Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Luyện IELTS chủ đề: people's lives

Reading_short-answer questions

Thời gian
10:00

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (CHOOSE NO MORE THAN TWO WORDS AND/ OR A NUMBER)

1. What word did people use to describe explorers when Stark was alive?

2. What historical event interrupted Stark's university education?

3. What did Stark produce while travelling in Iran, in addition to a book?

4. What group of people did Stark research in Iran?

Với dạng đề bài này, các bạn trả lời theo ngôn ngữ của mình hay dùng ngôn ngữ trong bài đọc?

Các bạn sẽ nhìn thấy từ/ cụm từ trong bài đọc chính xác như ở câu hỏi hay khác nhau nhưng cùng diễn đạt một ý?

Lời khuyên : 

- Gạch chân ý chính trong từng câu hỏi

- Đọc nhanh trong đoạn văn để tìm đến phần có ý chính của câu hỏi cần tìm, sau đó đọc kỹ đoạn đó để tìm câu trả lời

- Sao chép chính xác từ hoặc số trong đoạn văn để trả lời câu hỏi

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến