Avatar
Bài đăng, 27/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]

  Tra cứu bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh đầy đủ và chính xác nhất. Động từ bất quy tắc như tên gọi của nó là chẳng có quy tắc nào để phân định khi chia động từ trong các thì. Bài học này, LangGo sẽ hướng dẫn bạn cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh đơn giản, hiệu quả, đồng thời cung cấp tới hơn 200 irregular verbs thông dụng nhất trong tiếng Anh giao tiếp hay học thuật.

  A. ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TIẾNG ANH LÀ GÌ?

  Động từ bất quy tắc là động từ ko có quy tắc dùng để chia thì quá khứ, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành. Động từ bất quy tắc là động từ không sử dụng ED và những động từ bất quy tắc không theo một nguyên tắc nào trong ngữ pháp tiếng Anh. Để dùng động từ bất quy tắc cho thành thạo, bạn phải vừa làm bài tập vừa sử dụng những động từ bất quy tắc tùy theo các thì mà bạn sử dụng.

  *** Khi nào sử dụng động từ bất quy tắc tiếng Anh

  Động từ bất quy tắc thường được dùng trong những trường hợp sau đây:

  - Động từ bất quy tắc được dùng cho thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành.

  - Động từ bất quy tắc diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ (có xác định rõ thời gian) hoặc hành động xảy ra từ trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và sẽ xảy ra trong tương lai (đôi khi không xác định được ngày, tháng, năm, giờ).

  - Sử dụng động từ bất quy tắc nhằm diễn tả hành động xảy ra chính xác ở đâu, thời gian nào như là để thông báo sự việc hoặc muốn đặt câu với động từ bất quy tắc như muốn hỏi để tìm kiếm thông tin.

  *** 2 loại động từ bất quy tắc

  - Động từ bất quy tắc ở cột hai (dùng cho thể quá khứ đơn), động từ bất quy tắc ở cột ba (dùng cho thể hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành). Do đó, trong quá trình học, bạn cần phải nắm vững thật kĩ, học theo thứ tự chữ cái abc, sau đó làm bài tập về các thì của động từ để ghi nhớ tốt hơn. Lưu ý là có một số động từ bất quy tắc thì V2 và V3 của nó hoàn toàn giống nhau, hoặc có những động từ bất quy tắc V2 và V3 lại có 2-3 cách xác định.

  B. CÁCH HỌC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TIẾNG ANH

  Trong tiếng Anh có hơn 600 động từ bất quy tắc, nhưng thật ra chỉ có khoảng hơn 200 động từ thông dụng ta cần phải nhớ. Và hầu hết trong số chúng có những từ rất giống nhau.

  Do vậy cách học động từ bất quy tắc là mỗi ngày bạn học thuộc 10 từ. Trong gần 1 tháng là bạn có thể học thuộc bảng động từ bất quy tắc này rồi. Để nhớ lâu thì nên thường xuyên ôn lại và thực hành nó.

  Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

  5 ứng dụng từ điển tiếng Anh đáng tin cậy nhất hiện nay - LangGo 

  Trọn bộ 101 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán song ngữ

  C. TRA CỨU BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TIẾNG ANH

  Động từ nguyên mẫu

  (V1)

  Thể quá khứ

  (V2)

  Quá khứ phân từ

  (V3)

  Nghĩa của động từ
  abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại
  arise arose arisen phát sinh
  awake awoke awoken đánh thức, thức
  be was/were been thì, là, bị, ở
  bear bore borne mang, chịu đựng
  become became become trở nên
  befall befell befallen xảy đến
  begin began begun bắt đầu
  behold beheld beheld ngắm nhìn
  bend bent bent bẻ cong
  beset beset beset bao quanh
  bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
  bid bid bid trả giá
  bind bound bound buộc, trói
  bleed bled bled chảy máu
  blow blew blown thổi
  break broke broken đập vỡ
  breed bred bred nuôi, dạy dỗ
  bring brought brought mang đến
  broadcast broadcast broadcast phát thanh
  build built built xây dựng
  burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
  buy bought bought mua
  cast cast cast ném, tung
  catch caught caught bắt, chụp
  chide chid/ chided chid/chidden/ chided mắng, chửi
  choose chose chosen chọn, lựa
  cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/cleft/ cleaved chẻ, tách hai
  cleave clave cleaved dính chặt
  come came come đến, đi đến
  cost cost cost có giá là
  crow crew/crewed crowed gáy (gà)
  cut cut cut cắn, chặt
  deal dealt dealt giao thiệp
  dig dug dug dào
  dive dove/ dived dived lặn, lao xuống
  draw drew drawn vẽ, kéo
  dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
  drink drank drunk uống
  drive drove driven lái xe
  dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
  eat ate eaten ăn
  fall fell fallen ngã, rơi
  feed fed fed cho ăn, ăn, nuôi
  feel felt felt cảm thấy
  fight fought fought chiến đấu
  find found found tìm thấy, thấy
  flee fled fled chạy trốn
  fling flung flung tung; quang
  fly flew flown bay
  forbear forbore forborne nhịn
  forbid forbade/ forbad forbidden cấm, cấm đoán
  forecast forecast/ forecasted forecast/ forecasted tiên đoán
  foresee foresaw forseen thấy trước
  foretell foretold foretold đoán trước
  forget forgot forgotten quên
  forgive forgave forgiven tha thứ
  forsake forsook forsaken ruồng bỏ
  freeze froze frozen (làm) đông lại
  get got got/ gotten có được
  gild gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng
  gird girt/ girded girt/ girded đeo vào
  give gave given cho
  go went gone đi
  grind ground ground nghiền, xay
  grow grew grown mọc, trồng
  hang hung hung móc lên, treo lên
  hear heard heard nghe
  heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
  hide hid hidden giấu, trốn, nấp
  hit hit hit đụng
  hurt hurt hurt làm đau
  inlay inlaid inlaid cẩn, khảm
  input input input đưa vào (máy điện toán)
  inset inset inset dát, ghép
  keep kept kept giữ
  kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
  knit knit/ knitted knit/ knitted đan
  know knew known biết, quen biết
  lay laid laid đặt, để
  lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
  leap leapt leapt nhảy, nhảy qua
  learn learnt/ learned learnt/ learned học, được biết
  leave left left ra đi, để lại
  lend lent lent cho mượn
  let let let cho phép, để cho
  lie lay lain nằm
  light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
  lose lost lost làm mất, mất
  make made made chế tạo, sản xuất
  mean meant meant có nghĩa là
  meet met met gặp mặt
  mislay mislaid mislaid để lạc mất
  misread misread misread đọc sai
  misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
  mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
  misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
  mow mowed mown/ mowed cắt cỏ
  outbid outbid outbid trả hơn giá
  outdo outdid outdone làm giỏi hơn
  outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
  output output output cho ra (dữ kiện)
  outrun outran outrun chạy nhanh hơn; vượt giá
  outsell outsold outsold bán nhanh hơn
  overcome overcame overcome khắc phục
  overeat overate overeaten ăn quá nhiều
  overfly overflew overflown bay qua
  overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
  overhear overheard overheard nghe trộm
  overlay overlaid overlaid phủ lên
  overpay overpaid overpaid trả quá tiền
  overrun overran overrun tràn ngập
  oversee oversaw overseen trông nom
  overshoot overshot overshot đi quá đích
  oversleep overslept overslept ngủ quên
  overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp
  overthrow overthrew overthrown lật đổ
  pay paid paid trả (tiền)
  prove proved proven/proved chứng minh (tỏ)
  put put put đặt; để
  read read  read đọc
  rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
  redo redid redone làm lại
  remake remade remade làm lại; chế tạo lại
  rend rent rent toạc ra; xé
  repay repaid repaid hoàn tiền lại
  resell retold retold bán lại
  retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm
  rewrite rewrote rewritten viết lại
  rid rid rid giải thoát
  ride rode ridden cưỡi
  ring rang rung rung chuông
  rise rose risen đứng dậy; mọc
  run ran run chạy
  saw sawed sawn cưa
  say said said nói
  see saw seen nhìn thấy
  seek sought sought tìm kiếm
  sell sold sold bán
  send sent sent gửi
  sew sewed sewn/sewed may
  shake shook shaken lay; lắc
  shear  sheared shorn xén lông (cừu)
  shed shed shed rơi; rụng
  shine shone shone chiếu sáng
  shoot shot shot bắn
  show showed shown/ showed cho xem
  shrink shrank shrunk co rút
  shut shut shut đóng lại
  sing sang sung ca hát
  sink sank sunk chìm; lặn
  sit sat sat ngồi
  slay slew slain sát hại; giết hại
  sleep slept slept ngủ
  slide slid slid trượt; lướt
  sling slung slung ném mạnh
  slink slunk slunk lẻn đi
  smell smelt smelt ngửi
  smite smote smitten đập mạnh
  sow sowed sown/ sewed gieo; rải
  speak spoke spoken nói
  speed sped/ speeded sped/ speeded chạy vụt
  spell spelt/ spelled spelt/ spelled đánh vần
  spend spent spent tiêu sài
  spill spilt/ spilled spilt/ spilled tràn; đổ ra
  spin spun/ span spun quay sợi
  spit spat spat khạc nhổ
  spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled làm hỏng
  spread spread spread lan truyền
  spring sprang sprung nhảy
  stand stood stood đứng
  stave stove/staved stove/staved đâm thủng
  steal stole stolen đánh cắp
  stick stuck stuck ghim vào; đính
  sting stung stung châm ; chích; đốt
  stink stunk/stank stunk bốc mùi hôi
  strew strewed strewn/strewed rắc , rải
  stride strode stridden bước sải
  strike struck struck đánh đập
  string strung strung gắn dây vào
  strive strove striven cố sức
  swear swore sworn tuyên thệ
  sweep swept swept quét
  swell swelled swollen/swelled phồng; sưng
  swim swam swum bơi lội
  swing swung swung đong đưa
  take took taken cầm ; lấy
  teach taught taught dạy ; giảng dạy
  tear tore torn xé; rách
  tell told told kể ; bảo
  think thought thought suy nghĩ
  throw threw thrown ném ; liệng
  thrust thrust thrust thọc ;nhấn
  tread trod trodden/trod giẫm ; đạp
  unbend unbent unbent làm thẳng lại
  undercut undercut undercut ra giá rẻ hơn
  undergo underwent undergone kinh qua
  underlie underlay underlain nằm dưới
  underpay undercut undercut trả lương thấp
  undersell undersold undersold bán rẻ hơn
  understand understood understood hiểu
  undertake undertook undertaken đảm nhận
  underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
  undo undid undone tháo ra
  unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông
  unwind unwound unwound tháo ra
  uphold upheld upheld ủng hộ
  upset upset upset đánh đổ; lật đổ
  wake woke/waked woken/waked thức giấc
  waylay waylaid waylaid
  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  5 ứng dụng từ điển tiếng Anh đáng tin cậy nhất hiện nay - LangGo

  5 ứng dụng từ điển tiếng Anh đáng tin cậy nhất hiện nay - LangGo

  Liên từ trong tiếng Anh thường gặp - Cách dùng và bài tập

  Liên từ trong tiếng Anh thường gặp - Cách dùng và bài tập

  Danh từ ghép trong tiếng Anh - Cấu tạo, cách dùng và bài tập

  Danh từ ghép trong tiếng Anh - Cấu tạo, cách dùng và bài tập

  Cách đọc phân số tiếng Anh chuẩn quốc tế - LangGo

  Cách đọc phân số tiếng Anh chuẩn quốc tế - LangGo

  Đăng ký học