Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

‘Nuốt trọn’ bộ câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Part 1 cực hay

Nội dung [Hiện]

IELTS Speaking được biết đến là một phần khó nhằn trong 4 kỹ năng IELTS. Trong bài này, cùng tham khảo những mẫu câu hỏi và trả lời sát thực tế đề thi IELTS Speaking nhất.

‘Nuốt trọn’ bộ câu hỏi luyện thi IELTS Speaking Part 1 cực hay

1. CÂU HỎI MIÊU TẢ

Chiến thuật trả lời: Chia thành 2 hoặc 3 phần trả lời

Câu hỏi mẫu:

- Tell me something about your hometown? (Nói cho tôi một vài điểm về quê hương bạn?)

- Well as you can probably guess I come from Taipei and I have lived here all my life, although at the moment I’m studying in another city – Taizhong. I suppose if I had to describe Taipei, the first thing I would say is that it’s very crowded, maybe even one of the biggest cities in Asia I guess. It’s so congested that even the locals have problems finding their way around! Another significant characteristic is that it offers splendid examples of contemporary architecture. Actually some of the renowned landmarks are in the middle of Taipei, such as the Taipei 101, the second tallest building in the world.

(Vâng, như anh biết thì tôi đến từ Đài Bắc và đang sống tại đây, mặc dù thời điểm hiện tại tôi đang học ở thành phố khác - Đài Trung. Tôi cho rằng nếu tôi phải mô tả Đài Bắc, điều đầu tiên tôi muốn nói là nó rất đông đúc, tôi đoán thậm chí có thể là một trong những thành phố lớn nhất ở châu Á. Thành phố cực kì tắc nghẽn, mà dân địa phương thường có vấn đề trong việc tìm đường! Một đặc điểm quan trọng khác là nó chứa những ví dụ lộng lẫy nhất về kiến trúc đương đại. Trên thực tế một số điểm mốc nổi tiếng là ở giữa Đài Bắc, chẳng hạn như Đài Bắc 101, tòa nhà cao thứ hai trên thế giới.)

Mẫu trả lời:

Well, the main thing you need to know is that…(1) + (details)…

On top of that I can also add that (2)…+ (details)…

Something else that I need to say is that (3)…so actually…(detail)

Starting-off

Ok, then; actually; alright; well, you know;

Phần 1:

The first thing I’d like to mention is …

The main thing you need to know is …

I’d like to begin by highlighting the fact …

Phần 2:

In addition I suppose I should say …

Another interesting point …

Not only that, but _______is also exceedingly …..

Phần 3:

And I shouldn’t forget to mention that…

I guess I could also say that (it’s) sort-of ……..

Finally I’d also like to mention ……..

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

Tell me something about your hometown?

What does your neighborhood look like?

What does your house look like?

2. CÂU HỎI LIKING

Chiến thuật trả lời: Đi từ tổng quan đến chi tiết

Thử nói lại “liking” theo một cách khác:

- I’m pretty fond of…

- I’m really keen on…

- I’m a big fan of…

- I’m passionate about…

Cấu trúc câu trả lời:

- Well in general I would say …

-To be more precise/specific…

- And I guess this is probably because…

Câu hỏi mẫu:

What kind of animals do you like? (Bạn yêu thích loại động vật nào?)

Well in general I would say small animals, to be more precise cats and dogs; and, I guess this is because we often kept them when I was growing up, and they were good companions for me.

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

What do you like about your hometown?

Do you like your job/studies?

What sort of music do you like?

Do you like reading?

Do you like shopping?

3. CÂU HỎI DISLIKING

(Chiến thuật trả lời: Đi từ tổng quan đến chi tiết)

Nói lại “Disliking” theo cách khác:

- I’m not really satisfied with…

- I’m not much of a fan of…

- I’m not really fond of…

- …is simply not my cup of tea.

- I really can’t stand…

- … simply gets on my nerves.

Câu hỏi mẫu:

- Is there anything you don’t like about your hometown?

- In general, I’d have to say that I am not so satisfied with the weather. To be more precise, I really can’t stand the summer months. You know, it’s because the temperatures are often as high as 35 degrees, plus it is always humid, so it makes you feel quite uncomfortable!

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

Is there anything you don’t like about your hometown?

Is there anything you don’t like about job/studies?

Is there any food you don’t like?

What’s the worst thing about shopping?

Are there any clothes that you don’t like?

What type of weather do you dislike?

4. CÂU HỎI “TYPE OF”

- …there’s quite a mixed variety of …

- …there’s quite an extensive diversity of …

- … there’s quite a wide range of …

- … there’s a fairly broad range of …

- … there’s quite a diverse mixture of …

Câu hỏi mẫu:

- Tell me about the different types of transportation in your city.

- Of course, you know there’s quite a mixed variety of public transportation in my city. Though I think the most commonly-used one could probably be buses. And the explanation for this could be that they are so cheap and reliable. In fact the average bus fare in my city is about 20 dollars for a single journey from start to end.

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

What kinds of restaurants are popular in your country?

What types of shops can be found in your local area?

What types of things do people collect in your country?

What types of TV programmes are popular in your country?

5. CÂU HỎI “WH-/HOW OFTEN” QUESTIONS

- Well to be honest, I would have to say that it really depends.

- Like for instance … Whereas in contrast…

Câu hỏi mẫu:

- What sort of restaurants do you usually eat at?

- Usually I prefer to get something like fast food such as McDonalds because it’s quick and easy to get. However, if I have more time I would rather have something healthier such as a steak and salad from a decent restaurant like Outback Steakhouse.

>> Luyện tập với một số câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1:

When do you usually read?

Who do you spend your evenings with?

When you go out in the evenings, what do you usually do?

How often do you play sports?

Where do you usually go shopping?

Tham khảo: ieltsanswer

IELTS LangGo

LỚP HỌC CỦA CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN