LangGo - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu hoặc mất gốc

Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu
Avatar
Bài đăng, 07/01/2020
By Evans
Nội dung [ Hiện ]
  Đôi khi bạn chẳng cần phải dùng từ điển mà vẫn đoán được từ trái nghĩa của một từ. Trong bài học hôm nay, LangGo sẽ giới thiệu các loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh, cách thêm tiền tố để tạo thành từ trái nghĩa và tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp. Chúc bạn sớm thuần thục loại từ vựng này.
   
  Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến trong giao tiếp - LangGo
   

  A. Từ trái nghĩa tiếng Anh - Antonyms

  1. Định nghĩa

  Antonyms - từ trái nghĩa hiểu là những từ có tương phản, hoặc trái ngược ý nghĩa. Giống như rất nhiều từ vựng trong ngôn ngữ tiếng Anh,  "antonym " bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp 'anti' mang nghĩa là đối lập, trong khi 'onym' có nghĩa là tên.

  Khi ngôn ngữ tiếng Anh trở nên rất phức tạp, người ta có thể phản đối về những từ thực sự có ý nghĩa đối lập. Với các ví dụ về các từ trái nghĩa được liệt kê dưới đây, LangGo sẽ chia sẻ với bạn đọc nhưng cách để tạo ra từ trái nghĩa mà người bản ngữ sử dụng.

  2. Các loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh

  Complementary Antonyms: Đây là những từ trái nghĩa mà cấu trúc của chúng không có điểm chung.

  • Ví dụ: boy - girl, off - on, night - day, entrance - exit, exterior - interior, true - false, dead - alive, push - pull, pass - fail

  Relational Antonyms: Những từ trái nghĩa loại này cũng tương tự loại Complementary Antonyms, khác ở chỗ cả hai từ phải cùng tồn tại để có từ trái nghĩa với chúng. 

  • Ví dụ: above - below, doctor - patient, husband - wife, servant - master, borrow - lend, give - receive, predator - prey, buy - sell, instructor - pupil

  Graded Antonyms: Nhóm từ trái nghĩa này mang ý nghĩa so sánh. 

  • Ví dụ: young - elderly, hard - easy, happy - wistful, wise - foolish, fat - slim, warm - cool, early - late, fast - slow, dark - pale

  3. Thêm tiền tố để tạo thành từ trái nghĩa

  Thi thoảng, bạn chẳng cần phải tiemf kiếm một từ khác nghĩa. Chỉ đơn giản là tạo từ trái nghĩa bằng cách thêm tiền tố vào trước từ vựng đó.

  Hãy xem một vài ví dụ từ trái nghĩa được tạo thanh bằng cách thêm tiền tố prefix dis-

  • Agree → disagree
  • Appear → disappear
  • Belief → disbelief
  • Honest → dishonest

  Thêm tiền tố prefix in- để tạo thành từ trái nghĩa sau:

  • Tolerant → intolerant
  • Decent → indecent
  • Discreet → indiscreet
  • Excusable → inexcusable

  Các từ trái nghĩa sử dụng tiền tố prefix mis- 

  • Behave → misbehave
  • Interpret → misinterpret
  • Lead → mislead
  • Trust → mistrust

  Thêm tiền tố prefix un- để tạo các từ trái nghĩa:

  • Likely → unlikely
  • Able → unable
  • Fortunate → unfortunate
  • Forgiving → unforgiving

  Từ trái nghĩa được thêm tiền tố prefix non- 

  • Entity → nonentity
  • Conformist → nonconformist
  • Payment → nonpayment
  • Sense → nonsense

  Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

  90 Cấu trúc V_ing điển hình trong tiếng Anh giao tiếp - LangGo 

  9 phần mềm học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí cực hay trên điện thoại 

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh hay mô tả về 'Đôi mắt' - LangGo

  B. Tổng hợp 100 cặp từ trái nghĩa tiếng Anh phổ biến

  Above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới
  Add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract /səb’trækt/ trừ
  All /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào
  Alive /əˈlaɪv/: sống >< dead /ded/: chết
  Alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau
  Asleep /əˈsliːp/ buồn ngủ  >< awake /əˈweɪk/: tỉnh táo
  Back /bæk/ phía  sau ><  front /frʌnt/ phía trước
  Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp >< ugly /ˈʌɡ.li/: xấu
  Before /bi’fɔ:/ trước  >< after /ɑ:ftə/ sau
  Begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc
  Big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ
  Cool /ku:l/: lạnh lùng >< warm /wɔ:m/ ấm áp
  Clean /kliːn/: sạch >< dirty  /ˈdɝː.t̬i/: bẩn
  Dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sang
  Difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ
  Dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt
  East /i:st/ đông  ><  west /west/ tây
  Empty /’empti/ trống không  ><  full /ful/ đầy
  Enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra
  Even /’i:vn/ chẵn ><  odd /ɒd/ lẻ
  Early: sớm /ˈɝː.li/late >< /leɪt/: muộn
  Fact /fækt/ sự thật  >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu
  Fat – /fæt/ – thin >< /θɪn/: béo – gầy
  First /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng
  Get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng
  Good: tốt /ɡʊd/ >
  High /hai/ cao ><  low /lou/ thấp
  Hot: nóng – /hɑːt/ >< cold – /koʊld/: lạnh
  Happy: vui vẻ – /ˈhæp.i/ >< sad – /sæd/: buồn bã
  Inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài
  Jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng
  Know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán
  Leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/  lưu lại
  Left /left/ trái >< right /rait/ phải
  Loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng
  Most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất
  Modern /ˈmɑː.dɚn/: hiện đại >< traditional – /trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống
  Near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa
  New /nuː/ mới >< old/oʊld/: cũ
  North /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam
  On /on/ bật  >< off /ɔ:f/ tắt
  Open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng
  Over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới
  Part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ
  Play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm
  Private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng
  Push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo
  Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời
  Raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm
  Right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai
  Sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
  Safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm
  Same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt
  Sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng
  Sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua
  Soft: mềm/sɑːft/ >< hard/hɑːrd/: cứng
  Single: độc thân /ˈsɪŋ.ɡəl/ >
  Through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy
  True /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai
  Vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang
  Wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp
  Win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua
  Young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già
  Laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc
  Clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti  / dơ, bẩn
  Good / ɡʊd  / tốt >< bad / bæd  / xấu
  Happy / ˈhæpi  / vui vẻ >< sad / sæd  /  buồn bã
  Slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst  / mau, nhanh
  Open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt  / đóng
  Inside / ˌɪnˈsaɪd  / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd  / ngoài
  Under / ˈʌndər  / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao
  Day / deɪ  / ngày >< night / naɪt  / đêm
  Wide / waɪd  / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp
  Front / frʌnt  / trước >< back / bæk / sau
  Smooth / smuːð  / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì
  Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy /: lười biếng
  Pull / pʊl  / kéo >< push  / pʊʃ / đẩy
  Alive / əˈlaɪv  / sống >< dead / ded / chết
  Buy / baɪ / mua >< sell / sel  / bán
  Build / bɪld  / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá
  Bright / braɪt  / sáng >< dark / dɑːrk  / tối
  Left / left  / trái >< right / raɪt  / phải
  Deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ  / nông
  Full / fʊl  / đầy >< empty / ˈempti / rỗng
  Fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn  / gầy, ốm
  Beautiful / ˈbjuːtɪfl  / đẹp >< ugly / ˈʌɡli  / xấu xí
  Strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu
  Old / oʊld  / cũ >< new / nuː / mới
  Brave / breɪv  / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát
  Big / bɪɡ  / to >< small / smɔːl / nhỏ
  Rich / rɪtʃ  / giàu >< poor / pɔːr  / nghèo
  Straight / streɪt  / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd  / quanh co
  Thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng
  Long / lɔːŋ  / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn
  Hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld  / lạnh
  Tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp
  Love / lʌv  / yêu >< hate / heɪt  / ghét
   
  Tìm hiểu thêm các chủ đề từ vựng tiếng Anh thông dụng: 

  LangGo chúc bạn học tốt tiếng Anh! 

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Internet Slang: Học loạt từ lóng tiếng Anh cực thịnh hành trên mạng - LangGo

  Internet Slang: Học loạt từ lóng tiếng Anh cực thịnh hành trên mạng - LangGo

  90 Cấu trúc V_ing điển hình trong tiếng Anh giao tiếp - LangGo

  90 Cấu trúc V_ing điển hình trong tiếng Anh giao tiếp - LangGo

  Tuyển tập những câu tiếng Anh giao tiếp hằng ngày cơ bản nhất - LangGo

  Tuyển tập những câu tiếng Anh giao tiếp hằng ngày cơ bản nhất - LangGo

  9 phần mềm học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí cực hay trên điện thoại

  9 phần mềm học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí cực hay trên điện thoại

  Đăng ký học thử miễn phí

  (Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn...)