Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải chi tiết đề IELTS Reading: Angkor wat

Nội dung [Hiện]

Trong bài viết dưới đây IELTS LangGo gửi đến các bạn phần giải đề chi tiết của bài IELTS Reading Angkor Wat từ quyển The Complete Guide to Academic Reading - Phil Biggerton. Hãy cùng tham khảo nhé!

1. Dịch bài IELTS Reading: Angkor Wat

Angkor Wat

Paragraph 1

Angkor Wat is simply unique, a stunning blend of spirituality, and symmetry, an enduring example of man’s devotion to his gods. Relish the very first approach, as that spine-tickling moment when you emerge on the inner causeway will rarely be felt again. It is the largest and undoubtedly the most breathtaking of the monuments at Angkor, and is widely believed to be the largest religious structure in the world. It is also the best-preserved temple at Angkor, as it was never abandoned to the elements, and repeat visits are rewarded with previously unnoticed details. It was probably built as a funerary temple for Suryavarman II to honour Vishnu, the Hindu deity with whom the king identified.

Angkor Wat là duy nhất, một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa tâm linh và sự đối xứng, là một ví dụ lâu bền về sự tận tụy của con người đối với các vị thần của mình. Hãy thưởng thức những giây phút đầu tiên vì khoảnh khắc rùng mình khi bạn bước chân vào con đường đi bên trong sẽ khó mà cảm nhận lại được. Đây là công trình lớn nhất và chắc chắn là ngoạn mục nhất trong các đài tưởng niệm tại Angkor, và nơi này được tin một cách rộng rãi là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới. Nó cũng là ngôi đền được bảo tồn tốt nhất ở Angkor, vì chưa bao giờ bị bỏ hoang trước thiên nhiên, và những lần thăm lại sẽ mang đến những chi tiết mới mà trước đây bạn chưa nhận ra. Có lẽ nơi này được xây dựng như một ngôi đền tang lễ cho Suryavarman II để tôn vinh Vishnu, vị thần Hindu mà nhà vua thấy đồng nhất với.

Paragraph 2

There is much about Angkor Wat that is unique among the temples of Angkor. The most significant point is that the temple is oriented towards the west. This is symbolically the direction of death, which once led a large number of scholars to conclude that Angkor Wat must have existed primarily as a tomb. This idea was supported by the fact that the magnificent bas-reliefs of the temple were designed to be viewed in an anticlockwise direction, a practice that has precedents in ancient Hindu funerary rites. Vishnu, however, is also frequently associated with the west, and it is now commonly accepted that Angkor Wat most likely served both as a temple and a mausoleum for Suryavarman II.

Có rất nhiều điều về Angkor Wat là độc đáo trong số các ngôi đền ở Angkor. Điểm quan trọng nhất là ngôi đền được hướng về phía tây. Đây là hướng tượng trưng cho cái chết, điều này từng dẫn đến kết luận của một số lượng lớn các học giả rằng Angkor Wat chủ yếu tồn tại như một lăng mộ. Ý kiến này được ủng hộ bởi thực tế rằng các bức phù điêu tuyệt đẹp của ngôi đền được thiết kế để được nhìn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, một thực hành có tiền lệ trong các nghi lễ tang lễ Hindu cổ đại. Tuy nhiên, Vishnu cũng thường được liên kết với phía tây, và bây giờ người ta thường chấp nhận rằng Angkor Wat có khả năng vừa là một ngôi đền vừa là lăng mộ cho Suryavarman II.

Paragraph 3

Apsara

Angkor Wat is famous for its beguiling apsara (heavenly nymphs). There are more than 3,000 carved into the walls of the temple, each of them unique, and there are more than 30 different hairstyles for budding stylists to check out. Many of these exquisite apsara were damaged during Indian efforts to clean the temples with chemicals during the 1980s, the ultimate bad acid trip, but they are now being restored by the teams of the German Apsara Conservation Project (GACP). The organization operates a small information booth in the northwest corner of Angkor Wat, where beautiful black-and-white postcards and images of Angkor are available.

Angkor Wat nổi tiếng với những apsara quyến rũ (các tiên nữ thiên đường). Có hơn 3.000 apsara được chạm khắc vào các bức tường của ngôi đền, mỗi hình đều độc đáo, và có hơn 30 kiểu tóc khác nhau để các nhà tạo mẫu khám phá. Nhiều apsara tinh xảo này đã bị hư hại trong nỗ lực của Ấn Độ để làm sạch các ngôi đền bằng hóa chất trong những năm 1980, việc sử dụng axit tồi tệ nhất, nhưng bây giờ chúng đang được khôi phục bởi các đội của Dự án Bảo tồn Apsara Đức (GACP). Tổ chức này có một gian thông tin nhỏ ở góc tây bắc của Angkor Wat, nơi có các bưu thiếp và hình ảnh đen trắng đẹp về Angkor.

Paragraph 4

Symbolism

Visitors to Angkor Wat are struck by its imposing grandeur and, at close quarters, its fascinating decorative flourishes and extensive bas-reliefs. However, a scholar at the time of its construction would have revelled in its multilayered levels of meaning in much the same way as a contemporary literary scholar might delight in James Joyce’s “Ulysses”.

Biểu tượng

Du khách đến Angkor Wat đều bị ấn tượng bởi sự hùng vĩ áp đảo của nó và, ở cự ly gần, bởi những chi tiết trang trí hấp dẫn và các bức phù điêu mở rộng. Tuy nhiên, một học giả vào thời điểm xây dựng của nó có lẽ sẽ hứng thú với các tầng ý nghĩa đa chiều của nó, giống như một học giả văn học hiện đại có thể vui thích với "Ulysses" của James Joyce.

Paragraph 5

David Chandler, drawing on the research of Eleanor Moron, points out in his book, “History of Cambodia”, that the spatial dimensions of Angkor Wat parallel the lengths of the four ages (Yuga) of classical Hindu thought. Thus, the visitor to Angkor Wat who walks the causeway to the main entrance and through the courtyards to the final main tower, which once contained a statue of Vishnu, is metaphorically travelling back to the creation of the universe.

David Chandler, dựa trên nghiên cứu của Eleanor Moron, chỉ ra trong cuốn sách "Lịch sử Campuchia" của mình rằng các chiều không gian của Angkor Wat song song với độ dài của bốn thời đại (Yuga) trong tư tưởng Hindu cổ điển. Do đó, du khách đến Angkor Wat đi bộ từ con đường chính vào cổng chính và qua các sân đến tháp chính cuối cùng, nơi từng chứa bức tượng Vishnu, một cách tượng trưng đang đi ngược về thời kỳ sáng tạo của vũ trụ.

Paragraph 6

Like the other temples of Angkor, Angkor Wat also replicates the spatial universe in miniature. The central tower is Mt Meru, with its surrounding smaller peaks, bounded in turn by continents (the lower courtyards) and the oceans (the moat). The seven-headed Naga becomes a symbolic rainbow bridge for man to reach the abode of the gods.

Giống như các ngôi đền khác của Angkor, Angkor Wat cũng tái hiện vũ trụ không gian ở dạng thu nhỏ. Tháp trung tâm là núi Meru, với các đỉnh nhỏ xung quanh, được bao quanh bởi các lục địa (các sân dưới) và các đại dương (con hào). Naga bảy đầu trở thành một cây cầu cầu vồng biểu tượng cho con người đến nơi ở của các vị thần.

Paragraph 7

Architectural Layout

Angkor Wat is surrounded by a moat, 190m wide, which forms a giant rectangle measuring 1.5km by 1.3km. From the west, a sandstone causeway crosses the moat; the holes in the paving stones held wooden pegs that were used to lift and position the stones during construction. The pegs were then sawn off and have since rotted away. The sandstone blocks from which Angkor Wat was built were quarried more than 50km away (from the district of Svay Leu at the eastern foot of Phnom Kulen) and floated down the Stung Siem Reap (Siem Reap River) on rafts. The logistics of such an operation are mind-blowing, consuming the labour of thousands - an unbelievable feat given the lack of cranes and trucks that we take for granted in contemporary construction projects.

Angkor Wat được bao quanh bởi một con hào rộng 190m, tạo thành một hình chữ nhật khổng lồ có kích thước 1,5km x 1,3km. Từ phía tây, một con đường lát đá sa thạch băng qua con hào; các lỗ trên các phiến đá lát chứa các chốt gỗ được dùng để nâng và đặt các phiến đá trong quá trình xây dựng. Các chốt sau đó đã được cưa bỏ và hiện đã mục nát. Các khối đá sa thạch mà Angkor Wat được xây dựng từ đó đã được khai thác ở khoảng cách hơn 50km (từ huyện Svay Leu ở chân phía đông của Phnom Kulen) và được thả nổi xuống sông Stung Siem Reap (sông Siem Reap) trên các bè. Các khâu hậu cần của một chiến dịch như vậy thật đáng kinh ngạc, tiêu tốn sức lao động của hàng ngàn người - một kỳ công khó tin khi không có cần trục và xe tải mà chúng ta coi là đương nhiên trong các dự án xây dựng hiện đại.

Paragraph 8

The rectangular outer wall, which measures 1,025m by 800m, has a gate on each side, but the main entrance, a 235m-wide porch richly decorated with carvings and sculptures, is on the western side. In the gate tower, to the right as you approach, is a statue of Vishnu, 3.25m in height and hewn from a single block of sandstone. Vishnu’s eight arms hold a mace, a spear, a disk, a conch and other items. You may even see locks of hair lying about. These are an offering by both young women and men preparing to get married or by people who seek to give thanks for their good fortune.

Bức tường ngoài hình chữ nhật, có kích thước 1.025m x 800m, có một cổng ở mỗi bên, nhưng lối vào chính, một hiên rộng 235m được trang trí phong phú với các chạm khắc và tượng, nằm ở phía tây. Trong tháp cổng, bên phải khi bạn tiếp cận, là bức tượng Vishnu cao 3,25m được đẽo từ một khối sa thạch duy nhất. Tám cánh tay của Vishnu cầm chùy, giáo, đĩa, ốc xà cừ và các vật phẩm khác. Bạn thậm chí có thể thấy các lọn tóc nằm xung quanh. Đây là lễ vật của cả các cô gái trẻ và nam thanh niên chuẩn bị kết hôn hoặc của những người muốn tạ ơn vì vận may của họ.

Paragraph 9

The central temple complex consists of three storeys, each made of laterite, which enclose a square surrounded by intricately interlinked galleries. The Gallery of a Thousand Buddhas used to house hundreds of Buddha images before the war, but many of these were removed or stolen, leaving the broken remnants we see today. 

Khu phức hợp ngôi đền trung tâm gồm ba tầng, mỗi tầng được làm từ đá ong, xung quanh một hình vuông được bao quanh bởi các hành lang liên kết tinh xảo. Phòng trưng bày của Ngàn Đức Phật từng lưu giữ hàng trăm hình ảnh Phật trước chiến tranh, nhưng nhiều trong số này đã bị di dời hoặc bị đánh cắp, chỉ để lại những tàn tích vỡ vụn mà chúng ta thấy ngày nay.

Paragraph 10

The corners of the second and third storeys are marked by towers, each topped with pointed cupolas (domed structures). Rising 31m above the third level, and 55m above the ground, is the central tower, which gives the whole ensemble its sublime unity.

Các góc của tầng hai và tầng ba được đánh dấu bằng các tháp, mỗi tháp đều có đỉnh nhọn (cấu trúc vòm). Nổi lên 31m trên tầng ba và 55m trên mặt đất là tháp trung tâm, mang lại sự thống nhất tuyệt vời cho toàn bộ công trình.

Paragraph 11

Once at the central tower, the pilgrimage is complete: soak up the breeze, take in the views and then find a quiet corner in which to contemplate the symmetry and symbolism of this Everest of temples.

Khi đã đến tháp trung tâm, cuộc hành hương hoàn tất: hãy tận hưởng làn gió, ngắm nhìn khung cảnh và tìm một góc yên tĩnh để suy ngẫm về sự đối xứng và biểu tượng của ngôi đền vĩ đại này.

2. Chữa chi tiết đề IELTS Reading: Angkor Wat

1. west

8. cranes / trucks

2. statue of Vishnu

9. breathtaking

3. sawn off / rotted away

10. GACP

4. contemplate

11. spatial universe

5. moat

12. sandstone

6. sandstone causeway

13. pilgrimage

7. quarried

Chữa chi tiết đề IELTS Reading: Angkor Wat
Chữa chi tiết đề IELTS Reading: Angkor Wat

Question 1

Vị trí: Đoạn 2

Keywords câu hỏi: In which direction does Angkor Wat face

Keywords trong bài đọc: The most significant point is that the temple is oriented towards the west.

Giải thích: Điểm quan trọng nhất là ngôi đền được hướng về phía tây.

-> Đáp án: west

Question 2

Vị trí: Đoạn 5

Keywords câu hỏi: What was originally in the main tower?

Keywords trong bài đọc: Thus, the visitor to Angkor Wat who walks the causeway to the main entrance and through the courtyards to the final main tower, which once contained a statue of Vishnu, is metaphorically travelling back to the creation of the universe.

Giải thích: Do đó, du khách đến Angkor Wat đi bộ từ con đường chính vào cổng chính và qua các sân đến tháp chính cuối cùng, nơi từng chứa bức tượng Vishnu, một cách tượng trưng đang đi ngược về thời kỳ sáng tạo của vũ trụ.

-> Đáp án: statue of Vishnu

Question 3

Vị trí: Đoạn 7

Keywords câu hỏi: What happened to the wooden pegs used to construct the causeway?

Keywords trong bài đọc: The pegs were then sawn off and have since rotted away

Giải thích: Các chốt sau đó đã được cưa bỏ và hiện đã mục nát.

-> Đáp án: sawn off / rotted away

Question 4

Vị trí: Đoạn 11

Keywords câu hỏi: What do you finally do when your journey through Angkor Wat is over?

Keywords trong bài đọc: Once at the central tower, the pilgrimage is complete: soak up the breeze, take in the views and then find a quiet corner in which to contemplate the symmetry and symbolism of this Everest of temples.

Giải thích: Khi đã đến tháp trung tâm, cuộc hành hương hoàn tất: hãy tận hưởng làn gió, ngắm nhìn khung cảnh và tìm một góc yên tĩnh để suy ngẫm về sự đối xứng và biểu tượng của ngôi đền vĩ đại này.

-> Đáp án: contemplate

Question 5 + 6

Vị trí: Đoạn 7

Keywords câu hỏi: Angkor Wat was built inside a large rectangular 5 .......................... and can be reached by walking across a 6 ........................... 

Keywords trong bài đọc: Angkor Wat is surrounded by a moat, 190m wide, which forms a giant rectangle measuring 1.5km by 1.3km. From the west, a sandstone causeway crosses the moat.

Giải thích: Angkor Wat được bao quanh bởi một con hào rộng 190m, tạo thành một hình chữ nhật khổng lồ có kích thước 1,5km x 1,3km. Từ phía tây, một con đường lát đá sa thạch băng qua con hào.

-> Loại từ: 5. danh từ + 6. danh từ

-> Đáp án: 5. moat + 6. sandstone causeway

Question 7

Vị trí: Đoạn 7

Keywords câu hỏi: The blocks used to build it were first 7 .......................... and then transported on rafts. 

Keywords trong bài đọc: The sandstone blocks from which Angkor Wat was built were quarried more than 50km away (from the district of Svay Leu at the eastern foot of Phnom Kulen) and floated down the Stung Siem Reap (Siem Reap River) on rafts.

Giải thích: Các khối đá sa thạch mà Angkor Wat được xây dựng từ đó đã được khai thác ở khoảng cách hơn 50km (từ huyện Svay Leu ở chân phía đông của Phnom Kulen) và được thả nổi xuống sông Stung Siem Reap (sông Siem Reap) trên các bè. 

-> Loại từ: động từ (quá khứ phân từ)

-> Đáp án: quarried

Question 8

Vị trí: Đoạn 7

Keywords câu hỏi: The ability to do this without 8...........................is hard to believe.

Keywords trong bài đọc: The logistics of such an operation are mind-blowing, consuming the labour of thousands - an unbelievable feat given the lack of cranes and trucks that we take for granted in contemporary construction projects.

Giải thích: Các khâu hậu cần của một chiến dịch như vậy thật đáng kinh ngạc, tiêu tốn sức lao động của hàng ngàn người - một kỳ công khó tin khi không có cần trục và xe tải mà chúng ta coi là đương nhiên trong các dự án xây dựng hiện đại.

-> Loại từ: danh từ 

-> Đáp án: cranes and trucks

Question 9

Vị trí: Đoạn 2

Keywords câu hỏi: Angkor Wat is far more .......................... than any other building to be seen here.

Keywords trong bài đọc: There is much about Angkor Wat that is unique among the temples of Angkor.

Giải thích: Có rất nhiều điều về Angkor Wat là độc đáo trong số các ngôi đền ở Angkor.

-> Loại từ: tính từ

-> Đáp án: unique

Question 10

Vị trí: Đoạn 3

Keywords câu hỏi: The .......................... are responsible for restoring many of the carvings.

Keywords trong bài đọc: Many of these exquisite apsara were damaged during Indian efforts to clean the temples with chemicals during the 1980s, the ultimate bad acid trip, but they are now being restored by the teams of the German Apsara Conservation Project (GACP).

Giải thích: Nhiều apsara tinh xảo này đã bị hư hại trong nỗ lực của Ấn Độ để làm sạch các ngôi đền bằng hóa chất trong những năm 1980, việc sử dụng axit tồi tệ nhất, nhưng bây giờ chúng đang được khôi phục bởi các đội của Dự án Bảo tồn Apsara Đức (GACP).

-> Loại từ: danh từ

-> Đáp án: GACP

Question 11

Vị trí: Đoạn 6

Keywords câu hỏi: The temples of Angkor are a representation of the ...........................

Keywords trong bài đọc: Like the other temples of Angkor, Angkor Wat also replicates the spatial universe in miniature.

Giải thích: Giống như các ngôi đền khác của Angkor, Angkor Wat cũng tái hiện vũ trụ không gian ở dạng thu nhỏ. 

-> Loại từ: danh từ 

-> Đáp án: spatial universe

Question 12

Vị trí: Đoạn 8

Keywords câu hỏi: The statue of Vishnu was carved from ...........................

Keywords trong bài đọc: In the gate tower, to the right as you approach, is a statue of Vishnu, 3.25m in height and hewn from a single block of sandstone

Giải thích: Trong tháp cổng, bên phải khi bạn tiếp cận, là bức tượng Vishnu cao 3,25m được đẽo từ một khối sa thạch duy nhất. 

-> Loại từ: danh từ

-> Đáp án: sandstone

Question 13

Vị trí: Đoạn 11

Keywords câu hỏi: The central tower marks the end of your ..........................

Keywords trong bài đọc: Once at the central tower, the pilgrimage is complete.

Giải thích: Khi đã đến tháp trung tâm, cuộc hành hương hoàn tất.

-> Loại từ: danh từ

-> Đáp án: pilgrimage

3. Học từ vựng hay trong bài đọc IELTS Reading: Angkor Wat

Vẫn như các bài đọc khác, các bạn hãy đảm bảo bước cuối cùng là rút ra được từ mới hoặc những cụm từ dễ áp dụng để ứng dụng và làm phong phú bài viết và bài nói của mình hơn nhé.

 • devotion (n): sự tận tâm
 • spine-tickling moment (colloc.): khoảnh khắc rùng mình
 • religious structure (colloc.): công trình tôn giáo
 • deity (n): vị thần
 • oriented towards (phr): hướng về
 • anticlockwise direction (n): hướng ngược chiều kim đồng hồ
 • restore (v): khôi phục
 • conservation project (colloc.): dự án bảo tồn
 • be struck by (idiom): bị ấn tượng bởi
 • contemporary (adj): đương đại
 • metaphorically (adv): một cách ẩn dụ
 • unbelievable feat (colloc.): kỳ tích khó tin
 • take for granted (idiom): coi là điều hiển nhiên
 • construction projects (colloc.): dự án xây dựng
 • consists of (phr): bao gồm
 • sublime unity (colloc.): sự thống nhất tuyệt vời
 • pilgrimage (n): cuộc hành hương
 • soak up (phr. v): thấm đẫm
 • take in (phr. v): tiếp nhận

Vậy là các bạn vừa đọc xong phần giải thích chi tiết cho đề IELTS Reading Angkor Wat - The Complete Guide to Academic Reading. Mong rằng các bạn đã nắm được chắc các bước làm bài và áp dụng hiệu quả để tăng độ đọc hiểu và giảm tốc độ làm bài dần nha.

IELTS LangGo mong rằng các bạn sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và sớm đạt band điểm mình kỳ vọng nhé.

Ms. Nguyễn Thanh Hải

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ