawkins’ theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers.

Phân tích đề bài và cách làm các dạng bài
Phân tích đề bài và cách làm các dạng bài

Phân tích đề bài và cách làm các dạng bài:

Ở Passage này có 2 dạng câu hỏi chia thành 13 câu hỏi. Các bạn hãy tham khảo các chiến lược làm bài và lưu ý sau đây cho từng dạng trước nhé:

Dạng 1: Note completion

 • Step 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài để nắm chắc mình được điền tối đa bao nhiêu từ vào chỗ trống và tên để có thể xác định vị trí đoạn cần đọc nhanh hơn
 • Step 2: Đọc phần cần điền, gạch chân keywords và xác định dạng từ cần điền (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ hoặc số)
 • Step 3: Scan bài đọc để tìm thông tin tương đương
 • Step 4: Đọc kỹ và so sánh keywords (cả synonyms và các cách paraphrasing của chúng) để tìm ra từ cần điền 
 • Step 5: Kiểm tra số lượng từ, dạng từ và chính tả

Lưu ý:

 • Đọc lại câu sau khi đã điền để đảm bảo nghĩa của câu hợp lý
 • Khi đã tìm được từ cần điền, các bạn phải copy y nguyên chứ đừng thay đổi gì nhé

>> Xem thêm: Các bước làm Sentence Completion IELTS Listening đơn giản, hiệu quả

Dạng 2: True / False / Not Given

  • Step 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài để nắm chắc mình cần điền True/False/Not Given hay Yes/No/Not Give nhé vì nhiều bạn hay nhầm phần này và khi thi giấy có thể mất điểm nhé.
  • Step 2: Đọc kỹ statement và gạch chân keywords.
  • Step 3: Scan bài đọc để tìm câu thứ 1 (chú ý synonyms và cách paraphrase).
  • Step 4: Đọc kỹ câu trong bài và câu được hỏi và quyết định True / False / Not Given. 
  • Step 5: Lặp lại với các câu tiếp theo.

  Phân biệt kĩ True - False và Not Given nhé:

  • True: Tất cả các phần của statement đồng ý với thông tin trong đoạn văn. 
  • False: Ít nhất một phần của statement mâu thuẫn với thông tin trong đoạn văn. (Mâu thuẫn có nghĩa là statement có cùng loại thông tin nhưng với ý nghĩa khác.)
  • Not given:  Không có thông tin này.

   Lưu ý:

   • True / False / Not Given là dạng bài theo thứ tự nên sau khi xác định được vị trí câu 1, các bạn hãy tiếp tục đọc về sau chứ đừng tốn thời gian tìm lại từ đầu.
   • Vì một số câu Not Given không được nhắc đến nên để tối ưu thời gian, hãy đọc 2 statement một lúc để không phải đi tìm thông tin mông lung nhé.  
   • True thì khá rõ ràng là thông tin phải trùng khớp hoàn toàn. Còn để phân biệt False và Not Given, các bạn hãy tự hỏi liệu thông tin trong bài đọc và statement có thể xảy ra cùng lúc không. Nếu không thể xảy ra cùng lúc thì sẽ chọn False, còn có thể thì chọn Not Given.
   • Chú ý một số lượng từ (all, most, many, some, a few, v.v) hay trạng từ tần suất (always, often, barely, v.v) hoặc trạng từ chỉ khả năng xảy ra (likely, probably, v.v) vì những từ này sẽ hoàn toàn thay đổi nghĩa của câu. Một câu có thể từ True thành False nếu thay đổi chỉ 1 từ này nhé.

   >> Xem thêm: Cách làm dạng bài True/False/Not Given IELTS chuẩn nhất và 7 lỗi sai phổ biến

   2. Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 2, Reading passage 1

   Sau khi đã hoàn thành bài làm thì các bạn hãy so sánh với đáp án sau đây nhé:

   1. (deer) antlers

   8. calendar

   2. (timber) posts

   9. TRUE

   3. tree trunks

   10. FALSE

   4. oxen

   11. FALSE

   5. glaciers

   12. TRUE

   6. druids

   13. NOT GIVEN

   7. burial

   Nếu các bạn đang sai nhiều ở dạng nào thì hãy đọc kỹ lại cách làm của bài. Nếu vấn đề là có quá nhiều từ mới dẫn đến không hiểu được thì các bạn hãy chăm chỉ tra từ và học từ vựng thêm để tăng vốn từ của mình.

   Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 2, Reading passage 1
   Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 2, Reading passage 1

   Các bạn hãy đọc kỹ phần giải thích dưới đây để hiểu kỹ hơn về đáp án và cách tìm ra chúng nhé:

   Giải thích đáp án bài Stonehenge IELTS Reading:

   Question 1:

   - Vị trí: Đoạn 2

   - Keywords câu hỏi: the ditch and henge were dug, possibly using tools made from 1 ………………………

   - Keywords trong bài đọc: First, Neolithic Britons used primitive tools, which may have been fashioned out of deer antlers, to dig a massive circular ditch and bank, or henge

   - Giải thích: Ban đầu, người Anh thời Kỷ đồ đá đã sử dụng công cụ nguyên thủy, có thể đã được làm từ sừng nai, để đào một khe rãnh tròn to lớn và một bức tường đất, hay còn gọi là trụ tròn. 

   -> Các khe và trụ tròn được đào dùng công cụ làm từ gì 

   -> Đáp án: (deer) antlers

   Question 2:

   Vị trí: Đoạn 2

   - Keywords câu hỏi: 2………………… may have been arranged in deep pits inside the circle

   - Keywords trong bài đọc: Deep pits dating back to that era and located within the circle may have once held a ring of timber posts, according to some scholars.

   - Giải thích: Các hố sâu có niên đại từ thời kỳ đó và nằm trong vòng tròn có thể đã từng chứa một vòng cột gỗ, theo một số học giả. 

   -> Cái gì được sắp xếp trong những cái hố sau trong vòng tròn

   -> Đáp án: (timber) posts

   Question 3:

   Vị trí: Đoạn 3

   - Keywords câu hỏi: builders used 3………………… to make sledges and rollers

   - Keywords trong bài đọc: According to one long-standing theory among archaeologists, Stonehenge’s builders fashioned sledges and rollers out of tree trunks to lug the bluestones from the Preseli Hills.

   - Giải thích: Theo một lý thuyết lâu đời giữa các nhà khảo cổ học, những người xây dựng Stonehenge đã làm ra xe trượt và trục lăn từ các thân cây để kéo các tảng đá màu xanh lá cây từ các ngọn đồi Preseli.

   -> Những người xây dựng đã dùng gì để làm xe trượt và trục lăn

   -> Đáp án: (tree) trunks

   Question 4:

   Vị trí: Đoạn 3

   - Keywords câu hỏi: 4…………………………………….pulled them on giant baskets

   - Keywords trong bài đọc: More recent archaeological hypotheses have them transporting the bluestones with supersized wicker baskets on a combination of ball bearings and long grooved planks, hauled by oxen.

   - Giải thích: Các giả thuyết khảo cổ học gần đây hơn đã cho rằng họ đã vận chuyển các tảng đá màu xanh lá cây bằng các rổ bằng gỗ lớn bằng sự kết hợp của bi góc và tấm ván dài, và được kéo bởi bò.

   -> Cái gì kéo chúng trong những chiếc rổ khổng lồ 

   -> Đáp án: oxen

   Question 5:

   Vị trí: Đoạn 4

   - Keywords câu hỏi: they were brought from Wales by 5…………………………………….

   - Keywords trong bài đọc: Challenging the classic image of industrious builders pushing, carting, rolling or hauling giant stones from faraway Wales, some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the bluestones to Salisbury Plain.

   - Giải thích: Thách thức hình ảnh cổ điển về những người xây dựng siêng năng đẩy, kéo, lăn hoặc kéo các tảng đá khổng lồ từ xa xôi ở Wales, một số nhà khoa học đã gợi ý rằng là băng tuyết, không phải là con người, đã mang các tảng đá màu xanh đến đồng bằng Salisbury.

   -> Chúng được đưa tới Wales bằng gì

   -> Đáp án: glaciers

   Question 6:

   Vị trí: Đoạn 6

   - Keywords câu hỏi: a theory arose in the 17th century that its builders were Celtic 6 …………………

   - Keywords trong bài đọc:  But who were the builders of Stonehenge? In the 17th century, archaeologist John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of druids, who had important religious, judicial and political roles in Celtic society

   - Giải thích: Vào thế kỷ 17, nhà khảo cổ học John Aubrey đã đưa ra quan điểm rằng Stonehenge là công trình của các nhà tu lạc, người có vai trò tôn giáo, tư pháp và chính trị quan trọng trong xã hội Celtic. 

   -> Một học thuyết ở thế kỷ 17 cho rằng những người xây dựng là cái gì Celtic

   -> Đáp án: druids

   Question 7:

   Vị trí: Đoạn F

   - Keywords câu hỏi: many experts agree it has been used as a 7 …………………  site

   - Keywords trong bài đọc: While there is consensus among the majority of modern scholars that Stonehenge once served the function of burial ground, they have yet to determine what other purposes it had. 

   - Giải thích: Trong khi có sự đồng thuận giữa phần lớn các nhà học giả hiện đại rằng Stonehenge từng phục vụ chức năng của một khu đất chôn cất.

   -> Nhiều chuyên gia đồng ý là đây đã được dùng như một khu gì

   -> Đáp án: burial

   Question 8:

   Vị trí: Đoạn 9

   Keywords câu hỏi: in the 1960s, it was suggested that it worked as a kind of 8 …………………… 

   Keywords trong bài đọc: In the 1960s, the astronomer Gerald Hawkins suggested that the cluster of megalithic stones operated as a form of calendar.

   Giải thích: Vào những năm 1960, nhà thiên văn học Gerald Hawkins đã đề xuất rằng cụm đá khối lớn hoạt động như một loại lịch.

   -> Vào năm 1960, có gợi ý rằng, nơi này đã hoạt động như một cái gì 

   -> Đáp án: calendar

   Question 9:

   Vị trí: Đoạn 5

   - Keywords câu hỏi: During the third phase of construction, sandstone slabs were placed in both the outer areas and the middle of the Stonehenge site.

   - Keywords trong bài đọc: The third phase of construction took place around 2000 BCE. At this point, sandstone slabs - known as ‘sarsens’- were arranged into an outer crescent or ring; some were assembled into the iconic three-pieced structures called trilithons that stand tall in the centre of Stonehenge. 

   - Giải thích: Tại thời điểm này, các tấm đá cát - được biết đến với tên gọi là 'sarsens' - được sắp xếp thành một vòng cung hoặc vòng tròn bên ngoài; một số được lắp ráp thành các cấu trúc ba phần biểu tượng được gọi là trilithons đứng cao ở trung tâm của Stonehenge.

   -> Trong bài đọc: các tấm đá cát được sắp xếp thành 1 vòng cung bên ngoài và có một cấu trúc ba phần ở trung tâm -> được đặt cả ở ngoài và giữa của khu vực - giống nội dung statement

   -> Đáp án: TRUE

   Question 10:

   Vị trí: Đoạn 5

   - Keywords câu hỏi: There is scientific proof that the bluestones stood in the same spot until approximately 1600 BCE.

   - Keywords trong bài đọc: Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE, with the bluestones in particular being repositioned multiple times

   - Giải thích: Các phương pháp định tuổi carbon đã tiết lộ rằng việc xây dựng tiếp tục tại Stonehenge cho đến khoảng năm 1600 trước Công nguyên, với các tảng đá màu xanh đặc biệt được di chuyển nhiều lần. 

   -> Trong bài đọc: các tảng đá đã được thay đổi vị trí nhiều lần - ngược lại nội dung statement là đứng ở một chỗ 

   -> Đáp án: FALSE

   Question 11:

   Vị trí: Đoạn 6

   - Keywords câu hỏi: John Aubrey’s claim about Stonehenge was supported by 20th-century findings.

   - Keywords trong bài đọc: John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of druids - However, in the mid-20th century, radiocarbon dating demonstrated that Stonehenge stood more than 1,000 years before the Celts inhabited the region

   - Giải thích: Vào thế kỷ 17, nhà khảo cổ học John Aubrey đã đưa ra quan điểm rằng Stonehenge là công trình của các nhà tu lạc - Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 20, phương pháp định tuổi carbon đã chứng minh rằng Stonehenge đã tồn tại hơn 1.000 năm trước khi Celt định cư trong khu vực này. 

   -> Trong bài đọc: quan điểm của John Aubrey khác với điều được chứng minh vào thế kỷ 20 - ngược lại với nội dung statement

   -> Đáp án: FALSE

   Question 12:

   Vị trí: Đoạn 7

   - Keywords câu hỏi: Objects discovered at Stonehenge seem to indicate that it was constructed by a number of different groups of people.

   - Keywords trong bài đọc: Many modern historians and archaeologists now agree that several distinct tribes of people contributed to Stonehenge, each undertaking a different phase of its construction. Bones, tools and other artefacts found on the site seem to support this hypothesis.

   - Giải thích: Nhiều nhà sử học và khảo cổ học hiện đại ngày nay đồng ý rằng nhiều bộ tộc riêng biệt đã đóng góp vào việc xây dựng Stonehenge, mỗi bộ tộc thực hiện một giai đoạn xây dựng khác nhau. Xương, công cụ và các hiện vật khác được tìm thấy tại vị trí này có vẻ hỗ trợ giả thuyết này.

   -> Trong bài đọc: nhiều bộ tộc xây dựng Stonehenge và những vật tìm thấy ủng hộ điều này - giống nội dung statement  

   -> Đáp án: TRUE

   Question 13:

   Vị trí: Đoạn 9

   - Keywords câu hỏi: Criticism of Gerald Hawkins’ theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers.

   - Keywords trong bài đọc:  While his theory has received a considerable amount of attention over the decades, critics maintain that Stonehenge’s builders probably lacked the knowledge necessary to predict such events or that England’s dense cloud cover would have obscured their view of the skies. 

   - Giải thích: Trong khi lý thuyết của ông đã nhận được một lượng lớn sự chú ý qua các thập kỷ, các nhà phê bình vẫn tin rằng những người xây dựng Stonehenge có lẽ thiếu kiến thức cần thiết để dự đoán các sự kiện như vậy hoặc rằng lớp mây dày đặc của Anh sẽ làm mờ tầm nhìn của họ về bầu trời. 

   -> Trong bài đọc không có thông tin về những nhà thiên văn học.  

   -> Đáp án: NOT GIVEN

   3. Học từ vựng hay trong bài đọc Stonehenge IELTS Reading

   Nếu có quá nhiều từ mới, các bạn hãy ưu tiên học những từ vựng liên quan đến câu trả lời hoặc được lặp lại trong bài Stonehenge trong đề Cam 18, Test 2, Reading passage 1. Đây là những từ vựng các bạn được kỳ vọng sẽ hiểu khi làm bài hoặc những từ phổ biến mà có thể gặp lại ở các bạn đọc sau. Hãy viết xuống, dùng flashcard hay các trang web học từ vựng để học các từ này nhé. 

   Ngoài ra hãy note lại những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp hay mà các bạn thấy có thể áp dụng trong các bài nói và viết nhé:

   Vocabulary:

   • archaeologists (n): nhà khảo cổ

   • prehistoric monument (colloc.): công trình tiền sử

   • is comprised of (phr. v): bao gồm

   • primitive tool (colloc.): công cụ nguyên thủy

   • sophisticated tools (colloc.): công cụ tinh vi

   • be fashioned out of sth (phr. v): được tạo thành từ

   • archaeological hypothesis (colloc.): giả thuyết khảo cổ học

   • geologist (n): nhà địa chất học

   • debate (n): cuộc tranh luận

   • sceptical (adj): hoài nghi

   • take place (phr. v): diễn ra

   • be assembled into (phr. v): được lắp ráp thành

   • druids (n): các nhà thần học Celt

   • unearth (v): khai quật

   • summer solstice (n): ngày hạ chí

   • artefact (n): hiện vật

   • indigenous (adj): bản xứ

   • descended from (phr. v): có nguồn gốc từ

   • astrological phenomena (colloc.): hiện tượng thiên văn học

   • speculate (v): suy đoán

   Grammar: Hãy cùng xem trong bài trên, ngoài các câu ghép, phức thì tác giả đã sử dụng những cấu trúc ngữ pháp đa dạng nào nữa nhé:

   • Present perfect tense + relative clause (thì hiện tại hoàn thành + mệnh đề quan hệ): For centuries, historians and archaeologists have puzzled over the many mysteries of Stonehenge, a prehistoric monument that took an estimated 1,500 years to erect.
   • Superlative sentence + passive voice (câu so sánh nhất + bị động): Archaeologists believe England’s most iconic prehistoric ruin was built in several stages with the earliest constructed 5,000 or more years ago.
   • Modal verb (động từ khuyết thiếu): Some 50 of these stones are now visible on the site, which may once have contained many more.
   • Conditional sentence (câu điều kiện): If the facts surrounding the architects and construction of Stonehenge remain shadowy at best, the purpose of the striking monument is even more of a mystery.

   Nếu có thể áp dụng được đa dạng và chính xác các cấu trúc ngữ pháp này thì bài nói và viết của các bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Hãy thử đặt câu với những từ vựng và sử dụng những cấu trúc ngữ pháp này để tăng khả năng sử dụng chúng nhé.

   Vậy là các bạn hoàn thành phần giải đề Cambridge 18, Test 2, Reading passage 1: Stonehenge. Hãy đảm bảo các bạn đã hiểu tất cả các câu trả lời sau khi hoàn thành bài làm và tìm ra cách cải thiện cho các bài sau nhé. Hãy nhớ rằng chất lượng hơn số lượng nên đừng vội chuyển sang bài khác sau khi làm xong một đề thi nha. 

   IELTS LangGo chúc các bạn sẽ tiếp tục cải thiện kỹ năng để sớm đạt được band điểm IELTs như mong muốn nhé!

   IELTS LangGo

   🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
   Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
   • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
   • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
   • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
   • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
   • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

   ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ