Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Soạn Writing Unit 1 lớp 12: Life stories we admire

Nội dung [Hiện]

Ở phần Writing Unit 1 lớp 12 sách mới Global Success, các bạn học sinh sẽ được tìm hiểu thông tin về Walt Disney, đồng thời luyện tập trả lời câu hỏi và viết đoạn văn về tiểu sử của nhân vật nổi tiếng này.

Nếu bạn đang tìm kiếm đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập của Unit 1 lớp 12 - Writing - Life stories we admire, thì nhất định đừng bỏ qua bài viết sau của IELTS LangGo nhé!

Giải Writing Unit 1 lớp 12 sách mới cực dễ hiểu
Giải Writing Unit 1 lớp 12 sách mới cực dễ hiểu

1. Work in pairs. Answer these questions, using the information from Listening. Write NG (Not Given) if you can not find the answer.

(Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi sau, sử dụng thông tin từ bài nghe. Viết NG (Không được cung cấp) nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời)

1. When and where was Walt Disney born? (Walt Disney ra đời khi nào và ở đâu?)

=> Đáp án: NG vì đoạn văn không đề cập đến thời gian và địa điểm mà Walt Disney được sinh ra.

2. What schools did he attend? (Ông ấy đã học trường nào?)

=> Đáp án: NG vì đoạn văn không đề cập đến ngôi trường mà ông đã theo học.

3. What talent did he have? (Ông ấy có tài năng gì?)

=> Đáp án: He had talent in the film industry. (Ông có tài năng trong lĩnh vực làm phim.)

Bài 1 Writing Unit 1 lớp 12 Life stories
Bài 1 Writing Unit 1 lớp 12 Life stories

4. What were his most impressive achievements in film-making? (Thành tựu ấn tượng nhất của ông trong lĩnh vực làm phim là gì?)

=> Đáp án: His most impressive achievement in filmmaking was producing his first feature-length animated film, "Snow White and the Seven Dwarfs," which became a huge success, earning more than $400 million since its release and eight Oscars. 

(Thành tựu ấn tượng nhất của ông trong lĩnh vực làm phim là việc sản xuất bộ phim hoạt hình dài tập đầu tiên của ông, "Snow White and the Seven Dwarfs," đã trở thành một bộ phim lớn và kiếm được hơn 400 triệu đô la kể từ khi ra mắt cũng như giành được tám giải Oscar.)

5. What were his other achievements? (Những thành tựu khác của ông là gì?)

=> Đáp án: Disney won or received 26 Oscars, a record in history. Besides making films, Disney was also the creator of the first Disneyland theme park, which opened in 1955. Nowadays, there are twelve Disney parks around the world.

(Disney dành được 26 giải Oscars, một kỷ lục trong lịch sử. Ngoài việc làm phim, Disney còn là người sáng tạo ra công viên giải trí Disneyland đầu tiên, mở cửa vào năm 1955. Hiện nay, có mười hai công viên Disneyland trên khắp thế giới.)

6. Was he married and how many children did he have? (Ông ấy đã kết hôn chưa và có bao nhiêu đứa con?)

=> Đáp án: NG. Vì đoạn văn không đề cập đến việc ông kết hôn hoặc có bao nhiêu đứa con.

7. When did he die? (Ông ấy mất khi nào?)

=> Đáp án: NG. Vì đoạn văn không đề cập đến thời gian ông qua đời.

2. Read some facts about Walt Disney. Then work in pairs to answer all the questions in 1.

(Đọc một số sự thật về Walt Disney. Sau đó làm việc theo nhóm để trả lời các câu hỏi trong bài 1)

Quick facts about Walt Disney

- Born: 1901, in Chicago

- Died: 1966 (aged 65). Cause of death: Cancer

- Talent: drawing and painting

- Education: attended Brenton Grammar School, but dropped out (aged 16)

- Jobs: artist, animator, film producer, businessman

- Family and relatives: three older brothers and a younger sister, wife Lillian Bounds (married for 41 years) and two daughters (one biological and one adopted)

- Awards: 26 Oscars, 3 Golden Globe Awards, 1 Emmy Award

Những sự thật nhanh về Walt Disney

- Sinh: năm 1901, tại Chicago

- Mất: năm 1966 (hưởng 65 tuổi). Nguyên nhân qua đời: Do ung thư

- Tài năng: hội họa và vẽ tranh

- Học vấn: học tại trường Brenton Grammar, nhưng bỏ học vào năm 16 tuổi

- Nghề nghiệp: họa sĩ, nhà hoạt hình, nhà sản xuất phim, doanh nhân

- Gia đình và họ hàng: 3 anh trai và 1 em gái, vợ Lillian Bounds (cưới trong 41 năm) và 2 con gái (1 người con ruột và 1 người con nhận nuôi)

- Giải thưởng: 26 giải Oscars, 3 giải Quả cầu Vàng, 1 giải Emmy

Trả lời câu hỏi:

1. When and where was Walt Disney born? (Walt Disney ra đời khi nào và ở đâu?)

=> Đáp án: Walt Disney was born in 1901, in Chicago. (Walt Disney sinh năm 1901, tại Chicago.)

2. What schools did he attend? (Ông ấy đã học trường nào?)

=> Đáp án: He attended Brenton Grammar School, but dropped out (aged 16). (Ông theo học tại trường Brenton Grammar, nhưng bỏ học vào năm 16 tuổi.)

3. What talent did he have? (Ông ấy có tài năng gì?)

=> Đáp án: His talents were drawing and painting. (Tài năng của ông là hội họa và vẽ tranh.)

4. What were his most impressive achievements in film-making? (Thành tựu ấn tượng nhất của ông trong lĩnh vực làm phim là gì?)

=> Đáp án: Tương tự như ở phần 1.

5. What were his other achievements? (Những thành tựu khác của ông là gì?)

=> Đáp án: Disney won or received 26 Oscars, 3 Golden Globe Awards, and 1 Emmy Award. (Disney dành được 26 giải Oscars, 3 giải Quả cầu Vàng, và 1 giải Emmy.)

6. Was he married and how many children did he have? (Ông ấy đã kết hôn chưa và có bao nhiêu đứa con?)

=> Đáp án: He was married to his wife Lillian Bounds for 41 years and he had two daughters (one biological and one adopted). (Ông có một người vợ là Lillian Bounds trong 41 năm và ông có 2 con gái (1 người con ruột và 1 người con nhận nuôi)).

7. When did he die? (Ông ấy mất khi nào?)

=> Đáp án: He died in 1966 at the age of 65 because of cancer. (Ông qua đời vào năm 1966 ở tuổi 65 bởi vì mắc ung thư.)

3. Write a biography (180 words) of Walt Disney for your school newspaper. Select and combine information from 1 and 2, and use the following outline and suggestions to help you.

(Viết một tiểu sử dài 180 từ về Walt Disney cho tờ nội san của trường bạn. Lựa chọn và lồng ghép thông tin từ bài 1 và 2, và dùng dàn ý và gợi ý dưới đây để giúp bạn)

Walt Disney - The father of Mickey Mouse

Walt Disney is famous around the world for…

Childhood and education

He was born in…

He attended…

Achievements

He was a very successful filmmaker, who created…

Apart from making films, he was also famous for…

Family

He had … brothers and sisters/… children.

Death and the continued success of The Walt Disney Studios

He died in…

Walt Disney - Cha đẻ của phim Mickey Mouse

Walt Disney nổi tiếng trên toàn thế giới bởi…

Tuổi thơ và học vấn

Ông ấy sinh năm…

Ông theo học tại…

Những thành tựu

Ông là một nhà làm phim rất thành công, người đã tạo ra…

Bên cạnh việc làm phim, ông còn nổi tiếng với…

Gia đình

Ông có … anh trai và chị gái/… con cái.

Sự qua đời và thành công sau đó của hãng phim Walt Disney Studios

Ông ấy qua đời vào năm…

Gợi ý viết bài Writing Unit 1 lớp 12 sách mới
Gợi ý viết bài Writing Unit 1 lớp 12 sách mới

Gợi ý câu trả lời:

Walt Disney - The Father of Mickey Mouse

Walt Disney is famous around the world for his contributions to the film industry and for creating one of the most iconic characters in history, Mickey Mouse.

Childhood and Education

Walt Disney was born in 1901, in Chicago, Illinois.

Achievements

Disney was a very successful filmmaker, best known for creating Mickey Mouse based on a pet mouse he once had. He gave the mouse its own voice and personality, and soon Mickey Mouse became the world's most popular cartoon character. His first feature-length animated film, "Snow White and the Seven Dwarfs," was a monumental success, earning more than $400 million since its release and winning eight Oscars. Besides filmmaking, Disney was also the visionary behind the first Disneyland theme park, which opened its doors in 1955. Today, there are twelve Disney parks around the globe.

Family

He had three older brothers and a younger sister. His wife is Lillian Bounds, whom he was married to for 41 years and he had two daughters (one biological and one adopted).

Death and the Continued Success of The Walt Disney Studios

Walt Disney died on December 15, 1966. Despite his passing, The Walt Disney Studios continues to thrive, producing beloved films and maintaining the legacy of creativity and innovation that Disney started.

Dịch nghĩa:

Walt Disney - Cha đẻ của Mickey Mouse

Walt Disney nổi tiếng trên toàn thế giới với đóng góp đột phá của mình trong ngành công nghiệp phim và việc tạo ra một trong những nhân vật biểu tượng nhất trong lịch sử, Mickey Mouse.

Tuổi thơ và Giáo dục

Walt Disney sinh năm 1901, tại Chicago, Illinois.

Thành tựu

Disney là một đạo diễn phim rất thành công, nổi tiếng với việc tạo ra Mickey Mouse dựa trên một con chuột cưng ông từng nuôi. Ông đã đưa cho chuột một giọng nói và tính cách riêng, và sớm Mickey Mouse trở thành nhân vật hoạt hình phổ biến nhất thế giới. Bộ phim hoạt hình dài tập đầu tiên của ông, "Snow White and the Seven Dwarfs," đã là một thành công vang dội, kiếm được hơn 400 triệu đô la kể từ khi ra mắt và giành được tám giải Oscar. Ngoài việc làm phim, Disney còn là người có tầm nhìn đằng sau công viên giải trí Disneyland đầu tiên, mở cửa vào năm 1955. Hiện nay, có mười hai công viên Disneyland trên khắp thế giới.

Gia đình

Ông có ba anh trai và một em gái. Vợ ông là Lillian Bounds, ông đã kết hôn với cô ấy trong 41 năm và ông có hai con gái (một con ruột và một con nuôi).

Sự qua đời và sự thành công tiếp tục của The Walt Disney Studios

Walt Disney mất vào năm 1966. Mặc dù đã qua đời, The Walt Disney Studios vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sản xuất những bộ phim được yêu thích và duy trì di sản về sự sáng tạo và đổi mới mà Disney đã khởi xướng.

Bài viết trên đây của IELTS LangGo đã giúp bạn gợi mở cách làm bài tập Writing Unit 1 lớp 12 sách mới Global Success trong Tiếng Anh. Hy vọng rằng bạn đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài học về chủ đề này và chinh phục thành công các tiết Tiếng Anh trên trường nhé. Chúc các bạn học tập tốt!

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
  • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
  • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
  • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
  • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
  • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ