Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chinh phục chủ đề Internet IELTS Speaking: Câu hỏi và trả lời mẫu

Nội dung [Hiện]

Internet là chủ đề xuất hiện khá thường xuyên trong các bài thi IELTS Speaking. Để chinh phục topic này một cách dễ dàng, các bạn hãy tham khảo ngay Câu hỏi và trả lời mẫu về chủ đề Internet IELTS Speaking được biên soạn bởi LangGo nhé.

Tham khảo bài mẫu chủ đề Internet IELTS Speaking

Tham khảo bài mẫu chủ đề Internet IELTS Speaking

Câu hỏi thường gặp và câu trả lời mẫu chủ đề Internet IELTS Speaking

Các câu hỏi về chủ đề Internet có thể xuất hiện trong cả 3 part của phần thi IELTS Speaking. Trong phần này, IELTS LangGo đã tổng hợp những câu hỏi thường gặp về chủ đề Internet trong Speaking Part 1,2,3 và đồng thời biên soạn câu trả lời mẫu với những từ vựng “ăn điểm” để các bạn hiểu cách triển khai câu trả lời.

Cùng tham khảo ngay các câu hỏi và mẫu câu trả lời về topic Internet IELTS Speaking nhé.

PART 1:

1. How important is the Internet to you? (Internet quan trọng như thế nào đối với bạn?)

As a digital marketer, the internet plays an indispensable role for me. It can be considered as a powerful research tool which can bring our products closer to customers.

(Là một nhà tiếp thị kỹ thuật số, internet đóng một vai trò không thể thiếu đối với tôi. Có thể coi đây là một công cụ nghiên cứu mạnh mẽ giúp tôi có thể đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng.)

Câu hỏi thường gặp và câu trả lời mẫu topic Internet IELTS Speaking Part 1

Câu hỏi thường gặp và câu trả lời mẫu topic Internet IELTS Speaking Part 1

2. Do you use the Internet more for work or in your free time? (Bạn sử dụng Internet nhiều hơn cho công việc hay trong thời gian rảnh?)

The time I spend on the internet is mostly for work. I often google as my search engine and some other services that assist me in creating content. In my spare time, watching Youtube and surfing Facebook is what I enjoy doing.

(Thời gian tôi dành cho internet phần lớn là dành cho công việc. Tôi thường google làm công cụ tìm kiếm của mình và một số dịch vụ khác hỗ trợ tôi tạo nội dung. Những lúc rảnh rỗi, tôi thích xem Youtube và lướt Facebook.)

3. How will the Internet develop in the future? (Internet sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?)

In my view, the internet has reached a tremendous amount of consumers as well as providing services for people to utilize. In the future, only one additional thing that would need to be altered is to ensure the network transmission system's longevity.

(Theo quan điểm của tôi, Internet đã tiếp cận một lượng lớn người tiêu dùng cũng như cung cấp các dịch vụ cho mọi người sử dụng. Trong tương lai, chỉ cần thay đổi một điều nữa là đảm bảo tuổi thọ của hệ thống truyền dẫn mạng.)

PART 2:

Talk about the most important benefit of the internet.

You should say:

 • What it is
 • Why you prefer it
 • How students can take advantage of it
 • And explain what is the importance of it in your country.

(Phần 2: Nói về lợi ích quan trọng nhất của internet.

Bạn nên nói:

 • Nó là gì
 • Tại sao bạn thích nó
 • Làm thế nào học sinh có thể tận dụng nó
 • Và giải thích tầm quan trọng của nó ở quốc gia của bạn.)

IELTS Speaking Part 2 Sample chủ đề Internet

IELTS Speaking Part 2 Sample chủ đề Internet

Undeniably, the internet is one of the greatest technologies of all time, and it has unquestionably transformed our world for the better. In truth, the internet's potential is virtually limitless if utilized properly, as there are several essential benefits to using it regardless of what we do or where we live.

(Không thể phủ nhận, Internet là một trong những công nghệ vĩ đại nhất mọi thời đại, và không nghi ngờ gì nữa, nó đã biến thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Trên thực tế, tiềm năng của Internet là hầu như vô hạn nếu được sử dụng đúng cách, vì có một số lợi ích thiết yếu khi sử dụng nó bất kể chúng ta làm gì hoặc sống ở đâu.)

To begin with, one of the most essential advantages of the internet is that it allows us to interact and communicate with each other in an instantaneous manner that was impossible prior to its inception some decades ago, by providing an infinite quantity of knowledge and information. In fact, it used to take days, if not months, to get information around the world.

(Để bắt đầu, một trong những lợi thế thiết yếu nhất của Internet là nó cho phép chúng ta tương tác và liên lạc với nhau một cách tức thời mà trước khi ra đời cách đây vài thập kỷ là điều không thể xảy ra, bằng cách cung cấp vô số kiến thức và thông tin. Trên thực tế, để có được thông tin trên khắp thế giới phải mất vài ngày, nếu không phải là vài tháng.)

In any case, the arrival of the internet has shown to be extremely beneficial to my nation. First, it has increased the efficiency and productivity of our workers in factories and offices by improving the process of readily and rapidly sharing various types of data and information.

Furthermore, it has enabled millions of our young employees to seek various types of online job positions in many nations and firms, therefore greatly reducing my country's unemployment problem.

(Trong mọi trường hợp, sự xuất hiện của Internet đã cho thấy là vô cùng có lợi cho quốc gia của tôi. Đầu tiên, nó đã tăng hiệu quả và năng suất của công nhân của chúng tôi trong các nhà máy và văn phòng bằng cách cải thiện quy trình chia sẻ nhanh chóng và sẵn sàng các loại dữ liệu và thông tin khác nhau.

Hơn nữa, nó đã cho phép hàng triệu nhân viên trẻ của chúng tôi tìm kiếm nhiều loại vị trí việc làm trực tuyến khác nhau ở nhiều quốc gia và công ty, do đó làm giảm đáng kể vấn đề thất nghiệp của đất nước tôi.)

PART 3

1. How do you think the Internet will change people’s buying habits in the future? (Bạn nghĩ Internet sẽ thay đổi thói quen mua hàng của mọi người như thế nào trong tương lai?)

The internet has developed rapidly to obtain information about users’ behavior on websites. So I believe that in the future it could suggest to customers what they really want via targeted ads and significantly enhance the online shopping experience.

(Internet đã phát triển nhanh chóng để thu thập thông tin về hành vi của người dùng trên các trang web. Vì vậy, tôi tin rằng trong tương lai, nó có thể gợi ý cho khách hàng những gì họ thực sự muốn thông qua các quảng cáo được nhắm mục tiêu và nâng cao đáng kể trải nghiệm mua sắm trực tuyến.)

Câu hỏi và trả lời mẫu part 3 chủ đề Internet IELTS Speaking

Câu hỏi và trả lời mẫu part 3 chủ đề Internet IELTS Speaking

2. What’s the best age for children to use the Internet? (Tuổi trẻ sử dụng Internet tốt nhất là bao nhiêu?)

The best age for children to begin to use the internet is when they are semi-mature, between the ages of 8 and 10, and can begin to weigh the benefits and drawbacks. Parents should, however, keep their children's internet use under control and restrict the information that may be damaging to them.

(Độ tuổi tốt nhất để trẻ em bắt đầu sử dụng Internet là khi chúng ở độ tuổi bán trưởng thành, từ 8 đến 10 tuổi và có thể bắt đầu cân nhắc giữa lợi ích và hạn chế. Tuy nhiên, cha mẹ nên kiểm soát việc sử dụng Internet của con em mình và hạn chế thông tin có thể gây tổn hại cho chúng.)

3. Is the Internet important for education? (Internet có quan trọng đối với giáo dục không?)

The internet had minimal impact on education ten years ago. Despite some recent years, particularly during the epidemic, it remains one of the most essential channels that allows students all around the world easy access to education. Furthermore, students may access a wealth of study materials via the internet.

(Cách đây mười năm, Internet có tác động rất nhỏ đến giáo dục. Mặc dù vậy, một số năm gần đây, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, nó vẫn là một trong những kênh thiết yếu nhất cho phép học sinh trên toàn thế giới tiếp cận dễ dàng với giáo dục. Hơn nữa, sinh viên có thể truy cập vô số tài liệu nghiên cứu thông qua internet.)

Tổng hợp từ vựng hay về chủ đề Internet IELTS Speaking

Sau khi tham khảo một số câu hỏi và trả lời mẫu trong phần trên, các bạn hãy cùng ghi chép lại một số từ vựng hay về chủ đề Internet mà IELTS LangGo đã tổng hợp lại dưới đây để vận dụng vào bài nói của mình nhé.

 • To play an indispensable role: Đóng vai trò không thể thiếu
 • A powerful research tool: Một công cụ nghiên cứu đầy sức mạnh
 • To bring our products closer to customers: Mang sản phẩm của chúng tôi đến gần hơn với khách hàng
 • Search engine: Công cụ tìm kiếm
 • To assist sb: Giúp đỡ ai
 • To reach a tremendous amount of consumers: Tiếp cận một lượng lớn người tiêu dùng
 • To ensure the network transmission system's longevity: Đảm bảo tuổi thọ của hệ thống truyền dẫn mạng.
 • The greatest technologies of all time: Công nghệ vĩ đại nhất mọi thời đại
 • To allow us to interact and communicate with: Cho phép chúng ta tương tác và liên lạc với
 • In an instantaneous manner: Một cách tức thời
 • Inception: Sự ra đời, xuất hiện
 • An infinite quantity of: Vô số
 • The arrival of the internet: Sự xuất hiện của Internet
 • To seek various types of online job positions: Tìm kiếm nhiều loại vị trí việc làm trực tuyến khác nhau
 • To reduce my country's unemployment problem: Làm giảm vấn đề thất nghiệp của đất nước tôi
 • To obtain information: Thu thập thông tin
 • Targeted ads: Quảng cáo có mục tiêu
 • To enhance the online shopping experience: Nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến
 • Semi-mature: Bán trưởng thành
 • To weigh the benefits and drawbacks: Cân nhắc giữa lợi ích và hạn chế
 • To keep their children's internet use under control: Kiểm soát việc sử dụng Internet của trẻ em
 • To have minimal impact on: Có ảnh hưởng rất nhỏ đến
 • To remain one of the most essential channels: Vẫn là một trong những kênh thiết yếu nhất
 • To access a wealth of study materials: Truy cập vô số tài liệu nghiên cứu

Như vậy, trên đây, chúng ta đã cùng tham khảo các câu hỏi và trả lời mẫu cho chủ để Internet IELTS Speaking đồng thời bổ sung một số từ vựng ăn điểm cho chủ đề này. Hy vọng những từ vựng và những câu trả lời mẫu mà IELTS LangGo biên soạn trên đây có thể giúp bạn chinh phục chủ đề này một cách dễ dàng.

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ