Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

CẤU TRÚC CÁC DẠNG BÀI VÀ GỢI Ý CÁC CỤM TỪ CHO IELTS WRITING TASK 2

Nội dung [Hiện]

IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm nhiều điểm cho phần thi Writing và chắc hẳn các bạn sẽ gặp rất nhiều dạng bài và có thể sẽ bối rối khi xử lý trong khi làm bài thi. Dưới đây là một số gợi ý các cấu trúc về dạng bài cũng như các cụm từ cho phần thi IELTS Writing Task 2.

CẤU TRÚC CÁC DẠNG BÀI VÀ GỢI Ý CÁC CỤM TỪ CHO IELTS WRITING TASK 2

I. Phần mở đầu

Các bạn thí sinh trong thời gian ôn luyện cho kỳ thi IELTS hẳn sẽ gặp những dạng bài khác nhau trong phần thi Writing, và sự chuẩn bị cần thiết cho các bạn thí sinh đó là luyện tập thật kỹ lưỡng tất cả dạng bài và chuẩn bị cho mình kế hoạch về dàn bài thật cẩn thận cũng như ghi nhớ các cụm từ hay mà bạn có thể sử dụng trong phần thi IELTS Writing.

II. Các cấu trúc dạng bài

Thông thường ở dạng bài IELTS Writing Task 2, các bạn thường sẽ gặp 5 dạng bài chính sau đây Opinion (Agree or disagree), Advantages and disadvantages, Problem and solution, Discuss (discuss both view), Two- part Question. Thông thường cấu trúc cho các dạng bài của phần thi IELTS Writing Task 2 gồm 4 phần:

- Introduction (Mở bài)

- Body paragraph 1

- Body paragraph 2

- Conclusion

Tuy nhiên ở mỗi dạng bài khác nhau các bạn cần điều chỉnh các nội dung ở phần body paragraph để có thể đạt điểm mà bạn mong muốn trong phần thi IELTS Writing.

1. Opinion Questions (Agree or Disagree)

Ở dạng bài này các câu hỏi phổ biến mà bạn có thể gặp đó là:

“What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?”

Gợi ý về dàn bài của dạng bài nêu quan điểm (Opinion) như sau:

-Introduction: Ở phần mở bài, bạn cần dành ra 2-3 câu để giới thiệu vấn đề mà mình sẽ trình bày trong bài làm. Câu đầu tiên bạn cần paraphrase lại đề bài, sau đó bạn hãy đưa ra ý kiến chính bằng các câu mở đầu “It/This essay is agreed/disagreed…”. Sau đó là khái quát câu chủ đề của bài lại bằng câu “This essay will discuss...”

-Main body paragraph 1:

+ Câu chủ đề của đoạn văn số 1, thường ở đoạn này bạn cần nêu ý kiến trái ngược với ý kiến mà bạn đồng ý.

+ Đưa ra các giải thích cho câu chủ đề

+ Đưa ra các ví dụ

- Main body paragraph 2:

+ Câu chủ đề của đoạn paragraph 2 sẽ bao gồm ý kiến mà bạn đồng ý

+ Đưa ra các giải thích cho câu chủ đề

+ Đưa ra các ví dụ

- Conclusion: Đưa ra khái quát về bài làm dạng đề Opinion và có thể đưa ra nhận xét hoặc các dự đoán cho bài làm.

2. Advantages and disadvantages

Khi gặp dạng bài này, bạn có thể gặp những cụm từ sau trong câu hỏi: “Discuss the advantages and disadvantages.” hay “What are the advantages and disadvantages?”

- Introduction: Giống như các dạng bài khác trong phần thi IELTS Writing Task 2, ở phần mở đầu của bài viết, bạn cần paraphrase lại đề bài đồng thời nêu ra ý tưởng chính của bài viết.

- Main body paragraph 1:

+ Hãy chỉ ra Advantages của vấn đề trong đề bài

+ Mở rộng và giải thích thêm về câu chủ đề

+ Đưa ra ví dụ và sau đó các bạn có thể đưa ra thêm nguyên nhân của vấn đề đã nêu

- Main body paragraph 2:

+ Đưa ra ý kiến chỉ ra Disadvantages của vấn đề trong đề bài

+ Sau đó, mở rộng câu trả lời có thể bằng cách đưa ra các giải thích rõ ràng hơn trong các câu tiếp theo trong phần thân bài

+ Đưa ra một vài ví dụ để củng cố thêm cho câu chủ đề

+ Và kết lại đoạn này bạn có thể đưa ra nguyên nhân của phần thân bài này

- Conclusion: Như các dạng đề khác, phần kết luận các bạn khái quát lại vấn đề đã nêu ý kiến trong bài.

3. Problem and solution

Ở dạng đề này, các bạn cần chú ý các cụm từ “Problem and solution, Cause and solution” trong câu hỏi đề bài. Với dạng đề này, cấu trúc của bài làm sẽ không khác quá nhiều ở phần Introduction cũng như phần Conclusion. Ở phần Introduction, các bạn cũng cần paraphrase lại câu hỏi và sau đó nêu ra ý kiến của bạn trong phần mở và ở phần kết, Conclusion, các bạn cũng khái quát lại những ý mà bạn vừa trả lời ở phía trên như các dạng bài khác trong phần thi IELTS Writing Task 2.

-Main body paragraph 1:

+ Ở phần này, các bạn chỉ ra các problems hay các vấn đề của ý kiến mà đề bài đã đề cập

+ Đưa ra các giải thích thêm cũng như nguyên nhân của vấn đề đã đề cập

+ Sau đó các bạn hãy cung cấp thêm các ví dụ minh họa cho bài làm

- Main body paragraph 2:

+ Đưa ra các solutions hay các giải pháp cho vấn đề của mà bạn đã chỉ ra ở phần main body paragraph 1

+ Tiếp đến, giải thích về các giải pháp mà bạn đã đưa ra

+ Sau đó đưa các ví dụ, dẫn chứng để làm rõ ý của bạn

4. Discuss (discuss both view)

Câu hỏi mà bạn thường gặp trong dạng đề này là “Discuss both points of view and give your opinion.” Với dạng đề này, cấu trúc bài sẽ như sau:

- Introduction: Paraphrase lại câu hỏi đề bài đồng thời đưa ra ý kiến, quan điểm của bạn về câu hỏi đề bài.

-Main body paragraph 1:

+ Đưa ra quan điểm của bạn

+ Thảo luận và đưa ra nguyên nhân vì sao bạn lại đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó

+ Đưa ra ví dụ, dẫn chứng cho quan điểm thứ nhất

- Main body paragraph 2:

+ Đưa ra quan điểm thứ hai của bạn

+ Bàn luận về vấn đề còn lại của ý kiến của bạn, đưa ra ý kiến, nguyên nhân vì sao bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó

+ Cuối cùng, bạn cần đưa ra các ví dụ, dẫn chứng cho luận điểm thứ 2 của bạn

- Conclusion: Khái quát lại vấn đề và đưa ra quan điểm nào là phù hợp hơn, tốt hơn.

5. Two-question essay

Đây là dạng đề bài bao gồm 2 câu hỏi khác nhau xuất hiện trong đề bài. Với dạng bài này, cấu trúc của bài sẽ được bố trí như sau:

- Introduction: Paraphrase lại câu hỏi đề bài và khái quát câu chủ đề của bài (lưu ý cần đề cập đến cả 2 câu hỏi trong đề)

- Main body paragraph 1:

+ Trả lời trực tiếp ý câu hỏi thứ nhất

+ Giải thích và tiếp theo bạn có thể giải thích kỹ hơn nữa ý trả lời của mình

+ Sau đó đưa ra ví dụ để củng cố cho ý trả lời của bạn

- Main body paragraph 2:

+ Trả lời trực tiếp câu hỏi thứ 2

+ Giải thích, đưa ra các lý do phù hợp với câu trả lời của mình

+ Đưa ra các dẫn chứng ví dụ để minh họa cho câu trả lời của bạn

III. Những câu trúc gợi ý

Bên cạnh những dàn bài với từng dạng bài có thể sẽ xuất hiện trong phần thi IELTS Writing Task 2, dưới đây là một số cấu trúc câu gợi ý cho phần thi này mà bạn có thể áp dụng để có thể làm cho bài viết của bạn được mạch lạc hơn và đạt được band điểm mà bạn mong muốn hơn.

1. Với phần Opening:

Các bạn có thể tham khảo các cách vào đề sau để làm phần Opening hay mở đầu để bạn dễ hiểu và mạch lạc hơn khi dẫn dắt các ý tưởng tiếp theo:

It is often said that…/Many people claim that…

In this day and age…/Nowadays…/ These days…

We live in an age when many of us are…

….is a hotly-debated topic that often divides opinion

…is often discussed yet rarely understood

It goes without saying that….is one of the most important issues facing us today

The following essay takes a look at both sides of the argument

2. Với phần main body paragraph

Để giới thiệu các luận đề chủ đề của các đoạn văn ở phần thân bài (main body paragraph), các bạn có thể dùng các cấu trúc sau để mở đầu các luận điểm, chủ đề của đoạn thân bài:

Firstly, let us take a look at…./ To start with,…

First of all, it is worth considering….

Sau đó các bạn có thể dụng các từ nối tiếp theo đây để dẫn dắt các luận điểm tiếp theo:

Secondly,….Thirdly,….

Furthermore,…./In addition,…/What is more,…/On top of that,….

Another point worth noting is…/ Another factor to consider is….

Lastly,…/Finally,…./ Last but not least…

3. Trình bày ý tưởng và đưa ví dụ

Để đưa ra ý kiến, quan điểm của mình các bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau:

When it comes to + noun/gerund …

In terms of noun/gerund …

With respect to noun/gerund…

Not only….but also…..

Và để đưa ra các dẫn chứng, các ví dụ để minh họa cho các quan điểm của mình, các bạn có thể sử dụng các cấu trúc sau để dẫn dắt:

According to experts,….

Research has found that…..

There are those who argue that….

For instance …. / For example…../such as

4. Đưa ra kết quả và nguyên nhân

Để giải thích cho các luận điểm mà bạn đã nhắc tới ở phần mở của các đoạn main body paragraph cũng như các kết quả để làm cho bài văn của bạn thêm logic, dài và chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo các mẫu câu sau để dẫn dắt:

As a result, …./As a result of….

….has led to…/ …has resulted in ….

Consequently, …./ Therefore,….

On account of …/ Due to….

One reason behind this is….

5. Thể hiện sự đối lập

Để thể hiện sự đối lập trong các ý trả lời của mình, bạn có thể tham khảo các mẫu câu sau để bắt đầu:

Although/ Even though subject + verb,….

Despite/ In spite of + noun/gerund,….

Despite the fact that subject + verb,….

On the one hand….. on the other hand….

However, …./ Nevertheless,…./ Even so ….

6. Nêu quan điểm

Trong bài làm của phần thi IELTS Writing Task 2, để nêu quan điểm của mình trong bài, các bạn có thể tham khảo các cấu trúc câu sau để giới thiệu quan điểm của mình:

As far as I’m concerned, …..

From my point of view,….

In my opinion, ….

Personally speaking,….

My own view on the matter is …..

7. Kết luận

Để kết luận bài làm của mình, các bạn có thể sử dụng một số gợi ý sau cho phần Conclusion của mình:

To sum up, …./ In conclusion, ……

All things considered, …….

Taking everything into consideration, …..

Weighing up both sides of the argument,….

The advantages of …. outweigh the disadvantages…..

Trên đây là một số các gợi ý cho các cụm từ, các câu dẫn cho việc đưa ra các ý kiến, quan điểm hay các ví dụ, ý kiến tương phản trong bài làm của mình trong phần thi IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo để có thể làm cho bài làm của mình có liên kết và gây ấn tượng cho các giám khảo.

IV. Kết luận

Bài viết trên đưa ra một số gợi ý cho các bạn về các cấu trúc cho các dạng bài có thể xuất hiện trong phần thi IELTS Writing Task 2 đồng thời là các gợi ý cho các cấu trúc câu mở đầu, dẫn đề cho phần thi này. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều với các dạng bài đã xuất hiện trong các kỳ thi trước, đồng thời có thể tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn để có thể kịp thời sửa các lỗi sai trong bài làm của bạn. Chúc các bạn áp dụng thành công và may mắn trong kỳ thi IELTS của mình!

Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
  • 1 xe máy Honda Vision đời mới
  • 3 Laptop Asus Vivobook hiện đại
  • 5 Đồng hồ thông minh sành điệu
  • 10 Headphone xịn xò
  • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ