Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Khám phá Sample Famous person IELTS Speaking với mock-test của LangGo

Nội dung [Hiện]

Trong 4 kỹ năng của IELTS là Listening – Speaking – Writing – Reading thì phần thi Nói luôn là điều mà các thí sinh gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu phản xạ nhanh, vốn từ vựng cũng như kiến thức phong phú và cách trả lời thông minh.

Khi đã vững nền tảng và bước vào giai đoạn ôn luyện nâng band, việc học Speaking theo chủ đề là điều không thể thiếu. Hiểu được những khó khăn trong quá trình ôn tập, IELTS LangGo đã xây dựng bài mock-test chủ đề Famous person IELTS Speaking để giúp bạn học hiệu quả.

Famous Person là 1 chủ đề rất hay gặp trong IELTS Speaking ở cả 3 part

Famous Person là 1 chủ đề rất hay gặp trong IELTS Speaking ở cả 3 part

Bài mẫu chủ đề Famous person IELTS Speaking

Cùng IELTS LangGo đọc và phân tích những điểm tốt và chưa tốt trong phần trả lời bài mock test dưới đây chủ để Famous Person IELTS Speaking nhé! Nếu lười đọc thì bạn hoàn toàn có thể xem video dưới đây để theo dõi nhưng đừng quên cuối bài còn có phần tổng hợp từ vựng nữa nhé!

Mock-test IELTS Speaking chủ để Famous Person (Người nổi tiếng)

Intro + Question 1: Good afternoon. My name's Sarah and you are, my name is Lee. We're going to do a practice speaking test today. Uh, first I'd like to see your ID. Yes. There you go. Thank you.

Our topic today will be famous. People let's begin with part one. And first I'd like to ask you, would you like to be famous?

Dịch: Chào buổi chiều. Tên tôi là Sarah và bạn là, tôi tên là Lee. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thực hành nói. Uh, trước tiên tôi muốn xem ID của bạn. Đúng. Của bạn đây. Cảm ơn bạn.

Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ nổi tiếng. Mọi người hãy bắt đầu với phần một. Và trước tiên tôi muốn hỏi bạn, bạn có muốn nổi tiếng không?

Answer: Uh, yeah, I'm sure it's very fascinating to be famous rises, stardom gain tons of fans. And of course your family would be very proud of you, but I think I don't belong to that world.

You know, you never know what's happening when the curtains close. Right. Um, yeah. So maybe I just live a normal life.

Dịch: Uh, vâng, tôi chắc rằng thật hấp dẫn khi nổi tiếng, trở thành ngôi sao thu hút được hàng tấn người hâm mộ. Và tất nhiên gia đình bạn sẽ rất tự hào về bạn, nhưng tôi nghĩ tôi không thuộc về thế giới đó.

Bạn biết đấy, bạn không bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra khi rèm cửa đóng lại. Đúng. Ừm, vâng. Vì vậy, có lẽ tôi chỉ sống một cuộc sống bình thường.

Trở thành người nổi tiếng rất hấp dẫn nhưng không phải ai cũng đủ tự tin

Trở thành người nổi tiếng rất hấp dẫn nhưng không phải ai cũng đủ tự tin

Question 2: And how do celebrities influence their fans in your country?

Dịch: Và làm thế nào để những người nổi tiếng ảnh hưởng đến người hâm mộ của họ ở đất nước của bạn?

Answer: Yeah, so laboratories here in Vietnam, um, have, um, profound influence on fans. Um, and I think they mostly do it through social media. Yeah. Maybe for example, if they post something positive, like encouraging their fans to protect the environment.

Yeah. That would be great. But also they have to be extremely careful to protect their image because you know, fans may be influenced and follow their steps.

Dịch: Vâng, vậy các phòng nghiên cứu ở Việt Nam, ừm, có, ừm, ảnh hưởng sâu sắc đến người hâm mộ. Ừm, và tôi nghĩ họ chủ yếu làm điều đó thông qua mạng xã hội. Đúng vậy. Có thể chẳng hạn, nếu họ đăng điều gì đó tích cực, chẳng hạn như khuyến khích người hâm mộ bảo vệ môi trường.

Đúng vậy. Điều đó sẽ rất tuyệt. Nhưng họ cũng phải cực kỳ cẩn thận để bảo vệ hình ảnh của mình vì bạn biết đấy, người hâm mộ có thể bị ảnh hưởng và theo dõi bước đi của họ.

Question 3: Let's move on to part two now. And for part two, I'd like you to talk about a famous person you would like to meet and I'll give you one minute, so you can think and make some notes if you'd like.

Dịch: Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phần hai. Và đối với phần hai, tôi muốn bạn kể về một người nổi tiếng mà bạn muốn gặp và tôi sẽ cho bạn một phút, để bạn có thể suy nghĩ và ghi chú lại nếu muốn.

Answer: Yes. All right. Um, so the famous person that I'd like to talk about today is Tom Hillston. Yes. He is a British actor who is best known for his role as low key in the Marvel cinematic universe. Um, we can names, we can name a few movies like the Avengers and Thor one and Thor two.

Um, and also in Stephan in Steven Spielberg's war, horse, or the deep sea. Yeah. Um, so he, I think he's always going to be identified as the role Loki law office in which is an us guardian Goddard mischief who turned from a rebellious man to a kind of hero, uh, that sacrificed himself to protect his home and his people.

Um, I really liked Tom because he is, he has proved to be an phenomenal, phenomenal actor. Um, and his iconic performance will always be remembered. Um, and, uh, I, I know him through, I've heard lots of his interviews, uh, and he, he seems to be a funny and intelligent man.

Yeah. So if I had a chance to meet him, I probably would ask him about the making of the Avengers. It's, I've never met, um, famous person before. And, uh, if he is willing to share, maybe we can talk about his life experiences. And, um, yeah, I would like to know more about him as a person, not a celebrity. Thank you.

Dịch: Đúng. Được rồi. Ừm, người nổi tiếng mà tôi muốn nói đến hôm nay là Tom Hillston. Đúng. Anh là nam diễn viên người Anh nổi tiếng với vai diễn then chốt trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ừm, chúng ta có thể kể tên, chúng ta có thể kể tên một vài bộ phim như Avengers và Thor một và Thor hai.

Ừm, và cả Stephan trong cuộc chiến, ngựa hay biển sâu của Steven Spielberg. Đúng vậy. Ừm, vậy anh ấy, tôi nghĩ anh ấy sẽ luôn được xác định là vai trò của văn phòng luật Loki, trong đó người bảo vệ chúng ta là Goddard nghịch ngợm, người đã biến từ một kẻ nổi loạn thành một loại anh hùng, uh, hy sinh bản thân để bảo vệ ngôi nhà của mình và Mọi người.

Ừm, tôi thực sự thích Tom vì anh ấy, anh ấy đã chứng tỏ là một diễn viên phi thường. Ừm, và màn trình diễn mang tính biểu tượng của anh ấy sẽ luôn được ghi nhớ. Ừm, và, tôi, tôi biết anh ấy thông qua, tôi đã nghe rất nhiều cuộc phỏng vấn của anh ấy, uh, và anh ấy, anh ấy có vẻ là một người đàn ông vui tính và thông minh.

Đúng vậy. Vì vậy, nếu có cơ hội gặp anh ấy, tôi có thể sẽ hỏi anh ấy về việc thành lập Avengers. Đó là, tôi chưa từng gặp, ừm, một người nổi tiếng trước đây. Và, nếu anh ấy sẵn sàng chia sẻ, có lẽ chúng ta có thể nói về kinh nghiệm sống của anh ấy. Và, ừm, vâng, tôi muốn biết thêm về anh ấy với tư cách là một người chứ không phải một người nổi tiếng. Cảm ơn bạn.

Question 4: Let's move on to part three. First of all, what qualities does a person need to have in order to be famous?

Answer: Yes. Uh, being famous is absolutely not an easy job. Right. Um, and I think some of the qualities that a person should be carrying, um, um, passion, persistence, hot work, uh, integrity, um, rock strong willpower, and of course a positive attitude. Yeah.

But I think if a person just want to be famous by hook or by crook without, um, without valuing the importance of, uh, aptitude and passion, I think, um, they will not, you know, continue their career for a long time.

Dịch: Đúng. Uh, nổi tiếng hoàn toàn không phải là một công việc dễ dàng. Đúng. Ừm, và tôi nghĩ một số phẩm chất mà một người nên có, ừm, ừm, đam mê, bền bỉ, làm việc nóng nảy, uh, liêm chính, ừm, có ý chí mạnh mẽ và tất nhiên là thái độ tích cực. Đúng vậy.

Nhưng tôi nghĩ nếu một người chỉ muốn nổi tiếng bằng cách móc túi hay kẻ gian mà không coi trọng tầm quan trọng của năng khiếu và đam mê thì tôi nghĩ, ừm, họ sẽ không tiếp tục sự nghiệp của họ lâu dài. thời gian.

Cuộc sống của người nổi tiếng luôn là 1 chủ đề hot
Cuộc sống của người nổi tiếng luôn là 1 chủ đề hot

Question 5: Do you think we should protect famous people's privacy?

Answer: Absolutely. Yes. you know, I think it's really bad to see, um, celebrities nowadays, um, uh, seriously violated in terms of their privacy.

Um, and also the ones that they are close to, uh, for example, their family, um, when they gain fame, they are also affected badly because they are also in the eye of the public. Yeah. So I think, I believe that everyone deserves a privacy rights.

Dịch: Chắc chắn rồi. Đúng. Ừm, bạn biết đấy, uh, tôi nghĩ thật tệ khi thấy những người nổi tiếng ngày nay, ừm, bị xâm phạm nghiêm trọng về quyền riêng tư của họ.

Ừm, và cả những người thân của họ, ví dụ như gia đình họ, ừm, khi họ nổi tiếng, họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì họ cũng là người trong mắt công chúng. Đúng vậy. Vì vậy, tôi nghĩ, tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng được hưởng quyền riêng tư.

Question 6: Why do people like to know about the private lives of famous people?

Answer: Yes. I think there are two main reasons. The first one is because people like us, uh, want to learn the good things from celebrities. Yes. Um, for example, there is a series that I've watched a lot that cause a good day on YouTube. Uh it's from bill gates.

So through this series, I've learned how to break bad habits and form good ones and to accomplish my goals effectively. Yeah.

And the second reason is maybe because of curiosity, you know, uh, normal people like us, always wanting to know more about their private lives, uh, their, their, their, maybe their hobbies and what they normally do. Yeah. So I think that are the two reasons.

Dịch: Đúng. Tôi nghĩ có hai lý do chính. Thứ nhất là vì những người như chúng tôi, uh, muốn học hỏi những điều tốt đẹp từ những người nổi tiếng. Đúng. Ừm, chẳng hạn, có một bộ phim mà tôi đã xem rất nhiều và đem lại một ngày tốt lành trên YouTube. Uh là từ các cổng thanh toán.

Vì vậy, thông qua loạt bài này, tôi đã học được cách phá bỏ những thói quen xấu, hình thành những thói quen tốt và hoàn thành mục tiêu của mình một cách hiệu quả. Đúng vậy.

Và lý do thứ hai có lẽ là vì tò mò, bạn biết đấy, những người bình thường như chúng ta, luôn muốn biết thêm về cuộc sống riêng tư của họ, uh, của họ, của họ, của họ, có thể là sở thích của họ và những gì họ thường làm. Đúng vậy. Vì vậy, tôi nghĩ đó là hai lý do.

Nhận xét của giám khảo:

Her responses were coherent and the flow was smooth. Overall. Sometimes there were some pauses with, um, or, you know, usually at the beginning while forming the ideas occasionally related to searching for vocabulary, vocabulary use demonstrated her vocabulary.

Use demonstrated a range of phrases used. She used phrases such as rise to stardom and a profound influence.

Uh, maybe a few. I would suggest modifying a little bit instead of follow their steps, follow in their footsteps would be a little more natural and, uh, in the eye of the public is okay.

But more naturally we would say in the public eye, her grammar demonstrated a range of structures used to use perfect structures, simple, continuous conditional. So a nice range used.

There were only a couple errors noted he has, uh, proved to be, could be proven to be. And when talking about the future hypothetical, maybe we can talk about, we would use, could talk about for the future kind of hypothetical scenario and a person just want to be famous.

That third person, conditional a person wants to be famous. The pronunciation was clear throughout and could understand everything she was saying. She used rising intonation also at the ends of her sentences or lists to give more meaning well done.

Dịch:

Câu trả lời của cô ấy mạch lạc và trôi chảy. Nhìn chung. Đôi khi có một số tạm dừng với, ừm, hoặc, bạn biết đấy, thường là ở phần đầu trong khi hình thành các ý đôi khi liên quan đến việc tìm kiếm từ vựng, việc sử dụng từ vựng thể hiện vốn từ vựng của cô ấy.

Sử dụng một loạt các cụm từ được sử dụng. Cô ấy sử dụng những cụm từ như vươn lên thành ngôi sao và có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Uh, có thể là một vài. Tôi khuyên bạn nên sửa đổi một chút thay vì theo bước của họ, theo bước của họ sẽ tự nhiên hơn một chút và, uh, trong mắt công chúng là được.

Nhưng tự nhiên hơn, chúng tôi sẽ nói trước mắt công chúng, ngữ pháp của cô ấy đã thể hiện một loạt các cấu trúc được sử dụng để sử dụng các cấu trúc hoàn hảo, đơn giản, điều kiện liên tục. Vì vậy, một phạm vi tốt đẹp được sử dụng.

Chỉ có một vài lỗi được ghi nhận mà anh ta mắc phải, uh, đã được chứng minh là có, có thể được chứng minh là có. Và khi nói về giả thuyết trong tương lai, có thể chúng ta có thể nói về, chúng ta sẽ sử dụng, có thể nói về loại kịch bản giả định trong tương lai và một người chỉ muốn nổi tiếng.

Người thứ ba đó, có điều kiện là người muốn nổi tiếng. Phát âm rõ ràng và có thể hiểu tất cả những gì cô ấy đang nói. Cô ấy cũng sử dụng ngữ điệu tăng ở cuối câu hoặc danh sách của mình để cung cấp thêm ý nghĩa.

Từ vựng chủ đề Famous Person IELTS Speaking

Sau khi tham khảo IELTS Speaking mock test về chủ đề Famous Person, các bạn hãy cùng ghi chép lại một số từ vựng hay về chủ đề này để có thể vận dụng vào bài nói của mình nhé.

 • See in person: gặp ngoài đời
 • Has an impressive command of: có năng lực xuất sắc về lĩnh vực gì
 • Get one’s ideas across: truyền đạt thông tin/ý tường
 • Language barrier: rào cản ngôn ngữ
 • Hinder somebody from: cần trở ai làm gì
 • Embark on: bắt đầu
 • venture: công việc kinh doanh (có yếu tố mạo hiểm)
 • Tailor – made: được may đo, điều chinh riêng cho từng đối tượng
 • bridal gown: váy cưới
 • Take a gentler approach: có cách tiếp cận nhẹ nhàng
 • Role model: là hình mẫu
 • Discrepancy: sự khác biệt
 • Roughly translated: tạm dịch là
 • Impressive feat: kì tích
 • Massive and fiery: siêu cay khổng lồ
 • Catchphrase: cụm từ lặp đi lặp lại, cụm từ hay nói của một người
 • Running joke: trò đùa hay được nhắc tới
 • Reception: sự tiếp nhận
 • Deserve: xứng đáng
 • Spotlight: sự chú ý của công chúng

Trên đây là bài mẫu về Famous Person IELTS Speaking ở cả 3 part của phần thi Nói. Bài mock test này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách trả lời, sắp xếp ý cũng như nhận xét đến từ giám khảo để bạn có thể rút kinh nghiệm từ những điểm chưa được. Học từ thực tế bao giờ cũng rất hiệu quả phải không nào?

Bên cạnh đó các bạn cũng có thể tham khảo thêm những kinh nghiệm và bài mẫu IELTS Speaking khác nhé. Hy vọng bạn sẽ ôn luyện và đạt kết quả cao với những bài kiến thức chất lượng đến từ IELTS LangGo.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ