Avatar
Bài đăng, 23/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]
  Tổng hợp 200 động từ thông dụng được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh giao tiếp. LangGo - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu hoặc mắt gốc.
   
  LangGo - 200 động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh giao tiếp
   
  1. Be /bi/ thì, là, ở
  2. Have /hæv/ có
  3. Do /du/ làm
  4. Say /seɪ/ nói
  5. Get /gɛt/ lấy
  6. Make /meɪk/ làm
  7. Go /goʊ/ đi
  8. See /si/ thấy
  9. Know /noʊ/ biết
  10. Take /teɪk/ lấy
  11. Think /θɪŋk/ nghĩ
  12. Come /kʌm/ đến
  13. Give /gɪv/ cho
  14. Look /lʊk/ nhìn
  15. Use /juz/ dùng
  16. Find /faɪnd/ tìm thấy
  17. Want /wɑnt/ muốn
  18. Tell /tɛl/ nói
  19. Put /pʊt/ đặt
  20. Mean /min/ nghĩa là
  21. Become /bɪˈkʌm/ trở thành
  22. Leave /liv/ rời khỏi
  23. Work /wɜrk/ làm việc
  24. Need /nid/ cần
  25. Feel /fil/ cảm thấy
  26. Seem /sim/ hình như
  27. Ask /æsk/ hỏi
  28. Show /ʃoʊ/ trình diễn
  29. Try /traɪ/ thử
  30. Call /kɔl/ gọi
  31. Keep /kip/ giữ
  32. Provide /prəˈvaɪd/ cung cấp
  33. Hold /hoʊld/ giữ
  34. Turn /tɜrn/ xoay
  35. Follow /ˈfɑloʊ/ theo
  36. Begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
  37. Bring /brɪŋ/ đem lại
  38. Like /laɪk/ như
  39. Going /ˈgoʊɪŋ/ đi
  40. Help /hɛlp/ giúp
  41. Start /stɑrt/ bắt đầu
  42. Run /rʌn/chạy
  43. Write /raɪt/ viết
  44. Set /sɛt/ đặt để
  45. Move /muv/ di chuyển
  46. Play /pleɪ/ chơi
  47. Pay /peɪ/ trả
  48. Hear /hir/ nghe
  49. Include /ɪnˈklud/bao gồm
  50. Believe /bɪˈliv/ tin tưởng
  51. Allow /əˈlaʊ/ cho phép
  52. Meet /mit/ gặp gỡ
  53. Lead /lid/ dẫn dắt
  54. Live /lɪv/sống
  55. Stand /stænd/ đứng
  56. Happen /ˈhæpən/ xảy ra
  57. Carry /ˈkæri/ mang
  58. Talk /tɔk/ nói chuyện
  59. Appear /əˈpɪr/ xuất hiện
  60. Produce /ˈproʊdus/ sản xuất
  61. Sit /sɪt/ ngồi
  62. Offer /ˈɔfər/ yêu cầu
  63. Consider /kənˈsɪdər/ cân nhắc
  64. Expect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợi
  65. Suggest /səgˈʤɛst/ đề nghị
  66. Let /lɛt/ cho phép
  67. Read /rid/ đọc
  68. Require /ˌriˈkwaɪər/ yêu cầu
  69. Continue /kənˈtɪnju/ tiếp tục
  70. Lose /luz/ thua cuộc
  71. Add /æd/ thêm vào
  72. Change /ʧeɪnʤ/ thay đổi
  73. Fal /fɔl/ ngã
  74. Remain /rɪˈmeɪn/ còn lại
  75. Remember /rɪˈmɛmbər/ nhớ lại
  76. Buy /baɪ/ mua
  77. Speak /spik/ nói
  78. Stop /stɑp/ dừng lại
  79. Send /sɛnd/ gửi
  80. Receive /rəˈsiv/ nhận
  81. Decide /ˌdɪˈsaɪd/ quyết định
  82. Win /wɪn/ chiến thắng
  83. Understand /ˌʌndərˈstænd/ hiểu
  84. Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả
  85. Develop /dɪˈvɛləp/ phát triển
  86. Agree /əˈgri/ đồng ý
  87. Open /ˈoʊpən/ mở
  88. Reach /riʧ/ đạt tới
  89. Build /bɪld/ xây dựng
  90. Involve /ɪnˈvɑlv/ liên quan tới
  91. Spend /spɛnd/ dành
  92. Return /rɪˈtɜrn/ trở lại
  93. Draw /drɔ/ vẽ
  94. Die /daɪ/ chết
  95. Hope /hoʊp/ hy vọng
  96. Create /kriˈeɪt/ sáng tạo
  97. Walk /wɔk/ đi bộ
  98. Sell /weɪt/ đợi
  99. Wait /weɪt/ đợi
  100. Cause /kɑz/ gây ra 
  101. Pass /pæs/ vượt qua
  102. Lie /laɪ/ nói xạo
  103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận
  104. Watch /wɑʧ/ xem
  105. Raise /reɪz/ nâng cao
  106. Base /beɪs/ dựa trên
  107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng
  108. Break /breɪk/ làm vỡ
  109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích
  110. Learn /lɜrn/ học hỏi
  111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên
  112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ
  113. Grow /groʊ/ lớn lên
  114. Claim /kleɪm/ tuyên bố
  115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo
  116. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ
  117. Cut /kʌt/ cắt bỏ
  118. Form /fɔrm/ hình thành
  119. Stay /steɪ/ ở lại
  120. Contain /kənˈteɪn/ chứa
  121. Reduce /rəˈdus/ giảm
  122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập
  123. Join /ʤɔɪn/ ghép
  124. Wish /wɪʃ/ muốn
  125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được
  126. Seek /sik/ tìm kiếm
  127. Choose /ʧuz/ chọn
  128. Deal /dil/ xử lý
  129. Face /feɪs/ đối mặt
  130. Fail /feɪl/ thất bại
  131. Serve /sɜrv/ phục vụ
  132. End /ɛnd/ kết thúc
  133. Kill /kɪl/ giết
  134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra
  135. Drive /draɪv/ lái xe
  136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện cho
  137. Rise /raɪz/ tăng lên
  138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận
  139. Love /lʌv/ yêu thương
  140. Pick /pɪk/ nhặt lên
  141. Place /pleɪs/ đặt, để
  142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi
  143. Prove /pruv/ chứng minh
  144. Wear /wɛr/ đội, mặc
  145. Catch /kæʧ/ bắt lấy
  146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức
  147. Eat /it/ ăn
  148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu
  149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào
  150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu
  151. Arrive /əˈraɪv/ đến
  152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ chắc chắn
  153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào
  154. Plan /plæn/ lên kế hoạch
  155. Pull /pʊl/ kéo
  156. Refer /rəˈfɜr/ nhắc tới
  157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động
  158. Relate /rɪˈleɪt/ có liên quan
  159. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới
  160. Close /kloʊs/ đóng lại
  161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định
  162. Manage /ˈmænəʤ/ quản lý
  163. Thank /θæŋk/ cảm ơn
  164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh
  165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo
  166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được
  167. Note /noʊt/ ghi lại
  168. Forget /fərˈgɛt/ quên
  169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng
  170. Wonder /ˈwʌndər/ tự hỏi
  171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì
  172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản
  173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ
  174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh
  175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt
  176. Suppose /səˈpoʊz/ giả sử
  177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành
  178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định
  179. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
  180. Listen /ˈlɪsən/ nghe
  181. Save /seɪv/ lưu giữ
  182. Tend /tɛnd/ có xu hướng
  183. Treat /trit/ đối xử
  184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát
  185. Share /ʃɛr/ chia sẻ
  186. Remove /riˈmuv/ loại bỏ
  187. Throw /θroʊ/ ném
  188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom
  189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại
  190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích
  191. Force /fɔrs/ bắt buộc
  192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ
  193. Admin /admin/ thừa nhận
  194. Assume /əˈsum/ cho rằng
  195. Smile /smaɪl/ mỉm cười
  196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị
  197. Replace /ˌriˈpleɪs/ thay thế
  198. Fill /fɪl/ lấp đầy
  199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao
  200. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới
   
  Nguồn tổng hợp!
  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh - Mẫu câu và hội thoại

  Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh - Mẫu câu và hội thoại

  Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp - LangGo

  Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp - LangGo

  Cấu trúc As soon as trong tiếng Anh - Cấu trúc, cách dùng và bài tập áp dụng

  Cấu trúc As soon as trong tiếng Anh - Cấu trúc, cách dùng và bài tập áp dụng

  84 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất - LangGo

  84 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất - LangGo

  Đăng ký học