Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề Describe something you would like to learn in the future

Nội dung [Hiện]

Describe something you would like to learn in the future là một cue card Speaking mới xuất hiện lại gần đây khiến cho nhiều bạn gặp phải cảm thấy bối rối vì không biết nên triển khai bài nói như thế nào.

Chính vì vậy, IELTS LangGo đã biên soạn bài mẫu Part 2 và các câu trả lời gợi ý cho Part 3 cho để các bạn có thể có thêm ý tưởng, trau dồi thêm về từ vựng cũng như các cấu trúc hay để chinh phục chủ đề này nhé.

Describe something you would like to learn in the future
Describe something you would like to learn in the future

1. Phân tích đề bài Describe something you would like to learn in the future

Ở phần thi này, các bạn sẽ được nhận một cue card từ giám khảo với chủ đề như sau:

Describe something you would like to learn in the future. / Describe something you plan to learn in the future.

You should say:

 • What it is
 • How you would like to learn it
 • Why you would like to learn it
 • And whether it is difficult to learn it

Với cue card này, các bạn hãy lựa chọn để nói về một kỹ năng hoặc khoá học mà các bạn thực sự muốn tìm hiểu và trau dồi trong tương lai để có nhiều ý tưởng để phát triển bài nói.

Đồng thời các bạn nhớ tận dụng các câu hỏi hướng dẫn trong phần cue card và lấy đó làm “kim chỉ nam” để điều hướng nội dung bài nói của mình.

Describe something you would like to learn in the future cue card
Describe something you would like to learn in the future cue card

What it is

Trước hết, các bạn nên giới thiệu về kỹ năng chúng mình định triển khai trong bài nhé. Bên cạnh việc đưa ra trực tiếp tên gọi kỹ năng, chúng mình cũng có thể đưa ra các thông tin chung về kỹ năng này như tính chất hay yêu cầu của nó.

Useful Expressions:

 • … is the first thing that comes to my mind when it comes to a course I want to take in the future.
 • Speaking about a course I want to take in the future, … is definitely the one I think of first.

How you would like to learn it

Sau đó, hãy đưa ra thêm thông tin về cách các bạn muốn học kỹ năng này. Các bạn nên đưa ra khoảng một vài phương pháp như tham gia khoá học, học thêm trên mạng hay học từ bạn bè để có thể phát triển ý nhé.

Useful Expressions:

 • I think I would start by …
 • Additionally, I would use online resources and tutorials to …

Why you would like to learn it

Tiếp theo đó, các bạn có thể đưa ra thêm các thông tin về lý do tại sao mình lại muốn học kỹ năng này nhé.

Useful Expressions:

 • The reason why I would like to learn … is definitely because …
 • … can also help me with …

Whether it is difficult to learn it

Cuối cùng, các bạn nên nói rõ thêm về việc học kỹ năng có khó khăn hay không. Chúng mình cũng nên đưa ra lý do tại sao lại có nhận định như vậy nhé.

Useful Expressions:

 • … can be challenging, especially for someone like me who does not have a background in …
 • That being said, I still believe I can overcome these challenges and achieve my goal of …

2. Sample Describe something you would like to learn in the future Part 2

Sau khi đã có dàn ý và một số mẫu câu để vận dụng vào bài nói, các bạn cùng tham khảo bài mẫu Describe something you would like to learn từ IELTS LangGo nhé.

Describe something you would like to learn in the future IELTS Speaking Part 2
Describe something you would like to learn in the future IELTS Speaking Part 2

Sample

Actually, I am a person who has always had a passion for music and arts but has yet to learn anything about this field. So, playing the piano is the first thing that comes to my mind when speaking about a course I want to take in the near future.

I think I would start by taking lessons from a professional piano teacher. I believe a structured learning environment would help me grasp the basics of playing the piano, such as reading sheet music, understanding chords, and developing proper finger techniques. Additionally, I would use online resources and tutorials to supplement my learning and practice daily to improve my skills.

The reason why I would like to learn the piano is definitely because it is a beautiful and expressive instrument that can produce a wide variety of music genres, from classical to jazz to pop. Playing the piano can also be a great way to relax and relieve stress, providing a creative outlet for my emotions. Indeed, imagining myself wearing a white dress and playing the piano really excites me.

However, learning the piano can be challenging, especially for someone like me who does not have a background in playing musical instruments. It requires a lot of patience, dedication, and consistent practice to become proficient. The coordination between both hands and reading music simultaneously can be difficult to master. That being said, I still believe that with determination and the right guidance, I can overcome these challenges and achieve my goal of becoming a skilled pianist.

Bài dịch:

Thực ra, tôi là một người luôn có đam mê với âm nhạc và nghệ thuật nhưng chưa học gì về lĩnh vực này. Vì vậy, chơi piano là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nói về một khóa học mà tôi muốn tham gia trong tương lai gần.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu bằng cách học từ một giáo viên piano chuyên nghiệp. Tôi tin rằng môi trường học tập có cấu trúc sẽ giúp tôi nắm vững những kiến thức cơ bản về chơi piano, chẳng hạn như đọc bản nhạc, hiểu về hợp âm, và phát triển kỹ thuật ngón tay đúng cách. Thêm vào đó, tôi sẽ sử dụng các tài liệu và hướng dẫn trực tuyến để bổ sung cho việc học và luyện tập hàng ngày để cải thiện kỹ năng của mình.

Lý do tôi muốn học chơi piano chắc chắn là vì đây là một nhạc cụ đẹp và biểu cảm, có thể tạo ra nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ cổ điển đến jazz và pop. Chơi piano cũng có thể là một cách tuyệt vời để thư giãn và giảm căng thẳng, cung cấp một sự thể hiện sáng tạo cho cảm xúc của tôi. Thực sự, việc tưởng tượng mình mặc chiếc váy trắng và chơi piano làm tôi rất hào hứng.

Tuy nhiên, học chơi piano có thể rất thách thức, đặc biệt là với người như tôi, chưa có nền tảng về chơi nhạc cụ. Nó đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, sự cống hiến và luyện tập đều đặn để trở nên thành thạo. Việc phối hợp giữa cả hai tay và đọc nhạc cùng lúc có thể rất khó để làm chủ. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng với sự quyết tâm và hướng dẫn đúng đắn, tôi có thể vượt qua những thử thách này và đạt được mục tiêu trở thành một nghệ sĩ piano giỏi.

Vocabulary:

 • have a passion for (phr.): có đam mê cho
 • structured learning environment (n): môi trường học tập có tổ chức
 • grasp the basics of (phr.): nắm vững những điều cơ bản của
 • online resource (n): tài nguyên trực tuyến
 • tutorial (n): hướng dẫn
 • supplement (v): bổ sung
 • outlet (n): sự thể hiện, thoát ra
 • indeed (adv): sự thật là
 • have a background in (phr.): có nền tảng về
 • dedication (n): sự cống hiến
 • proficient (adj): thành thục
 • coordination (n): sự kết hợp
 • simultaneously (adv): cùng lúc, đồng thời

3. Part 3 Describe something you would like to learn in the future

Với đề bài Describe something you would like to learn in the future, các câu hỏi cho Part 3 thường cũng sẽ liên quan đến chủ đề Learning - một chủ đề tuy khá quen thuộc nhưng cũng khó nhằn không kém.

Các bạn hãy tham khảo những câu hỏi thường gặp cũng như các câu trả lời mẫu dưới đây để chuẩn bị tốt hơn cho chủ đề này nhé.

Question 1. What’s the most popular thing to learn nowadays?

I believe that one of the most in-demand skills to learn today is coding. With the rapid advancement of technology and the increasing demand for tech professionals, many people are learning programming languages like Python, JavaScript, and C++. to access a wide range of career opportunities. Another popular area is learning a new language. In our globalized world, being bilingual or multilingual can significantly enhance personal and professional prospects.

Bài dịch:

Tôi tin rằng một trong những kỹ năng đang được săn đón nhất hiện nay là lập trình. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng về các chuyên gia công nghệ, nhiều người đang học các ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript và C++ để tiếp cận một loạt các cơ hội nghề nghiệp. Một lĩnh vực phổ biến khác là học một ngôn ngữ mới. Trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, việc biết song ngữ hoặc đa ngữ có thể cải thiện đáng kể triển vọng cá nhân và nghề nghiệp.

Vocabulary:

 • in-demand (adj.): được săn đón, nhiều nhu cầu
 • programming language (n): ngôn ngữ lập trình
 • career opportunity (n): cơ hội việc làm
 • multilingual (adj): đa ngữ
 • prospect (n): triển vọng, cơ hội

Question 2. At what age should children start making their own decisions? Why?

I think giving an exact number is quite challenging but children should start making their own decisions when they are teenagers. At this age, they typically begin to develop critical thinking and understand the consequences of their choices, which is essential for learning responsibility. Allowing them to make decisions about things like their hobbies or how they spend their free time fosters independence and confidence. Additionally, by involving children in decision-making from a young age, parents can guide them through the process, offering support and advice. This approach helps children learn to evaluate options and make informed choices, preparing them for more significant decisions in the future.

Bài dịch:

Tôi nghĩ rằng việc đưa ra một con số chính xác là khá khó khăn, nhưng trẻ em nên bắt đầu tự đưa ra quyết định khi chúng là thiếu niên. Ở độ tuổi này, chúng thường bắt đầu phát triển tư duy phản biện và hiểu được hậu quả của các lựa chọn của mình, điều này rất quan trọng để học trách nhiệm. Cho phép chúng quyết định về những điều như sở thích hoặc cách chúng dành thời gian rảnh giúp thúc đẩy tính độc lập và sự tự tin. Ngoài ra, bằng cách cho trẻ tham gia vào quá trình ra quyết định từ khi còn nhỏ, cha mẹ có thể hướng dẫn chúng qua quá trình này, đưa ra sự hỗ trợ và lời khuyên. Cách tiếp cận này giúp trẻ học cách đánh giá các lựa chọn và đưa ra quyết định sáng suốt, chuẩn bị cho chúng những quyết định quan trọng hơn trong tương lai.

Vocabulary:

 • critical thinking (n): tư duy phản biện
 • allow sb to do sth (phr.): cho phép ai làm gì
 • foster (v): nuôi dưỡng, tăng cường
 • evaluate (v): đánh giá
Describe something you would like to learn in the future Part 3
Describe something you would like to learn in the future Part 3

Question 3. Which influences young people more when choosing a course, income or interest?

Well, interest often comes first when young people select a course to attend. Passion for a subject often drives better academic performance and long-term satisfaction. When students are genuinely interested in what they are studying, they are more likely to stay motivated, engage deeply with the material, and pursue related career opportunities enthusiastically. However, income potential also plays a significant role. Many young people consider the financial stability and job prospects a course can offer, especially in today's competitive job market.

Bài dịch:

Thực ra, sở thích thường là yếu tố quan trọng hàng đầu khi các bạn trẻ chọn một khóa học để theo học. Đam mê với một môn học thường thúc đẩy kết quả học tập tốt hơn và sự hài lòng lâu dài. Khi học sinh thực sự quan tâm đến những gì họ đang học, họ có xu hướng duy trì động lực, tìm hiểu sâu về tài liệu và theo đuổi cơ hội nghề nghiệp liên quan một cách nhiệt tình. Tuy nhiên, tiềm năng thu nhập cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhiều bạn trẻ cân nhắc đến sự ổn định tài chính và triển vọng công việc mà một khóa học có thể mang lại, đặc biệt trong thị trường lao động cạnh tranh ngày nay.

Vocabulary:

 • come first (phr.): đi trước, quan trọng hơn
 • academic performance (n): kết quả, biểu hiện học tập
 • long-term (adj): dài hạn
 • stay motivated (phr.): duy trì động lực
 • financial stability (n): ổn định tài chính
 • job market (n): thị trường lao động

Question 4. Do young people take their parents’ advice when choosing a major?

Normally, yes. Parents play a significant role in guiding their children’s educational and career paths due to their experience and concern for their children's future stability and success. Many young people value their parents' perspectives and consider their recommendations seriously, especially when it comes to fields with promising job prospects. However, it's also common for young people to balance their parents' advice with their own interests and passions. While parental guidance is influential, the final decision typically reflects a combination of parental input and the individual's personal aspirations and goals.

Bài dịch:

Thông thường là có. Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng con đường học vấn và sự nghiệp của con cái do kinh nghiệm và sự quan tâm đến sự ổn định và thành công trong tương lai của con. Nhiều bạn trẻ coi trọng quan điểm của cha mẹ và xem xét nghiêm túc các khuyến nghị của họ, đặc biệt là khi nói đến các lĩnh vực có triển vọng nghề nghiệp tốt. Tuy nhiên, cũng phổ biến khi các bạn trẻ cân bằng lời khuyên của cha mẹ với sở thích và đam mê của riêng mình. Mặc dù sự hướng dẫn của cha mẹ có ảnh hưởng, quyết định cuối cùng thường phản ánh sự kết hợp giữa ý kiến của cha mẹ và khát vọng, mục tiêu cá nhân của họ.

Vocabulary:

 • play a significant role in (phr.): đóng vai trò quan trọng trong
 • promising (adj): hứa hẹn
 • influential (adj): có sức ảnh hưởng
 • parental input (n): ý kiến, sự tham gia của bố mẹ
 • aspiration (n): khát vọng

Question 5. Besides parents, who else would people take advice from?

Besides parents, people often seek advice from mentors and peers when making important decisions such as choosing a major. While teachers and mentors provide insights based on their expertise and experience in academia or specific fields, peers can offer valuable perspectives based on shared experiences and interests. These sources of advice complement parental input to help people come up with the most suitable decisions for many aspects of their life.

Bài dịch:

Ngoài cha mẹ, mọi người thường tìm kiếm lời khuyên từ các người cố vấn và bạn bè khi đưa ra những quyết định quan trọng như chọn ngành học. Các giáo viên và người cố vấn cung cấp những nhận định dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật hoặc cụ thể. Các bạn bè có thể cung cấp góc nhìn quý giá dựa trên những kinh nghiệm và sở thích chung. Các nguồn lời khuyên này bổ sung cho ý kiến từ cha mẹ để giúp mọi người đưa ra những quyết định phù hợp nhất cho nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Vocabulary:

 • seek advice from (phr.): tìm kiếm lời khuyên từ
 • based on (phr.): dựa trên
 • complement (v): bổ sung
 • come up with (phr.): đưa ra, nghĩ ra

Question 6. Why do some people prefer to study alone?

Some people prefer to study alone because it allows for greater concentration and personalized pacing. Studying alone minimizes distractions and interruptions, enabling individuals to focus deeply on the material. This solitude often leads to more effective learning and retention of information. Additionally, studying alone allows individuals to tailor their study methods to their personal preferences and needs. They can move at their own pace, spending more time on challenging topics and quickly moving through easier material.

Bài dịch:

Một số người thích học một mình vì nó cho phép tập trung cao độ hơn và điều chỉnh tốc độ học tập theo ý muốn cá nhân. Học một mình giảm thiểu sự phân tâm và gián đoạn, giúp người học tập trung sâu vào tài liệu. Sự đơn độc này thường dẫn đến việc học tập và ghi nhớ thông tin hiệu quả hơn. Thêm vào đó, học một mình cho phép cá nhân điều chỉnh phương pháp học tập theo sở thích và nhu cầu của họ. Họ có thể học theo tốc độ riêng, dành nhiều thời gian hơn cho các chủ đề khó và nhanh chóng vượt qua các tài liệu dễ dàng hơn.

Vocabulary:

 • personalized (adj): được cá nhân hoá
 • solitude (n): sự đơn độc
 • retention (n): sự ghi nhớ
 • tailor (v): điều chỉnh
 • at one’s own pace (phr.): theo tốc độ riêng

Với các sample cho Part 2 và Part 3 chủ đề Describe something you would like to learn in the future từ IELTS LangGo, hy vọng các bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn và tự tin khi bước vào phòng thi Speaking.

Và đừng quên ghé website LangGo thường xuyên để cập nhật các bài mẫu chất lượng từ các thầy cô 8.0+ IELTS nhé.

Ms. Vương Kiều Trinh

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ