Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Đảo ngữ - ngữ pháp khó cho band điểm IELTS cao

Nội dung [Hiện]

Đảo ngữ là cấu trúc ngữ pháp xuất hiện nhiều trong các kỳ thi academic như IELTS, TOEIC hay TOEFL và cả trong giao tiếp hàng ngày. Cấu trúc của đảo ngữ khá dài và khó nhớ hết chính là nguyên nhân nhiều thí sinh "ngại" học sâu mảng kiến thức này.

Đừng lo! Bạn đang tới đúng nơi rồi đấy. Bài viết hôm nay, LangGo sẽ giới thiệu tới bạn một cách hệ thống và dễ hiểu nhất về đảo ngữ (inversion) giúp bạn ghi điểm cho bài thi IELTS nhé!

1. Đảo ngữ là gì?

Hiện tượng đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh.

Ví dụ:

She never does the shopping. (câu thường)

=> Never does she do the shopping (câu đảo ngữ – người viết/nói muốn nhấn mạnh đến việc không bao giờ của cô ấy)

(Cô ấy không bao giờ đi mua đồ)

2. Đảo ngữ nâng band điểm IELTS ra sao?

Các bạn biết đó, thông thường thì để nói đúng chúng ta chỉ cần học ngữ pháp căn bản thôi, nhưng đối với kỳ thi IELTS thì điều đó là chưa đủ. Cấu trúc đảo ngữ ít được những bạn học IELTS thông thường chú tâm đến, việc sử dụng chúng trong bài thi lại càng hiếm hơn.

Bạn có nghĩ là giám khảo sẽ ấn tượng với việc bạn là người duy nhất trong 10 thí sinh vào phòng thi và sử dụng cấu trúc hiếm này không? Tất nhiên là có. Đây sẽ là điểm cộng lớn cho mục grammar & accuracy trong IELTS đó nhé!

3. Các loại đảo ngữ

Dạng đảo ngữ Cấu trúc Ví dụ

No&Not

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

No other ways can I choose from now on.

(= Not any ways can I choose from now on.)

Cụm từ với "no"

At/ In no time

On no condition

On no account + Auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no reason

In no way

No longer

By no means

For no reason shall we play too much video games

Under no circumsstances does he get his mother's allowance to travel alone

At no time will they have coffee together

Cụm từ với "only"

Only once

Only later

Only in this/ that way

Only then + Auxiliary + S + V

Only after + N

Only by V_ing/ N

Only when + clause

Only with + N

Only if+ clause

Only in adv of time/ place

Only once did I have an accident

Only after all homework are done could we play soccer

Only when I understand her did I fall in love with him

Only by practicing a lot can you remember how to do it

Trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Never in summer is it Christmas

Hardly ever do they swim in winter

Câu điều kiện

Should +S + V…(mệnh đề if loại 1)

Were S + to-V/ Were + S…(mệnh đề if loại 2)

Had + S + V­­3 ... (mệnh đề if loại 3)

Should he have free time, he will meet his friends

Were I him, I would not stay abroad

Had my friend advised me, I would have not made this wrong decision

So/ such

So + adj + to be + S + that + mệnh đề

So + adv + trợ ĐT + S + V + that + mệnh đề

Such + N + trợ ĐT + that + mệnh đề

So easy was the task that all students can perform well.

So attractive is she that many boys run after her.

Such a noise was there that I couldn’t work

Hardly/ Barely/ Scarcely… When/ before...

Hardly/ Barely/ Scarcely + QKHT + When/ before +QKĐG

Hardly had she gone out before it rained heavily

No sooner...than...

No sooner + QKHT + than + QKĐG No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Nowhere

Nowhere + trợ ĐT + S + V as adj/adv as + st

Nowhere can you try delicious street food as well as those in Vietnam

Nowhere do I feel as comfortable as I do at home.

Not only...but also

Neither...nor...

Not only+ trợ ĐT + S + V but + S + also + V

Neither + trợ ĐT + S + V, nor + trợ ĐT + S + V

Not only is he good at drawing but he also sings very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

Neither has he called on her, nor will he do so.

Till/ Not until

It's not until/ till + mệnh đề + trợ ĐT + S + V

Till I got down to the parking lot did I realize that I had forgotten my key somewhere

It is not until 10 o’clock that I will come home.

As, though, no matter how, however

N/V/adj/adv + S + V, mệnh đề

Child as he is, she knows a great deal.
Youngest as he is , he studies best in our class.
However tired he is, he continues to work.
Again as he tired, he failed.
Hard as he works, he makes little progress.
Try as he does, she will never pass it.
Search as they would, they could find no sign.
Much as he likes the girl, he quarrels with her sometimes.
Young though he is, he has won the Nobel Prize.

Often, always, once, many a time ,now and then, every other day

Often, always, once, many a time ,now and then, every other day + trợ ĐT + S + V Often do I tell her about my life here.
Many a time has he helped me with my experiment.

Cách nói lặp lại ý ,dùng “so, nor, neither”

so, nor, neither + trợ ĐT + S He has finished his work, so have I.
You can’t do it, nor can I.

Câu chúc mở đầu bằng “may”

May + S + V! May you have a good journey!
May you succeed!

Mở đầu bằng các phó từ “here, there, now, then, in, out, down, up, back, over ,away, off”

Here, there, now, then, in, out, down, up, back, over ,away, off + V + S

Nếu chủ ngữ là đại từ thì không đảo

Now comes my turn.
Here is a letter for you.
Then followed three days of heavy rain.
In came the teacher, and the lesson began.
Off went the horses.
Up went the arrow into the air.
Away they went.

Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ chỉ nơi chốn + V + S In the front of the lecture hall sat the speaker.
On the ground lay an old sick goat, which had gone into the cave to die.
There There + lives/ stands/ lies + N There stands a temple on the top of the hill.

Câu có dẫn lời nói trực tiếp

"..." said/ asked/ told + S “ You have made great progress this term.” said our teacher.
“Mr.Crossett,”said my father,”will you permit an old pupil to shake hands with you?”
“Why didn’t you join us!” asked our monitor .

nguồn: Sưu tầm và tổng hợp

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ