Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải Tiếng Anh lớp 8 Global Success: Unit 1 - A closer look 2 (trang 11)

Nội dung [Hiện]

Bài viết này của IELTS LangGo mang đến cho bạn lời giải chi tiết của sách Tiếng Anh lớp 8 - Unit 1: A Closer Look 2. Cùng xem để chuẩn bị bài kĩ càng trước khi đến lớp và đạt được điểm cao trong bài kiểm tra nhé!

1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column

(Hãy làm bài theo cặp. Đặt các động từ trong cột thích hợp)

Đáp án:

Verbs followed by gerunds only

Verbs followed by both gerunds and to-infinitives

Detest, fancy, dislike, enjoy

Love, like, hate, prefer

Cấu trúc: 

  • Detest/ fancy/ dislike/ enjoy + V-ing 
  • Love/ like/ hate/ prefer + V-ing/ to V
Những động từ theo sau bởi V-ing, to V
Những động từ theo sau bởi V-ing, to V

2. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án đúng, A,B hoặc C)

Đáp án được in đậm:

1. I love …, so in my leisure time, I go to some villages near Ha Noi to relax and enjoy the outdoors.

A. travelling                     B. travel                           C. to travel

Giải thích: love + V-ing : love + to V = thích làm việc gì đó

2. Tom enjoys … puzzles, especially Sudoku.

A. doing                           B. do                                C. to do

Giải thích: enjoy + V-ing: thích làm việc gì

3. When do you like … TV?

A. to watch                       B. watch                           C. watching

Giải thích: love + V-ing = love + to V: thích làm việc gì đó

4. Do you fancy … to the cinema this weekend?

A. go                                B. going                            C. to go

Giải thích: fancy + V-ing: thích làm việc gì đó

5. I detest … I think it's cruel to harm animals.

A. hunting                    B. to hunt                          C. hunt

Giải thích: detest + V-ing: ghét làm việc gì đó

3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable form.

(Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng các động từ trong ngoặc ở dạng phù hợp của chúng.)

Đáp án:

1. Mark likes surfing the net / likes to surf the net. (Mark thích lướt web.)

2. The girls enjoy doing DIY. (Những cô gái thích làm DIY.)

3. My cousin dislikes cooking. (Anh em họ tôi không thích nấu ăn.)

4. My father hates going shopping / hates to go shopping. (Bố tôi ghét đi mua sắm.)

5. Tom and his father prefer doing puzzles / prefer to do puzzles. (Tom và cha anh ấy thích làm các câu đố.)

4. Complete the sentences about yourself.

(Hoàn thành các câu sau về bản thân mình)

Gợi ý đáp án:

I like listening to music in my free time. 

(Tôi thích nghe nhạc trong thời gian rảnh của mình.)

I dislike horror movies because they give me nightmares.

(Tôi không thích phim kinh dị vì nó khiến tôi mơ ác mỗi đêm.)

I love spending time with my family and friends.

(Tôi yêu thích dành thời gian bên gia đình và bạn bè.)

I hate it when people are rude and disrespectful.

(Tôi ghét khi người khác thô lỗ và thiếu tôn trọng.)

I prefer watching movies at home rather than going to the cinema.

(Tôi thích xem phim ở nhà hơn là đi rạp chiếu phim.)

I detest people who lie and deceive others.

(Tôi ghét những người nói dối và lừa dối người khác.)

5. GAME Likes and dislikes mimes

(Trò chơi Thích và không thích bằng kịch câm)

Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt. (Hãy làm theo nhóm. Một bạn bắt chước một hoạt động giải trí mà bạn ấy thích hoặc không thích. Những người còn lại đoán hoạt động đó bằng cách đặt câu hỏi Có hoặc Không, sử dụng các động từ đã học.)

Ví dụ:

A: Do you like surfing the net? (Bạn có thích lướt mạng không?)

B: No. I don't.

C: Do you love messaging your friends? (Bạn có thích nhắn tin cho bạn bè không?)

B: Yes, I do.

Hy vọng bài viết này của IELTS LangGo sẽ giúp bạn học và ghi nhớ kiến thức của Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - A Closer Look 2. Đừng quên xem thêm các bài giải cùng unit của IELTS LangGo để nắm được toàn bộ Unit 1 nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ