Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

I. Hướng dẫn cách trả lời chung trong IELTS SPEAKING PART 2

Dưới đây, sẽ là 3 bước tóm tắt lại cách để trả lời Part 2 trong IELTS Speaking.

Bước 1:

Sử dụng các mẫu câu sau để mở đầu bài nói:

Well, the ...(từ then chốt) I want to share with you is (called) ...(tên đối tượng cần mô tả, tiếp theo là mệnh đề phụ)

- which is a ...(đặc điểm tính chất), specialising in ...(thông tin cụ thể).

- which is one of the most ... in ... these days.

- which/ who is ...(đặc điểm cơ bản hay nổi bật nhất)

Vd: Well, the restaurant I want to talk about is called Pizza Hut, which is a Western-style restaurant, specializing in pizza and spaghetti. It is one of the most popular and famous restaurants in Vietnam these days.

Bước 2:

Câu hỏi hai hoặc ba trong thẻ đề bài thường bắt đầu với từ nghi vấn "what". Để trả lời, chúng ta có thể chọn một trong 2 cách sau đây:

- Trả lời theo cách nêu ví dụ:

+ Giới thiệu khái quát -> Liệt kê

Vd: Well, they served a variety of/ a wide range of/ a load of/ heaps of/ loads of special dishes, including/ like/ such as spaghetti, steak, salad, pasta and milktea.

- Trả lời theo cách tường thuật lại một câu chuyện

+ Bối cảnh -> Diễn biến -> Đỉnh điểm -> Kết thúc

Bên cảnh tường thuật lại câu chuyện theo sườn bài trên, các em nên chia nhỏ các ý bằng cách trả lời các câu nghĩ vấn với Who, Where, When, How để chắc chắn câu chuyện có đủ các thông tin cần thiết.

Bước 3:

Câu hỏi cuối cùng trong thẻ đề bài sẽ là câu hỏi yêu cầu những lí do và các thông tin bổ trợ những lí do đó. Để trả lời, các có thể sử dụng bố cục sau:

- Giới thiệu khái quát: I ... for some reasons

- Liệt kê ra 3 lý do cùng thông tin hỗ trợ

Firstly, I feel/ find that ...

+ By this, I mean ...

+ Besides, I also consider that ...

+ simply because ...

+ More/ most importantly, / what matters most is that ...

+ This is due to the fact that ...

- Kết luận: In short /All in all /In summary / To conclude /To sum up / In a word, that's why ...

II. 4 Loại chủ đề thường gặp nhất trong Part 2

1. Con người

Các chủ đề về con người sẽ chia ra thành 2 nhóm:

  • Nhóm người quen
  • Nhóm người lạ

Đề bài mẫu:

- Describe a friend of yours

- Describe a person in the news you want to meet

- Describe a child

- Describe an interesting old person…

2. Sự vật

Các đề bài mẫu:

- Describe something you bought recently

- Describe a gift you gave or received

- Describe something you own which is important to you.

3. Sự kiện

Đề bài mẫu:

- Describe a historical event

- Describe a wedding

- Describe a family event

- Describe an occasion when others helped you…

4. Nơi chốn

Đề bài mẫu:

- Describe a place you have visited

- Describe a historic place

- Describe a holiday

- Describe a place you would like to visit

- Describe somewhere you have lived or would like to live

Nguồn: ieltstutor

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí