Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải thích chi tiết Cam 18 - Test 2 - Reading passage 3: An ideal city

Nội dung [Hiện]

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ cung cấp cho các bạn đáp án và giải thích chi tiết của bài An ideal city IELTS Reading trong Cam 18 - Test 2 - Reading passage 3 cũng như một số hướng dẫn để luyện đề một cách hiệu quả hơn nhé!

Kiến thức trọng tâm
 • Dịch bài IELTS Reading: An ideal city
 • Giải thích đáp án chi tiết Cam 18 - Test 2 - Reading passage 3: An ideal city
 • Học từ vựng và cấu trúc hay trong bài IELTS Reading - An ideal city

1. Bài IELTS Reading: An ideal city

An ideal city

Leonardo da Vinci’s ideal city was centuries ahead of its time

Thành phố lý tưởng của Leonardo da Vinci đã vượt xa thời đại của nó hàng thế kỷ.

The word ‘genius’ is universally associated with the name of Leonardo da Vinci. A true Renaissance man, he embodied scientific spirit, artistic talent and humanist sensibilities. Five hundred years have passed since Leonardo died in his home at Chateau du Clos Luce, outside Tours, France. Yet far from fading into insignificance, his thinking has carried down the centuries and still surprises today. 

Từ 'thần đồng' được toàn cầu gắn liền với tên của Leonardo da Vinci. Là một người thời Phục hưng thực thụ, ông mang trong mình tinh thần khoa học, tài năng nghệ thuật và tư tưởng nhân văn. Năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi Leonardo qua đời tại ngôi nhà của mình tại Chateau du Clos Lucé, ngoài Tours, Pháp. Tuy nhiên, thay vì phai nhạt vào quên lãng, suy nghĩ của ông tiếp tục kéo dài qua các thế kỷ và vẫn gây ngạc nhiên cho ngày nay.

The Renaissance marked the transition from the 15th century to modernity and took place after the spread of the plague in the 14th century, which caused a global crisis resulting in some 200 million deaths across Europe and Asia. Today, the world is on the cusp of a climate crisis, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions and death, if left unaddressed. Then, as now, radical solutions were called for to revolutionise the way people lived and safeguard humanity against catastrophe.

Thời kỳ Phục hưng đánh dấu sự chuyển tiếp từ thế kỷ 15 đến hiện đại và diễn ra sau sự lan rộng của dịch hạch vào thế kỷ 14,  thứ đã gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu dẫn đến khoảng 200 triệu người chết trên khắp châu Âu và châu Á. Ngày nay, thế giới đứng trước ngưỡng của một cuộc khủng hoảng khí hậu, dự đoán sẽ gây ra những sự di cư, tuyệt chủng và chết chóc trên diện rộng, nếu không được giải quyết. Khi đó, như hiện nay, những giải pháp cấp tiến được kêu gọi để cách mạng hoá cách mọi người sống và bảo vệ nhân loại khỏi thảm họa.

Around 1486 -after a pestilence that killed half the population in Milan, Italy -Leonardo turned his thoughts to urban planning problems. Following a typical Renaissance trend, he began to work on an ‘ideal city’ project, which -due to its excessive costs-would remain unfulfilled. Yet given that unsustainable urban models are a key cause of global climate change today, it’s only natural to wonder how Leonardo might have changed the shape of modern cities.

Vào khoảng năm 1486 - sau một đại dịch đã giết chết một nửa dân số tại Milan, Italy - Leonardo đã bắt đầu quan tâm đến các vấn đề quy hoạch đô thị. Đi theo một xu hướng Phục hưng điển hình, ông bắt đầu nghiên cứu dự án 'thành phố lý tưởng', nhưng do chi phí quá cao nên dự án này không bao giờ được thực hiện. Tuy nhiên, khi các mô hình đô thị không bền vững là một nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu ngày nay, điều tự nhiên là người ta sẽ tò mò xem Leonardo có thể thay đổi hình dạng của các thành phố hiện đại như thế nào.

Although the Renaissance is renowned as an era of incredible progress in art and architecture, it is rarely noted that the 15th century also marked the birth of urbanism as a true academic discipline. The rigour and method behind the conscious conception of a city had been largely missing in Western thought until the moment when prominent Renaissance men pushed forward large-scale urban projects in Italy, such as the reconfiguration of the town of Pienza and the expansion of the city of Ferrara. These works surely inspired Leonardo’s decision to rethink the design of medieval cities, with their winding and overcrowded streets and with houses piled against one another.

Mặc dù thời kỳ Phục hưng được biết đến là một thời đại tiến bộ tuyệt vời trong nghệ thuật và kiến trúc, cũng ít khi thế kỷ 15 được nhắc đến là cũng đánh dấu sự ra đời của ngành đô thị học như một học vị chính thức. Sự nghiêm túc và phương pháp trong việc hình thành ý tưởng của một thành phố là hoàn toàn thiếu trong tư tưởng phương Tây cho đến khi những người tiên phong của thời Phục hưng đẩy mạnh các dự án đô thị quy mô lớn tại Ý, chẳng hạn như tái cấu trúc thị trấn Pienza và mở rộng thành phố Ferrara. Những công trình này chắc chắn đã truyền cảm hứng cho quyết định của Leonardo để suy nghĩ lại về thiết kế của các thành phố thời Trung cổ, với những con đường vòng quanh và đông đúc, với các ngôi nhà chồng chất lên nhau.

It is not easy to identify a coordinated vision of Leonardo’s ideal city because of his disordered way of working with notes and sketches. But from the largest collection of Leonardo’s papers ever assembled, a series of innovative thoughts can be reconstructed regarding the foundation of a new city along the Ticino River, which runs from Switzerland into Italy and is 248 kilometers long. He designed the city for the easy transport of goods and clean urban spaces, and he wanted a comfortable and spacious city, with well-ordered streets and architecture. He recommended ‘high, strong walls’, with ‘towers and battlements of all necessary and pleasant beauty’.

Không dễ để xác định một tầm nhìn được điều phối về thành phố lý tưởng của Leonardo do cách làm việc lộn xộn với các ghi chú và bản vẽ của ông. Nhưng từ bộ sưu tập lớn nhất từng được tổng hợp với các tài liệu của Leonardo, một loạt các suy nghĩ sáng tạo có thể được tái tạo về việc thành lập một thành phố mới dọc theo sông Ticino, chảy từ Thụy Sĩ vào Ý và có chiều dài 248 kilomet. Ông thiết kế thành phố để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa và không gian đô thị sạch sẽ, ông muốn một thành phố thoải mái và rộng rãi, với các con đường và kiến trúc được sắp xếp gọn gàng. Ông khuyên ‘tường cao, vững chắc’, với ‘tháp và tường có lỗ châu mai với vẻ đẹp cần thiết và dễ chịu’.

His plans for a modem and ‘rational’ city were consistent with Renaissance ideals. But, in keeping with his personality, Leonardo included several innovations in his urban design. Leonardo wanted the city to be built on several levels, linked with vertical outdoor staircases. This design can be seen in some of today’s high-rise buildings but was unconventional at the time. Indeed, this idea of taking full advantage of the interior spaces wasn’t implemented until the 1920s and 1930s, with the birth of the Modernist movement.

Kế hoạch của ông cho một thành phố hiện đại và ‘hợp lý’ khớp với những lý tưởng Phục hưng. Tuy nhiên, để phù hợp với tính cách của mình, Leonardo đã thêm một số đổi mới trong thiết kế đô thị của mình. Leonardo muốn thành phố được xây dựng trên nhiều tầng, liên kết với các cầu thang ngoài trời dọc. Thiết kế này có thể được thấy trong một số tòa nhà cao tầng hiện nay nhưng lại không thông thường vào thời điểm đó. Thật vậy, ý tưởng này về tận dụng tối đa không gian nội thất không được thực hiện cho đến những năm 1920 và 1930, với sự ra đời của phong trào Hiện đại hóa.

While in the upper layers of the city, people could walk undisturbed between elegant palaces and streets, the lower layer was the place for services, trade, transport, and industry. But the true originality of Leonardo’s vision was its fusion of architecture and engineering. Leonardo designed extensive hydraulic plants to create artificial canals throughout the city. The canals, regulated by clocks and basins, were supposed to make it easier for boats to navigate inland. Leonardo also thought that the width of the streets ought to match the average height of the adjacent houses: a rule still followed in many contemporary cities across Italy, to allow access to sun and reduce the risk of damage from earthquakes.

Trên những tầng cao của thành phố, mọi người có thể đi lại dễ dàng giữa những cung điện thanh lịch và những con phố, trong khi tầng thấp hơn là nơi dành cho các dịch vụ, thương mại, giao thông và công nghiệp. Nhưng sự độc đáo thực sự của tầm nhìn của Leonardo là sự kết hợp giữa kiến trúc và kỹ thuật. Leonardo thiết kế các hệ thống thủy lợi rộng lớn để tạo ra các kênh đào nhân tạo khắp thành phố. Các kênh đào, được điều chỉnh bằng các đồng hồ và hồ chứa, được dự định làm cho việc đi thuyền trên đất liền dễ dàng hơn. Leonardo cũng cho rằng độ rộng của các con phố nên phù hợp với chiều cao trung bình của các căn nhà kế cận: một quy tắc vẫn được áp dụng trong nhiều thành phố đương đại khắp Ý, để ánh sáng mặt trời có thể đi vào và giảm thiểu nguy cơ tổn thất do động đất.

Although some of these features existed in Roman cities, before Leonardo’s drawings there had never been a multi-level, compact modem city which was thoroughly technically conceived. Indeed, it wasn’t until the 19th century that some of his ideas were applied. For example, the subdivision of the city by function -with services and infrastructures located in the lower levels and wide and well-ventilated boulevards and walkways above for residents-is an idea that can be found in Georges-Eugene Haussmann’s renovation of Paris under Emperor Napoleon III between 1853 and 1870.

Mặc dù một số đặc điểm này đã tồn tại trong các thành phố La Mã nhưng trước khi các bản vẽ của Leonardo xuất hiện, chưa từng có một thành phố hiện đại, nhiều tầng và được thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh như vậy. Thực sự, cho đến thế kỷ 19, một số ý tưởng của ông mới được áp dụng. Ví dụ, việc phân chia thành phố theo chức năng - với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng được đặt ở các tầng thấp hơn và các đại lộ và con đường đi bộ rộng và thông thoáng ở trên để dành cho cư dân - là một ý tưởng có thể được tìm thấy trong việc cải tạo Paris của Georges-Eugene Haussmann dưới triều đại của Hoàng đế Napoleon III từ năm 1853 đến năm 1870.

Today, Leonardo’s ideas are not simply valid, they actually suggest a way forward for urban planning. Many scholars think that the compact city, built upwards instead of outwards, integrated with nature (especially water systems), with efficient transport infrastructure, could help modem cities become more efficient and sustainable. This is yet another reason why Leonardo was aligned so closely with modem urban planning and centuries ahead of his time.

Ngày nay, những ý tưởng của Leonardo không chỉ đơn thuần là có giá trị, mà thực sự đề xuất một hướng đi cho quy hoạch đô thị. Nhiều học giả cho rằng thành phố gọn gàng, được xây theo hướng dọc thay vì mở rộng ra ngoài, tích hợp với thiên nhiên (đặc biệt là hệ thống nước), với cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả, có thể giúp cho các thành phố hiện đại trở nên hiệu quả và bền vững hơn. Điều này là một lý do khác vì sao Leonardo được coi là gắn kết chặt chẽ với quy hoạch đô thị hiện đại và vượt xa thời đại của mình.

2. Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Reading passage 3

Đây là đáp án của các câu hỏi trong passage này:

27. NOT GIVEN

34. transport

28. NOT GIVEN

35. staircases

29. TRUE

36. engineering

30. FALSE

37. rule

31. TRUE

38. Roman

32. NOT GIVEN

39. Paris

33. FALSE

40. onwards

Hãy đọc kỹ phần giải thích dưới đây để học thêm cả những cách đề bài paraphrase thông tin quan trọng nữa nhé. Dần dần các bạn sẽ phát hiện các từ đồng nghĩa, trái nghĩa hay cách diễn đạt khác tốt hơn và cải thiện tốc độ làm bài đấy. 

Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Reading passage 3
Chữa chi tiết đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Reading passage 3

Question 27:

- Keywords câu hỏi: People first referred to Leonardo da Vinci as a genius 500 years ago.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 2] The word “genius” is universally associated with the name of Leonardo da Vinci.

- Giải thích: Trong bài có nói Leonarda da Vinci được gắn liền với từ genius nhưng không đề cập đến thời gian mọi người lần đầu gán cho ông biệt danh này vào 500 năm trước.   

-> Đáp án: Not given

Question 28:

- Keywords câu hỏi: The current climate crisis is predicted to cause more deaths than the plague

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 2] The Renaissance marked the transition from the 15th century to modernity and took place after the spread of the plague in the 14th century. [...] Today, the world is on the cusp of a climate crisis, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions and death, if left unaddressed.

- Giải thích: Trong bài có nói đến dịch hạch ở thế kỷ 14 và khủng hoảng khí hậu ở hiện tại nhưng không có sự so sánh về việc cái nào gây ra nhiều cái chết hơn. 

-> Đáp án: Not given

Question 29

- Keywords câu hỏi: Some of the challenges we face today can be compared to those of earlier times.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 2] The Renaissance marked the transition from the 15th century to modernity and took place after the spread of the plague in the 14th century, which caused a global crisis resulting in some 200 million deaths across Europe and Asia. Today, the world is on the cusp of a climate crisis, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions and death, if left unaddressed. Then, as now, radical solutions were called for [...]

- Giải thích: Trong bài có nói thời kỳ Phục Hưng đánh dấu sự thay đổi từ thế kỷ 15 cho đến hiện đại và diễn ra sau dịch hạch bùng phát vào thế kỷ 14, điều mà đã gây ra khủng hoảng toàn cầu dẫn đến 200 triệu cái chết ở Châu Âu và Châu Á. Ngày nay, thế giới đang ở đỉnh của khủng hoảng thời tiết, điều mà được dự đoán sẽ gây ra sự di rời, tuyệt chủng và những cái chết trên diện rộng nếu không được giải quyết. Và cũng giống như ngày xưa thì hiện tại các giải pháp đang được kêu gọi.

-> Đáp án: True

Question 30:

- Keywords câu hỏi: Leonardo da Vinci’s “ideal citywas constructed in the 15th century.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 3] Around 1486 - after a pestilence that killed half the population in Milan, Italy - Leonardo turned his thoughts to urban planning problems. Following a typical Renaissance trend, he began to work on an “ideal city” project, which - due to its excessive costs - would remain unfulfilled

- Giải thích: Trong bài có nói đến ideal city của Leonardo da Vinci vào thế kỷ 15. Tuy nhiên do chi phí quá cao nên dự án này vẫn chưa được hoàn thành.

-> Đáp án: False

Question 31

- Keywords câu hỏi: Poor town planning is a major contributor to climate change.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 3] Yet given that unsustainable urban models are a key cause of global climate change today, it’s only natural to wonder how Leonardo might have changed the shape of modern cities.

- Giải thích: Trong bài có nói tuy nhiên nếu những mô hình đô thị không bền vững là nguyên nhân chính của sự thay đổi khí hậu toàn cầu ngày nay. Đây là cách paraphrase lại câu 31 rằng việc kế hoạch hoá đô thị yếu kém là tác nhân chính cho thay đổi khí hậu.

-> Đáp án: True

Question 32

- Keywords câu hỏi: In Renaissance times, local people fought against the changes to Pienza and Ferrara

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 4] Although the Renaissance is renowned as an era of incredible progress in art and architecture, [...] The rigour and method behind the conscious conception of a city had been largely missing in Western thought until the moment when prominent Renaissance men pushed forward large-scale urban projects in Italy, such as the reconfiguration of the town of Pienza and the expansion of the city of Ferrara.

- Giải thích: Trong câu hỏi đưa ra rằng vào thời kỳ Phục Hưng, những người dân địa phương đã đấu tranh chống lại những sự thay đổi của Pienza và Ferrara. Tuy nhiên, ở trong bài họ lại nói những người thuộc thời kỳ Phục Hưng lỗi lạc muốn xúc tiến những dự án này. Như vậy thì hai chủ thể ở đây là không giống nhau.

-> Đáp án: Not given

Question 33

- Keywords câu hỏi: Leonardo da Vinci kept a neat, organised record of his designs.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 5] It is not easy to identify a coordinated vision of Leonardo’s ideal city because of his disordered way of working with notes and sketches.

- Giải thích: Trong câu hỏi đưa ra rằng Leonardo da Vinci giữ những thiết kế của mình một cách kỹ càng và ngăn nắp. Tuy nhiên, trong bài lại nói rằng ông ấy có một cách làm việc thiếu trật tự với những bản thảo và ghi chú.

-> Đáp án: False

Question 34

- Keywords câu hỏi: This was to provide better 34 _____ for trade and a less polluted environment.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 5] He designed the city for the easy transport of goods and clean urban spaces, and he wanted a comfortable and spacious city, with well-ordered streets and architecture.

- Cần tìm: danh từ - một thứ được cung cấp tốt hơn cho giao thương, thương mại.

- Giải thích: Ông ấy đã thiết kế thành phố để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá và các không gian đô thị sạch sẽ.

-> Đáp án: transport

Question 35

- Keywords câu hỏi: They included features that can be seen in some tower blocks today, such as 35 _____ on the exterior of a building.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 6] But, in keeping with his personality, Leonardo included several innovations in his urban design. Leonardo wanted the city to be built on several levels, linked with vertical outdoor staircases. This design can be seen in some of today’s high-rise buildings but was unconventional at the time. Indeed, this idea of taking full advantage of the interior spaces wasn’t implemented until the 1920s and 1930s, with the birth of the Modernist movement.

- Cần tìm: danh từ - một cải tiến liên quan đến phần bên ngoài của toà nhà chọc trời ở hiện tại mà Leonardo áp dụng 

- Giải thích: Tuy nhiên, để phù hợp với tính cách của mình, Leonardo đã thêm một số đổi mới trong thiết kế đô thị của mình. Leonardo muốn thành phố được xây dựng trên nhiều tầng, liên kết với các cầu thang ngoài trời dọc. Thiết kế này có thể được thấy trong một số tòa nhà cao tầng hiện nay nhưng lại không thông thường vào thời điểm đó. Thật vậy, ý tưởng này về tận dụng tối đa không gian nội thất không được thực hiện cho đến những năm 1920 và 1930, với sự ra đời của phong trào Hiện đại hóa.

-> Đáp án: staircases

Question 36

- Keywords câu hỏi: Leonardo da Vinci wasn’t only an architect. His expertise in 36 _____ was evident in his plans for artificial canals within his ideal city.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 7] But the true originality of Leonardo’s vision was its fusion of architecture and engineering. Leonardo designed extensive hydraulic plants to create artificial canals throughout the city.

- Cần tìm: danh từ - một thế mạnh của Leonardo bên cạnh kiến trúc

- Giải thích: Nhưng sự độc đáo thực sự của tầm nhìn của Leonardo là sự kết hợp giữa kiến trúc và kỹ thuật. Leonardo thiết kế các hệ thống thủy lợi rộng lớn để tạo ra các kênh đào nhân tạo khắp thành phố.

-> Đáp án: engineering

Question 37

- Keywords câu hỏi: He also believed that the height of houses should relate to the width of streets in case earthquakes occurred. The design of many cities in Italy today follows this 37 _____.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 7] Leonardo also thought that the width of the streets ought to match the average height of the adjacent houses: a rule still followed in many contemporary cities across Italy, to allow access to sun and reduce the risk of damage from earthquakes.

- Từ loại: danh từ

- Cần tìm: một điều mà các thành phố của Italy đều tuân theo

- Giải thích: Leonardo cũng cho rằng độ rộng của các con phố nên phù hợp với chiều cao trung bình của các căn nhà kế cận: một quy tắc vẫn được áp dụng trong nhiều thành phố đương đại khắp Ý, để ánh sáng mặt trời có thể đi vào và giảm thiểu nguy cơ tổn thất do động đất.

-> Đáp án: rule

Question 38

Vị trí: Đoạn 8

- Keywords câu hỏi: While some cities from 38 _____ times have aspects that can also be found in Leonardo’s designs, his ideas weren’t put into practice until long after his death.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 8] Five hundred years have passed since Leonardo died in his home at Chateau du Clos Luce, outside Tours, France. [...] Although some of these features existed in Roman cities, before Leonardo’s drawings there had never been a multi-level, compact modem city which was thoroughly technically conceived. Indeed, it wasn’t until the 19th century that some of his ideas were applied.

- Cần tìm: tính từ - một thời kỳ mà một số chi tiết trong thiết kế của Leonardo được tìm thấy ở các thành phố.

- Giải thích: Năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi Leonardo qua đời tại ngôi nhà của mình tại Chateau du Clos Lucé, ngoài Tours, Pháp. [...] Mặc dù một số đặc điểm này đã tồn tại trong các thành phố La Mã nhưng trước khi các bản vẽ của Leonardo xuất hiện, chưa từng có một thành phố hiện đại, nhiều tầng và được thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh như vậy. Thực sự, cho đến thế kỷ 19, một số ý tưởng của ông mới được áp dụng.

-> Đáp án: Roman

Question 39

Vị trí: Đoạn 8

- Keywords câu hỏi: 39 _____ is one example of a city that was redesigned in the 19th century in the way that Leonardo had envisaged.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 8] Indeed, it wasn’t until the 19th century that some of his ideas were applied. For example, the subdivision of the city by function - with services and infrastructures located in the lower levels and wide and well-ventilated boulevards and walkways above for residents - is an idea that can be found in Georges-Eugene Haussmann’s renovation of Paris under Emperor Napoleon III between 1853 and 1870.

- Cần tìm: danh từ - một thành phố được xây dựng lại vào thế kỷ 19 mà ý tưởng của nó đã được Leonardo dự đoán từ trước.

- Giải thích: Thực sự, cho đến thế kỷ 19, một số ý tưởng của ông mới được áp dụng. Ví dụ, việc phân chia thành phố theo chức năng - với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng được đặt ở các tầng thấp hơn và các đại lộ và con đường đi bộ rộng và thông thoáng ở trên để dành cho cư dân - là một ý tưởng có thể được tìm thấy trong việc cải tạo Paris của Georges-Eugene Haussmann dưới triều đại của Hoàng đế Napoleon III từ năm 1853 đến năm 1870.

-> Đáp án: Paris

Question 40

- Keywords câu hỏi: His ideas are also relevant to today’s world, where building 40 _____ no longer seems to be the best approach.

- Keywords trong bài đọc: [Đoạn 9] Today, Leonardo’s ideas are not simply valid, they actually suggest a way forward for urban planning. Many scholars think that the compact city, built upwards instead of outwards, integrated with nature (especially water systems), with efficient transport infrastructure, could help modem cities become more efficient and sustainable.

- Cần tìm: trạng từ chỉ cách thức xây dựng mà ở xã hội hiện đại không còn phù hợp

- Giải thích: Ngày nay, những ý tưởng của Leonardo không chỉ đơn thuần là có giá trị, mà thực sự đề xuất một hướng đi cho quy hoạch đô thị. Nhiều học giả cho rằng thành phố gọn gàng, được xây theo hướng dọc thay vì mở rộng ra ngoài, tích hợp với thiên nhiên (đặc biệt là hệ thống nước), với cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả, có thể giúp cho các thành phố hiện đại trở nên hiệu quả và bền vững hơn.

-> Đáp án: onwards

3. Học từ vựng hay trong bài đọc: An ideal city (IELTS Reading)

IELTS LangGo sẽ giúp các bạn lọc ra một số từ vựng hữu ích từ bài đọc này cùng một số cấu trúc ngữ pháp:

Học từ vựng hay trong bài đọc: An ideal city
Học từ vựng hay trong bài đọc: An ideal city

Vocabulary:

 • associate with (phr.): gắn liền với
 • scientific spirit (n): tinh thần khoa học
 • artistic talent (n): tài năng nghệ thuật
 • global crisis (n): khủng hoảng toàn cầu
 • mark the birth of (phr.): đánh dấu sự ra đời của
 • push forward (phr.): xúc tiến
 • urban space (n): không gian đô thị
 • well-ordered (adj): được sắp xếp hợp lí
 • high-rise building (n): toà nhà chọc trời
 • take full advantage of (phr.): tận dụng tối đa
 • well-ventilated (adj): thông gió tốt
 • align with (phr.): liên kết, phù hợp với
 • transport infrastructure (n): cơ sở hạ tầng giao thông
 • integrate with (phr.): tích hợp với
 • remain unfulfilled (phr.): chưa được hoàn thành

Trên đây là phần giải đề Cambridge 18, Test 2, Reading passage 3: An ideal city. Hãy chú trọng vào việc chữa bài thật kỹ và hiểu sâu các vấn đề mình gặp phải khi làm sai hoặc phân vân bất kỳ một câu nào và cũng đừng quên học tập thêm các từ vựng hay, những cấu trúc ngữ pháp đặc sắc để tận dụng cho các phần thi khác của mình các bạn nhé!

>> Xem thêm:

Ms. Vương Kiều Trinh

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ