Avatar
Bài đăng, 25/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]

  Tổng hợp 70 từ vựng tiếng Anh cơ bản theo chủ đề bộ phận cơ thể người kèm ngữ âm để bạn dễ theo dõi và học phát âm chuẩn ngay từ đầu.

  LangGo - Trọn bộ từ vựng về các bộ phận cơ thể - Kèm ngữ âm

  A. The body - Từ vựng tiếng Anh về cơ thể

   

  1. Face :/ˈfeɪs/: Khuôn mặt

  2. Mouth :/maʊθ/: Miệng

  3. Chin :/tʃɪn/: Cằm

  4. Neck :/nek/: Cổ

  5. Shoulder :/ˈʃəʊl.dəʳ/: Vai

  6. Arm :/ɑːm/: Cánh tay

  7. Upper arm :/ˈʌp.əʳ ɑːm/: Cánh tay phía trên

  8. Elbow :/ˈel.bəʊ/: Khuỷu tay

  9. Forearm :/ˈfɔː.rɑːm/: Cẳng tay

  10. Armpit :/ˈɑːm.pɪt/: Nách

  11. Back :/bæk/: Lưng

  12. Chest :/tʃest/: Ngực

  13. Waist :/weɪst/: Thắt lưng/ eo

  14. Abdomen :/ˈæb.də.mən/: Bụng

  15. Buttocks :/'bʌtəks/: Mông

  16. Hip :/hɪp/: Hông

  17. Leg :/leg/: Phần chân

  18. Thigh :/θaɪ/: Bắp đùi

  19. Knee :/niː/: Đầu gối

  20. Calf :/kɑːf/: Bắp chân

  Tham khảo thêm các bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: 

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về thời tiết thông dụng - Kèm hội thoại 

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp ở sân bay - Kèm hội thoại

   

  B. The Hand – Từ vựng tiếng Anh về tay

   

  21. Wrist :/rɪst/: Cổ tay

  22. Knuckle :/ˈnʌk.ļ/: Khớp đốt ngón tay

  23. Fingernail :/ˈfɪŋ.gə.neɪl/: Móng tay

  24. Thumb :/θʌm/ - Ngón tay cái

  25. Index finger :/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏ

  26. Middle finger :/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữa

  27. Ring finger :/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫn

  28. Little finger :/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón út

  29. Palm :/pɑːm/: Lòng bàn tay

  C. The Head - Từ vựng tiếng Anh bộ phận đầu

   

  30. Hair :/heəʳ/: Tóc

  31. Part :/pɑːt/: Ngôi rẽ

  32. Forehead :/ˈfɔːhed/: Trán

  33. Sideburns :/ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dài

  34. Ear :/ɪəʳ/: Tai

  35. Cheek :/tʃiːk/: Má

  36. Nose :/nəʊz/: Mũi

  37. Nostril :/ˈnɒs.trəl/: Lỗ mũi

  38. Jaw :/dʒɔː/: Hàm, quai hàm

  39. Beard :/bɪəd/: Râu

  40. Mustache :/mʊˈstɑːʃ/: Ria mép

  41. Tongue :/tʌŋ/: Lưỡi

  42. Tooth :/tuːθ/: Răng

  43. Lip :/lɪp/: Môi

  D. The Eye - Từ vựng tiếng Anh bộ phận mắt

   

  44. Eyebrow :/ˈaɪ.braʊ/: Lông mày

  45. Eyelid :/ˈaɪ.lɪd/: Mí mắt

  46. Eyelashes :/ˈaɪ.læʃis/: Lông mi

  47. Iris :/ˈaɪ.rɪs/: Mống mắt

  48. Pupil :/ˈpjuː.pəl/: Con ngươi

  E. The Foot - Từ vựng tiếng Anh bộ phận chân

   

  49. Ankle :/ˈæŋ.kļ/: Mắt cá chân

  50. Heel :/hɪəl/: Gót chân

  51. Instep :/ˈɪn.step/: Mu bàn chân

  52. Ball :/bɔːl/: Xương khớp ngón chân

  53. Big toe :/bɪg təʊ/: Ngón cái

  54. Toe :/təʊ/: Ngón chân

  55. Little toe :/ˈlɪt.ļ təʊ/: Ngón út

  56. Toenail :/ˈtəʊ.neɪl/: Móng chân

  F. The Internal Organs - Từ vựng tiếng Anh các bộ phận bên trong

   

  57. Brain :/breɪn/: Não

  58. Spinal cord :/ˈspaɪnl kɔːd/: Dây cột sống, tủy sống

  59. Throat :/θrəʊt/: Họng, cuống họng

  60. Windpipe :/ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản

  61. Esophagus :/ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản

  62. Muscle :/ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ

  63. Lung :/lʌŋ/: Phổi

  64. Heart :/hɑːt/: Tim

  65. Liver :/ˈlɪv.əʳ/: Gan

  66. Stomach "/ˈstʌm.ək/: Dạ dày

  67. Intestines :/ɪnˈtes.tɪnz/: Ruột

  68. Vein :/veɪn/: Tĩnh mạch

  69. Artery :/ˈɑː.tər.i/: Động mạch

  70. Kidney :/ˈkɪd.ni/: Cật

  Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

  Cấu trúc câu cầu khiến trong tiếng Anh - Cách dùng và bài tập áp dụng 

  Top bài hát tiếng anh hay nhất cho người mới bắt đầu

  LangGo chúc các bạn học tốt tiếng Anh! 

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về thời tiết thông dụng - Kèm hội thoại

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về thời tiết thông dụng - Kèm hội thoại

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp ở sân bay - Kèm hội thoại

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp ở sân bay - Kèm hội thoại

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề ô nhiễm môi trường - LangGo

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề ô nhiễm môi trường - LangGo

  Note nhanh 50 từ vựng tiếng Anh về quần áo - LangGo

  Note nhanh 50 từ vựng tiếng Anh về quần áo - LangGo

  Đăng ký học