Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

[Update] Đáp án Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - 24 mã đề

Nội dung [Hiện]

Chiều ngày 08/06/2024, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh.

IELTS LangGo sẽ cập nhật cho các bạn đáp án Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 với đầy đủ 24 mã đề để các bạn có thể kiểm tra và tự tính xem mình được bao nhiêu điểm nhé.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024
Đáp án đề thi môn Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024

1. Đề Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2024

Như cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội đã công bố trước đó, đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2024 Tiếng Anh gồm 40 câu theo hình thức trắc nghiệm với tổng thời gian làm bài là 60 phút.

40 câu hỏi được trộn thành 24 mã đề từ 101 đến 124. Các dạng bài chính trong đề thi bao gồm: hoàn thành câu, trọng âm, phát âm, từ đồng nghĩa và trái nghĩa, điền từ, đọc hiểu và sửa lỗi sai.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội
Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội

Dưới đây là đề Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2024 PDF - Mã đề 118 (Nguồn: Tài liệu diệu kỳ)

Đề Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 118.pdf

2. Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024

Sau đây, IELTS LangGo sẽ cập nhật đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội với đầy đủ 24 mã đề để các bạn thí sinh có thể check đáp án và tự tính xem mình được bao nhiêu điểm nhé.

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 101

1.C

2.D

3.C

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.B

12.C

13.D

14.C

15.A

16.A

17.D

18.C

19.A

20.D

21.A

22.D

23.C

24.D

25.A

26.B

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.B

33.C

34.A

35.C

36.C

37.A

38.B

39.A

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 102

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.C

7.A

8.C

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.D

20.A

21.C

22.B

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.A

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.C

39.B

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 103

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.B

9.A

10.B

11.D

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.D

18.B

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.C

28.A

29.D

30.B

31.A

32.B

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.C

39.C

40.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 104

1.B

2.B

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.C

10.A

11.D

12.D

13.C

14.C

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.B

23.C

24.C

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.C

32.D

33.A

34.C

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 105

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.B

7.A

8.D

9.D

10.A

11.A

12.D

13.B

14.D

15.B

16.B

17.C

18.A

19.D

20.C

21.B

22.C

23.C

24.B

25.A

26.A

27.B

28.D

29.A

30.A

31.C

32.C

33.B

34.D

35.A

36.C

37.C

38.D

39.A

40.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 106

1.D

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.B

9.A

10.B

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.B

17.A

18.A

19.D

20.B

21.C

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.D

28.D

29.C

30.A

31.C

32.B

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 107

1.C

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.A

12.C

13.B

14.D

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.D

24.A

25.C

26.D

27.A

28.C

29.C

30.D

31.B

32.A

33.A

34.C

35.A

36.D

37.A

38.C

39.A

40.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 108

1.C

2.D

3.D

4.B

5.A

6.C

7.D

8.B

9.B

10.D

11.C

12.A

13.A

14.D

15.D

16.C

17.A

18.B

19.D

20.B

21.A

22.C

23.C

24.A

25.B

26.A

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.D

34.A

35.B

36.D

37.B

38.B

39.B

40.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 109

1. A

2. C

3. C

4. A

5. D

6. C

7. B

8. D

9. D

10. B

11. A

12. B

13. C

14. D

15. D

16. B

17. A

18. C

19. B

20. D

21. B

22. A

23. A

24. B

25. C

26. A

27. C

28. C

29. D

30. B

31. B

32. A

33. D

34. C

35. C

36. D

37. D

38. A

39. A

40. D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 110

1.A

2.A

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.C

19.C

20.A

21.B

22.C

23.B

24.D

25.B

26.D

27.C

28.D

29.B

30.A

31.D

32.C

33.C

34.C

35.A

36.B

37.B

38.A

39.D

40.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 111

1.C

2.C

3.B

4.D

5.A

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.C

12.A

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.A

19.D

20.B

21.C

22.A

23.A

24.B

25.D

26.D

27.B

28.D

29.B

30.C

31.C

32.A

33.B

34.C

35.A

36.C

37.C

38.A

39.D

40.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 112

1.B

2.A

3.D

4.C

5.A

6.C

7.D

8.D

9.A

10.A

11.D

12.B

13.D

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.D

20.C

21.B

22.D

23.A

24.B

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.B

31.C

32.D

33.C

34.A

35.C

36.B

37.A

38.B

39.C

40.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 113

1.A

2.B

3.A

4.B

5.B

6.C

7.D

8.D

9.A

10.B

11.D

12.D

13.A

14.A

15.C

16.B

17.B

18.C

19.D

20.B

21.C

22.A

23.D

24.C

25.D

26.A

27.C

28.C

29.A

30.C

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.B

38.D

39.B

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 114

1.C

2.D

3.A

4.D

5.C

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.A

13.D

14.A

15.B

16.D

17.C

18.A

19.B

20.A

21.B

22.C

23.C

24.B

25.D

26.D

27.A

28.A

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.A

35.B

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 115

1.A

2.C

3.D

4.B

5.B

6.A

7.D

8.C

9.B

10.D

11.B

12.D

13.B

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.B

20.A

21.D

22.C

23.B

24.A

25.A

26.C

27.B

28.C

29.B

30.C

31.B

32.D

33.B

34.D

35.A

36.B

37.A

38.D

39.C

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 116

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.A

13.C

14.B

15.B

16.C

17.A

18.C

19.C

20.D

21.D

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.D

28.B

29.C

30.D

31.D

32.A

33.D

34.C

35.C

36.A

37.B

38.C

39.C

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 117

1.C

2.A

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.A

13.C

14.C

15.B

16.D

17.C

18.A

19.B

20.A

21.B

22.D

23.B

24.A

25.D

26.A

27.C

28.D

29.B

30.D

31.A

32.D

33.C

34.B

35.B

36.D

37.B

38.D

39.D

40.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 118

1.D

2.D

3.C

4.A

5.D

6.D

7.B

8.C

9.A

10.A

11.C

12.C

13.B

14.A

15.A

16.B

17.B

18.A

19.D

20.B

21.B

22.A

23.C

24.D

25.C

26.D

27.C

28.B

29.D

30.C

31.D

32.A

33.C

34.B

35.B

36.A

37.B

38.D

39.C

40.C

 

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 119

1.B

2.A

3.D

4.C

5.D

6.D

7.B 

8.C

9.D

10.A

11.A

12.D

13.C

14.D

15.C

16.B

17.A

18.B

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.B

28.C

29.A

30.C

31.A

32.A

33.C

34.C

35.A

36.D

37.B

38.B

39.D

40.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 120

1.B

2.A

3.B

4.D

5.C

6.D

7.B

8.A

9.C

10.A

11.C

12.B

13.D

14.A

15.D

16.C

17.A

18.D

19.B

20.B

21.D

22.D

23.B

24.A

25.A

26.C

27.C

28.B

29.A

30.C

31.C

32.C

33.B

34.D

35.C

36.B

37.C

38.A

39.B

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 121

1.C

2.D

3.A

4.C

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.C

11.B

12.D

13.A

14.D

15.C

16.B

17.D

18.A

19.A

20.B

21.C

22.C

23.B

24.B

25.A

26.D

27.A

28.C

29.B

30.A

31.A

32.D

33.B

34.C

35.D

36.A

37.B

38.C

39.B

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề: 122

1.A

2.D

3.D

4.A

5.B

6.D

7.C

8.D

9.D

10.B

11.C

12.D

13.A

14.B

15.C

16.D

17.A

18.B

19.C

20.C

21.A

22.A

23.C

24.C

25.A

26.A

27.B

28.B

29.C

30.A

31.B

32.C

33.A

34.A

35.C

36.B

37.D

38.D

39.B

40.D

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 - Mã đề 123

1.D

2.C

3.C

4.D

5.D

6.C

7.A

8.D

9.B

10.B

11.D

12.A

13.D

14.A

15.B

16.B

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.B

23.C

24.C

25.A

26.A

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.B

35.B

36.A

37.D

38.A

39.B

40.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 -  Mã đề: 124

1.A

2.B

3.B

4.D

5.C

6.B

7.C

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.A

14.C

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.D

25.A

26.A

27.D

28.D

29.C

30.A

31.B

32.B

33.A

34.C

35.A

36.A

37.B

38.B

39.D

40.C

Xem thêm: Đề tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2024 (PDF + Đáp án)

Trên đây là đáp án đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 Full 24 mã đề từ 101 đến 124. Các bạn thí sinh hãy tự kiểm tra xem mình đúng bao nhiêu câu và đạt bao nhiêu điểm nhé. Chúc các bạn đỗ vào ngôi trường cấp 3 như nguyện vọng của mình.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ