Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Bài mẫu The process of producing electricity from coal Writing Task 1

Nội dung [Hiện]

The process of producing electricity from coal là một đề Manufacturing process (quy trình sản xuất) khá tiêu chuẩn trong IELTS Writing. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách viết bài process như bình thường và miêu tả từng bước từ đầu đến cuối.

IELTS LangGo sẽ cùng bạn phân tích đề, lên dàn ý và đưa ra bài mẫu Producing electricity from coal Task 1 để giúp bạn nắm được cách viết nhé.

1. Phân tích đề bài Producing electricity from coal Writing Task 1

Bước đầu tiên, các bạn cần xem thật kỹ để hiểu hình vẽ trong đề bài đang miêu tả gì và mình sẽ phải viết gì trong bài.

1.1. Đề bài - The process of producing electricity from coal

The diagram below shows how one type of coal is used to produce electricity.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

(Dịch đề: Sơ đồ dưới đây cho thấy cách một loại than được dùng để sản xuất điện. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, và thực hiện các so sánh khi cần thiết. Viết ít nhất 150 từ.)

The process of producing electricity from coal IELTS Writing Task 1
The process of producing electricity from coal IELTS Writing Task 1

1.2. Các bước viết bài Producing electricity from coal Task 1

Bước 1 - Phân tích: Hãy xem hình thật kỹ để hiểu quy trình này có các bước nào và các bước nối tiếp nhau thế nào để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

 • Số bước trong quy trình sản xuất điện từ than: 8
 • Các bước: khai thác than -> nghiền than -> đưa tới nhà máy -> khí hóa -> làm nguội -> làm sạch -> nhà máy điện -> tạo ra điện cho hộ gia đình hoặc sản xuất

Đề này cũng sử dụng thì hiện tại đơn như tương tự như phần lớn đề process.

Bước 2 - Viết introduction: Paraphrase lại các từ khóa của đề để viết mở bài. Phần này chỉ đơn giản để xem các bạn có hiểu đề bài đang hỏi gì không.

Bước 3 - Viết phần tổng quát: Tìm số bước của quy trình, bước đầu và bước cuối. Ngoài ra có thể đưa ra một điểm nổi bật mà bạn thấy từ quy trình này.

Bước 4 - Viết 2 body paragraphs: Miêu tả các bước của quy trình từ đầu đến cuối.

Lưu ý: Vấn đề chính mà một số bạn sẽ gặp là không đủ số từ tối thiểu. Hãy miêu tả chi tiết hơn các bước hoặc sử dụng các từ nối dài hơn.

2. Dàn ý The Process of producing electricity from coal

 • Introduction

The diagram -> the picture / the drawing, how one type of coal is used to produce electricity -> how electricity is generated from a type of coal

 • Overview

eight steps - start: extraction of coal - end: electricity distributed to households and factories

 • Body 1

Step 1 - 4: coal extracted -> crushed up -> transported to gasifier -> turned into gas

 • Body 2

Step 5 - 8: delivered to a cooling plant -> cleaned -> converted into electricity -> distributed to households + factories

3. Bài mẫu Producing electricity from coal Writing Task 1

Các bạn hãy tự viết bài trước và sau đó có thể tham khảo bài mẫu dưới đây nhé:

Sample Producing electricity from coal Task 1 IELTS Writing
Sample Producing electricity from coal Task 1 IELTS Writing

SAMPLE:

The drawing demonstrates how electricity is generated from a type of coal.

Overall, it can be seen that there are eight stages included in this procedure, commencing with the extraction of coal and completing with production of electricity. Also, the process takes place at a coal mine and several treatment facilities.

In the initial stage, coal is collected from coal mines. After undergoing a crushing stage, the coal is transported by trucks to a gasifier. This is where high temperatures are introduced, and the pulverized coal is heated and turned into gas, ready for the next steps.

The subsequent stage involves gas being delivered to a cooling plant from the gasifier. Following this, some of this gas is transported to another factory for cleaning, while waste heat is disposed of. After being cleaned, the gas is moved to a power plant to be converted into electricity. Finally, the generated electricity is distributed to households and factories, with waste heat being removed.

Vocabulary:

 • extraction (n): sự khai thác
 • take place (v): diễn ra
 • treatment plant (n): nhà máy xử lý
 • undergo (v): trải qua
 • turn into (phr. v): biến thành
 • dispose of (phr. v): xử lý
 • convert into (phr. v): chuyển đổi thành
 • distribute (v): phân phối

Bản dịch:

Hình vẽ minh họa cách điện được tạo ra từ một loại than.

Nhìn chung, có thể thấy rằng có tám giai đoạn được bao gồm trong quy trình này, bắt đầu từ việc khai thác than và kết thúc với sản xuất điện. Ngoài ra, quy trình này diễn ra tại một mỏ than và một số nhà máy xử lý.

Ở giai đoạn ban đầu, than được thu thập từ các mỏ than. Sau khi trải qua giai đoạn nghiền, than được vận chuyển bằng xe tải đến một nhà máy khí hóa. Đây là nơi nhiệt độ cao được đưa vào, và than đã được nghiền nhỏ được đun nóng và biến thành khí, sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc khí được vận chuyển đến một nhà máy làm nguội từ máy khí hóa. Tiếp theo, một phần của khí này được vận chuyển đến một nhà máy khác để làm sạch, trong khi nhiệt độ thừa được loại bỏ. Sau khi được làm sạch, khí được chuyển đến một nhà máy điện để được biến đổi thành điện. Cuối cùng, điện tạo ra được phân phối đến các hộ gia đình và nhà máy, với nhiệt độ rác được loại bỏ.

Trên đây là các bước làm bài và bài mẫu của đề Producing electricity from coal Task 1 IELTS Writing. Các bạn hãy viết bài để làm quen với cách diễn đạt các bước trong process cũng như các sequencing language và cấu trúc để áp dụng khi gặp đề tương tự nhé.

IELTS LangGo chúc các bạn tiếp tục luyện tập trau dồi và sớm đạt được band điểm như mong muốn.

TEST IELTS 4 KỸ NĂNG MIỄN PHÍ

Ms. Nguyễn Thanh Hải

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ