Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

50+ lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh ý nghĩa tặng người phụ nữ bạn yêu thương

Nội dung [Hiện]

Ngày 20/10 đang đến gần, đây là dịp để chúng ta thể hiện tình yêu và lòng biết ơn tới những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta bằng những lời chúc chân thành.

Trong bài viết này, IELTS LangGo sẽ tổng hợp cho bạn danh sách hơn 50 lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất để gửi tới mẹ, cô giáo, người yêu, vợ hay những người bạn gái thân thiết nhé.

Tổng hợp lời chúc 20/10  bằng Tiếng Anh hay nhất
Tổng hợp lời chúc 20/10  bằng Tiếng Anh hay nhất

1. Lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh dành cho mẹ

Mẹ là người phụ nữ luôn quan tâm và yêu thương bạn vô điều kiện nên trong ngày phụ nữ Việt Nam, bạn hãy gửi đến mẹ những lời chúc chân thành và cảm động nhất để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn.

On this special day, I want to thank you for your endless love and sacrifices. Happy 20/10, Mom!

Trong ngày đặc biệt này, con muốn cảm ơn mẹ vì tình yêu vô tận và những hy sinh của mẹ. Chúc mừng ngày 20/10, Mẹ!

To the woman who taught me the meaning of love and strength, Happy Vietnamese Women's Day, Mom!

Dành cho người phụ nữ đã dạy cho con ý nghĩa của tình yêu và sức mạnh, Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, Mẹ!

On this special day, I want to express my gratitude for your unwavering support and love. Happy 20/10, Mom!

Trong ngày đặc biệt này, con muốn bày tỏ lòng biết ơn với sự hỗ trợ và tình yêu không bao giờ đổi thay của mẹ. Chúc mừng ngày 20/10, Mẹ!

You are not just my mother; you are my best friend. I cherish every moment with you.

Mẹ không chỉ là mẹ của con; mẹ còn là người bạn thân nhất của con. Con trân trọng mỗi khoảnh khắc bên mẹ.

Mom, your well-being is our constant prayer. Happy 20/10!

Sức khỏe của mẹ là điều chúng con luôn cầu nguyện. Chúc mừng ngày 20/10!

You are not just a mom but also a friend, a guide, and a pillar of strength. Wishing you a day filled with love and happiness.

Mẹ không chỉ là mẹ của con mà còn là một người bạn, một người hướng dẫn, và là nguồn sức mạnh. Chúc mừng mẹ một ngày tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

On this special day, we wish you a life filled with health, prosperity, and the beauty of happiness. Happy Vietnamese Women's Day, Mom!

Trong ngày đặc biệt này, chúng con chúc mẹ một cuộc đời tràn đầy sức khỏe, thịnh vượng, và vẻ đẹp của hạnh phúc. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

Happy Vietnamese Women's Day, Mom! May your beauty never fade and your success never wane.

Mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam! Chúc mẹ luôn xinh đẹp và thành công ạ.

To the world, you may be one person, but to me, you are the world. Happy Vietnamese Women’s Day to the most important woman in my life.

Với thế giới này, mẹ có thể chỉ là một người, nhưng với con, mẹ chính là cả thế giới. Chúc người quan trọng nhất trong cuộc đời con ngày phụ nữ Việt Nam hạnh phúc.

Mom, your well-being means the world to us. Happy Vietnamese Women's Day!

Sức khỏe của mẹ là tất cả đối với chúng con. Chúc mẹ Ngày Phụ nữ Việt Nam hạnh phúc!

Những lời chúc 20/10 cho mẹ bằng tiếng Anh
Những lời chúc 20/10 cho mẹ bằng tiếng Anh

On this special day, we send you all our love and wish for your continued good health. Happy Vietnamese Women's Day, Mom!

Trong ngày đặc biệt này, chúng con gửi đến mẹ tất cả tình yêu và mong rằng sức khỏe của mẹ sẽ luôn tốt đẹp. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, Mẹ!

A mother's love is like a ray of sunshine, warming our hearts. Happy Vietnamese Women's Day to the most loving mom in the world!

Tình yêu của một người mẹ giống như một tia nắng, làm ấm trái tim chúng ta. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với người mẹ yêu thương nhất trên thế giới!

Cheers to you, Mom! Whatever I am today, it is just because of you. You are my inspiration and motivation. Happy Women’s Day to you.

Chúc mừng đến mẹ, Mẹ ơi! Tất cả những gì con có hôm nay, đều là nhờ có mẹ. Mẹ là nguồn động viên và động lực của con. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, mẹ nhé.

In the orchestra of our family, you're the conductor, harmonizing our lives with love and laughter.

Trong dàn nhạc của gia đình mình, mẹ chính là người chỉ huy, hòa quyện cuộc sống của chúng con bằng tình yêu và tiếng cười.

On this special day, we wish you a lifetime of good health, love, and happiness. Happy Vietnamese Women's Day, Mom!

Trong ngày đặc biệt này, chúng con chúc mừng mẹ một cuộc đời đầy sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

Your kindness, wisdom, and love have a profound impact on our lives. Thank you for being the incredible women that you are. Happy 20/10!

Sự tử tế, sự thông minh và tình yêu của mẹ có tác động sâu sắc đối với cuộc sống của chúng con. Cảm ơn Mẹ đã là những phụ nữ tuyệt vời như vậy. Chúc mừng 20/10!

Dear Mom, your strength and resilience are truly admirable. May you always find joy in life. Happy Vietnamese Women's Day!

Mẹ thân yêu, sức mạnh và sự kiên nhẫn của mẹ thực sự đáng ngưỡng mộ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, mong rằng mẹ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Mom, your love and sacrifices have shaped my life in the most beautiful way. I'm grateful for everything. Happy Vietnamese Women’s Day!

Mẹ ơi, tình yêu và những hy sinh của mẹ đã định hình cuộc sống của con một cách tuyệt đẹp nhất. Con biết ơn tất cả. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

2. Lời chúc cô giáo ngày 20/10 bằng Tiếng Anh

Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các bạn cũng đừng quên gửi đến những cô giáo kính yêu của mình những lời chúc thật ý nghĩa nhé.

You've not only imparted knowledge but also shaped our character. We are grateful for your dedication. Happy Vietnamese Women’s Day!

Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hình tố chất của chúng em. Chúng em biết ơn sự tận tụy của cô. Chúc cô ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ!

On this special day, we honor the women who educate, inspire, and empower the next generation. Happy Vietnamese Women's Day to all teachers.

Trong ngày đặc biệt này, chúng ta tôn vinh những người phụ nữ đã đào tạo, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ kế tiếp. Chúc tất cả các cô giáo Ngày Phụ nữ Việt Nam hạnh phúc.

Your influence extends far beyond the classroom, molding us into better individuals. Thank you, dear teacher.

Những ảnh hưởng của cô không chỉ giới hạn trong lớp học, mà còn định hình chúng em trở thành những người tốt hơn. Chúng em cảm ơn cô giáo thân yêu.

Dear teacher, your dedication to shaping young minds is truly remarkable. May your passion for teaching continue to inspire us. Happy Vietnamese Women’s Day!

Cô giáo thân yêu, sự cống hiến của cô trong việc đào tạo lớp trẻ thật sự tuyệt vời. Mong rằng đam mê của cô sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng em. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

Những câu chúc 20/10 bằng Tiếng Anh cho cô giáo
Những câu chúc 20/10 bằng Tiếng Anh cho cô giáo

Dear teachers, your influence on our lives is immeasurable. Happy Vietnamese Women's Day!

Thưa các cô giáo kính yêu, những ảnh hưởng của các cô đối với cuộc sống của chúng em là là không đo đếm được. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

You are not just a teacher but also a mentor, a role model, and a source of wisdom. Your dedication to our education is priceless. Happy Vietnamese Women's Day, dear teacher!

Cô không chỉ là một người giáo viên mà còn là một người hướng dẫn, một tấm gương, và một nguồn kiến thức. Sự cống hiến của cô đối với việc học của chúng e, là vô giá. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, cô giáo kính yêu!

On this Vietnamese Women's Day, we salute the extraordinary women who guide us, including our wonderful teachers.

Trong Ngày Phụ nữ Việt Nam này, chúng em xin tôn vinh những người phụ nữ xuất sắc, những cô giáo tuyệt vời đã soi đường cho chúng em.

To our female educators, you are not just teachers; you are role models who inspire us everyday

Dành cho những cô giáo của chúng em, cô không chỉ là những nhà giáo, cô còn là tấm gương có sức lan tỏa, tạo động lực cho chúng em hàng ngày.

May your day be filled with the same warmth and inspiration that you bring into our lives every day. You are a phenomenal teacher, and we are lucky to have you. Happy Women’s Day!

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, mong rằng ngày hôm nay của cô sẽ tràn đầy sự ấm áp và truyền cảm hứng giống như thầy cô mang đến trong cuộc sống của chúng em hàng ngày. Cô là một người giáo viên xuất sắc, và chúng e, rất may mắn vì có cô.

On Vietnamese Women’s Day, I want to express my deepest gratitude to you, Mrs. [name], for your unwavering commitment to education. May your life be filled with good health, successful teaching experiences, and the joy that comes from nurturing young minds. Happy Vietnamese Women’s Day!

Trong Ngày Nhà giáo Việt Nam, em muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cô, [Tên Cô giáo], vì sự tận tụy không ngừng đối với giáo dục. Mong rằng cô sẽ luôn tràn đầy sức khỏe, những trải nghiệm giảng dạy thành công, và niềm vui từ việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

Dear Mrs. [name], on this special occasion of Vietnamese Women’s Day, I want to extend my heartfelt wishes for your good health, continued success in your teaching career, and boundless happiness.

Thưa cô [Tên Cô giáo], trong dịp đặc biệt của Ngày Phụ nữ Việt Nam này, em muốn gửi đến cô lời chúc sức khỏe dồi dào, thành công liên tục trong sự nghiệp giảng dạy, và luôn luôn hạnh phúc.

It’s Women’s Day, and I wanted to take a moment to thank you for your dedication to education. Your lessons go beyond textbooks, shaping our futures. Happy Vietnamese Women’s Day!

Hôm nay là Ngày Phụ nữ, và em muốn dành khoảnh khắc này để cảm ơn cô vì những cống hiến của cô cho sự nghiệp giáo dục. Những bài học của cô đã vượt ra ngoài cả sách giáo khoa giúp định hình tương lai của chúng em. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

3. Lời chúc 20/10 cho bạn bè bằng Tiếng Anh

Khác với lời chúc dành cho mẹ hay cô giáo, lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh cho những người bạn gái, đồng nghiệp thân thiết thường mang tính thân mật, đáng yêu và có chút hài hước.

To the queens of multitasking, the masters of selfies, and the goddesses of humor, Happy Vietnamese Women's Day!

Gửi lời chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với những nữ hoàng của việc đa nhiệm, thầy bói của tự sướng, và thần thánh của hài hước.

Wishing you a day filled with love, laughter, and all the happiness in the world. Happy Vietnamese Women's Day!

Chúc bạn một ngày tràn đầy tình yêu, tiếng cười, và tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

On this Women's Day, I want to remind you of how special you are to me. Your friendship means the world. Happy Vietnamese Women's Day!

Trong Ngày Phụ nữ này, tôi muốn nhắc nhở bạn về sự đặc biệt của bạn đối với tôi. Tình bạn của bạn có ý nghĩa to lớn với tôi. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

May your day be as bubbly as your personality, as colorful as your wardrobe, and as sweet as your friendship. Happy October 20th!

Chúc ngày của bạn sôi động như tính cách của bạn, đa dạng như tủ đồ của bạn, và ngọt ngào như tình bạn của chúng ta. Chúc mừng ngày 20/10!

On this day, may you find happiness in the little things, like a hot cup of coffee and a warm hug from a friend. Happy October 20th!

Trong ngày này, hy vọng bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé, như một tách cà phê nóng và một cái ôm ấm áp từ người bạn. Chúc mừng ngày 20/10!

Your fashion sense is so on point that even the fashion police would give you a high-five. Happy 20/10!

Gu thời trang của bạn tuyệt vời đến mức thậm chí cả cảnh sát thời trang cũng sẽ đánh bạc tay với bạn. Chúc mừng 20/10!

To my partner in mischief and laughter, may your 20/10 be filled with endless joy and unforgettable moments

Dành cho đồng phạm của tôi trong trò nghịch và tiếng cười, hy vọng ngày 20/10 của bạn sẽ tràn đầy niềm vui vô tận và những ký ức khó quên.

Những lời chúc mừng 20/10 bằng Tiếng Anh cho bạn bè
Những lời chúc mừng 20/10 bằng Tiếng Anh cho bạn bè

Happy Vietnamese Women's Day to the one who knows how to turn any day into a fun-filled adventure. May your day be as awesome as you are, partner in crime!

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với người biết cách biến mọi ngày thành một cuộc phiêu lưu đầy vui vẻ. Hy vọng ngày của cậu sẽ tuyệt vời như cậu vậy, đồng phạm của tớ!

Keep shining like the star you are and continue to inspire everyone around you. Happy Vietnamese Women's Day, my guiding light.

Hãy tiếp tục tỏa sáng như ngôi sao và tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh cậu. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, ánh sáng hướng dẫn của bọn tớ.

Every day with you is a new adventure, and I can't wait to see where our journey takes us next. Happy Vietnamese Women's Day, my partner in crime.

Mỗi ngày bên mày là một cuộc phiêu lưu mới, và tao không thể chờ đợi để xem hành trình của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến đâu tiếp theo. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với đồng bọn của tao.

Cheers to my partner in crime! On Women's Day, let's eat cake and wear glitter because that's what fabulous friends do. Happy Vietnamese Women's Day!:

Chúc mừng người đồng phạm của tôi! Trong Ngày Phụ nữ, hãy ăn bánh và mặc đồ lấp lánh vì đó là những gì bạn bè tuyệt vời làm. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

To the master of group selfies, the champion of late-night chats, and the queen/king of online shopping, Happy 20/10! May your Wi-Fi always be strong, and your friends never run out of phone storage for all your photos!

Dành cho chủ tịch của những bức ảnh tụ tập, nhà vô địch của những cuộc trò chuyện đêm khuya, và nữ hoàng/người chủ tịch của việc mua sắm trực tuyến, Chúc mừng 20/10! Mong rằng Wi-Fi của bạn luôn mạnh mẽ, và bạn bè của bạn không bao giờ hết dung lượng lưu trữ điện thoại cho tất cả các bức ảnh của bạn!

Dear friend, your presence in my life is a gift that I cherish. Wishing you happiness and love on this Women's Day!

Thân mến bạn thân, sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của tôi là một món quà mà tôi trân trọng. Chúc bạn hạnh phúc và yêu thương trong Ngày Phụ nữ này!

Happy Vietnamese Women's Day! May your cup of coffee always be hot, your work days be short, and your weekends be long and filled with fun!

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam! Mong rằng ly cà phê của bạn luôn nóng hổi, ngày làm việc của bạn ngắn gọn, và cuối tuần của bạn dài và tràn đầy niềm vui!

Your presence is like a party wherever you go, and we're always ready to celebrate you. Happy 20/10!

Sự hiện diện của bạn giống như một bữa tiệc bất cứ nơi nào bạn đi, và chúng tôi luôn sẵn sàng để tôn vinh bạn. Chúc mừng 20/10!

Dear [name], you've mastered the art of making everyone laugh. Your humor is as sharp as your fashion sense. Happy Vietnamese Women's Day!

[Tên] thân mến, cậu đã làm chủ nghệ thuật làm cho mọi người cười. Tính hài hước của cậu cũng sắc bén như gu thời trang của cậu vậy. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!

Hey there, laughter queen! On Women's Day, let's raise a toast to your infectious humor and unforgettable antics. You're one of a kind!

Xin chào nữ hoàng của tiếng cười! Trong Ngày Phụ nữ, hãy nâng cốc chúc mừng sự hài hước lan tỏa của bạn và những trò ngốc nghếch khó quên. Bạn là duy nhất!

To the friend who turns ordinary moments into extraordinary adventures, Happy Vietnamese Women's Day! Let's continue our wild escapades!

Gửi lời chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với người bạn biến những khoảnh khắc bình thường thành những cuộc phiêu lưu tuyệt vời, Hãy tiếp tục những cuộc phiêu lưu điên rồ của chúng ta!

4. Lời chúc mừng 20/10 cho người yêu bằng Tiếng Anh

Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 cũng là dịp để bạn bày tỏ tình cảm đến với người vợ hay người yêu tuyệt vời của mình nhé.

On this special day, I want to celebrate not just the amazing woman in the world but also the incredible woman in my life. Happy Vietnamese Women's Day, my darling!

Trong ngày đặc biệt này, anh muốn chúc mừng không chỉ các phụ nữ tuyệt vời trên thế giới mà còn cả người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời anh. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, em yêu!

My dearest, may you always be blessed with good health, endless success, and boundless happiness. You deserve nothing but the best. Happy 20/10, my love.

Em yêu dấu của anh, mong em luôn được ban cho sức khỏe tốt, thành công không ngừng, và hạnh phúc không giới hạn. Em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng 20/10, tình yêu của đời anh.

Happy Vietnamese Women's Day to the one who fills my life with love and happiness. Thank you for being you, my dear.

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam cho người làm trái tim anh tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã là chính em, em thân yêu của anh.

On this Vietnamese Women's Day, I want to express my deepest gratitude to you, my love, for all the love and support you've given me.

Trong Ngày Phụ nữ Việt Nam này, anh muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với em yêu của anh, vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ mà em đã dành cho anh.

To the one who brightens my darkest days, thank you for being my light. Happy Vietnamese Women's Day, my dear.

Đến với người làm sáng bừng những ngày tối tăm của anh, cảm ơn em vì đã là nguồn sáng của anh. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, em thân yêu của anh.

Lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh cho vợ/người yêu
Lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh cho vợ/người yêu

Every day with you is a gift, and I cherish every moment we spend together. Happy Vietnamese Women's Day to the woman who has stolen my heart.

Mỗi ngày bên em là một món quà, và anh trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta dành cùng nhau. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với người đã đánh cắp trái tim anh.

My love, I want to take a moment to express my gratitude for your love, your care, and your unwavering support. Happy Vietnamese Women's Day.

Em yêu của anh, anh muốn dành một khoảnh khắc để thể hiện lòng biết ơn đối với tình yêu, sự quan tâm và sự ủng hộ không bao giờ ngừng của em. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

You know you're an amazing wife when even the coffee tastes better because of your love. Happy Vietnamese Women's Day to the queen of caffeine and my heart.

Em biết mình là một người vợ tuyệt vời khi mà cà phê cũng ngon hơn nhờ vào tình yêu của em. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến nữ hoàng của cà phê và trái tim anh.

On this Vietnamese Women's Day, I want to wish you a life filled with good health to enjoy every moment, success in all your endeavors, and the purest form of happiness. You are my greatest joy.

Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Anh muốn gửi lời chúc đến em, một cuộc sống đầy sức khỏe để em tận hưởng từng khoảnh khắc, thành công trong mọi nỗ lực, và hạnh phúc tinh khiết nhất. Em là niềm vui lớn nhất của anh.

To the woman who makes every day brighter with her presence, I wish you a day filled with happiness and love. Happy 20/10, my dear.

Dành cho người phụ nữ làm cho mỗi ngày trở nên tươi sáng bằng sự hiện diện của mình, anh chúc em một ngày tràn đầy hạnh phúc và tình yêu. Chúc mừng 20/10, tình yêu của anh.

You are the strength behind my success, and I am forever grateful for your love and support. Happy 20/10 to the most amazing wife in the world.

Em là sức mạnh đằng sau sự thành công của anh, và anh mãi biết ơn tình yêu và sự hỗ trợ của em. Chúc mừng 20/10 đến với người vợ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Life with you is like a box of chocolates - sweet, delightful, and full of surprises. Happy 20/10 to my favorite piece of chocolate!

Cuộc sống bên em giống như một hộp sô cô la - ngọt ngào, thú vị, và tràn đầy bất ngờ. Chúc mừng 20/10 đến với miếng sô-cô-la yêu thích của anh!

Dear [name], may your path be always filled with good health to conquer any challenge, success in every endeavor you pursue, and happiness that knows no bounds. Happy 20/10, my love.

Vợ thân mến, mong con đường của em luôn tràn đầy sức khỏe để vượt qua mọi thách thức, thành công trong mọi nỗ lực em theo đuổi, và hạnh phúc không giới hạn. Chúc mừng 20/10, tình yêu của đời anh.

Ngày phụ nữ Việt Nam đã cận kề, các bạn đừng quên gửi đến những người phụ nữ thân yêu của mình những lời chúc 20/10 bằng Tiếng Anh ấm áp và ý nghĩa nhé.

Hy vọng những lời chúc mà IELTS LangGo tổng hợp trên đây sẽ góp phần giúp bạn tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ cho phái nữ trong ngày đặc biệt này.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ