Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Hướng dẫn chi tiết Speaking Unit 1 lớp 12 sách mới Global Success

Nội dung [Hiện]

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ hướng dẫn bạn cách soạn phần Speaking Unit 1 lớp 12 với chủ đề "National Heroes of Vietnam" trong sách giáo khoa mới một cách dễ dàng nhất. 

Đây là một chủ đề rất quan trọng và thú vị, giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh, đồng thời hiểu sâu hơn về những anh hùng dân tộc Việt Nam và tinh thần yêu nước của họ.

Hướng dẫn soạn Speaking Unit 1 lớp 12
Hướng dẫn soạn Speaking Unit 1 lớp 12

1. Work in pairs. One of you is A, the other is B. A reads the information card about General Vo Nguyen Giap. B reads the information card about Vo Thi Sau below. Use the glossary (page 147) to help you. 

(Làm việc theo nhóm. 1 trong 2 bạn là người A, người còn lại là B. Người A đọc thẻ thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người B đọc thẻ thông tin bên dưới về Võ Thị Sáu. Sử dụng danh sách thuật ngữ trang 147 để hỗ trợ bạn)

General Vo Nguyen Giap

- A military genius

- 1911: born in Quang Binh Province

- 1927: joined the Communist Party of Vietnam

- 1946-1975: led the army and won many important battles (e.g. Dien Bien Phu in 1954, the final Ho Chi Minh campaign in 1975)

- 2013: passed away in Hanoi

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

- Một bậc thiên tài về quân sự

- Năm 1911: Sinh ra tại tỉnh Quảng Bình

- Năm 1927: Tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam

- Từ năm 1946 đến năm 1975: Chỉ huy quân đội và chiến thắng nhiều trận đánh quan trọng (như trận Điện Biên Phủ năm 1954 hay chiến dịch Hồ Chí Minh cuối cùng năm 1975)

- Năm 2013: Qua đời tại Hà Nội

Vo Thi Sau

- A national hero

- 1933: born in Ba Ria Province

- 1948: carried out attacks against French soldiers

- 1949: caught and held in prison

- 1952: killed at Con Son Prison, Con Dao Island

Võ Thị Sáu

- Một nữ anh hùng quốc gia

- Năm 1933: Sinh ra tại tỉnh Bà Rịa

- Năm 1948: Triển khai các cuộc tấn công chống lại quân đội Pháp

- Năm 1949: Bị bắt và giam giữ trong nhà tù

- Năm 1952: Bị giết tại nhà tù Côn Sơn tại đảo Côn Đảo

2. Work in pairs. A should ask B questions to complete his/her card about Vo Thi Sau. Then B should do the same to complete his/her card about General Vo Nguyen Giap. Then compare your notes.

(Làm việc theo nhóm. Người A hỏi người B câu hỏi để hoàn thiện thẻ thông tin về Võ Thị Sáu. Sau đó, người B hỏi người A câu hỏi để hoàn thiện thẻ thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó so sánh những ghi chú của hai bạn)

Bài 2 Tiếng Anh Speaking Unit 1 lớp 12 Life stories
Bài 2 Tiếng Anh Speaking Unit 1 lớp 12 Life stories

Gợi ý câu hỏi về Võ Thị Sáu

1. Who is/was she? (Cô ấy là ai?)

Trả lời: Vo Thi Sau is regarded as a national hero in Vietnam for her bravery and sacrifice during the resistance against the French colonial rule. (Võ Thị Sáu được coi là một anh hùng dân tộc Việt Nam vì sự dũng cảm và hy sinh của chị trong cuộc kháng chiến chống lại chế độ thuộc địa của Pháp.)

2. When and where was she born? (Chị ấy được sinh ra khi nào và ở đâu?)

Trả lời: She was born in 1933, in Ba Ria Province. (Chị ấy được sinh ra vào năm 1933, tại tỉnh Bà Rịa.)

3. When did she carry out attacks against French soldiers? (Cô ấy triển khai các cuộc tấn công chống lại quân đội Pháp khi nào?)

Trả lời: She carried out attacks against French soldiers in 1948. (Cô ấy triển khai các cuộc tấn công chống lại quân đội Pháp vào năm 1948.)

4. How old was she caught and held in prison? (Chị ấy bị bắt và giam giữ trong nhà tù khi cô ấy bao nhiêu tuổi?)

Trả lời: She was only 16 years old when she was caught and held in prison. (Chị ấy chỉ mới 16 tuổi khi chị ấy bị bắt và giam giữ trong nhà tù.)

5. What happened to her in 1952? (Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vào năm 1952?)

Trả lời: In 1952, she was killed at Con Son Prison, Con Dao Island. (Vào năm 1952, cô ấy bị giết tại nhà tù Côn Sơn, đảo Côn Đảo.)

Gợi ý câu hỏi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

1. Who is/was he? (Ông ấy là ai?)

=> Trả lời: General Vo Nguyen Giap was a military genius and one of the most prominent generals in Vietnamese history. (Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự và là một trong những vị tướng quân sự nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam.)

2. When and where was he born? (Ông ấy được sinh ra khi nào và ở đâu?)

=> Trả lời: He was born in 1911, in Quang Binh Province. (Ông được sinh vào năm 1911, tại tỉnh Quảng Bình.)

3. How old was he when he joined the Communist Party of Vietnam? (Ông ấy tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm ông ấy bao nhiêu tuổi?)

=> Trả lời: He joined the Communist Party of Vietnam when he was 16 years old. (Ông ấy tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi ông ấy 16 tuổi.)

4. When did he lead the army and win many important battles? (Ông ấy chỉ huy quân đội và dành nhiều chiến thắng quan trọng khi nào?)

=> Trả lời: He led the army and won many important battles from 1946 to 1975. (Ông ấy chỉ huy quân đội và dành nhiều chiến thắng quan trọng từ năm 1946 đến năm 1975.)

5. When were the Dien Bien Phu and the final Ho Chi Minh campaign? (Trận Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh cuối cùng là lúc nào?)

=> Trả lời: The Dien Bien Phu happened in 1954 and the final Ho Chi Minh campaign happened in 1975. (Trận Điện Biên Phủ xảy ra vào năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh cuối cùng diễn ra vào năm 1975.)

6. What happened to him in 2013? (Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy vào năm 2013?)

=> Trả lời: In 2013, General Vo Nguyen Giap passed away in Hanoi. (Vào năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần tại Hà Nội.)

3. Use your notes to tell the life stories of General Vo Nguyen Giap or Vo Thi Sau to the class. Vote for the best-told story. 

(Sử dụng những ghi chú của bạn để kể câu chuyện cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc Võ Thị Sáu cho cả lớp. Hãy bình chọn cho câu chuyện hay nhất nhé!)

Gợi ý câu chuyện cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

General Vo Nguyen Giap, a military genius, was born in 1911 in Quang Binh Province. In 1927, he joined the Communist Party of Vietnam, marking the beginning of his lifelong commitment to the Vietnamese revolution. From 1946 to 1975, General Giap led the Vietnamese army to victory in numerous crucial battles, most notably the historic Dien Bien Phu in 1954 and the final Ho Chi Minh campaign in 1975, which ultimately led to the reunification of Vietnam. His strategic brilliance and unwavering leadership were instrumental in the country's fight for independence and reunification. In 2013, he passed away in Hanoi, leaving behind a legacy as one of Vietnam's greatest military leaders and patriots.

(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một thiên tài quân sự, sinh năm 1911 tại tỉnh Quảng Bình. Năm 1927, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu sự cam kết suốt đời của mình với cách mạng Việt Nam. Từ năm 1946 đến 1975, Đại tướng dẫn dắt quân đội Việt Nam đến chiến thắng trong nhiều trận đánh quyết định, nổi bật nhất là trận Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch cuối cùng của Hồ Chí Minh năm 1975, cuối cùng góp phần đem lại sự thống nhất đất nước. Sự xuất sắc về chiến lược và lãnh đạo kiên định của ông đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến giành độc lập và thống nhất đất nước. Năm 2013, ông qua đời tại Hà Nội, để lại di sản là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại và anh hùng dân tộc của Việt Nam.)

Gợi ý câu chuyện cuộc đời của Võ Thị Sáu

Vo Thi Sau, a national hero, was born in 1933 in Ba Ria Province. Inspired by the call for independence, at the age of 15 in 1948, she bravely carried out attacks against French soldiers, becoming a symbol of the Vietnamese resistance against colonial rule. However, her courageous actions were short-lived. In 1949, at the age of 16, she was caught and imprisoned by the French authorities. Despite being imprisoned, her spirit remained unbroken. Tragically, in 1952, at the young age of 19, Vo Thi Sau was executed at Con Son Prison on Con Dao Island. Her sacrifice and unwavering commitment to the Vietnamese independence movement have immortalized her as a national hero.

(Võ Thị Sáu, một anh hùng dân tộc, sinh năm 1933 tại tỉnh Bà Rịa. Được truyền cảm hứng bởi lời kêu gọi độc lập, ở tuổi 15 vào năm 1948, chị đã dũng cảm thực hiện các cuộc tấn công vào quân lính Pháp, trở thành biểu tượng của sự kháng chiến của người Việt chống lại chế độ thuộc địa. Tuy nhiên, những hành động dũng cảm của chị không kéo dài lâu. Năm 1949, khi mới 16 tuổi, chị bị bắt và bị giam giữ bởi các nhà chức trách Pháp. Mặc dù bị giam giữ, tinh thần của chị vẫn không bị lung lay. Thật bi kịch, vào năm 1952, ở tuổi 19, Võ Thị Sáu đã bị hành quyết tại nhà tù Côn Đảo, đảo Côn Sơn. Sự hy sinh và cam kết kiên định của chị với phong trào độc lập của Việt Nam đã vĩnh viễn ghi dấu chân chị như một anh hùng dân tộc.)

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ chuẩn bị tốt nhất cho phần Speaking Unit 1 lớp 12 sách mới Global Success với chủ đề "National Heroes of Vietnam". Hãy tận dụng những gợi ý của IELTS LangGo để đạt điểm cao trong môn Tiếng Anh và phát triển kỹ năng Speaking của bạn nhé!

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
  • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
  • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
  • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
  • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
  • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ