Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp lý thuyết và bài tập wh-question lớp 6 có đáp án

Nội dung [Hiện]

Các wh-question là một trong những kiến thức chắc chắn sẽ được đưa vào bài thi. Bài viết sau của IELTS LangGo sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các dạng bài tập there is there are lớp 6 cùng các kiến thức giúp bạn làm tốt dạng bài này

Kiến thức trọng tâm

Wh-questions là những câu hỏi thường được bắt đầu bằng “Wh” hoặc “H" như: What, Where, Who, When, Why, How often, How many.

Cấu trúc:

 • Wh + V chính
 • Wh + trợ động từ (do,have) hoặc động từ khuyết thiếu + S + V chính

1. Tổng quan về wh question lớp 6

1.1. Cách dùng các wh question lớp 6

Wh-questions là những câu hỏi thường được bắt đầu bằng “Wh” hoặc “H". Sau đây là cách dùng của các Wh-question trong chương trình lớp 6:

Wh-questions

Ý nghĩa

Cách dùng

What

Cái gì

Hỏi về sự mô tả, loại, hoặc thông tin cụ thể về một vật, sự việc, hoặc sự thực.

Where

Ở đâu

Hỏi về vị trí hoặc nơi một sự việc xảy ra.

When

Khi nào

Hỏi về thời gian hoặc lịch trình một sự việc.

Who

Ai

Hỏi về danh tính hoặc người liên quan đến một sự việc.

Why

Tại sao

Hỏi về lý do hoặc mục đích của một sự việc.

How often

Tần suất bao nhiêu

Hỏi về tần suất hoặc thường xuyên diễn ra của một hành động hay sự kiện nào đó

How many

Bao nhiêu

Hỏi về số lượng đếm được của một vật, người hoặc sự việc.

Ví dụ: 

 • What is your favorite color? (Màu yêu thích của bạn là gì?)
 • where is the nearest post office? (Bưu điện gần nhất ở đâu?)
 • When is your birthday? (Sinh nhật của bạn là khi nào?)
 • Who is your best friend? (Ai là bạn thân nhất của bạn?)
 • Why did you choose that university? (Tại sao bạn chọn trường đại học đó?)
 • How often do you exercise? (Bạn tập thể dục bao lâu một lần?)
 • How many siblings do you have? (Bạn có bao nhiêu anh chị em ruột?)

>> Xem chi tiết: 5 phút thông thạo 9 cách đặt câu hỏi Wh trong Tiếng Anh

1.2. Cấu trúc câu hỏi wh question lớp 6

Có 2 trường hợp để chúng ta xây dựng một câu hỏi wh: không có trợ động từ; có trợ động từ.

 • Trường hợp không có trợ động từ: các Wh-questions sẽ đóng vai trò là chủ ngữ.

Cấu trúc: Wh + V chính 

Ví dụ: 

- Who invited you to the party? (Ai đã mời bạn đến buổi tiệc?)

- Who is the author of this book? (Ai là tác giả cuốn sách này?)

 • Trường hợp có trợ động từ, động từ khuyết thiếu

Cấu trúc: Wh + trợ động từ (do,have) hoặc động từ khuyết thiếu + S + V chính

Ví dụ: 

- What did you eat for dinner last night? (Bạn ăn gì vào bữa tối tối qua?)

- Why do they always arrive late to meetings? (Tại sao họ luôn đến muộn cuộc họp?)

Cấu trúc wh-question
Cấu trúc wh-question

2. Bài tập Wh question lớp 6 - có đáp án

Bài 1: Điền Wh-question phù hợp vào chỗ trống

1. __________ is your favorite color?

   a) How

   b) What

   c) Where

   d) Why

2. __________ did you go on your last vacation?

   a) What

   b) When

   c) How

   d) Where

3. __________ is the capital city of France?

   a) Who

   b) Where

   c) How

   d) What

4. __________ is the book you borrowed from me?

   a) What

   b) Who

   c) Where

   d) How

5. __________ do you usually have breakfast?

   a) When

   b) How

   c) Why

   d) What

6. __________ are you going to the party with?

   a) Who

   b) When

   c) Why

   d) Where

7. __________ is the tallest mountain in the world?

   a) How

   b) Where

   c) What

   d) When

8. __________ does your sister work?

   a) Who

   b) Where

   c) When

   d) How

9. __________ did you buy those shoes?

   a) What

   b) Why

   c) Where

   d) When

10. __________ did you enjoy the most about the movie?

    a) What

    b) How

    c) When

    d) Why

11. __________ is your best friend's name?

    a) How

    b) When

    c) Who

    d) Where

12. __________ did you meet at the party last night?

    a) When

    b) Who

    c) Why

    d) What

13. __________ do you usually do on weekends?

    a) When

    b) What

    c) How

    d) Why

14. __________ did you become interested in photography?

    a) What

    b) Why

    c) Where

    d) How

15. __________ is the nearest supermarket?

    a) How

    b) Where

    c) When

    d) What

16. __________ did you get that beautiful necklace?

    a) What

    b) Who

    c) Why

    d) Where

17. __________ did you learn to play the piano?

    a) How

    b) When

    c) Where

    d) Why

18. __________ is your favorite movie genre?

    a) What

    b) Why

    c) Who

    d) How

19. __________ did you go shopping with?

    a) Who

    b) When

    c) How

    d) Where

20. __________ is the president of the United States?

    a) What

    b) Where

    c) Who

    d) When

Bài 2: Viết Wh-question cho các từ/cụm từ được in đậm dưới đây:

1. The cat is on the table.

2. She went to the park yesterday.

3. The concert starts at 7 PM.

4. He bought a new car.

5. They are playing soccer in the park.

6. My sister is a doctor.

7. The movie was released last month.

8. They traveled to Italy for their vacation.

9. She baked a cake for her friend's birthday.

10. He enjoyed the party because of the live music.

11. The book is on the shelf.

12. They met at the coffee shop.

13. She usually reads books before going to bed.

14. He started playing the guitar when he was 10 years old.

15. The nearest grocery store is two blocks away.

16. They got married in Paris.

17. He learned to swim when he was a child.

18. Her favorite color is blue.

19. They went shopping together.

20. The president of the United States is Joe Biden.

Bài 3: Điền các từ hỏi Wh-question phù hợp

1. __________ is your favorite book?

2. __________ did you go on your last vacation?

3. __________ is your sister's favorite sport?

4. __________ are you meeting for lunch tomorrow?

5. __________ did you become interested in photography?

6. __________ is the tallest building in your city?

7. __________ do you usually have for breakfast?

8. __________ is your dream job?

9. __________ did you learn to play the guitar?

10. __________ is your favorite movie genre?

11. __________ are you going to do this weekend?

12. __________ is your favorite holiday destination?

13. __________ time does the movie start?

14. __________ is your best friend's name?

15. __________ is the capital city of Australia?

16. __________ is your favorite food?

17. __________ did you meet your partner?

18. __________ is the nearest train station?

19. __________ did you decide to study abroad?

20. __________ is your favorite music genre?

Bài 4: Từ các câu cho sẵn dưới đây, hãy tạo ra 2 câu hỏi Wh-question phù hợp:

1. She is reading a book.

2. They went to the beach.

3. He bought a new car.

4. The concert starts at 7 PM.

5. She is a doctor.

6. They are watching a movie.

7. The book is on the table.

8. He is studying for a test.

9. They are having dinner at a restaurant.

10. She plays the piano.

11. The movie was released last month.

12. They met at a coffee shop.

13. She usually reads books before going to bed.

14. He started learning French when he was 10 years old.

15. The nearest grocery store is two blocks away.

16. They got married in a beautiful garden.

17. He learned to swim when he was a child.

18. Her favorite color is blue.

19. They went shopping together.

20. The president of the United States is Joe Biden.

Đáp án:

Bài 1:

1. b) What

2. d) Where

3. d) What

4. a) What

5. d) What

6. a) Who

7. c) What

8. b) Where

9. c) Where

10. a) What

11. c) Who

12. b) Who

13. b) What

14. b) Why

15. b) Where

16. d) Where

17. a) How

18. a) What

19. a) Who

20. c) Who

Bài 2: 

1. What is on the table?

2. Where did she go yesterday?

3. When does the concert start?

4. What did he buy?

5. What are they playing in the park?

6. What is my sister's profession?

7. When was the movie released?

8. Where did they travel for their vacation?

9. What did she bake for her friend's birthday?

10. Why did he enjoy the party?

11. Where is the book?

12. Where did they meet?

13. What does she usually do before going to bed?

14. When did he start playing the guitar?

15. Where is the nearest grocery store?

16. Where did they get married?

17. When did he learn to swim?

18. What is her favorite color?

19. What did they do yesterday?

20. Who is the president of the United States?

Bài 3: 

1. What 

2. Where

3. What 

4. Who

5. When

6. What 

7. What 

8. What 

9. How 

10. What 

11. What 

12. What 

13. What 

14. What 

15. What 

16. What 

17. Where 

18. Where 

19. Why 

20. What

Bài 4: 

1.

   - What is she doing?

   - What is she reading?

2.

   - Where did they go?

   - Why did they go to the beach?

3. 

   - What did he buy?

   - How much did he spend on the car?

4.

   - When does the concert start?

   - Where is the concert taking place?

5. She is a doctor.

   - What is her profession?

   - How long has she been a doctor?

6.

   - What are they doing?

   - Which movie are they watching?

7.

   - Where is the book?

   - Whose book is it?

8.

   - What is he doing?

   - Which test is he studying for?

9. 

   - What are they doing?

   - Which restaurant are they dining at?

10. 

    - What instrument does she play?

    - How long has she been playing the piano?

11. 

    - When was the movie released?

    - Who directed the movie?

12. 

    - Where did they meet?

    - When did they meet?

13. 

    - What does she usually do before going to bed?

    - How many books does she read in a week?

14.

    - When did he start learning French?

    - How long has he been learning French?

15. 

    - Where is the nearest grocery store?

    - How far is the nearest grocery store?

16. 

    - Where did they get married?

    - How many guests attended the wedding?

17. 

    - When did he learn to swim?

    - Who taught him how to swim?

18. 

    - What is her favorite color?

    - Why does she like the color blue?

19. 

    - What did they do together?

    - Where did they go shopping?

20. 

    - Who is the president of the United States?

    - When did Joe Biden become president?

Hy vọng những kiến thức mà IELTS LangGo cung cấp cho bạn về các câu hỏi Wh sẽ giúp bạn hiểu sâu và vận dụng vào các bài tập wh-question lớp 6 tốt hơn. Với những kinh nghiệm mà bạn đã rút ra được qua bài học này, bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra sắp tới!

>> Bài viết liên quan dành cho lớp 6:

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ