Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 25/12/2019
By Evans

Tổng hợp 70 từ vựng tiếng Anh cơ bản theo chủ đề bộ phận cơ thể người kèm ngữ âm để bạn dễ theo dõi và học phát âm chuẩn ngay từ đầu.

LangGo - Trọn bộ từ vựng về các bộ phận cơ thể - Kèm ngữ âm

A. The body - Từ vựng tiếng Anh về cơ thể

 

1. Face :/ˈfeɪs/: Khuôn mặt

2. Mouth :/maʊθ/: Miệng

3. Chin :/tʃɪn/: Cằm

4. Neck :/nek/: Cổ

5. Shoulder :/ˈʃəʊl.dəʳ/: Vai

6. Arm :/ɑːm/: Cánh tay

7. Upper arm :/ˈʌp.əʳ ɑːm/: Cánh tay phía trên

8. Elbow :/ˈel.bəʊ/: Khuỷu tay

9. Forearm :/ˈfɔː.rɑːm/: Cẳng tay

10. Armpit :/ˈɑːm.pɪt/: Nách

11. Back :/bæk/: Lưng

12. Chest :/tʃest/: Ngực

13. Waist :/weɪst/: Thắt lưng/ eo

14. Abdomen :/ˈæb.də.mən/: Bụng

15. Buttocks :/'bʌtəks/: Mông

16. Hip :/hɪp/: Hông

17. Leg :/leg/: Phần chân

18. Thigh :/θaɪ/: Bắp đùi

19. Knee :/niː/: Đầu gối

20. Calf :/kɑːf/: Bắp chân

Tham khảo thêm các bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: 

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về thời tiết thông dụng - Kèm hội thoại 

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp ở sân bay - Kèm hội thoại

 

B. The Hand – Từ vựng tiếng Anh về tay

 

21. Wrist :/rɪst/: Cổ tay

22. Knuckle :/ˈnʌk.ļ/: Khớp đốt ngón tay

23. Fingernail :/ˈfɪŋ.gə.neɪl/: Móng tay

24. Thumb :/θʌm/ - Ngón tay cái

25. Index finger :/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏ

26. Middle finger :/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữa

27. Ring finger :/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫn

28. Little finger :/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón út

29. Palm :/pɑːm/: Lòng bàn tay

C. The Head - Từ vựng tiếng Anh bộ phận đầu

 

30. Hair :/heəʳ/: Tóc

31. Part :/pɑːt/: Ngôi rẽ

32. Forehead :/ˈfɔːhed/: Trán

33. Sideburns :/ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dài

34. Ear :/ɪəʳ/: Tai

35. Cheek :/tʃiːk/: Má

36. Nose :/nəʊz/: Mũi

37. Nostril :/ˈnɒs.trəl/: Lỗ mũi

38. Jaw :/dʒɔː/: Hàm, quai hàm

39. Beard :/bɪəd/: Râu

40. Mustache :/mʊˈstɑːʃ/: Ria mép

41. Tongue :/tʌŋ/: Lưỡi

42. Tooth :/tuːθ/: Răng

43. Lip :/lɪp/: Môi

D. The Eye - Từ vựng tiếng Anh bộ phận mắt

 

44. Eyebrow :/ˈaɪ.braʊ/: Lông mày

45. Eyelid :/ˈaɪ.lɪd/: Mí mắt

46. Eyelashes :/ˈaɪ.læʃis/: Lông mi

47. Iris :/ˈaɪ.rɪs/: Mống mắt

48. Pupil :/ˈpjuː.pəl/: Con ngươi

E. The Foot - Từ vựng tiếng Anh bộ phận chân

 

49. Ankle :/ˈæŋ.kļ/: Mắt cá chân

50. Heel :/hɪəl/: Gót chân

51. Instep :/ˈɪn.step/: Mu bàn chân

52. Ball :/bɔːl/: Xương khớp ngón chân

53. Big toe :/bɪg təʊ/: Ngón cái

54. Toe :/təʊ/: Ngón chân

55. Little toe :/ˈlɪt.ļ təʊ/: Ngón út

56. Toenail :/ˈtəʊ.neɪl/: Móng chân

F. The Internal Organs - Từ vựng tiếng Anh các bộ phận bên trong

 

57. Brain :/breɪn/: Não

58. Spinal cord :/ˈspaɪnl kɔːd/: Dây cột sống, tủy sống

59. Throat :/θrəʊt/: Họng, cuống họng

60. Windpipe :/ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản

61. Esophagus :/ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản

62. Muscle :/ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ

63. Lung :/lʌŋ/: Phổi

64. Heart :/hɑːt/: Tim

65. Liver :/ˈlɪv.əʳ/: Gan

66. Stomach "/ˈstʌm.ək/: Dạ dày

67. Intestines :/ɪnˈtes.tɪnz/: Ruột

68. Vein :/veɪn/: Tĩnh mạch

69. Artery :/ˈɑː.tər.i/: Động mạch

70. Kidney :/ˈkɪd.ni/: Cật

Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

Cấu trúc câu cầu khiến trong tiếng Anh - Cách dùng và bài tập áp dụng 

Top bài hát tiếng anh hay nhất cho người mới bắt đầu

LangGo chúc các bạn học tốt tiếng Anh! 

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về thời tiết thông dụng - Kèm hội thoại

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về thời tiết thông dụng - Kèm hội thoại

Từ vựng/ 25.12.2019
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề ô nhiễm môi trường - LangGo

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề ô nhiễm môi trường - LangGo

Từ vựng/ 24.12.2019
Note nhanh 50 từ vựng tiếng Anh về quần áo - LangGo

Note nhanh 50 từ vựng tiếng Anh về quần áo - LangGo

Từ vựng/ 24.12.2019
54 từ vựng tiếng Anh về tính cách thông dụng - LangGo

54 từ vựng tiếng Anh về tính cách thông dụng - LangGo

Từ vựng/ 23.12.2019
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí