Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 21/01/2020
By Evans

Ngữ pháp tiếng Anh là "bộ xương sống" quan trọng với người học tiếng Anh giao tiếp. Khi nói tiếng Anh, bạn cần có một cấu trúc câu hoàn chỉnh giúp người nghe hiểu được ý nghĩa và độ liền mạch. Dưới đây, LangGo cung cấp 18 quy tắc cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản người học cần ghi nhớ. Nó có thể tốn thời gian để học và ghi nhớ cùng một lúc, nhưng hãy lưu lại bài viết này để học dần. Đến cuối cùng, bạn sẽ có một sự hiểu biết mạnh hơn về cách thức hoạt động tiếng Anh, và có thể giao tiếp tốt hơn suy nghĩ của bạn một cách rõ ràng. Chúc bạn học tốt tiếng Anh!

LangGo - 18 quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản người mới bắt đầu cần ghi nhớ

A. Tầm quan trọng của việc học ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp được coi là một trong phần phiền toái nhất trong việc học một ngôn ngữ. Đôi khi bạn cảm tưởng phải ghi nhớ hàng tỉ quy tắc ngẫu nhiên mà bạn chẳng bao giờ dùng đến cả. Nhưng với cách tiếp cận đúng, các mẫu và logic của ngữ pháp bắt đầu trở nên hiệu quả với người học.

Ngữ pháp là hệ thống các quy tắc của cấu trúc một ngôn ngữ. Ngữ phpas là sự lô gic đằng sau trật từ và sự lựa chọn từ ngữ.  

Với ngữ pháp thích hợp, mối quan hệ giữa các từ chúng ta sử dụng trở nên rõ ràng, và chúng ta có thể giao tiếp mà không tạo ra sự nhầm lẫn. Ngay cả khi bạn không tuân theo cấu trúc ngữ pháp, thì kiến thức về các quy tắc ngữ pháp này sẽ giúp bạn xử lý những nhầm lẫn trong giao tiếp.

B. Quy tắc cơ bản về ngữ pháp: cấu trúc câu tiếng Anh

Làm thế nào là câu tiếng Anh đặt lại với nhau? Tùy thuộc vào ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn có thể tìm thấy cấu trúc câu tiếng Anh đơn giản hoặc khá khó khăn. 

Quy tắc ngữ pháp 1

Một câu hoàn chỉnh bao gồm 1 danh từ và 1 động từ 

Danh từ có thể là người, địa điểm, đồ vật hoặc ý tưởng. 
Động từ là từ chỉ hành động
Ví dụ: The bird flew
Trong câu trên, danh từ là "bird" và động từ là "flew".

Quy tắc ngữ pháp 2

Một câu hoàn chỉnh phải bao gồm một chủ ngữ và một vị ngữ

Chủ ngữ đề cập đến người, địa chỉ hoặc đồ vật. Vị ngữ mô tả các chủ ngữ, những gì chủ ngữ là làm, hoặc những gì đang được thực hiện với nó.

Trong ví dụ ở quy tắc 1, chủ ngữ là "the bird" và xác lập là "flew".

Khi câu được phức tạp hơn, nó trở nên rõ ràng hơn chủ ngữ và vị ngữ khác nhau như thế nào với danh từ và động từ.

Ví dụ 2: The angry bird flew quickly across the sky.
Trong câu này, chủ ngữ là "The angry bird" và vị ngữ là "flew quickly across the sky".

Quy tắc ngữ pháp 3

Ngoại lệ duy cho các quy tắc trên là câu bắt buộc

Đây là một loại câu, trong đó người nói hướng dẫn hoặc ra lệnh cho người khác mà họ đang hướng tới. Trong loại câu này, chỉ có vị ngữ là bắt buộc.

Ví dụ 3: Go Away!
Đây là một câu hoàn chỉnh, với một vị ngữ, và không có chủ ngữ.

Trong một câu bắt buộc, chủ đề được ngụ ý, bởi vì nó là người được hướng dẫn.

Chẳng hạn, ví dụ 3 có thể được viết lại như sau.

Ví dụ 4: You must go away!
Chủ đề "you" trong ví dụ 4 được ngụ ý trong ví dụ 3, do đó, nó không cần thiết có mặt trong câu.

Quy tắc ngữ pháp 4

Tính từ có thể đi trực tiếp trước danh từ nó mô tả, hoặc sau đó, nếu cách nhau bởi một động từ

Một tính từ là một từ trong đó mô tả một danh từ. Khi tính từ nằm trong phần chủ ngữ của câu, nó sẽ đứng trước danh từ.

Ví dụ 5: The angry bird flew.
Giống như trong ví dụ 2, chủ đề ở đây là "The angry bird", và nó bao gồm cả danh từ "bird" và tính từ "angry", trong đó mô tả danh từ "bird".

Nhưng khi tính từ này là một phần của vị ngữ trong câu, nó có thể đi sau danh từ.

Ví dụ 6: The bird is angry.
Trong ví dụ này, chủ ngữ là "The bird", và vị ngữ là "is angry". Các vị ngữ bao gồm các động từ "is" và tính từ "angry".

Quy tắc ngữ pháp 5

Một chủ ngữ ghép bao gồm hai hoặc nhiều chủ ngữ đơn

Các chủ ngữ phức được tạo ra thông qua việc sử dụng liên từ.

Các liên từ được kết nối từ, như "anh", "or", và "but".

Ví dụ 7: The bird and the plane flew.
Câu này chứa 2 chủ thể đơn và 1 vị ngữ đơn. Nói cách khác, câu có chứa một chủ ngữ ghép và một vị ngữ đơn. Các đối tượng đơn giản là "The bird" và "The plane". Chúng được kết nối bằng liên từ "and". Khi kết hợp, chúng tạo thành chủ ngữ ghép "The bird and the plane".

Quy tắc ngữ pháp 6

Vị ngữ ghép bao gồm 2 hoặc nhiều vị ngữ

Ví dụ 8: The bird flew and sang.
Câu này chứa 1 chủ ngữ đơn và 2 vị ngữ đơn. Các vị ngữ đơn là "flew" và "sang". Kết nối bởi liên từ "and", chúng hình thành vị ngữ phức "flew and sang" 

Quy tắc ngữ pháp 7

Một câu ghép bao gồm nhiều hơn một chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Ví dụ 7 và ví dụ 8 là cả hai câu ghép, vì chúng có nhiều hơn một chủ ngữ hoặc vị ngữ

Tuy nhiên, một câu ghép không yêu cầu một chủ ngữ ghép hoặc một vị ngữ ghép.

Ví dụ 9: The bird sang and the plane flew.
Ví dụ này là một câu ghép không bao gồm một chủ đề ghép hay vị ngữ ghép. Thay vào đó, nó bao gồm hai mệnh đề hoàn toàn độc lập.

Quy tắc ngữ pháp 9

Một mệnh đề dề độc lập bao gồm một chủ đề và một vị ngữ, như một câu hoàn chỉnh

Trong ví dụ 9, mệnh đề độc lập "The bird sang" được kết nối với mệnh đề độc lập "The plane flew" do kết hợp bởi liên từ "and".

Các mệnh đề độc lập được gọi là "độc lập" vì họ không "phụ thuộc" vào bất kỳ từ nào bổ sung để trở thành câu hoàn chỉnh.

Một câu hoàn chỉnh phải bắt đầu với một chữ cái hoa và kết thúc bằng dấu chấm câu.

Ví dụ 10: The plane flew.
Trong ví dụ này, các mệnh đề độc lập "The plane flew" đã trở thành một câu hoàn chỉnh mà không có bất kỳ từ nào khác. Tất cả những gì cần thiết là viết hoa và dấu chấm câu.

Nhưng nhiều động từ có tân ngữ cũng như chủ ngữ. Tân ngữ (Object) là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. 

Ví dụ 12: The bird ate seeds.
Trong câu này, đối tượng trực tiếp của động từ "ATE" là "seeds". 'Seeds" là danh từ mà "bird" (chủ ngữ) ăn. Nếu không có những hạt giống, chim sẽ không có gì ăn. Nói cách khác, con chim "hành động trên" hạt giống.

Quy tắc ngữ pháp 10

Tân ngữ trực tiếp là danh từ được thực hiện bởi động từ

Không có các ví dụ trên bao gồm một tân ngữ trực tiếp. Trong mỗi ví dụ, các danh từ trong câu thực hiện các động từ trong câu. Ví dụ như, trong ví dụ 11, chiếc máy bay thực hiện chuyến bay và con chim hát.

Danh từ thực hiện động từ là chủ ngữ của động từ. Danh từ "plane" là chủ ngữ của động từ "flew" và danh từ "bird" là chủ ngữ của động từ "sang".

Quy tắc ngữ pháp 11

Tân ngữ gián tiếp (Indirect objects) là người hoặc vật nhận được những lợi ích từ hành động.

Một số động từ có thể có các tân ngữ trực tiếp và các tân ngữ gián tiếp. Các đối tượng gián tiếp thường được kết nối bằng các từ như "to", "at", hoặc "towards".

Ví dụ 13: The bird gave the seeds to me
Ví dụ này có một chủ ngữ, tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. Chủ ngữ là "the bird", là chủ thể của động từ "gave". Tân ngữ trực tiếp là "seeds" trong khi khi tân ngữ gián tiếp là "me", liên kết với tân ngữ trực tiếp bởi từ "to"

Không phải lúc nào cũng cần thiết phải sắp đặt theo thứ tự này. Thực tế, trong câu ví dụ trên không cần từ "to" mà vẫn giữ được ý ngữ của câu.

Ví dụ 14: The bird gave me the seeds.
Mặc dù thứ tự của các từ đã thay đổi, "seeds" vẫn là tân ngữ trực tiếp của động từ "gave", và "me" vẫn là tân ngữ gián tiếp.

Quy tắc ngữ pháp 12

Khi được viết bằng câu bị động, tân ngữ của động từ lại trở thành chủ ngữ của câu.

Tất cả các ví dụ trên được viết bằng câu chủ động. Điều này có nghĩa là thứ tự của câu là: subject-động từ-Object. Ví dụ 12 là một câu đơn giản trong cấu trúc này.

Câu  bị động đề cập đến cụm từ mà tân ngữ của động từ là hành động thay thế chủ ngữ trong cấu trúc của câu. Ví dụ sau đây là một đảo ngược của ví dụ 12.

Ví dụ 15: The seeds were eaten by the bird.
Nếu chúng ta lấy "eaten" là động từ của câu này, sau đó thứ tự của từ là Object-động từ-subject. Trong ví dụ này, động từ giúp đỡ "were" xuất phát từ tân ngữ (seeds) và động từ (eaten).

Nhưng vì câu này mang ý nghĩ bị động, chủ ngữ của câu là "The seeds" và vị ngữ là "were eaten by the bird". Điều quan trọng cần nhớ là sự khác biệt giữa mối quan hệ "chủ ngữ - vị ngữ" và mối quan hệ "chủ ngữ - động từ - tân ngữ".

Quy tắc ngữ pháp 13

Động từ "tobe" rất cần thiết trong câu bị động

Nhiều từ thực sự là phiên bản, hoặc chia của động từ "được". "Là", "là", "được", và "được" là tất cả các phiên bản của nó, ngoài những từ bạn có thể mong đợi, như "được", "được" và "được".

Khi một liên hợp của "được" đến trước động từ khác, nó thường là một chỉ báo của giọng nói thụ động. Ví dụ sau đây minh hoạ cách chia khác của "được" có thể hoạt động như các từ giúp đỡ trong ví dụ 15.

Ví dụ 16: 

The seed was eaten by the bird.
The seeds are being eaten by the bird.
The seeds have been eaten by the bird.
The seeds had been eaten by the bird.
Trong mỗi câu ví dụ trên, ý nghĩa được thay đổi bởi sự lựa chọn của việc giúp đỡ động từ. Nhưng trong tất cả chúng, mối quan hệ giữa đối tượng, chủ đề và động từ vẫn giữ nguyên.

Quy tắc ngữ pháp 14

Câu bị động có thể bỏ qua chủ ngữ của động từ chỉ hành động

Chẳng hạn, ví dụ 15 có thể được viết lại như sau.

Ví dụ 17: Các hạt giống đã được ăn.
Bởi vì đối tượng của động từ "ăn" đã trở thành chủ đề của câu, đây là một câu hoàn chỉnh với một chủ đề và predicate. Thực tế là đối tượng của động từ "ăn" đã được gỡ bỏ không làm cho câu không đầy đủ.

Về mặt kỹ thuật nói, điều này là bởi vì "hạt giống" thực sự là chủ đề của động từ giúp đỡ "được".

Quy tắc ngữ pháp 15

Trong câu bị động, chủ ngữ của động từ chỉ hành động được kết nối bằng một cụm từ

Giới từ là những từ mà làm rõ câu hỏi như "ở đâu?", "Khi nào?" hoặc "đó?" Ví dụ:

Ví dụ 18: 

Những con chim ăn hạt giống dưới bàn.
Những con chim ăn hạt giống sau giờ trưa.
Những con chim ăn những hạt giống mà tôi đã cho anh ta.
Các câu trên sử dụng các giới từ "dưới", "sau khi", và "đó".

Trong ví dụ 15, cụm từ giới "của chim" làm rõ đối tượng của động từ "ăn".


 

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Tuyệt chiêu luyện nghe tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu - LangGo

Tuyệt chiêu luyện nghe tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu - LangGo

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí