Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Soạn chi tiết và đầy đủ Project Unit 1 lớp 12 sách mới nhất (trang 19)

Nội dung [Hiện]

Trong phần cuối của Unit 1 sách mới là Project Unit 1 lớp 12, các bạn học sinh sẽ được tự do tìm hiểu về cuộc đời của một nhân vật mà mình yêu thích. Sau đó, trình bày trước lớp thông qua tranh vẽ hay trình chiếu thuyết trình.

Lời giải Project Unit 1 lớp 12
Lời giải Project Unit 1 lớp 12

1. Work in groups. Write a visual story of a person’s life. This could be a historical figure or someone you know and admire. Do some research on their life or interview them.

You can draw pictures to illustrate key events in his/her life. You can do that on a poster, on presentation slides, or in a short comic book.

Present your visual story to the class. Use these questions as cues.

 • Who is your story about?
 • What are the key events in his/her life?
 • What are his/her achievements?
 • What do you think of his/her life and achievements?

(Làm việc theo nhóm. Viết một câu chuyện hình ảnh về cuộc đời của một người. Đó có thể là một nhân vật lịch sử hoặc một người bạn mà bạn biết và ngưỡng mộ. Hãy tìm hiểu về cuộc đời của họ hoặc phỏng vấn họ.

Bạn có thể vẽ hình minh họa cho các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của họ. Bạn có thể làm điều này trên một áp phích, trên các slides trình bày, hoặc trong một cuốn truyện tranh ngắn.

Trình bày câu chuyện hình ảnh của bạn trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý:

 • Câu chuyện của bạn là về ai?
 • Những sự kiện chính trong cuộc đời của họ là gì?
 • Những thành tựu của họ là gì?
 • Bạn nghĩ gì về cuộc đời và thành tựu của họ?)

Gợi ý câu trả lời 1:

Key events in Ho Chi Minh’s life

- Born as Nguyen Sinh Cung in 1890 in Nghe An Province, Vietnam

- Traveled abroad to advocate for Vietnamese independence, adopting the name "Ho Chi Minh"

- Founded the Vietnamese Communist Party in 1930 to fight against colonial rule

- Led the Viet Minh in the struggle against Japanese occupation during World War II

- Declared Vietnam's independence on September 2, 1945

- Fought against French colonial forces in the First Indochina War

- Sinh ra với tên là Nguyễn Sinh Cung vào năm 1890 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Đi du hành ra nước ngoài để tuyên truyền về độc lập của Việt Nam, nhận tên là "Hồ Chí Minh"

- Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 để chiến đấu chống lại sự thống trị thuộc địa

- Lãnh đạo Việt Minh trong cuộc đấu tranh chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản trong Thế chiến II

- Tuyên bố độc lập của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 1945

- Chiến đấu chống lại lực lượng thuộc địa của Pháp trong Chiến tranh Đầu tiên ở Đông Dương

Gợi ý bài thuyết trình trước lớp:

Good morning/afternoon, everyone. Today, our group is honored to share with you the visual story of Ho Chi Minh, a visionary leader who played a crucial role in shaping Vietnam's history.

Ho Chi Minh, born Nguyen Sinh Cung in 1890, dedicated his life to the struggle for Vietnamese independence. He led Vietnam through turbulent times, inspiring millions with his unwavering commitment to the nation. Ho Chi Minh's journey began in Nghe An Province, Vietnam. He witnessed firsthand the injustices of colonial rule and embarked on a quest to liberate his people from oppression.

As the leader of the Viet Minh, Ho Chi Minh mobilized the Vietnamese people in the struggle against Japanese occupation during World War II. His determination and resilience laid the groundwork for Vietnam's independence. On September 2, 1945, Ho Chi Minh proclaimed Vietnam's independence, declaring, "All men are created equal; they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights; among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness." Ho Chi Minh led Vietnam in the struggle against French colonial forces and later against the United States during the Vietnam War. Though Ho Chi Minh passed away in 1969, his legacy lives on. He remains a symbol of Vietnamese resilience, unity, and determination in the face of adversity.

Thank you all for joining us as we journeyed through the life of Ho Chi Minh. His legacy serves as a reminder of the power of courage, determination, and unwavering commitment to the cause of justice and freedom.

Dịch:

Chào buổi sáng/buổi chiều, mọi người. Hôm nay, nhóm của chúng tôi rất tự hào được chia sẻ với các bạn câu chuyện hình ảnh về Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo tầm nhìn đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lịch sử của Việt Nam.

Hồ Chí Minh, sinh ra với tên Nguyễn Sinh Cung vào năm 1890, dành cả cuộc đời mình cho cuộc chiến cho độc lập của Việt Nam. Bằng lòng dũng cảm, ông đã dẫn dắt Việt Nam qua những thời kỳ nhiều biến động, truyền cảm hứng cho hàng triệu người với cam kết kiên định với dân tộc. Hành trình của Hồ Chí Minh bắt đầu tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Ông chứng kiến trực tiếp những bất công của chế độ thuộc địa và bắt đầu hành trình để giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức.

Là lãnh đạo của Việt Minh, Hồ Chí Minh đã động viên người Việt Nam tham gia vào cuộc chiến chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản trong Thế chiến II. Sự quyết tâm và sự kiên nhẫn của ông đã đặt nền móng cho độc lập của Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập của Việt Nam, tuyên bố: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Hồ Chí Minh lãnh đạo Việt Nam trong cuộc chiến chống lại lực lượng thuộc địa của Pháp và sau đó là chống lại Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam. Mặc dù Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, tuy nhiên di sản của ông vẫn sống mãi. Ông vẫn là biểu tượng của sự kiên cường, đoàn kết và quyết tâm của người Việt Nam trước mọi khó khăn.

Cảm ơn mọi người đã tham gia cùng chúng tôi trong hành trình khám phá cuộc đời của Hồ Chí Minh. Di sản của ông là một lời nhắc nhở về sức mạnh của can đảm, quyết tâm và cam kết không dao động với mục tiêu công bằng và tự do.

Tiếng Anh 12 Unit 1 Project
Talk about Ho Chi Minh president

Gợi ý câu trả lời 2:

Key events in Marie Curie’s life

- Born in Warsaw, Poland, in 1867

- Moved to Paris to study physics and mathematics at the Sorbonne

- Met and married Pierre Curie, a fellow scientist

- Discovered the radioactive elements polonium and radium

- Awarded the Nobel Prize in Physics in 1903, becoming the first woman to win a Nobel Prize

- Awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1911 for her work on radioactivity

- Established the Curie Institutes in Paris and Warsaw to advance scientific research

- Sinh ra tại Warsaw, Ba Lan, vào năm 1867

- Chuyển đến Paris để học vật lý và toán học tại Đại học Sorbonne

- Gặp và kết hôn với Pierre Curie, một nhà khoa học đồng nghiệp

- Phát hiện ra các nguyên tố phóng xạ poloni và radium

- Được trao Giải Nobel Vật lý vào năm 1903, trở thành người phụ nữ đầu tiên giành Giải Nobel

- Được trao Giải Nobel Hóa học vào năm 1911 cho công việc của bà trong lĩnh vực phóng xạ

- Thành lập các Viện Curie tại Paris và Warsaw để thúc đẩy nghiên cứu khoa học

Gợi ý bài thuyết trình trước lớp:

Good morning/afternoon, everyone. Today, our group is excited to share with you the visual story of Marie Curie, a remarkable scientist whose life was a journey of discovery and innovation.

Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867. She overcame many obstacles to pursue her passion for science and ultimately became one of the most influential figures in the field of physics and chemistry.

As a young girl, Marie showed an aptitude for science and mathematics. Despite facing discrimination as a woman in academia, she persevered and eventually moved to Paris to study physics and mathematics at the Sorbonne. It was in Paris that Marie met Pierre Curie, a fellow scientist who would become her husband and lifelong collaborator. Together, they embarked on a journey of scientific discovery that would change the world. Marie and Pierre's groundbreaking research led to the discovery of two new elements, polonium and radium, and laid the foundation for the field of radioactivity. In recognition of her contributions to science, Marie Curie was awarded not one, but two Nobel Prizes. In 1903, she became the first woman to win a Nobel Prize in Physics, and in 1911, she received a Nobel Prize in Chemistry.

Thank you all for joining us on this journey through the life of Marie Curie. We hope her story has inspired you to pursue your own passions and never stop exploring the wonders of the world.

Dịch:

Chào buổi sáng/buổi chiều, mọi người. Hôm nay, nhóm của chúng tôi rất hào hứng để chia sẻ với bạn câu chuyện hình ảnh về Marie Curie, một nhà khoa học đáng chú ý, cuộc đời của bà là một hành trình của sự khám phá và sáng tạo.

Marie Curie sinh ra tại Warsaw, Ba Lan, vào năm 1867. Bà đã vượt qua nhiều trở ngại để theo đuổi niềm đam mê với khoa học và cuối cùng trở thành một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vật lý và hóa học.

Khi còn là một cô gái trẻ, Marie đã thể hiện được năng khiếu với khoa học và toán học. Mặc dù phải đối mặt với sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong giới học thuật, bà đã kiên trì và cuối cùng chuyển đến Paris để học vật lý và toán học tại Đại học Sorbonne. Ở Paris, Marie gặp Pierre Curie, một nhà khoa học đồng nghiệp sẽ trở thành chồng và đồng nghiệp cả đời của bà. Cùng nhau, họ bắt đầu một cuộc hành trình khám phá khoa học sẽ thay đổi thế giới. Nghiên cứu đột phá của Marie và Pierre đã dẫn đến việc phát hiện ra hai nguyên tố mới, poloni và radium, và đặt nền móng cho lĩnh vực phóng xạ. Để công nhận những đóng góp của bà cho khoa học, Marie Curie đã được trao không chỉ một, mà hai giải Nobel. Năm 1903, bà trở thành phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel Vật lý, và năm 1911, bà nhận được giải Nobel Hóa học.

Cảm ơn mọi người đã cùng tham gia hành trình qua cuộc đời của Marie Curie. Chúng tôi hy vọng câu chuyện của bà đã truyền cảm hứng cho bạn để theo đuổi đam mê của riêng mình và không bao giờ ngừng khám phá những điều kỳ diệu của thế giới.

2. Now I can…

Now I can…

Giờ đây tôi có thể…

- Identify and pronounce the diphthongs /eɪ/ and /əʊ/ in words and sentences.

- Understand and use phrases related to live stories.

- Use the past simple and the past continuous correctly.

- Read for main ideas and specific information in an article about Steve Jobs’ life and achievements.

- Talk about the lives of two national heroes of Vietnam.

- Listen for main ideas and specific information in a talk about the lives of Walt Disney.

- Synthesize and summarize information from different sources to write a biography of Walt Disney.

- Express pleasure and respond to it.

- Learn about the lives and achievements of three famous queens in world history.

- Design a visual story of a person’s life and present it to the class.

- Nhận biết và phát âm các diphthong /eɪ/ và /əʊ/ trong các từ và câu.

- Hiểu và sử dụng các cụm từ liên quan đến câu chuyện cuộc sống.

- Sử dụng thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn đúng cách.

- Đọc để nắm thông tin chính và thông tin cụ thể trong một bài viết về cuộc đời và thành tựu của Steve Jobs.

- Nói về cuộc đời của hai anh hùng dân tộc của Việt Nam.

- Nghe để nắm thông tin chính và thông tin cụ thể trong một bài giảng về cuộc đời của Walt Disney.

- Tổng hợp và tóm tắt thông tin từ các nguồn khác nhau để viết một bài tiểu sử về Walt Disney.

- Diễn đạt niềm vui và đáp lại nó.

- Tìm hiểu về cuộc đời và thành tựu của ba nữ hoàng nổi tiếng trong lịch sử thế giới.

- Thiết kế một câu chuyện hình ảnh về cuộc đời của một người và trình bày trước lớp.

Bài viết trên đây của IELTS LangGo đã gợi ý câu trả lời cho phần Project Unit 1 lớp 12, qua đó giúp bạn có cái nhìn toàn diện nhất về các chủ điểm kiến thức được học trong Unit 1 sách mới Life stories. Hãy ôn tập Unit 1 thật kỹ càng và chuẩn bị cho các bài học mới trong Unit 2 nhé!

>> Bài viết cùng chủ đề lớp 12:

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ