Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải đề Cam 18: Test 3 - Reading passage 1: Materials to take us beyond concrete

Nội dung [Hiện]

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ cung cấp cho các bạn đáp án và giải thích chi tiết của Cam 18: Test 3 - Reading passage 1: Materials to take us beyond concrete cũng như một số tips các bạn có thể trau dồi để làm tốt hơn sau mỗi lần luyện đề nhé.  

1. Bài IELTS Reading: Materials to take us beyond concrete

Materials to take beyond concrete

Concrete is everywhere, but it’s bad for the planet, generating large amounts of carbon dioxide — alternatives are being developed.

Bê tông tồn tại ở khắp mọi nơi, nhưng nó có hại cho hành tinh, tạo ra lượng lớn khí carbon dioxide — các phương thức thay thế đang được phát triển.

A

Concrete is the second most used substance in the global economy, after water — and one of the world’s biggest single sources of greenhouse gas emissions. The chemical process by which cement, the key ingredient of concrete, is created results in large quantities of carbon dioxide. The UN estimates that there will be 9.8 billion people living on the planet by mid-century. They will need somewhere to live. If concrete is the only answer to the construction of new cities, then carbon emissions will soar, aggravating global warming. And so scientists have started innovating with other materials, in a scramble for alternatives to a universal commodity that has underpinned our modern life for many years. 

Bê tông là chất liệu được sử dụng nhiều thứ hai trong nền kinh tế toàn cầu, sau nước — và là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới. Quá trình hóa học tạo ra xi măng, thành phần chính của bê tông, tạo ra lượng lớn khí carbon dioxide. Liên Hợp Quốc ước tính vào giữa thế kỷ này sẽ có 9,8 tỷ người sống trên hành tinh. Họ sẽ cần nơi để sống. Nếu bê tông là phương án duy nhất cho việc xây dựng các thành phố mới, thì lượng phát thải carbon sẽ tăng vọt, làm trầm trọng thêm hiện tượng nóng lên toàn cầu. Vì vậy, các nhà khoa học đã bắt đầu đổi mới với các vật liệu khác, trong cuộc đua tìm kiếm các phương thức thay thế cho một mặt hàng phổ biến mà đã là cơ sở của cuộc sống hiện đại của chúng ta trong nhiều năm qua.

B.

The problem with replacing concrete is that it is so very good at what it does.

Chris Cheeseman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the extent to which concrete is used around the world, and is likely to continue to be used. ‘Concrete is not a high-carbon product. Cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used that makes it high carbon. The sheer scale of manufacture is so huge, that is the issue.’

Vấn đề khi thay thế bê tông là nó làm quá tốt.

Chris Cheeseman, một giáo sư kỹ thuật tại Imperial College London, cho biết điều quan trọng cần xem xét là mức độ sử dụng bê tông trên toàn thế giới và khả năng sẽ tiếp tục sử dụng. "Bê tông không phải là một sản phẩm carbon cao. Xi măng là sản phẩm carbon cao, nhưng bê tông thì không. Nhưng vấn đề đó là quy mô mà nó được sử dụng, làm cho nó trở thành sản phẩm carbon cao. Quy mô sản xuất cực kỳ lớn, đó là vấn đề."

C.

Not only are the ingredients of concrete relatively cheap and found in abundance in most places around the globe, the stuff itself has marvellous properties: Portland cement, the vital component of concrete, is mouldable and pourable, but quickly sets hard. Cheeseman also notes another advantage: concrete and steel have similar thermal expansion properties, so steel can be used to reinforce concrete, making it far stronger and more flexible as a building material than it could be on its own. According to Cheeseman, all these factors together make concrete hard to beat. ‘Concrete is amazing stuff. Making anything with similar properties is going to be very difficult.’

Không chỉ là các thành phần của bê tông tương đối rẻ và phong phú ở hầu hết các nơi trên thế giới, chính vật liệu này cũng có những đặc tính tuyệt vời: xi măng Portland, thành phần quan trọng của bê tông, có thể định hình và đổ được, nhưng nhanh chóng cứng lại. Cheeseman cũng ghi nhận một ưu điểm khác: bê tông và thép có các đặc tính mở rộng nhiệt độ tương tự, do đó thép có thể được sử dụng để gia cố bê tông, khiến nó mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều khi sử dụng làm vật liệu xây dựng một mình. Theo Cheeseman, tất cả những yếu tố này cùng nhau làm cho việc đánh bại bê tông trở nên khó khăn. "Bê tông là vật liệu tuyệt vời. Việc tạo ra bất cứ thứ gì có các đặc tính tương tự sẽ rất khó khăn."

D. 

A possible alternative to concrete is wood. Making buildings from wood may seem like a rather medieval idea, but climate change is driving architects to turn to treated timber as a possible resource. Recent years have seen the emergence of tall buildings constructed almost entirely from timber. Vancouver, Vienna and Brumunddal in Norway are all home to constructed tall, wooden buildings.

Một phương án có thể thay thế cho bê tông là gỗ. Xây dựng các tòa nhà từ gỗ dường như là một ý tưởng khá cổ điển, nhưng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các kiến trúc sư chuyển hướng đến việc sử dụng gỗ được xử lý như một nguồn tài nguyên tiềm năng. Những năm gần đây đã chứng kiến sự xuất hiện của các tòa nhà cao tầng được xây dựng gần như hoàn toàn từ gỗ. Vancouver, Vienna và Brumunddal ở Na Uy đều là nơi có những tòa nhà cao, được xây từ gỗ.

E.

Using wood to construct buildings, however, is not straightforward. Wood expands as it absorbs moisture from the air and is susceptible to pests, not to mention fire. But treating wood and combining it with other materials can improve its properties. Cross-laminated timber is engineered wood. An adhesive is used to stick layers of solid-sawn timber together, crosswise, to form building blocks. This material is light but has the strength of concrete and steel. Construction experts say that wooden buildings can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel and the process, it seems, is quieter.

Tuy nhiên, việc sử dụng gỗ để xây dựng các công trình không phải là điều đơn giản. Gỗ co giãn khi hấp thụ độ ẩm từ không khí và dễ bị sâu bệnh, chưa kể đến nguy cơ cháy. Nhưng việc xử lý gỗ và kết hợp nó với các vật liệu khác có thể cải thiện các đặc tính của nó. Gỗ ép chéo là dành cho xây dựng. Keo được sử dụng để kết dính các lớp gỗ cưa chặt lại với nhau, theo chiều ngang, để tạo thành các khối xây dựng. Vật liệu này nhẹ nhưng có sức mạnh tương đương với bê tông và thép. Các chuyên gia xây dựng cho biết rằng các tòa nhà gỗ có thể được xây dựng nhanh hơn so với các tòa nhà bằng bê tông và thép và quá trình này, dường như, yên tĩnh hơn.

F.

Stora Enso is Europe’s biggest supplier of cross-laminated timber, and its vice-president Markus Mannstrom reports that the company is seeing increasing demand globally for building in wood, with climate change concerns the key driver. Finland, with its large forests, where Stora Enso is based, has been leading the way, but the company is seeing a rise in demand for its timber products across the world, lneluding in Asia. Of course, using timber in a building also locks away the carbon that it absorbed as it grew. (Q4) But even treated wood has its limitations and only when a wider range of construction projects has been proven in practice will it be possible to see wood as a real alternative to concrete in constructing tall buildings.

Stora Enso là nhà cung cấp gỗ ép chéo lớn nhất châu Âu, và phó chủ tịch Markus Mannstrom của công ty báo cáo rằng công ty đang chứng kiến sự tăng trưởng về nhu cầu toàn cầu cho việc xây dựng bằng gỗ, với lo ngại về biến đổi khí hậu là động lực chính. Phần lớn gỗ của Phần Lan, nơi Stora Enso đặt trụ sở, đã tiên phong, nhưng công ty đang chứng kiến sự gia tăng về nhu cầu cho các sản phẩm gỗ của mình trên toàn thế giới, bao gồm cả ở châu Á. Tất nhiên, việc sử dụng gỗ trong một công trình xây dựng cũng khóa chặt carbon mà nó hấp thụ khi phát triển. Tuy nhiên, ngay cả khi gỗ được xử lý, nó vẫn có những hạn chế của riêng mình và chỉ khi một loạt các dự án xây dựng được chứng minh trong thực tế thì mới có thể nhìn nhận gỗ là một phương án thay thế thực sự cho bê tông trong việc xây dựng các tòa nhà cao tầng.

G. 

Fly ash and slag from iron ore are possible alternatives to cement in a concrete mix. Fly ash, a byproduct of coal-burning power plants, can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement, without harming the strength or durability of the resulting mix. Iron-ore slag, a byproduct of the iron-ore smelting process, can be used in a similar way. Their incorporation into concrete mixes has the potential to reduce greenhouse gas emissions.

Tro bay và xỉ luyện kim là những phương án có thể thay thế xi măng trong hỗn hợp bê tông. Tro bay, một sản phẩm phụ của các nhà máy nhiên liệu than, có thể được hòa vào các hỗn hợp bê tông để tạo thành từ 15 đến 30% của xi măng, mà không gây tổn hại đến sức mạnh hoặc độ bền của hỗn hợp kết quả. Xỉ luyện kim, một sản phẩm phụ của quá trình luyện từ quặng sắt, có thể được sử dụng một cách tương tự. Việc kết hợp chúng vào các hỗn hợp bê tông có tiềm năng làm giảm lượng phát thải khí nhà kính.

But Anna Surgenor, of the UK’s Green Building Council, notes that although these waste products can save carbon in the concrete mix, their use is not always straightforward.  ‘It’s possible to replace the cement content in concrete with waste products to lower the overall carbon impact. But there are several calculations that need to be considered across the entire life cycle of the building — these include factoring in where these materials are being shipped from. If they are transported over long distances, using fossil fuels, the use of alternative materials might not make sense from an overall carbon reduction perspective.’

Nhưng Anna Surgenor, của Hội đồng Xây dựng Xanh của Vương quốc Anh, lưu ý rằng mặc dù các sản phẩm phế thải này có thể giữ được carbon trong hỗn hợp bê tông, việc sử dụng chúng không phải lúc nào cũng đơn giản. "Có thể thay thế lượng xi măng trong bê tông bằng các sản phẩm phế thải để giảm tác động carbon tổng thể. Nhưng có nhiều phép tính cần được xem xét trong toàn bộ vòng đời của tòa nhà — điều này bao gồm cân nhắc xem các vật liệu này được vận chuyển từ đâu. Nếu chúng được vận chuyển qua các khoảng cách xa, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc sử dụng các vật liệu thay thế có thể không hợp lý từ góc nhìn muốn giảm carbon tổng thể."

H.

While these technologies are all promising ideas, they are either unproven or based on materials that are not abundant. In their overview of innovation in the concrete industry, Felix Preston and Johanna Lehne of the UK’s Royal Institute of International Affairs reached the conclusion that, ‘Some novel cements have been discussed for more than a decade within the research community, without breaking through. At present, these alternatives are rarely as cost-effective as conventional cement, and they face raw-material shortages and resistance from customers.’

Trong khi những công nghệ này đều là những ý tưởng hứa hẹn, chúng hoặc là chưa được chứng minh hoặc là dựa trên các vật liệu không phổ biến. Trong bản tổng quan về sự đổi mới trong ngành công nghiệp bê tông, Felix Preston và Johanna Lehne từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia của Vương quốc Anh đã đưa ra kết luận rằng, "Một số loại xi măng mới đã được thảo luận trong hơn một thập kỷ trong cộng đồng nghiên cứu, nhưng không thể phá vỡ được. Hiện tại, những phương thức thay thế này hiếm khi có hiệu quả về chi phí như xi măng truyền thống, và chúng phải đối mặt với sự thiếu hụt nguyên liệu và phản đối từ phía khách hàng."

2. Chữa chi tiết đề Cam 18: Test 3 - Reading passage 1: Materials to take us beyond concrete

1. G

8. speed

2. D

9. C

3. C

10. A

4. F

11. B

5. architects

12. D

6. moisture

13. A

7. layers

2. Chữa chi tiết đề Cam 18: Test 3 - Reading passage 1: Materials to take us beyond concrete
2. Chữa chi tiết đề Cam 18: Test 3 - Reading passage 1: Materials to take us beyond concrete

Question 1

Vị trí: Đoạn G

- Keywords câu hỏi: An explanation of the industrial processes that create potential raw materials for concrete.

- Keywords trong bài đọc: Fly ash and slag from iron ore are possible alternatives to cement in a concrete mix. Fly ash, a byproduct of coal-burning power plants, can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement, without harming the strength or durability of the resulting mix. Iron-ore slag, a byproduct of the iron-ore smelting process, can be used in a similar way.

- Giải thích: Đoạn này có thông tin về sự giải thích các quá trình công nghiệp tạo ra những nguyên liệu thô có tiềm năng cho xi măng là tro bay và xỉ luyện. "Tro bay, một sản phẩm phụ của các nhà máy nhiên liệu than, có thể được hòa vào các hỗn hợp bê tông để tạo thành từ 15 đến 30% của xi măng, mà không gây tổn hại đến sức mạnh hoặc độ bền của hỗn hợp kết quả. Xỉ luyện kim, một sản phẩm phụ của quá trình luyện từ quặng sắt, có thể được sử dụng một cách tương tự.”

-> Đáp án: G

Question 2

Vị trí: Đoạn D

- Keywords câu hỏi: a reference to the various locations where high-rise wooden buildings can be found

- Keywords trong bài đọc: Recent years have seen the emergence of tall buildings constructed almost entirely from timber. Vancouver, Vienna and Brumunddal in Norway are all home to constructed tall, wooden buildings.

- Giải thích: Phần thông tin này nhắc đến các địa điểm khác nhau nơi mà các toà nhà cao bằng gỗ có thể được tìm thấy. “Những năm gần đây đã chứng kiến sự xuất hiện của các tòa nhà cao tầng được xây dựng gần như hoàn toàn từ gỗ. Vancouver, Vienna và Brumunddal ở Na Uy đều là nơi có những tòa nhà cao, được xây từ gỗ.”

-> Đáp án: D

Question 3

Vị trí: Đoạn C

- Keywords câu hỏi: an indication of how widely available the raw materials of concrete are

- Keywords trong bài đọc: Not only are the ingredients of concrete relatively cheap and found in abundance in most places around the globe.

- Giải thích: Phần thông tin này nói về việc các nguyên liệu thô cho xi măng được sử dụng rộng rãi như thế nào. “Không chỉ là các thành phần của bê tông tương đối rẻ và phong phú ở hầu hết các nơi trên thế giới.”

-> Đáp án: C

Question 4

Vị trí: Đoạn F

- Keywords câu hỏi: the belief that more high-rise wooden buildings are needed before wood can be regarded as a viable construction material

- Keywords trong bài đọc: But even treated wood has its limitations and only when a wider range of construction projects has been proven in practice will it be possible to see wood as a real alternative to concrete in constructing tall buildings.

- Giải thích: Phần thông tin này trong đoạn F nói về niềm tin rằng nhu cầu cho nhiều toà nhà cao tầng bằng gỗ hơn xảy ra trước khi gỗ có thể được xem như là một nguyên liệu xây dựng bền vững.

-> Đáp án: F

Question 5

Vị trí: Đoạn D

- Keywords câu hỏi: Wood is a traditional building material, but current environmental concerns are encouraging 5 _____ to use wood in modern construction projects.

- Keywords trong bài đọc: Making buildings from wood may seem like a rather medieval idea, but climate change is driving architects to turn to treated timber as a possible resource. 

- Cần tìm: danh từ - người được khuyến khích sử dụng gỗ trong các dự án xây dựng hiện đại

- Giải thích: Xây dựng các tòa nhà từ gỗ dường như là một ý tưởng khá cổ điển, nhưng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các kiến trúc sư chuyển hướng đến việc sử dụng gỗ được xử lý như một nguồn tài nguyên tiềm năng.

-> Đáp án: architects

Question 6

Vị trí: Đoạn E

- Keywords câu hỏi: Using wood, however, has its challenges. For example, as 6 _____ in the atmosphere enters wood, it increases in size. In addition, wood is prone to pests and the risk of fire is greater

- Keywords trong bài đọc: Using wood to construct buildings, however, is not straightforward. Wood expands as it absorbs moisture from the air and is susceptible to pests, not to mention fire.

- Cần tìm: danh từ - điều gì đó ở trong không khí sẽ đi vào trong gỗ, khiến gỗ tăng kích thước.

Giải thích: Tuy nhiên, việc sử dụng gỗ để xây dựng các công trình không phải là điều đơn giản. Gỗ co giãn khi hấp thụ độ ẩm từ không khí và dễ bị sâu bệnh, chưa kể đến nguy cơ cháy.

-> Đáp án: moisture

Question 7

Vị trí: Đoạn E

- Keywords câu hỏi: However, wood can be turned into a better construction material if it is treated and combined with other materials. In one process, 7 _____ of solid wood are glued together to create building blocks. 

- Keywords trong bài đọc: But treating wood and combining it with other materials can improve its properties. Cross-laminated timber is engineered wood. An adhesive is used to stick layers of solid-sawn timber together, crosswise, to form building blocks. 

- Cần tìm: danh từ - điều gì đó của gỗ cứng được chồng vào với nhau để tạo thành các khối xây dựng.

- Giải thích: Nhưng việc xử lý gỗ và kết hợp nó với các vật liệu khác có thể cải thiện các đặc tính của nó. Gỗ ép chéo là dành cho xây dựng. Keo được sử dụng để kết dính các lớp gỗ cưa chặt lại với nhau, theo chiều ngang, để tạo thành các khối xây dựng.

-> Đáp án: layers

Question 8

Vị trí: Đoạn E

- Keywords câu hỏi: Experts say that wooden buildings are an improvement on those made of concrete and steel in terms of the 8 _____ with which they can be constructed and how much noise is generated by the process.

- Keywords trong bài đọc: Construction experts say that wooden buildings can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel and the process, it seems, is quieter.

- Cần tìm: danh từ - một yếu tố ưu việt hơn khi dùng gỗ để xây dựng so với bê tông và thép.

- Giải thích: Các chuyên gia xây dựng cho biết rằng các tòa nhà gỗ có thể được xây dựng nhanh hơn so với các tòa nhà bằng bê tông và thép và quá trình này, dường như, yên tĩnh hơn.

-> Đáp án: speed

Question 9

Vị trí: Đoạn G

- Keywords câu hỏi: The environmental advantage of cement alternatives may not be as great as initially assumed

- Keywords trong bài đọc: But Anna Surgenor, of the UK’s Green Building Council, notes that although these waste products can save carbon in the concrete mix, their use is not always straightforward. “It’s possible to replace the cement content in concrete with waste products to lower the overall carbon impact. [...] If they are transported over long distances, using fossil fuels, the use of alternative materials might not make sense from an overall carbon reduction perspective.”

- Giải thích: Nhưng Anna Surgenor, của Hội đồng Xây dựng Xanh của Vương quốc Anh, lưu ý rằng mặc dù các sản phẩm phế thải này có thể giữ được carbon trong hỗn hợp bê tông, việc sử dụng chúng không phải lúc nào cũng đơn giản. "Có thể thay thế lượng xi măng trong bê tông bằng các sản phẩm phế thải để giảm tác động carbon tổng thể. [...] Nếu chúng được vận chuyển qua các khoảng cách xa, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc sử dụng các vật liệu thay thế có thể không hợp lý từ góc nhìn muốn giảm carbon tổng thể."

-> Đáp án: C

Question 10

Vị trí: Đoạn C

- Keywords câu hỏi: It would be hard to create a construction alternative to concrete that offers so many comparable benefits.

- Keywords trong bài đọc: Cheeseman also notes another advantage: concrete and steel have similar thermal expansion properties so steel can be used to reìnorce concrete, making it far stronger and more flexible as a building material than it could be on its own. According to Cheeseman, all these factors together make concrete hard to beat. “Concrete is amazing stuff. Making anything with similar properties is going to be very difficult.

- Giải thích: Cheeseman cũng ghi nhận một ưu điểm khác: bê tông và thép có các đặc tính mở rộng nhiệt độ tương tự, do đó thép có thể được sử dụng để gia cố bê tông, khiến nó mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều khi sử dụng làm vật liệu xây dựng một mình. Theo Cheeseman, tất cả những yếu tố này cùng nhau làm cho việc đánh bại bê tông trở nên khó khăn. "Bê tông là vật liệu tuyệt vời. Việc tạo ra bất cứ thứ gì có các đặc tính tương tự sẽ rất khó khăn."

-> Đáp án: A

Question 11

Vị trí: Đoạn F

- Keywords câu hỏi: Worries about the environment have led to increased interest in wood as a construction material.

- Keywords trong bài đọc: Stora Enso is Europe’s biggest supplier of cross-laminated timber, and its vice-president Markus Mannstrom reports that the company is seeing increasing demand globally for building in wood, with climate change concerns the key driver.

- Giải thích: Stora Enso là nhà cung cấp gỗ ép chéo lớn nhất châu Âu, và phó chủ tịch Markus Mannstrom của công ty báo cáo rằng công ty đang chứng kiến sự tăng trưởng về nhu cầu toàn cầu cho việc xây dựng bằng gỗ, với lo ngại về biến đổi khí hậu là động lực chính.

-> Đáp án: B

Question 12

Vị trí: Đoạn H

- Keywords câu hỏi: Expense has been a factor in the negative response to the development of new cements.

- Keywords trong bài đọc: In their overview of innovation in the concrete industry, Felix Preston and Johanna Lehne of the UK’s Royal Institute of International Affairs reached the conclusion that, “Some novel cements have been discussed for more than a decade within the research community, without breaking through. At present, these alternatives are rarely as cost-effective as conventional cement, and they face raw-material shortages and resistance from customers.

- Giải thích: Trong bản tổng quan về sự đổi mới trong ngành công nghiệp bê tông, Felix Preston và Johanna Lehne từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia của Vương quốc Anh đã đưa ra kết luận rằng, "Một số loại xi măng mới đã được thảo luận trong hơn một thập kỷ trong cộng đồng nghiên cứu, nhưng không thể phá vỡ được. Hiện tại, những phương thức thay thế này hiếm khi có hiệu quả về chi phí như xi măng truyền thống, và chúng phải đối mặt với sự thiếu hụt nguyên liệu và phản đối từ phía khách hàng."

-> Đáp án: D

Question 13

Vị trí: Đoạn B

- Keywords câu hỏi: The environmental damage caused by concrete is due to it being produced in large quantities.

- Keywords trong bài đọc: Chris Cheeseman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the extent to which concrete is used around the world, and is likely to continue to be used. “Concrete is not a high-carbon product. Cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used that makes it high carbon. The sheer scale of manufacture is so huge, that is the issue.

- Giải thích: Chris Cheeseman, một giáo sư kỹ thuật tại Imperial College London, cho biết điều quan trọng cần xem xét là mức độ sử dụng bê tông trên toàn thế giới và khả năng sẽ tiếp tục sử dụng. "Bê tông không phải là một sản phẩm carbon cao. Xi măng là sản phẩm carbon cao, nhưng bê tông thì không. Nhưng vấn đề đó là quy mô mà nó được sử dụng, làm cho nó trở thành sản phẩm carbon cao. Quy mô sản xuất cực kỳ lớn, đó là vấn đề."

-> Đáp án: A

3. Học từ vựng hay trong bài đọc: Materials to take us beyond concrete

IELTS LangGo sẽ giúp các bạn lọc ra một số từ vựng hữu ích từ bài đọc này cùng một số cấu trúc ngữ pháp:

3. Học từ vựng hay trong bài đọc: Materials to take us beyond concrete
3. Học từ vựng hay trong bài đọc: Materials to take us beyond concrete
 • global economy (n): nền kinh tế toàn cầu
 • chemical process (n): quá trình hoá học
 • high-carbon product (n): sản phẩm carbon cao
 • medieval (adj): thuộc thời trung cổ
 • be home to (phr.): là quê hương của, là nơi có
 • be susceptible to (phr.): dễ bị, dễ mắc phải
 • key driver (n): động lực chính, nguyên nhân chính
 • lead the way (phr.): đi tiên phong
 • byproduct (n): sản phẩm phụ
 • be incorporated into (phr.): được hợp nhất với
 • make up (phr.): chiếm
 • have the potential to (phr.): có khả năng, tiềm năng
 • break through (phr.): đột phá
 • cost-effective (adj): hiệu quả về chi phí

Trên đây là phần giải đề Cambridge 18, Test 3, Reading passage 1: Materials to take us beyond concrete. Hãy chú trọng vào việc chữa bài thật kỹ và hiểu sâu các vấn đề mình gặp phải khi làm sai hoặc phân vân bất kỳ một câu nào và cũng đừng quên học tập thêm các từ vựng hay, những cấu trúc ngữ pháp đặc sắc để tận dụng cho các phần thi khác của mình các bạn nhé!

>> Xem thêm:

Ms. Vương Kiều Trinh

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ