Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề IELTS Writing Quý 1/2022 (Bài mẫu band 7.0+)

Nội dung [Hiện]

IELTS Writing luôn là nỗi sợ kinh hoàng đối với mỗi sĩ tử ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh bởi kỹ năng này đòi hỏi lượng từ vựng học thuật dồi dào cùng khả năng diễn đạt và lập luận chặt chẽ.

Trong số đó, IELTS Writing Task 1 là phần dễ ăn điểm nhất bởi số lượng dạng bài cố định và bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị trước những cấu trúc câu, cách diễn đạt và từ vựng chỉ xu hướng tăng giảm để áp dụng vào bài thi. Hôm nay, IELTS LangGo sẽ giải đề IELTS Writing Quý 1/2022 với các sample band 7.0+ và bật mí những từ vựng và cấu trúc ăn điểm giúp bạn "tạo nét" trong mắt giám khảo.

Sample IELTS Writing giải đề quý 1 band 7+ biên soạn bởi IELTS LangGo

Sample IELTS Writing giải đề quý 1 band 7+ biên soạn bởi IELTS LangGo

1.Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 8/1/2022

Hãy bắt đầu với series Giải đề IELTS Writing Quý 1/2022 với 1 bài miêu tả biểu đồ về “the number of people employed”. Hãy đọc kỹ đề bài, phân tích sample và học cả từ vựng được highlight để hiểu rõ nhất nhé!

Question: The chart below gives the number of people employed in five types of work in a certain region in Australia in 2001 and 2008.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 8/1/2022

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 8/1/2022

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sample: The bar graph illustrates the number of employees in sales, computing, accounting, nursing and farming in a specific region of Australia in 2001 and 2008.

It is evident that the sales industry attracted by far the most employees in 2 years, whereas farming attracted the least people. Moreover, a slight increase was seen in the workforce of every sector with the exception of accounting and farming during that time frame.

In 2021, there were 180,000 people working in the sales sector, which was twice as many as computing and accounting. By contrast, the number of employees in the nursing and farming sector was among the lowest with approximately 41,000 and 30,000 people respectively.

Turning to the year 2008, a marginal increase of roughly 10,000 people was seen in the sales, computing and nursing sector. However, there was a subtle decrease in the number of employees in accounting and farming.

Highlighted Vocabulary:

 • illustrate (v): minh họa, khắc họa
 • evident (adj): rõ ràng, hiển nhiên
 • whereas (conj): nhưng
 • workforce (n): lực lượng lao động
 • sector (n): khu vực, lĩnh vực (kinh tế)
 • with the exception of : ngoại trừ
 • time frame : khung thời gian
 • approximately (adv): xấp xỉ = roughly
 • respectively (adv): theo thứ tự lần lượt
 • marginal (adj): nhỏ, không đáng kể

2.Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 12/3/2022

Question: The table shows the income and expenditure of Brooklyn Hall, the building used to hire in over the period of three years.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/3/2022

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/3/2022

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample: The table gives information on the changes in the revenue and spending of Brooklyn Hall, a public building for lease during a 3-year period.

As can be seen from the graph, the total earnings of Brooklyn Hall increased continuously during a period of 3 years. In the final year, however, the profit suddenly saw a substantial decrease due to the increased expenditure

It is apparent that Brooklyn Hall owed the majority of its income to rentals and financial assistance from council tower and other organizations. The money earned from room hiring contributed significantly to Brooklyn Hall’s income with the slight oscillation between 32,000 and 33,000 pounds throughout 3 years. By contrast, coffee shops only contributed a small amount of income ranging from 3,000 to 6,000 pounds.

Although the total revenue experienced a significant growth of 6,000 pounds up to 78,000 pounds in the final year, the profit still declined sharply from 9,000 pounds down to just 1,000 pounds. This was due to the considerable increase in the expenditure of Brooklyn Hall peeking at 77,000 pounds in the last year.

Highlighted Vocabulary:

 • revenue (n): doanh thu=earnings
 • spending (n): số tiền chi tiêu=expenditure
 • for lease: cho thuê
 • apparent (adj): rõ ràng, hiển nhiên
 • owe sth to sth/so (v): có được gì là nhờ cái gì/ai
 • rentals (n): tiền thuê nhà
 • financial assistance (n): hỗ trợ tài chính
 • oscillation (n): sự dao động
 • range from..to… (v): trải dài từ...đến…

3.Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 19/3/2022

Cùng tiếp tục series Giải đề IELTS Writing Quý 1/2022 với 1 bài sample mẫu cho Task 1 cho 1 để thi ngày 19/3. Đừng quên rằng cuối bài IELTS LangGo có gợi ý các cấu trúc và từ vựng ăn điểm giúp bạn luyện Viết hiệu quả nhé!

Question: The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/3/2022

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/3/2022

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sample: The line chart presents the amount of money allocated in four financial assets including property, gold, fine art and company shares in the US from 1988 to 2014. Units are measured in millions of US Dollars.

It is clear from the chart that the upward trend was seen in the investment of all categories. The money invested in gold, obviously, increased most dramatically compared to other sectors during that period.

In 1988, gold received the most funding at a hundred million dollars, whereas company shares was the least invested sector with the funding just below 50 million dollars. However, after 8 years, company shares suddenly overtook gold to become the most invested financial asset with the funding of 150 million dollars, while the mild fluctuation was witnessed in fine art and property. The investment interests in these two categories did not exceed 100 million dollars during an 8-year period.

From 1996 onwards, there was a slight increase in the funding of company shares and property, peaking at roughly 250 and 150 million dollars respectively in 2014. By contrast, fine art and gold experienced the most substantial increase of over 200 million dollars up to nearly 340 and 390 million dollars respectively at the end of the period.

Highlighted vocabulary:

 • allocate (v): phân chia, phân phối
 • financial asset (n): tài sản tài chính
 • company shares (n): cổ phần công ty
 • upward trend (n): xu hướng gia tăng
 • compared to: so sánh với
 • overtake (v): vượt qua, trội hơn về số lượng
 • mild fluctuation (n): sự dao động nhẹ
 • exceed (v): vượt quá
 • peak at (v): đạt ngưỡng cao nhất về số lượng
 • By contrast: đối lập, trái ngược
 • substantial (adj): đáng kể

4.Những cấu trúc câu ăn điểm áp dụng cho band 7.0+

Một trong những tiêu chí quan trọng đối với IELTS Writing chính là Grammatical Range and Accuracy. Để đạt điểm cao đối với tiêu chí này, bạn phải sử dụng đa dạng và linh hoạt các cấu trúc viết lại câu trong IELTS Writing Task 1 miêu tả sự tăng giảm, so sánh và nhấn mạnh trong Tiếng Anh để diễn tả số liệu một cách chính xác nhất.

Sau đây, IELTS LangGo sẽ cung cấp các cấu trúc câu phổ biến và dễ ăn điểm nhất được rút ra từ các bài mẫu giải đề IELTS Writing quý 1/2022 kèm theo các ví dụ để bạn dễ dàng hình dung cách áp dụng trong bài viết. Bạn cũng có thể tập mỗi ngày đặt vài câu xoay quanh một cấu trúc nhất định để thành thạo cách sử dụng.

Các câu trúc câu Writing cho Task 1 - band 7.0+

Các câu trúc câu Writing cho Task 1 - band 7.0+

4.1 Cấu trúc mô tả xu hướng tăng/giảm trong Tiếng Anh

Cấu trúc 1: Chủ ngữ + Động từ chỉ sự tăng/giảm + Trạng từ chỉ mức độ + (giới từ + số liệu) + Trạng từ chỉ thời gian

Ví dụ: The number of employees grew substantially from 1,000 to 3,500 in the first 10 years

 • Các động từ chỉ xu hướng tăng: increase, grow, rise, go up, soar, shoot up, skyrocket, jump, climb, reach a peak…
 • Các động từ chỉ xu hướng giảm: decrease, fall, go down, drop, decline, plunge, tumble, plummet, bottom out, reach the bottom…
 • Trạng từ chỉ mức độ: considerably, remarkably, significantly, dramatically, marginally, slightly, substantially

Cấu trúc 2: There be + (a/an) + Tính từ chỉ mức độ + Danh từ chỉ sự tăng/giảm + (giới từ + số liệu) + Trạng từ chỉ thời gian

Ví dụ: There was a dramatic decline of over 30% in the company shares from 1990 to 1995.

 • Các danh từ chỉ xu hướng tăng: increase, growth, rise, surge, upward trend…
 • Các danh từ chỉ xu hướng giảm: decline, decrease, fall, drop, reduction, downward trend…
 • Các tính từ chỉ mức độ: considerable, significant, slight, dramatic, marginal, substantial…

Cấu trúc 3: Chủ ngữ + witness/see/experience + (a/an) + Tính từ chỉ mức độ + Danh từ chỉ sự tăng/giảm + (giới từ + số liệu) + Trạng từ chỉ thời gian

 • Ví dụ: The rentals experienced a marginal decrease from 60,000 pounds to 55,000 pounds in the final year.

4.2 Cấu trúc hay diễn đạt sự so sánh trong Tiếng Anh

Cấu trúc 1: compared to/with, in comparison to/with

Ví dụ: The price of a motorbike is relatively affordable in comparison with that of a car.

Cấu trúc 2 (So sánh hơn): S + be/V + adj/adv (so sánh hơn) + than + S

Dạng so sánh hơn của tính từ/trạng từ ngắn vần ta thêm đuôi er phía sau

 • Ví dụ: The turnover from selling food is always greater than that of beverage.

Dạng so sánh hơn của tính từ/trạng từ dài vần ta thêm more phía trước

 • Ví dụ: A homestay in the city center is more expensive than a hostel in the outskirt.

Để nhấn mạnh cho cấu trúc so sánh ta có thể dùng thêm các từ như far, a lot, much đặt trước tính từ/trạng từ so sánh hơn.

 • Ví dụ: A homestay in the city center is much more expensive than a hostel in the outskirt.

Cấu trúc 3 (So sánh nhất): S + be/V + the + adj/adv (so sánh nhất) + among/in/of/for

Dạng so sánh nhất của tính từ/trạng từ ngắn vần ta thêm đuôi est phía sau

 • Ví dụ: The number of orchids is the highest in the flower shop.

Dạng so sánh nhất của tính từ/trạng từ dài vần ta thêm most phía trước

 • Ví dụ: Football is the most well-preferred sport in Europe

Để nhấn mạnh cho cấu trúc so sánh nhất, ta có thể dùng thêm by far đặt trước tính từ/trạng từ so sánh nhất.

 • Ví dụ: Football is by far the most well-preferred sport in Europe

Trên đây là tổng hợp toàn bộ các sample 7.0+ giải đề IELTS Writing quý 1/2022 siêu chi tiết và bổ ích giúp bạn nâng cao vốn từ vựng và cách diễn đạt để ăn trọn điểm trong bài thi IELTS Writing đầy khó nhằn.

Để biết thêm nhiều tips hay giúp chinh phục trọn vẹn các dạng bài của IELTS Writing trong một nốt nhạc bạn có thể tham khảo các bài viết chia sẻ về việc luyên thi Writing IELTS được tổng hợp bởi IELTS LangGo.

Hy vọng bạn sẽ có một khoảng thời gian ôn thi thật hiệu quả và đạt được band điểm như mong muốn.

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ