Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Bài học số 3 trong chuỗi bài tự học IELTS online của chúng ta là về phụ âm, cấu trúc câu với tính từ, danh từ và to be. Cùng theo dõi và học nhé các em!

1. Phụ âm

Đây là bài phụ âm số 2, các âm chúng ta sẽ học là: /p/&/b/; /k/&/g/; /t/&/d/; /f/&/v/; /θ/&/ð/; /ʃ/&/ʒ/

Các em xem video của thầy giáo ở đây và đọc theo thầy nhé

Các em sau khi xem các âm kèm các từ ví dụ của các âm đó hãy tìm xem dấu hiệu nhận biết của từng âm là gì? chữ cái gì thường được phát âm là âm đó?

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Sau đó, các bạn cùng luyện âm bằng cách đọc tongue twister sau nhé:

Câu số 1: Thirty three thousand people think that this Thursday is their birthday /ˈθɜːti/ /θriː/ /ˈθaʊzənd/ /ˈpiːpl/ /θɪŋk/ /ðæt/ /ðɪs/ /ˈθɜːzdeɪ/ /ɪz/ /ðeə/ /ˈbɜːθdeɪ/

Câu số 2: she sells seashells by the seashore /ʃiː/ /selz/ /ˈsiːˌʃelz/ /baɪ/ /ðə/ /ˈsiːʃɔː/

Câu số 3: Peter Piper picked a peck of pickled peppers /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/ /ə/ /pek/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/
A peck of pickled peppers Peter Piper picked /ə/ /pɛk/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/ /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers /ɪf/ /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/ /ə/ /pek/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked? /weəz/ /ðə/ /pek/ /ɒv/ /ˈpɪkld/ /ˈpepəz/ /ˈpiːtə/ /ˈpaɪpə/ /pɪkt/?

Câu số 4: Betty Botter bought some butter /ˈbɛti/ /ˈbɒtə/ /bɔːt/ /sʌm/ /ˈbʌtə/
But she said the butter’s bitter /bʌt/ /ʃiː/ /sɛd/ /ðə/ /ˈbʌtəz/ /ˈbɪtə/
If I put it in my batter, it will make my batter bitter /ɪf/ /aɪ/ /pʊt/ /ɪt/ /ɪn/ /maɪ/ /ˈbætə/, /ɪt/ /wɪl/ /meɪk/ /maɪ/ /ˈbætə/ /ˈbɪtə/
But a bit of better butter will make my batter better /bʌt/ /ə/ /bɪt/ /ɒv/ /ˈbetə/ /ˈbʌtə/ /wɪl/ /meɪk/ /maɪ/ /ˈbætə/ /ˈbetə/
So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter /səʊ/ /twɒz/ /ˈbetə/ /ˈbɛti/ /ˈbɒtə/ /bɔːt/ /ə/ /bɪt/ /ɒv/ /ˈbɛtə/ /ˈbʌtə/

Câu số 5: How can a clam cram in a clean cream can? /haʊ/ /kæn/ /ə/ /klæm/ /kræm/ /ɪn/ /ə/ /kliːn/ /kriːm/ /kæn/?

Câu số 6: Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread /fred/ /fed/ /ted/ /bred/, /ænd/ /ted/ /fed/ /fred/ /bred/

2. Tính từ thường gặp

Tính từ dùng để miêu tả tính chất của danh từ. Có 12 tính từ thường gặp chúng ta học trong buổi học này đó là:

Items

Translation

Transcription

In sentence

Hot

Nóng

/ hɒt/

It's hot in summer

Short

Ngắn/thấp

/ ʃɔːt/

I am short

Far

Xa

/ fɑː/

My house is far from my school

Good

Tốt

/ gʊd/

She is a good doctor

Thin

Gầy/mỏng

/ θɪn/

The actress is very thin

Long

Dài

/ lɒŋ/

This dress is very long!

Big

To

/ bɪg/

I have a big box

Small

Nhỏ

/ smɔːl/

Tony has a small face

Young

Trẻ

/ jʌŋ/

Linda is young

Large

Rộng lớn

/ lɑːʤ/

The field is large

Bad

Xấu

/ bæd /

He is a bad guy

Các bạn hãy vào QUIZLET luyện tập nhé! hoặc vào đây

3. Cụm danh từ: adj+N

Trong tiếng Anh thì để tạo thành một cụm danh từ chúng ta sẽ dùng tính từ + danh từ. Số ít sẽ là a/an + adj/ N, số nhiều sẽ là adj + Ns/es

Cùng luyện dịch các cụm sau sang tiếng Anh nhé:

một người đàn ông tồi

một cánh đồng rộng lớn

một cô gái trẻ

một gương mặt nhỏ nhắn

một chiếc hộp to

những chiếc váy dài

những diễn viên nữ mảnh mai

những bác sĩ tốt

những ngôi nhà nóng nực

những ngôi trường ở xa

những chiếc bút ngắn

ANSWER:

một người đàn ông tồi: a bad man

một cánh đồng rộng lớn: a large field

một cô gái trẻ: a young girl

một gương mặt nhỏ nhắn: a small face

một chiếc hộp to: a big box

những chiếc váy dài: long dresses

những diễn viên nữ mảnh mai: thin actresses

những bác sĩ tốt: good doctors

những ngôi nhà nóng nực: hot houses

những ngôi trường ở xa: far schools

những chiếc bút ngắn: short pens

4. Cấu trúc câu S + to be + adj

Tính từ dùng để miêu tả tính chất của danh từ, khi mô tả tính chất của cái gì đó hoặc ai đó, ta dùng động từ to be (am, is, are)

Form:

Subject + To be + Adjective (S + B + A)

The pen is long

The pen is not short

Is the pen long?

Với câu phủ định, ta thêm "not" sau to be. Câu hỏi ta đảo to be lên trước chủ ngữ. Chủ ngữ số ít đi với is, số nhiều đi với are.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Đổi những cụm danh từ sau thành câu:

một người đàn ông tồi: a bad man

một cánh đồng rộng lớn: a large field

một cô gái trẻ: a young girl

một gương mặt nhỏ nhắn: a small face

một chiếc hộp to: a big box

những chiếc váy dài: long dresses

những diễn viên nữ mảnh mai: thin actresses

những bác sĩ tốt: good doctors

những ngôi nhà nóng nực: hot houses

những ngôi trường ở xa: far schools

những chiếc bút ngắn: short pens

ANSWER:

một người đàn ông tồi: a bad man => the man is bad

một cánh đồng rộng lớn: a large field => the field is large

một cô gái trẻ: a young girl => the girl is young

một gương mặt nhỏ nhắn: a small face => the face is small

một chiếc hộp to: a big box => the box is big

những chiếc váy dài: long dresses => the dresses are long

những diễn viên nữ mảnh mai: thin actresses => the actresses are thin

những bác sĩ tốt: good doctors =? the doctors are good

những ngôi nhà nóng nực: hot houses => the houses are hot

những ngôi trường ở xa: far schools => the schools are far

những chiếc bút ngắn: short pens => the pens are short

5. Luyện nghe

Hôm trước chúng ta đã học chủ đề: Jobs rồi và hôm nay chúng ta cùng luyện nghe chủ đề này nhé!

Nếu có sách Tactics for listening Basic thì mở trang 22, 23 nhé

Xem các bài học khác trong lộ trình tại đây:

https://langgo.edu.vn/lo-trinh-tu-hoc-va-luyen-thi-ielts-cho-nguoi-moi-bat-dau-day-du-chi-tiet-nhat

(Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp)

Danh sách bài tập
Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến