Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

84 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất - LangGo

Nội dung [Hiện]

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - Học cấu trúc câu tiếng Anh online hiệu quả. Các bạn nên nắm thật chắc 84 cấu trúc sau để hoàn toàn làm chủ trong tiếng Anh. 

84-cau-truc-ngu-phap-tieng-anh-thong-dung-nhat-langgo

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)
e.g. This structure is too easy for you to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.
 
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
 
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)
e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
 
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g. She is old enough to get married.
e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
 
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired.
 
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai đó phải làm gì...)
e.g. It is time you had a shower.
e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.
 
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao nhiêu thời gian... hoc tieng anh)
e.g. It takes me 5 minutes to get to school.
e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. 
 
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)
e.g. He prevented us from parking our car here.
 
9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)
e.g. I find it very difficult to learn about English.
e.g. They found it easy to overcome that problem.
 
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
e.g. I prefer dog to cat.
e.g. I prefer reading books to watching TV.
 
11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)
e.g. She would play games than read books.
e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
 
12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
e.g. I am used to eating with chopsticks.
 
13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa)
e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
 
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
 
15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
e.g. Her mother was very angry at her bad marks.
 
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
e.g. I am good at swimming.
e.g. He is very bad at English.
 
17. by chance = by accident (adv): tình cờ
e.g. I met her in Paris by chance last week.
 
18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.
 
19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...
e.g. She can't stand laughing at her little dog.
 
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.
 
Tìm hiểu thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: 
 
21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...
e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
 
22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì
e.g. He always wastes time playing computer games each day.
e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.
 
23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
e.g. I spend 2 hours reading books a day.
e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.
 
24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì...
e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.
e.g. She spent all of her money on clothes.
 
25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...
e.g. You should give up smoking as soon as possible.
 
26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì...
e.g. I would like to go to the cinema with you tonight.
 
27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
e.g. I have many things to do this week.
 
28. It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...
e.g. It is Tom who got the best marks in my class.
e.g. It is the villa that he had to spend a lot of money last year.
 
29. Had better + V(infinitive): nên làm gì....
e.g. You had better go to see the doctor.
 
30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing
e.g. I always practise speaking English everyday.
 
31. It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt
VD: It is difficult for old people to learn English.( Người có tuổi  học tiếng Anh thì khó )
 
32. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )
VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )
 
33. To be bored with ( Chán làm cái gì )
VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại ) 
 
34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )
VD: It’s the first time we have visited this place.( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này )
 
35. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )
VD: I don’t have enough time to study.( Tôi không có đủ thời gian để học )
 
36. Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )
VD: I’m not rich enough to buy a car.( Tôi không đủ giàu để mua ôtô )
 
37. too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )
VD: I’m to young to get married.( Tôi còn quá trẻ để kết hôn )
 
38. To want smb to do smt = To want to have smt + PII( Muốn ai làm gì ) ( Muốn có cái gì được làm )
VD: She wants someone to make her a dress.( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy )= She wants to have a dress made.( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may )
 
39. It’s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì )
VD: It’s time we went home.( Đã đến lúc tôi phải về nhà )
 
40. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt
VD: It is not necessary for you to do this exercise.( Bạn không cần phải làm bài tập này )
 
41. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì )
VD: We are looking forward to going on holiday.( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ )
 
42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì )
VD: Can you provide us with some books in history?( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?)
 
43. To prevent smb from V_ing (Cản trở ai làm gì )To stop
VD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo )
 
44. To fail to do smt (Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì)
VD: We failed to do this exercise.(Chúng tôi không thể làm bài tập này )
 
45. To succeed in V_ing (Thành công trong việc làm cái gì)
VD: We succeeded  in passing the exam.(Chúng tôi đã thi đỗ )
 
46. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)
VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện )
 
47. To lend smb smt (Cho ai mượn cái gì)
VD: Can you lend me some money?( Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? )
 
48. To make smb do smt (Bắt ai làm gì)
VD: The teacher made us do a lot of homework.( Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà )
 
49. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ.( Đến mức mà )CN + động từ + so + trạng từ
eg. The exercise is so difficult that noone can do it.( Bài tập khó đến mức không ai làm được )
eg. He spoke so quickly that I couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta )
 
50. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.
VD: It is such a difficult exercise that noone can do it.( Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được )
 
51. It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì)
VD: It is very kind of you to help me.( Bạn thật tốt vì đã giúp tôi )
 
52. To find it + tính từ + to do smt
VD: We find it difficult to learn English. ( Chúng tôi thấyhọc tiếng Anh khó )
 
53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + CN + động từ
VD: I have to make sure of that information.( Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó )
VD: You have to make sure that you’ll pass the exam.( Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ )
 
54. It takes ( smb ) + thời gian + to do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để làm gì)
VD: It took me an hour to do this exercise.( Tôi mất một tiếng để làm bài này )
 
55. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gìdoing smt làm gì )
VD: We spend a lot of time on TV.watching TV.( Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV )
 
56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì )
VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.( TÔI không biết từ này )
 
57. To advise smb to do smt ( Khuyên ai làm gìnot to do smt không làm gì )
VD: Our teacher advises us to study hard.( Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ )
 
58. To plan to do smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì )intend
VD: We planed to go for a picnic.intended( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )
 
59. To invite smb to do smt ( Mời ai làm gì )
VD: They invited me to go to the cinema.( Họ mời tôi đi xem phim )
 
60. To offer smb smt ( Mời / đề nghị ai cái gì )
VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta )
 
61. To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ai )
VD: You can rely on him.( Bạn có thể tin anh ấy )
 
62. To keep promise ( Gĩư lời hứa )
VD: He always keeps promises.
 
63. To be able to do smt = To be capable of + V_ing ( Có khả năng làm gì )
VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English.( Tôi có thể nói tiếng Anh )
 
64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) cái gì )
VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi chơi quần vợt giỏi)
 
65. To prefer smt to smt ( Thích cái gì hơn cái gì )doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì
VD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền )
 
66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì đã làm gì )
VD: I want to apologize for being rude to you. ( Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn )
 
67. Had ( ‘d ) better do smt ( Nên làm gì )not do smt ( Không nên làm gì )
VD: 1. You’d better learn hard.( Bạn nên học chăm chỉ )2. You’d better not go out.( Bạn không nên đi ra ngoài )
 
68. Would ( ‘d ) rather do smt Thà làm gìnot do smt đừng làm gì
VD: I’d rather stay at home.I’d rather not say at home.
 
69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì )
VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today.( Tôi muốn bạn / anh ấy / cô ấy ở nhà tối nay )
 
70. To suggest smb ( should ) do smt ( Gợi ý ai làm gì )
VD: I suggested she ( should ) buy this house.
 
71. To suggest doing smt ( Gợi ý làm gì )
VD: I suggested going for a walk.
 
72. Try to do ( Cố làm gì )
VD: We tried to learn hard.( Chúng tôi đã cố học chăm chỉ )
 
73. Try doing smt ( Thử làm gì )
VD: We tried cooking this food.( Chúng tôi đã thử nấu món ăn này )
 
74. To need to do smt ( Cần làm gì )
VD: You need to work harder.( Bạn cần làm việc tích cực hơn )
 
75. To need doing ( Cần được làm )
VD: This car needs repairing.( Chiếc ôtô này cần được sửa )
 
76. To remember doing ( Nhớ đã làm gì )
VD: I remember seeing this film.( Tôi nhớ là đã xem bộ phim này )
 
77. To remember to do ( Nhớ làm gì ) ( chưa làm cái này )
VD: Remember to do your homework.( Hãy nhớ làm bài tập về nhà )
 
78. To have smt + PII ( Có cái gì được làm )
VD: I’m going to have my house repainted.(Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy )= To have smb do smt ( Thuê ai làm gì )VD: I’m going to have the garage repair my car.= I’m going to have my car repaired.
 
79. To be busy doing smt ( Bận rộn làm gì )
VD: We are busy preparing for our exam.( Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi )
 
80. To mind doing smt ( Phiền làm gì )
VD: Do / Would you mind closing the door for me?( Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không? )
 
81. To be used to doing smt ( Quen với việc làm gì )
VD: We are used to getting up early.( Chúng tôi đã quen dậy sớm )
 
82. To stop to do smt ( Dừng lại để làm gì )
VD: We stopped to buy some petrol.( Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng )
 
83. To stop doing smt ( Thôi không làm gì nữa )
VD: We stopped going out late.( Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa )
 
84. Let smb do smt ( Để ai làm gì )
VD: Let him come in.( Để anh ta vào )
 
LangGo chúc bạn học tốt tiếng Anh! 

CHINH PHỤC TIẾNG ANH DỄ DÀNG cùng IELTS LangGo!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Bạn có muốn trở thành người tiếp theo?
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ
Nhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ