Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp - LangGo

Nội dung [Hiện]
Đôi khi bạn chẳng cần phải dùng từ điển mà vẫn đoán được từ trái nghĩa của một từ. Trong bài học hôm nay, LangGo sẽ giới thiệu các loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh, cách thêm tiền tố để tạo thành từ trái nghĩa và tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp. Chúc bạn sớm thuần thục loại từ vựng này.
Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp - LangGo
Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp - LangGo

A. Từ trái nghĩa tiếng Anh - Antonyms

1. Định nghĩa

Antonyms - từ trái nghĩa hiểu là những từ có tương phản, hoặc trái ngược ý nghĩa. Giống như rất nhiều từ vựng trong ngôn ngữ tiếng Anh, "antonym " bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp 'anti' mang nghĩa là đối lập, trong khi 'onym' có nghĩa là tên.

Khi ngôn ngữ tiếng Anh trở nên rất phức tạp, người ta có thể phản đối về những từ thực sự có ý nghĩa đối lập. Với các ví dụ về các từ trái nghĩa được liệt kê dưới đây, LangGo sẽ chia sẻ với bạn đọc nhưng cách để tạo ra từ trái nghĩa mà người bản ngữ sử dụng.

2. Các loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh

Complementary Antonyms: Đây là những từ trái nghĩa mà cấu trúc của chúng không có điểm chung.

→ Ví dụ: boy - girl, off - on, night - day, entrance - exit, exterior - interior, true - false, dead - alive, push - pull, pass - fail

Relational Antonyms: Những từ trái nghĩa loại này cũng tương tự loại Complementary Antonyms, khác ở chỗ cả hai từ phải cùng tồn tại để có từ trái nghĩa với chúng.

→ Ví dụ: above - below, doctor - patient, husband - wife, servant - master, borrow - lend, give - receive, predator - prey, buy - sell, instructor - pupil

Graded Antonyms: Nhóm từ trái nghĩa này mang ý nghĩa so sánh.

→ Ví dụ: young - elderly, hard - easy, happy - wistful, wise - foolish, fat - slim, warm - cool, early - late, fast - slow, dark - pale

3. Thêm tiền tố để tạo thành từ trái nghĩa

Thi thoảng, bạn chẳng cần phải tìm kiếm một từ khác nghĩa. Chỉ đơn giản là tạo từ trái nghĩa bằng cách thêm tiền tố vào trước từ vựng đó.

Hãy xem một vài ví dụ từ trái nghĩa được tạo thanh bằng cách thêm tiền tố prefix dis-:

 • Agree → disagree
 • Appear → disappear
 • Belief → disbelief
 • Honest → dishonest

Thêm tiền tố prefix in- để tạo thành từ trái nghĩa sau:

 • Tolerant → intolerant
 • Decent → indecent
 • Discreet → indiscreet
 • Excusable → inexcusable

Các từ trái nghĩa sử dụng tiền tố prefix mis-:

 • Behave → misbehave
 • Interpret → misinterpret
 • Lead → mislead
 • Trust → mistrust

Thêm tiền tố prefix un- để tạo các từ trái nghĩa:

 • Likely → unlikely
 • Able → unable
 • Fortunate → unfortunate
 • Forgiving → unforgiving

Từ trái nghĩa được thêm tiền tố prefix non-

 • Entity → nonentity
 • Conformist → nonconformist
 • Payment → nonpayment
 • Sense → nonsense

Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng:

90 Cấu trúc V_ing điển hình trong tiếng Anh giao tiếp - LangGo

9 phần mềm học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí cực hay trên điện thoại

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh hay mô tả về 'Đôi mắt' - LangGo

B. Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh phổ biến

Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh phổ biến

Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh phổ biến

 1. Above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới
 2. Add /æd/ cộng, thêm vào >< subtract /səb’trækt/ trừ
 3. All /ɔ:l/ tất cả >< none /nʌn/ không chút nào
 4. Alive /əˈlaɪv/: sống >< dead /ded/: chết
 5. Alone /ə’loun/ đơn độc >< together /tə’geðə/ cùng nhau
 6. Asleep /əˈsliːp/ buồn ngủ >< awake /əˈweɪk/: tỉnh táo
 7. Back /bæk/ phía sau >< front /frʌnt/ phía trước
 8. Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp >< ugly /ˈʌɡ.li/: xấu
 9. Before /bi’fɔ:/ trước >< after /ɑ:ftə/ sau
 10. Begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc
 11. Big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ
 12. Cool /ku:l/: lạnh lùng >< warm /wɔ:m/ ấm áp
 13. Clean /kliːn/: sạch >< dirty /ˈdɝː.t̬i/: bẩn
 14. Dark /dɑ:k/ tối >< light /lait/ sang
 15. Difficult /’difikəlt/ khó >< easy /’i:zi/ dễ
 16. Dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt
 17. East /i:st/ đông >< west /west/ tây
 18. Empty /’empti/ trống không >< full /ful/ đầy
 19. Enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra
 20. Even /’i:vn/ chẵn >< odd /ɒd/ lẻ
 21. Early: sớm /ˈɝː.li/late >< /leɪt/: muộn
 22. Fact /fækt/ sự thật >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu
 23. Fat – /fæt/ – thin >< /θɪn/: béo – gầy
 24. First /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng
 25. Get /get/ nhận được >< give /giv/ cho, biếu, tặng
 26. Good: tốt /ɡʊd/ >
 27. High /hai/ cao >< low /lou/ thấp
 28. Hot: nóng – /hɑːt/ >< cold – /koʊld/: lạnh
 29. Happy: vui vẻ – /ˈhæp.i/ >< sad – /sæd/: buồn bã
 30. Inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài
 31. Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ - boring /ˈbɔːrɪŋ/: Thú vị - chán
 32. Jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng
 33. Know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán
 34. Leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/ lưu lại
 35. Left /left/ trái >< right /rait/ phải
 36. Loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng
 37. Most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất
 38. Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >< traditional – /trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống
 39. Many /ˈmeni/ - few /fjuː/: nhiều - ít
 40. Near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa
 41. New /nuː/ mới >< old/oʊld/: cũ
 42. North /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam
 43. On /on/ bật >< off /ɔ:f/ tắt
 44. Open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng
 45. Over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới
 46. Part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ
 47. Play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm
 48. Private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng
 49. Push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo
 50. Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời
 51. Raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm
 52. Right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai
 53. Sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
 54. Safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm
 55. Same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt
 56. Sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng
 57. Sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua
 58. Soft: mềm/sɑːft/ >< hard/hɑːrd/: cứng
 59. Single: độc thân /ˈsɪŋ.ɡəl/ >
 60. Through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy
 61. True /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai
 62. Tight /taɪt/ - loose /luːs/: chặt - lỏng
 63. Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang
 64. Wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp
 65. Win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua
 66. Young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già
 67. Laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
 68. Clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti / dơ, bẩn
 69. Good / ɡʊd / tốt >< bad / bæd / xấu
 70. Happy / ˈhæpi / vui vẻ >< sad / sæd / buồn bã
 71. Slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst / mau, nhanh
 72. Open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt / đóng
 73. Inside / ˌɪnˈsaɪd / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd / ngoài
 74. Under / ˈʌndər / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao
 75. Day / deɪ / ngày >< night / naɪt / đêm
 76. Wide / waɪd / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp
 77. Front / frʌnt / trước >< back / bæk / sau
 78. Smooth / smuːð / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì
 79. Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy /: lười biếng
 80. Pull / pʊl / kéo >< push / pʊʃ / đẩy
 81. Alive / əˈlaɪv / sống >< dead / ded / chết
 82. Buy / baɪ / mua >< sell / sel / bán
 83. Build / bɪld / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá
 84. Bright / braɪt / sáng >< dark / dɑːrk / tối
 85. Left / left / trái >< right / raɪt / phải
 86. Deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ / nông
 87. Full / fʊl / đầy >< empty / ˈempti / rỗng
 88. Fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn / gầy, ốm
 89. Beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp >< ugly / ˈʌɡli / xấu xí
 90. Strong / strɔːŋ / mạnh >< weak / wiːk / yếu
 91. Old / oʊld / cũ >< new / nuː / mới
 92. Brave / breɪv / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát
 93. Big / bɪɡ / to >< small / smɔːl / nhỏ
 94. Rich / rɪtʃ / giàu >< poor / pɔːr / nghèo
 95. Straight / streɪt / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd / quanh co
 96. Thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng
 97. Long / lɔːŋ / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn
 98. Hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld / lạnh
 99. Tall / tɔːl / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
 100. Love / lʌv / yêu >< hate / heɪt / ghét
Tìm hiểu thêm các chủ đề từ vựng tiếng Anh thông dụng:

Trên đây là các tổng quan về từ trái nghĩa trong Tiếng Anh và danh sách 100 cặp từ trái nghĩa thông dụng. Hãy học thật kí kiến thức và vận dung hợp lý những gì đã học để đạt kết quả như mong đợi. Với những kiến thức trên LangGo chúc bạn học tốt tiếng Anh!

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe máy Honda Vision đời mới
 • 3 Laptop Asus Vivobook hiện đại
 • 5 Đồng hồ thông minh sành điệu
 • 10 Headphone xịn xò
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ