Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Luyện IELTS chủ đề: people's lives

Reading_True/ False/ Not given

Thời gian
20:00

Đọc đoạn văn sau và xác định các câu trong phần dưới đây là True/ False hay Not given

1. The purpose of Mau's voyage was to find the quickest route between Hawaii and Tahiti

2. The purpose of Mau's voyage was to find out if navigating between islands had been possible in the past

3. Mau's boat belonged to the Polynesian Voyaging Society

4. At the time of his voyage, Mau had unique navigational skills

5. Mau was familiar with the sea around Tahiti

6. Mau thought it would be difficult to use a compass and charts

7. Mau's grandfather was his only teacher

8. Mau used stones to learn where each star was situated in the sky

9. The first inhabitants of Hawaii could read and write

10. Mau expected his students to memorise the positions of the stars

Bí kíp làm bài True/ False/ Not given:

- Tìm từ/ cụm từ trong đoạn văn mà giống/ tương tự như trong câu được viết ở câu hỏi

- Chọn True nếu câu mô tả giống như câu trong đoạn văn, chọn False nếu thông tin 2 bên là ngược nhau, chọn Not given nếu thông tin trong câu mô tả không được tìm thấy trong đoạn văn.

Cùng học thêm các từ vựng liên quan tới bài đọc nào!

 

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến