Avatar
Bài đăng, 16/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]
  Top từ vựng tiếng Anh mô tả đồ ăn thông dụng và cơ bản thường xuyên xuất hiện trong đời sống và các bài học. Nếu học tiếng Anh chắc chắn không thể bỏ qua các nhóm từ vựng này.
   
  5-phut-hoc-het-loat-tinh-tu-tieng-anh-mieu-ta-do-an-thong-dung-nhat
   
  burnt /bɜːnt/ cháy
  cooked /kʊkt/ chín
  fresh /frɛʃ/ tươi
  over-cooked /ˈəʊvə-kʊkt/ nấu quá kĩ
  raw /rɔː/ sống
  sickly /ˈsɪkli/ mùi tanh khó chịu
  skinless /ˈskɪnləs/ không có da
  tender /ˈtɛndə/ mềm
  tough /tʌf/ dai, cứng
  under-done /ˈʌndə-dʌn/ tái
  addictive /əˈdɪktɪv/ gây nghiện
  bitter /ˈbɪtə/ đắng
  bitter sweet /ˈbɪtə swiːt/ vừa ngọt vừa đắng
  bland /blænd/ nhạt
  buttery /ˈbʌtəri/ có vị bơ
  chocolaty /ˈtʃɒkləti/ có vị sô-cô-la
  creamy /ˈkriːmi/ mềm mịn như kem
  crispy /krɪspi/ giòn
  crumbly /ˈkrʌmbli/ vụn
  crunchy /ˈkrʌnʧi/ giòn
  delicious /dɪˈlɪʃəs/ rất ngon
  fragrant /ˈfreɪgrənt/ thơm
  go off /gəʊ ɒf/ bị hỏng
  greasy /ˈgrisi/ ngấy mỡ
  healthy /ˈhɛlθi/ tốt cho sức khỏe
  hot /hɒt/ cay
  minty /ˈmɪnti/ có vị bạc hà
  moist /mɔɪst/ mềm ẩm
  mouldy /ˈməʊldi/ bị mốc
  mushy /ˈmʌʃi/ mềm xốp
  rancid /ˈrænsɪd/ bị hỏng (bơ)
  rotten /ˈrɒtn/ bị hỏng (hoa quả, thịt)
  salty /ˈsɔːlti/ mặn
  savoury /ˈseɪvəri/ ngon đậm đà
  soft /sɒft/ mềm
  sour /ˈsaʊə/ chua
  spicy /ˈspaɪsi/ cay
  stale /steɪl/ bị hỏng (bánh mì)
  sugary /ˈʃʊgəri/ ngọt như đường
  sweet /swiːt/ ngọt
  tasty /teɪsti/ ngon
  unhealthy /ʌnˈhɛlθi/ không tốt cho sức khỏe
  yummy /ˈjʌmi/ ngon lành
   
  Tìm hiểu thêm: 
  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  99 câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng, đi đâu cũng cần (P1)

  99 câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng, đi đâu cũng cần (P1)

  32 nguồn tự luyện nghe Tiếng Anh mỗi ngày: Từ cơ bản đến nâng cao

  32 nguồn tự luyện nghe Tiếng Anh mỗi ngày: Từ cơ bản đến nâng cao

  Lên trình với 7 bí kíp luyện nghe Tiếng Anh giao tiếp

  Lên trình với 7 bí kíp luyện nghe Tiếng Anh giao tiếp

  99 kênh Youtube Tiếng Anh giúp học đủ thứ trên đời

  99 kênh Youtube Tiếng Anh giúp học đủ thứ trên đời

  Đăng ký học